Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện kế sách tỉnh sóc trăng
Đề tài nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín
dụng chính thức và hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của nông hộ ở huyện
Kế Sách – tỉnh Sóc Trăng” có cấu trúc gồm 6 chương với các nội dung như sau:
Chương 1: Trình bày các về sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu,
các giả thuyết cần kiểm định, phạm vi nghiên cứu và các tài liệu liên quan
Chương 2: Trình bày phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu được
sử dụng trong đề tài.
Chương 3: Giới thiệu khái quát về địa bàn nghiên cứu, các tổ chức tín
dụng chính thức đang hoạt động tại huyện Kế Sách và một số thống kê về tình
hình vay vốn cũng như sử dụng vốn vay của nông hộ theo kết quả điều tra.
Chương 4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng
chính thức và hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ thông qua mô hình Probit
và Tobit
Chương 5: Tìm ra một số nguyên nhân tồn tại từ đó đề ra một số giải pháp
nhằm giúp nông hộ nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay cũng như hiệu quả sử
dụng vốn vay của nông hộ.
Chương 6: Từ phân tích trên đưa ra kết luận và một số kiến nghị nhằm
tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ cũng như giúp
nông hộ sử dụng vốn vay hiệu quả và góp phần phát triển kinh tế địa phương. trong cải thiện kỹ thuật và động viên sản xuất. Trong trường hợp này, trường
phái cổ điển ủng hộ cho các chính sách tín dụng lãi suất thấp đã được ban hành
như trần lãi suất, luật chống cho vay nặng lãi, lãi suất trợ cấp. Kết quả không cân
đối giữa số lượng cung và cầu tài mức lãi suất lãi suất không cân bằng được biểu
hiện thông qua số lượng tín dụng và hạn mức tín dụng. Vai trò của các chương
trình tín dụng của chính phủ trở nên rất quan trọng trong việc can thiệp vào lập
ngân quỹ cho từng vùng cụ thể, đặc biệt là nông nghiệp, và từng nhà sản xuất cụ
thể, đặc biệt là các công ty nhỏ- những thành phần dễ bị ảnh hưởng nhất của thị
trường chưa hoàn hảo.
2.1.4.2 Phương pháp tiếp cận kìm hãm tài chính
Trường phái kiềm hãm tài chính chống lại những lập luận của trường phái
cổ điển. Trong khi cả hai trường phái đều hiểu là thị trường tín dụng bị phân
khúc và kém hoàn hảo thì trường phái kìm hãm tài chính cho rằng hậu quả của
các chính sách của chính phủ đã kìm hãm thị trường tài chính phát triển theo
hướng của nó. Họ xuyên tạc rằng Chính phủ đã can thiệp quá sâu vào giá cả trên
thị trường tự do như là một đặc trưng của các thị trường tài chính ở các nước
đang phát triển. Lãi suất thấp phổ biến trong cho vay chính thức đã phá hỏng
cung cầu hệ thống tài chính và bóp méo nhu cầu về các khoản vay, bằng cách đó,
tín dụng hướng vào những khách hàng vay lớn, vào những người có quyền lực
chính trị và vào những người cớ sự bảo trợ.
Lý thuyết kìm hãm tài chính tập trung vào cả hai mặt: lượng tiền tiết kiệm
và lượng tiền cho vay trong thị trường tài chính. Về mặt cung, lý thuyết này căn
cứ vào sự xác nhận là các cá nhân sẽ chú trọng đến lợi nhuận khi họ gửi tiền
trong điều kiện có rủi ro khi gửi tiền. Lợi nhuận là lãi suất của khoản tiết kiệm và
