daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
(Đề tài thảo luận) nội dung hoạt động marketing tại điểm đến du lịch đà nẵng
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh thị trường du lịch ngày càng đa dạng và phát triển, các điểm đến du lịch
có xu hướng bị bão hịa và lu mờ, khơng có những điểm nhấn để phân biệt và thu hút
khách du lịch so với các đối thủ khác. Cuộc cạnh tranh giành khách du lịch đang dần tập
trung vào làm nổi bật linh hồn và bản sắc của điểm đến. Do đó, marketing điểm đến du
lịch trở thành cơng cụ quan trọng làm nổi bật những điểm khác biệt, lợi thế cạnh tranh
của một điểm đến, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và đưa ra lựa chọn. Từ đó xây dựng
nên bản sắc riêng, khiến khách hàng có thể dễ dàng nhận biết các sản phẩm du lịch của
điểm đến đó. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, nhà nước cũng như các ban ngành liên
quan đã có những kế hoạch, biện pháp để truyền thông, quảng bá du lịch Đà Nẵng, phát
triển hơn du lịch Đà Nẵng, muốn đưa du lịch nơi đây trở thành một vùng du lịch đáng
đến, giống như cái tên “thành phố đáng sống” của nó vậy.


2

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI ĐIỂM ĐẾN
DU LỊCH
1.1 Khái niệm điểm đến du lịch, marketing tại điểm đến du lịch
1.1.1 Khái niệm điểm đến du lịch
Các cách tiếp cận điểm đến du lịch
- Tiếp cận điểm đến du lịch trên phương diện địa lý: Điểm đến du lịch được xác định theo
phạm vi không gian lãnh thổ. Điểm đến du lịch là một vị trí địa lí mà một du khách đang
thực hiện hành trình đến đó nhằm thỏa mãn nhu cầu theo mục đích chuyến đi của người
đó. Với quan niệm này, điểm đến du lịch vẫn chưa định rõ còn mang tính chung chung,
nó chỉ xác định vị trí địa lí phụ thuộc vào nhu cầu của khách du lịch, chưa xác định được
các yếu tố nào tạo nên điểm đến du lịch.
- Tiếp cận điểm đến du lịch dưới góc độ kinh tế: Xem xét trong mối quan hệ kinh tế du
lịch, điểm đến du lịch được hiểu là yếu tố cung du lịch. Sở dĩ như vậy là do chức năng

của điểm đến chính là thõa mãn nhu cầu mang tính tổng hợp của khách du lịch.Từ góc độ
cung du lịch, điểm đến du lịch là sự tập trung các tiện nghi và dịch vụ được thiết kế để
đáp ứng nhu cầu của du khách.
- Tiếp cận điểm đến du lịch dưới góc độ tổng hợp: Khi nói đến hoạt động du lịch tức là
nói đến hoạt động rời khỏi nơi cư trú thường xuyên để đến một nơi khác nhằm thỏa mãn
nhu cầu theo những mục đích khác nhau. Địa điểm mà khách du lịch lựa chọn trong
chuyến đi có thể là một địa danh cụ thể, một khu vực, một vùng lãnh thổ, một quốc gia,
thậm chí là châu lục. Trong các tài liệu khoa học về du lịch, các địa điểm này được gọi
chung là điểm đến du lịch.
- Khái niệm chung về điểm đến du lịch: ĐĐDL được hiểu là một vị trí địa lý, có tài
nguyên du lịch hấp dẫn, được quy hoạch, quản lý và thiết kế các tiện nghi, dịch vụ nhằm
thu hút và đáp ứng nhu cầu khách du lịch.
1.1.2 Khái niệm marketing tại điểm đến du lịch
- Theo Borges (2003): Marketing điểm đến du lịch là quá trình quản lý để tạo ra mối liên
hệ giữa điểm đến và du khách bằng việc dự báo và đáp ứng các nhu cầu của họ đối với
điểm đến và khả năng thông tin của nó.
- Theo Tiến sĩ Karl Albrecht: Marketing điểm đến du lịch là cách thức tiếp cận với sự
phát triển kinh tế và văn hóa của một khu vực một cách chủ động chiến lược và tập trung


