Jose

New Member

Download miễn phí Khóa luận Phân tích năng lực cạnh tranh của công ty TNHH sản xuất tủ bảng điện Hải Nam

MỤC LỤC

ZY ZY

DANH MỤC BẢNG.iv

DANH MỤC HÌNH.v

DANH MỤC SƠ ĐỒ.v

DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT.vi

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN.1

1.1. Lý do chọn đềtài.1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu.1

1.3. Phạm vi nghiên cứu .1

1.4. Phương pháp tiếp cận và thực hiện .2

1.5. Ý nghĩa đềtài.2

CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ THUYẾT .3

2.1. Giới thiệu.3

2.2. Lý thuyết vềcạnh tranh.3

2.2.1 Cạnh tranh ( Competition).3

2.2.2 Năng lực cạnh tranh.3

2.2.3 Lợi thếcạnh tranh (Competition Advantage).4

2.2.4. Tầm quan trọng của nâng cao năng lực cạnh tranh.4

2.3. Mô hình nghiên cứu .4

2.3.1. Các mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của công ty.4

2.3.2. Lựa chọn mô hình nghiên cứu.5

2.4. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter.5

2.4.1. Mức độcạnh tranh (Degree of Rivalry).6

2.4.2. Nguy cơThay thế(Threat of Substitutes).8

2.4.3. Sức mạnh của khách hàng (Buyer Power).9

2.4.4. Sức mạnh của nhà cung cấp (Supplier Power).10

2.4.5. Các rào cản gia nhập (Barriers to Entry).10

2.5. Ma trận SWOT.12

2.6. Tóm tắt .13

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.14 U

3.1. Giới thiệu.14

3.2. Thiết kếnghiên cứu .14

3.2.1 Nghiên cứu sơbộ.14

3.2.2 Nghiên cứu chính thức .14

3.3 Kết quảnghiên cứu sơbộ.15

3.3.1. Năm tác lực và năng lực cạnh tranh.15

3.3.2. Các yếu tốtác động đến năng lực cạnh tranh của HAI NAM CO.,LTD

.16

3.4. Nghiên cứu chính thức .26

3.4.1 Cách thu thập dữliệu.26

3.4.2. Phương pháp và thông tin mẫu khảo sát.27

3.4.2.1. Phương pháp khảo sát.27

3.4.2.2. Thông tin mẫu .29

3.5. Tóm tắt .30

i

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐIỆN HAI

NAM CO.,LTD.31

4.1 Giới thiệu.31

4.2. Giới thiệu HAI NAM CO.,LTD.31

4.2.1 Quá trình hình thành và phát triển của HAI NAM CO.,LTD.31

4.2.2. Mục tiêu và nhiệm vụcủa công ty.32

4.2.2.1. Mục tiêu.32

4.2.2.2. Nhiệm vụ.32

4.2.3. Cơcấu tổchức của Công ty.32

4.2.3.1. Ban giám đốc.32

4.2.3.2. Phòng kỹthuật.33

4.2.3.3. Phòng sản xuất.33

4.2.3.4. Phòng kinh doanh.33

4.2.3.5. Phòng vật tư.33

4.2.3.6. Kho.33

4.2.3.7. Phòng kếtoán.33

4.2.3.8. Phòng hành chánh – nhân sự.33

4.2.3.9. Phòng xuất nhập khẩu .33

4.2.3.10. Phòng dịch vụ.33

4.2.4. Tình hình hoạt động của công ty giai đoạn 2007-2008. 35

4.3 Năng lực cạnh tranh của HAI NAM CO.,LTD.35

4.3.1 Đối thủcạnh tranh.36

4.3.1.1. Sốlượng công ty lớn. .36

4.3.1.2 Tình trạng tăng trưởng của ngành.37

4.3.1.3. Mức độkhác biệt sản phẩm giữa HAI NAM CO.,LTD so với các

công ty trong ngành.37

4.3.1.4. Các rào cản thoát ra.38

4.3.2. Khách hàng.38

4.3.2.1 Sốlượng khách hàng trên thịtrường.39

4.3.2.2. Thông tin mà khách hàng có được.40

4.3.2.3. Sựkhác biệt sản phẩm giữa các công ty.40

4.3.2.4. Tính nhạy cảm đối với giá.40

4.3.2.5. Khảnăng tìm khách hàng mới.41

4.3.3. Nhà cung cấp .41

4.3.3.1. Tỷtrọng giữa các nhà cung cấp.42

4.3.3.2. Sựkhác biệt giữa các nhà cung cấp.43

4.3.3.3. Ảnh hưởng của chi phí thiết bị điện đầu vào đối với tổng chi phí

sản phẩm.43

4.3.3.4. Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp. .43

4.3.3.5. Sựtồn tại của nhà cung cấp thay thế. .43

4.3.3.6. Mức độchuẩn hóa đầu vào.44

4.3.3.7. Thông tin vềnhà cung cấp. .44

4.3.4. Đối thủtiềm ẩn .44

4.3.4.1 Khảnăng tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào của các công ty

ngoài ngành.45

4.3.4.2. Yêu cầu vềvốn.45

4.3.4.3. Sựkhác biệt hoá sản phẩm.46

4.3.4.4. Nguồn lực đặc thù (Bằng cấp).46

4.3.5. Năng lực cạnh tranh của HAI NAM CO.,LTD.47

ii

4.3.5.1. Chỉsốnăng lực cạnh tranh trung bình của HAI NAM CO.,LTD

. 46

4.3.5.2. Năng lực cạnh tranh của HAI NAM CO.,LTD.48

4.4 Một sốgiải pháp đểnâng cao năng lực cạnh tranh của HAI NAM CO.,LTD.

.49

4.4.1. Cơsở đềra giải pháp.49

4.4.1.1. Điểm mạnh .49

4.4.1.2. Điểm yếu .49

4.4.1.3. Cơhội .49

4.4.1.4. Đe doạ.49

4.4.2. Các chiến lược đểnâng cao năng lực cạnh tranh của HAI NAM

CO.,LTD.50

4.4.3. Giải pháp thực hiện chiến lược.53

4.4.3.1. Giải pháp vềquản trị.53

4.4.3.2. Giải pháp vềtài chính.53

4.4.3.3. Giải pháp vềMarketing.53

4.4.3.4. Giải pháp vềnhân sự.54

4.4.3.5. Giải pháp vềsản xuất – tác nghiệp.54

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN.56

5.1 Giới thiệu.56

5.2. Kết luận .56

5.3. Hạn chế.56

5.4. Đềxuất nghiên cứu tiếp theo.57

TÀI LIỆU THAM KHẢO .58

PHỤLỤC .59

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:


Tóm tắt nội dung tài liệu:


