tctuvan

New Member
Tải miễn phí ebook cho anh em
LỜI NÓI ĐẦU
Nước Việt Nam có vị trí từ 8°2’ - 23°23’ vĩ độ Bắc và 102°08’ - 109°28’ kinh Đông; Chiều dài đất nước theo đường thẳng đúng là I650km. Khí hậu nước ta là nhiệt đới gió mùa, cây trồng và vật nuôi rất phong phú. Mỗi vùng sinh thái có cây trồng và vật nuôi rất đa dạng, nhưng cũng có tính đặc trưng.

Bô' trí cây trồng, vật nuôi hợp lý sẽ phát huy được ưu thế về đất đai, khí hậu, nhàn lực, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao đáp ứng yêu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Cuốn “Sổ tay Khuyên nông” giúp người làm cổng tác khuyến nông lìm hiểu và vận dụng mội số chủ trương, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp; một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu đối với một số cây trổng, vật nuôi chính.

Nội dung cuốn “Sổ tay khuyến nông” còn hạn chế và thiếu sót; rất hân hạnh nhận đươc ý kiến phê bình của bạn đọc và đồng nghiệp để lần biên soạn sau có chất lượng hơn.

Cục khuyên nỏng và khuyến lâm
3
CĂN Cứ oể BỐ TRÍ CẬY TRổNG, VẬT NUÔI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Để phát triển nông nghiệp đa dạng, bền vững nhằm tăng- sản phẩm cho xã hội và tăng thu nhập cho người sản xuất, cần nghiên cứu và dựa trên những căn cứ chủ yếu sau đây:

1. Sản xuất nông nghiệp mang tính hệ thống và nằm trong thể thống nhất:

Trên một địa bàn thường bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi... Có cây ngán ngày, cây dài ngày; cãy lương thực, cây công nghiộp, cây ãn quả, rau đậu. Trong chãn nuôi cũng thường có cả gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Các cây trổng, vật nuối thường xen, gối lẫn nhau; có loại ưên tầng cao, có loại tầng trung bình, có loại ưên mặt đất. Cần bố ưí sản xuất để lận dụng lợi Ihế trên địa bàn.

2. Đặc điểm tự nhiên:

t

Đất đai, khí hậu, độ cao so mặt biển, nước, ánh sáng và nhiệt đô... có sự khác nhau ở mỗi vùng. Khồng thể đem cày trồng ôn đới trổng ò vùng nhiệt đới; không đem cây trồng cạn trổng ờ vùng thường xuyên úng ngập, đầm lầy nếu chưa có công trình thuỷ lợi; và cải tạo đất. Ngược lại không đem cây trồng cần nhiều nước trồng ưên vùng đồi thường xuyên khô hạn. Cây ưa bóng râm có thể trồng dưới tán cây ãn quả, cây cao hơn...

3. Trình độ dân trí và trình độ thâm canh:

Nơi có dân trí thấp, sản xuất khó khăn không nên bố trí cáy trổng, vật nuôi có yêu cầu thâm canh cao, đòi hỏi có kỹ thuật phức tạp. Nơi dân nghèo, cơ sở hạ tầng kém nên sử dụng những cây, con có yêu cầu đầu tư thấp và ngược lại.

4. Tập quán sản xuất và tiêu dùng:

Với cây lúa có nơi cấy, có nơi sạ, lại có nơi vừa cấy vừa sạ. Có nơi chuyên canh, có nơi đa canh, luân canh tăng vài vụ/nãm.
5

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top