rủi ro gửi tiền là tỷ lệ lạm phát. Do đó, phương pháp tiếp cận "sự co giãn lãi suất"
cho rằng lãi suất thực cao và sự cố định giá cả là điều kiện cho việc rút tiền tiết
kiệm, ngược lại lãi suất tín dụng thấp kìm hãm sự phát triển của các tổ chức tài
chníh chính thức. Vì có trần lãi suất mà các ngân hàng không thể tăng nguồn huy
động tiết kiệm, họ phụ thuộc phần lớn vào khung cấp tín dụng của ngân hàng
trung ương. Kết quả là, những ngân hàng này trở thành kênh duy nhất của chính
phủ mà không thể huy động được những nguồn tiết kiệm nông thôn. Thông qua các cơ hội đầu tư có sẵn trong nền nông nghiệp cổ điển, những
nguồn tiết kiệm luôn được cầu về đầu tư sử dụng với lợi nhuận cao vượt xa mức
lãi suất thực. Kỹ thuật hiện đại được nhận định là không thể chia sẽ hết được.
Người nông dân với một lượng nhỏ quỹ đầu tư có thể mua kỹ thuật lạc hậu sẽ
nhận phần lợi nhuận thấp. Ngược lại, nếu có đủ số vốn người ta sẽ tiếp cận với
kỹ thuật hiện đại (ví dụ như máy kéo), do đó, lợi nhuận cao sẽ làm cho mức tiết
kiệm tích lũy vượt xa ngưỡng thấp nhất ban đầu. Vì vậy mà lãi suất cao sẽ
khuyến khích người gửi tiền mà không kìm hãm đầu tư.
Trong bất kì trường hợp nào, mức lãi suất thấp và không cân bằng sẽ gây ra
những ảnh hưởng nghiêm trọng trong chỉ định nguồn cung ứng. Gonzalé – Vega,
Adams và những người khác cho rằng chính sách lãi suất thấp dẫn đến nhu cầu
về các khoản vay, tạo nên áp lực về đầu cơ và buộc phải đưa ra các cơ chế không
định giá. Điều này làm các ngân hàng cung cấp tín dụng rẽ nhưng lại không rẽ
chút nào khi xem xét tất cả các chi phí khác. Mặc dù lãi suất danh nghĩa có thể
thấp nhưng chi phí tiền mặt và chi phí cơ hội của người vay trong suốt thời gian
thực hiện thủ tục vay vốn sẽ là rất cao. Tín dụng lãi suất thấp cũng dẫn đến tình
trạng những khách hàng lớn nhận được các khoản vay lớn và khách hàng nhỏ
nhận được số lượng hạn chế một cách chậm chạp, do đó, sẽ có những nhóm đầu
cơ các nguồn tài trợ này. Tác giả Vega nhận định với mức lãi suất bắt buộc, các
tổ chức tài chính tái phân phối lại danh mục tín dụng cho những hộ lớn quen biết
hơn là lập quan hệ với những hộ vay nhỏ và các khách hàng có rủi ro cao hơn.
Tín dụng lãi suất thấp cũng mở cánh cửa mới cho những kẻ tìm kiếm khe hở độc
quyền. Lãi suất ngân hàng thấp hơn lãi suất thị trường đã loại trừ chính phủ ra
khỏi thị trường, điều này không chỉ dẫn đến thị trường hoạt động kém hiệu quả
và bị xuyên tạc mà còn cản trở việc vay vốn của người cùng kiệt và tăng cơ hội cho
tham nhũng và quan liêu.
Các cách giải quyết chính sách theo lý thuyết kìm hãm tài chính là giải
phóng tự do cho tài chính và hạn chế sự can thiệp của Chính phủ vào mọi mặt
trên thị trường tài chính. Điều này cũng bao gồm việc hạn chế mọi hình thức
quản lý giá như trần lãi suất, hạn ngạch tín dụng, ngân quỹ cho vay và bù lỗ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

trgiang874

New Member
Re: [Free] PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG

tui cần tài liệu này để phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập
 

daigai

Active Member
Re: [Free] PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NÔNG HỘ Ở HUYỆN KẾ SÁCH - TỈNH SÓC TRĂNG

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top