3

vào con người , đồng thời giúp cân bằng và hòa nhập lợi ích của khách du lịch , các nhà
cung cấp dịch vụ và cộng đồng tại đó.
- Theo Tổ chức Marketing điểm đến đô thị Canada: marketing điểm đến du lịch là quá
trình liên hệ với những du khách tiềm năng để gây ảnh hưởng tới sự lựa chọn điểm đến
tới ý đinh du lịch của họ và hơn hết là điểm đến và sản phẩm du lịch cuối cùng mà họ lựa
chọn.
- Theo Nguyễn Văn Đảng (2010): Marketing điểm đến du lịch là quá trình quản trị cho
phép tổ chức marketing tạo dựng duy trì mối quan hệ giữa điểm đến du lịch và khách du

lịch( khách du lịch hiện tại và tiềm năng),thông qua việc dự báo và đáp ứng nhu cầu của
khách du lịch đối với điểm đến và có khả năng dễ dàng giao tiếp liên hệ với điểm đến du
lịch.
- Tổng hợp: Marketing điểm đến du lịch là một tổ hợp những chiến lược nhằm phát triển,
khuếch trương những thế mạnh sẵn có của một điểm đến từ đó tạo ra các kênh thông tin
đa chiều tác động tích cực đến hình ảnh điểm đến trong tâm trí khách du lịch hiện tại và
tiềm năng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và đem lại những lợi
ích hài hòa giữa khách du lịch, doanh nghiệp và người dân tại điểm đến đó.
1.1.3. Vai trị của Marketing điểm đến du lịch:
* Vai trò đối với điểm đến du lịch :
- Làm nổi bật những điểm khác biệt và tạo lợi thế cạnh tranh cho điểm đến
- Giúp điểm đến kết nối với khách hàng dễ dàng hơn
- Tạo sự kết nối chặt chẽ, đồng bộ giữa các lĩnh vực, các ban ngành, các chủ thể trong
phát triển điểm đến
- Cung cấp thông tin chính xác về điểm đến cho du khách
- Thu hút sự chú ý và đầu tư từ bên ngồi cho điểm đến
* Vai trị đối với khách du lịch:
- Giúp khách hàng dễ dành tiếp cận thông tin mong muốn về điểm đến
- Tạo cơ hội cho khách hàng được sử dụng các sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng hơn
- Thể hiện được “phong cách” của khách hàng
* Vai trò đối với doanh nghiệp du lịch:
- Tăng hiệu quả các chiến lược marketing của doanh nghiệp


4

- Định hương sản phẩm marketing của doanh nghiệp
1.2 Nội dung hoạt động marketing tại điểm đến du lịch
1.2.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường
- Nghiên cứu thị trường là hoạt động thu thập thông tin về thị trường và phân tích các dữ

liệu thu được nhằm đưa ra những câu trả lời cho những vấn đề phát sinh trong kinh
doanh.
- Phân loại nghiên cứu thị trường: định tính, định lượng.
- Phương pháp nghiên cứu thị trường: Phương pháp nghiên cứu tại bàn; Phương pháp
điều tra, khảo sát; Phương pháp thảo luận nhóm; Phương pháp quan sát hành vi,Phương
pháp thử nghiệm trọng điểm.
- Chọn mẫu và quy mô mẫu: Chọn mẫu (chọn ngẫu nhiên, qui định số lượng, chọn mẫu
theo mục đích); Quy mô mẫu (Lý thuyết dung lượng mẫu có thể sử dụng để xác định
đúng sốlượng mẫu cần thiết).
- Ứng dụng của nghiên cứu thị trường: Phân đoạn thị trường và xác định thị trường mục
tiêu; Thực hiện các hoạt động marketing
- Quy trình nghiên cứu thị trường
Bước 1: Xác định mục tiêu
Bước 2: Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
Bước 3: Chọn mẫu và thiết kế bảng hỏi
Bước 4: Thu thập thông tin thị trường
Bước 5: Tổng hợp và phân tích dữ liệu
Bước 6: Đánh giá thực trạng thị trường, nhận định xu hướng thị trường
1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu
*Phân đoạn thị trường
- Phân đoạn thị trường thực chất là việc chia thị trường thành các nhóm, mỗi nhóm có đặc
trưng chung. Một đoạn thị trường là một nhóm hợp thành xác định được trong thị trường
chung mà điểm đến có những đặc điểm có thể hấp dẫn và thu hút đối với họ.
- Ý nghĩa
+ Giúp tiết kiệm được chi phí marketing thu hút khách hàng thực sự quan tâm đến điểm
đến.