in về nhà cung cấp.
Thông tin về nhà cung cấp nhiều sẽ tạo
điều kiện cho các công ty lựa chọn nhà
cung cấp tốt nhất, do đó sẽ làm giảm sức
mạnh thương lượng của họ. => Năng lực
cạnh tranh của công ty cao.
8. Chi phí cung ứng so với tổng lợi tức
của ngành.
Chi phí cung ứng so với tổng lợi tức của
ngành càng cao thì sức mạnh thương
lượng của nhà cung cấp càng lớn. =>
Năng lực cạnh tranh của công ty thấp.
Đối thủ tiềm ẩn
1. Khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu
đầu vào của công ty ngoài ngành.
- Nếu các công ty ngoài ngành dễ dàng
tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào thì họ
sẽ dễ dàng gia nhập ngành. => Năng lực
cạnh tranh của công ty thấp.
- Ngược lại, nếu như khó tiếp cận nguồn
nguyên liệu đầu vào thì các công ty ngoài
ngành khó gia nhập => Năng lực cạnh
tranh của công ty cao.
2. Yêu cầu về vốn.
Yêu cầu về vốn đối với các công ty khi
muốn gia nhập ngành càng cao thì đây là
rào cản các công ty ngoài ngành. => Năng
lực cạnh tranh của công ty cao.
3. Sự khác biệt sản phẩm.
Nếu không có những khác biệt về sản
phẩm giữa các công ty mới gia nhập
ngành sẽ làm cho sự cạnh tranh lớn hơn.
=> Năng lực cạnh tranh của công ty cao.
Với các yếu tố được đề cập ở trên tiến hành phỏng vấn trực tiếp bằng bản câu
hỏi với 3 chuyên gia trong HAI NAM CO.,LTD có trình độ đại học và đã có nhiều
năm kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất tủ điện để tiến hành loại bỏ những
yếu tố không ảnh hưởng và bổ sung những yếu tố ảnh hưởng đến ngành. Qua quá
SVTH: Lê Thị Hoàng Oanh Trang 21
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
trình phỏng vấn chuyên gia kết quả thu được là các chuyên gia đề nghị loại bỏ tác lực
sản phẩm thay thế, theo các chuyên gia do tủ điện là một sản phẩm có tính riêng biệt
nên không có sản phẩm nào có thể thay thế được nó, khách hàng chỉ có thể sử dụng
tủ điện hay không sử dụng. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn tiến hành hiệu chỉnh
các yếu tố, cụ thể là:
- Loại bỏ 10 yếu tố mà chuyên gia cho rằng không ảnh hưởng hay ảnh
hưởng không đáng kể đến ngành.
- Bổ sung 2 yếu tố mà chuyên gia cho rằng có sự ảnh hưởng đáng kể đến
ngành.
Bảng 6: 10 yếu tố ảnh hưởng không đáng kể đến năng lực cạnh tranh của HAI
NAM CO.,LTD được loại bỏ
Yếu tố Lý giải
1. Tính đa dạng của đối thủ cạnh tranh.
Các đối thủ cạnh tranh không đa dạng
lắm về: văn hoá, lịch sử, cũng như không
có sự tăng trưởng đột biến của các công
ty trong ngành nên yếu tố này ảnh hưởng
không lớn đến năng lực cạnh tranh của
các công ty trong ngành.
2. Tình trạng sàng lọc của ngành.
Ngành sản xuất tủ điện hiện nay chưa rơi
vào tình trạng bão hoà nên yếu tố này
ảnh hưởng không lớn đến năng lực cạnh
tranh của các công ty trong ngành.
3. Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng
hoá.
Nhãn hiệu hàng hóa ảnh hưởng không
đáng kể đến sự cạnh tranh của các công
ty trong ngành.
