Bain

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Tiểu mục Nội dung tiểu mục Trang
Lời nói đầu 2
A Nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử bài học kinh nghiệm cách mạng thang 8 năm 1945 3
I Nguyên nhân thắng lợi 3
II ý nghĩa lịch sử 5
III Bài học kinh nghiệm 6
IV Sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của đảng và chủ tịch Hố Chí Minh 7
B Kết luận 9
Thư mục tài liệu tham khảo 10
A. Nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh Nghiệm cánh mạng tháng 8 - 1945
I. Nguyên nhân thắng lợi:
1. Nguyên nhân khách quan:
Việt Nam là một bộ phận của thế giới nên những điều kiện từ bên ngoài tác động vào Việt Nam là vô cùng quan trọng.
Cuộc chiến tranh giữa lực lượng dân chủ,đồng minh và bè lũ phát xít trên thế giới kết thúc bằng thắng lợi vẻ vang của Liên Xô và các nước dân chủ khác. Cùng với đó là sự thất bại thảm hại của chủ nghĩa phát xít xâm lược , đặc biệt là sự kiện quân đội Nhật đầu hàng đồng minh ( 13 - 8 - 1945 ) đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam .
Từ sau ngày 9 - 3 - 1945 phát xít Nhật là kẻ thù cụ thể , trước mắt của nhân dân Việt Nam . Hồng Quân Liên Xô đã đánh bại phát xít Nhật , quân Nhật ở Đông Dương hết sức hoang mang dao động , mất tinh thần đã tạo ra cơ hội “ngàn năm có một” để chúng ta tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc.
2.Nguyên nhân chủ quan :
Cách mạng tháng 8 thắng lợi là do nhân dân ta đã kế thừa và phát huy cao độ truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta .
Nhờ có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng 15 năm kể từ khi thành lập Đảng ( 3 - 2 - 1930 ) cách mạng Việt Nam đã trải qua ba cao trào cách mạng là : Cao trào 1930 -1931 , Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 và Cao trào đánh Pháp đuổi Nhật 1939 - 1945 . Đảng đã vận dụng thành công chủ nghĩa Mac - Lenin vào điều kiện cụ thể của đất nước, vạch ra đường lối cách mạng giải phóng dân tộc , dân chủ nhân dân. Kết hợp đúng đắn quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam chia làm hai giai đoạn :
Trước là, tiến hành cách mạng dân tộc,dân chủ nhân dân. Trong cuộc cách mạng này lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. Lực lượng cách mạng gồm có nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trí thức ... và tầng lớp địa chủ,phong kiến có ý thức dân tộc. Trong cuộc cách mạng này hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến khăng khít với nhau nhưng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu (quyền lợi dân tộc trên quyền lợi giai cấp ). Đảng đã giải quyết đúng đắn các vấn đề,tính chất ,nhiệm vụ cũng như đối tượng của cách mạng.Xây dựng cách mạng trên lập trường của gia cấp công nhân. Sau đó , sẽ đi lên chủ nghiã xã hội với lực lượng chủ yếu là giai cấp công nhân, nông dân và giai cấp trí thức sẽ là nền tảng.
Mục tiêu cuối cùng của Đảng là chủ nghĩa cộng sản.Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập , dân chủ đoàn kết toàn dân vào nhiệm vụ chung của cả dân tộc hướng tới một tương lai tươi sáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:” Cách mạng là công việc chung của dân chúng”, “Dân khí mạnh thì quân lính nào , súng ống nà cũng không chống lại nổi”. Trải qua các thời kì với các mặt trận thích hợp :” Mặt trận dân tộc thống nhất phhản đế “, “ Mặt trận dân chủ Đông Dương”và cao nhất là “ Mặt trận Việt Minh” ( 19 - 5 1941 ). Đảng đã tập hợp đông đảo các tầng lớp , các giai cấp , các tôn giáo , các dân tộc hướng vào mục tiêu chung là chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân tộc, ruộng đất cho dân cày . Đảng cũng rất chú trọng củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân.Lực lượng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

anhsamco

New Member
Re: [Free] Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám và sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và Hồ chủ tịch

cho mình xin tài liệu này với ạ
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng tám và sự chuẩn bị chu đáo, chọn đúng thời cơ của Đảng và Hồ chủ tịch

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top