5

+ Nhận biết được đặc điểm của từng nhóm khách hàng để triển khai hiệu quả các chương
trình marketing.
- Căn cứ: Mục đích chuyến đi; khu vực địa lý; đặc điểm nhân khẩu học.
*Lựa chọn thị trường mục tiêu
- Thị trường mục tiêu là một phân đoạn thị trường được điểm đến chọn để tập trung nỗ
lực marketing có hiệu quả.
*Nội dung
+ Đánh giá các đoạn thị trường: mục đích, căn cứ.
+ Phương án lựa chọn thị trường mục tiêu: Tập trung vào một đoạn thị trường; Chun
mơn hóa chọn lọc; Chun mơn hóa sản phẩm; Tồn bộ thị trường .
1.2.3 Triển khai các hoạt động marketing tại điểm đến du lịch
- Phát triển sản phẩm: Thực chất là việc phát triển các loại hình du lịch dựa trên tài
nguyên du lịch sẵn có; khai thác tốt các giá trị tài nguyên độc đáo, đặc sắc của ĐĐ, tạo
được khác biệt và phù hợp nhu cầu của khách.
- Nội dung:
+ Mời chuyên gia tư vấn; doanh nghiệp du lịch lên ý tưởng phát triển các loại hình du
lịch.
+ Mời gọi các nhà đầu tư, tạo điều kiện chính sách thu hút nhà cung cấp tham gia hình
thành chuỗi giá trị sản phẩm du lịch phù hợp.
- Thực hiện các hoạt động xúc tiến quảng cáo: Thiết kế website, ấn phẩm quảng cáo:
quảng cáo, tuyên truyền, quan hệ công chúng.
- Hoạt động phân phối có thể cấp phép cho một, một số doanh nghiệp du lịch khai thác,
đưa đón khách đến điểm đến; hay cho phép mọi doanh nghiệp du lịch đủ điều kiện khai
thác điểm đến theo định hướng loại hình du lịch đã xây dựng.


6

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI ĐIỂM ĐẾN DU
LỊCH ĐÀ NẴNG

2.1 Giới thiệu chung về tình hình du lịch ở Đà Nẵng
2.1.1. Khái quát về điểm đến Đà Nẵng
2.1.1.1. Kinh tế xã hội:
+ Năm 2019, GRDP Đà Nẵng đạt mức tăng 6,47%. Đây là mức tăng thấp nhất trong 7
năm trở lại đây (từ 2013 đến nay). Với mức tăng này, Đà Nẵng là địa phương có tốc độ
tăng GRDP thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Tỷ lệ vốn đầu tư trên
GRDP đang dần thu hẹp, năm 2019 đạt 36,4%, thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2019.
+ Trong bối cảnh kinh tế cả nước chịu áp lực lớn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, và là
thành phố du lịch - dịch vụ, kinh tế Đà Nẵng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 96,39% so với cùng kỳ năm
trước. Như vậy, đây là lần đầu tiên kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm
(-3,61%) kể từ

+ Đặc thù liên tục cập nhật của ngành công nghệ thơng tin gây khó khăn trong quản lý và
điều hành du lịch.
+ Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, xâm phạm tự do cá nhân trên mạng (như spam, tiết
lộ thông tin…) đã tạo tâm lý e ngại đối mới người tiêu dùng.
+ Bên cạnh việc kiểm soát an ninh mạng thì hệ thống quảng bá và xúc tiến hỗ trợ kinh

doanh nhờ ứng dụng marketing điện tử của hầu hết các doanh nghiệp du lịch cũng chưa
đạt được hiệu quả cao. Về tổng quan, hệ thống quảng bá doanh nghiệp hiện nay cịn yếu
và thiếu, thơng tin dàn trải và chưa có sự tập trung, liên kết giữa các tổ chức và doanh
nghiệp với nhau.
+ Các doanh nghiệp chưa thật sự nắm bắt được hết lợi ích từ các giải pháp công nghệ
thông tin. Đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên viên chuyên trách về công nghệ thông tin còn
thiếu và yếu, phần lớn các doanh nghiệp đều phải th cơng ty thiết kế web bên ngồi
quản lý và hỗ trợ

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
Y Một số nội dung chủ yếu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của công ty cổ phần Quang Trung Luận văn Kinh tế 0
D Hoạt động kinh doanh tiền tệ làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi,sử dụng tiền gửi để cấ Luận văn Kinh tế 0
K Phân tích hoạt động thương mại điện tử trọng thị trường nội dung số tại Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
M Quản lý hoạt động dạy học nội dung tích hợp tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các môn học khoa học Luận văn Sư phạm 0
H Tổ chức dạy học dự án qua hoạt động ngoại khóa khi dạy các nội dung kiến thức chương "các định luật Luận văn Sư phạm 2
H VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Tài liệu chưa phân loại 0
T Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo) Văn học thiếu nhi 0
D Hoàn thiện nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Kỹ thương Tài liệu chưa phân loại 0
G Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại PGD Hai Bà Trưn Tài liệu chưa phân loại 0
N Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại tổng công ty tà Tài liệu chưa phân loại 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top