4. Giá cả và công dụng của sản phẩm
thay thế.
5. Chi phí chuyển đổi sử dụng sản phẩm
thay thế của khách hàng.
6. Xu hướng sử dụng sản phẩm thay thế
của khách hàng.
7. Mức độ sẵn có của sản phẩm thay thế.
Tủ điện là một sản phẩm mà hiện nay
chưa có sản phẩm nào có thể thay thế tủ
điện được. Khách hàng chỉ có thể sử
dụng hay không sử dụng tủ điện mà
thôi.
8. Mức độ tập trung của khách hàng.
Do tính chất của ngành tủ điện mua hàng
theo nhu cầu của từng công ty nên trên
thị trường không có khách hàng nào nắm
giữ thị phần lớn.
SVTH: Lê Thị Hoàng Oanh Trang 22
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
9. Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng
hoá.
Khách hàng ít quan tâm đến nhãn hiệu
sản phẩm nên đây là yếu tố có ảnh hưởng
không đáng kể đến năng lực cạnh tranh
của các công ty trong ngành.
10. Chi phí cung ứng so với tổng lợi tức
của ngành.
Không có nhiều sự khác biệt giữa chi phí
cung ứng so với tổng lợi tức của ngành
nên yếu tố này ảnh hưởng không lớn đến
năng lực cạnh tranh của các công ty
trong ngành.
Bảng 7: 2 yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến năng lực cạnh tranh của HAI NAM
CO.,LTD được bổ sung
Yếu tố Lý giải
1. Rào cản thoát ra.
Tính chất đặc trưng của tài sản cố định
trong ngành không
cao nhưng sẽ rất khó trong việc tìm
người để chuyển đổi tài sản cố định.
2. Nguồn lực đặc thù ( Bằng cấp).
Các công ty ngoài ngành muốn gia nhập
ngành cần có bằng cấp vì khách hàng
quan tâm đến chất lượng sản phẩm làm
ra có đúng theo tiêu chuẩn không? Bằng
cấp là một bằng chứng giúp khách hàng
tin vào chất lượng sản phẩm của các
công ty.
Từ cơ sở lý thuyết kết hợp với nhận xét của chuyên gia về ngành, cho thấy
mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của HAI NAM CO.,LTD được quyết định
bởi 4 nhóm yếu tố: (1) đối thủ cạnh tranh, (2) khách hàng, (3) nhà cung cấp, (4) đối
thủ tiềm ẩn.
SVTH: Lê Thị Hoàng Oanh Trang 23
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
SVTH: Lê Thị Hoàng Oanh Trang 24
Hình 2: Bốn tác lực ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của HAI NAM CO.,LTD
Năng lự
tranh củ
NAM CO.,LTD
c cạnh
a HAI
Khách hàng
1. Số lượng khách hàng trên
thị trường.
2. Thông tin khách hàng có
được.
3. Tính nhạy cảm đối với
giá.
4. Khác biệt sản phẩm giữa
các công ty trong ngành.
5. Khả năng tìm kiếm khách
hàng mới.
Đối thủ cạnh tranh
1. Số lượng công ty lớ
2. Tình trạng tăng trưở
3. Mức độ khác biệt s
NAM CO.,LTD so vớ
ngành.
4. Rào cản thoát ra.
n trong ngành.
ng của ngành.
ản phẩm giữa HAI
i các công ty trong
Đối thủ tiềm ẩn
1. Khả năng tiếp cận ng
đầu vào của các công t
2. Yêu cầu về vốn.
3. Sự khác biệt sản ph
4. Nguồn lực đặc thù.
uồn nguyên liệu
y ngoài ngành.
ẩm.
Nhà cung cấp (NCC)
1. Tỷ trọng giữa các NCC.
2. Sự khác biệt giữa các
NCC.
3. Chi phí chuyển đổi NCC.
4. Sự tồn tại NCC thay thế.
5. Mức độ chuẩn hóa đầu
vào.
6. Thông tin nhà cung cấp.
7. Ảnh hưởng chi phí thiết
bị điện đối với tổng chi phí
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Bước cho điểm trọng số của từng tác lực cũng như từng yếu tố ảnh hưởng đến
năng lực cạnh tranh của HAI NAM CO.,LTD ở bước 3 và 4 sẽ lần lượt được thực
hiện thông qua sự giúp đỡ của các chuyên gia. Theo phương pháp bình quân gia
quyền tổng trọng số (T) của 20 yếu tố là 100.
Bảng8: Trọng số của 4 tác lực tác động đến năng lực cạnh tranh của HAI NAM
CO.,LTD
Tác lực Trọng số
Đối thủ cạnh tranh 2.25
Khách hàng 4.00
Nhà cung cấp 2.75
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 1.00
Cộng 10.0
Bảng 9: Trọng số của 20 yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của HAI NAM
CO.,LTD
Tác lực Trọng số Yếu tố Trọng số
Số lượng công ty lớn trong ngành. 9.00
Tình trạng tăng trưởng của ngành. 3.38
Mức độ khác biệt sản phẩm giữa HAI NAM
CO.,LTD so với các công ty trong ngành.
5.63
Đối thủ
cạnh tranh
22.5
Rào cản thoát ra. 4.50
Số lượng khách hàng trên thị trường. 6.00
Thông tin mà khách hàng có được. 10.0
Sự khác biệt sản phẩm của các công ty trong
ngành. 12.0
Tính nhạy cảm đối với giá. 6.00
Khách
hàng
40.0
Khả năng tìm kiếm khách hàng mới . 6.00
SVTH: Lê Thị Hoàng Oanh Trang 25
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Tỷ trọng giữa các nhà cung cấp. 3.44
Sự khác biệt giữa các nhà cung cấp. 8.25
Ảnh hưởng của chi phí thiết bị điện đối với
tổng chi phí. 3.44
Chi phí chuyển đổi nhà cung cấp. 2.06
Sự tồn tại của nhà cung cấp thay thế. 4.81
Mức độ chuẩn hóa đầu vào. 2.75
Nhà cung
cấp 27.5
Thông tin nhà cung cấp. 2.75
Khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào
của các công ty ngoài ngành. 2.00
Yêu cầu về vốn. 2.00
Sự khác biệt sản phẩm. 4.00
Đối thủ
tiềm ẩn
10.0
Nguồn lực đặc thù (Bằng cấp). 2.00
Tổng 100 100.00
3.4. Nghiên cứu chính thức
3.4.1 Cách thu thập dữ liệu
™ Dữ liệu được tiến hành thu thập thông qua việc phỏng vấn bằng bản câu
hỏi, sẽ được tiến hành làm sạch và sử dụng công cụ Excel để tổng hợp và
phân tích số liệu.
™ Đối tượng khảo sát:
- Các chuyên gia am hiểu và có kinh nghiệm về ngành sản xuất tủ điện.
- Một số khách hàng chủ yếu của HAI NAM CO.,LTD.
™ Chọn mẫu:
- Đối với chuyên gia: (1) nghiên cứu sơ bộ sẽ được tiến hành lấy mẫu
thông qua các chuyên gia của HAI NAM CO.,LTD, (2) nghiên cứu chính
thức sẽ được tiến hành lấy mẫu thông qua các chuyên gia và mỗi chuyên
gia sẽ thay mặt cho một công ty đang hoạt động trong ngành sản xuất tủ
điện tại thị trường TPHCM.
- Đối với các khách hàng của HAI NAM CO.,LTD: sẽ được tiến hành lấy
mẫu theo danh sách mà HAI NAM CO.,LTD cung cấp có trụ sở tại
TPHCM.
SVTH: Lê Thị Hoàng Oanh Trang 26
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
3.4.2. Phương pháp và thông tin mẫu khảo sát
3.4.2.1. Phương pháp khảo sát
Để xác định năng lực cạnh tranh của HAI NAM CO.,LTD thì nghiên cứu này
được thực hiện thông qua 8 bước và được chia thành 2 giai đoạn chính: ...

 
Top