daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................................................................ vii
MỞ ĐẦU............................................................................................................ 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu...................................................................................... 2
2.1. Mục tiêu chung........................................................................................... 2
2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................... 2
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 4
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
1.1.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................... 4
1.2. Phát triển kinh tế nông thôn ....................................................................... 9
1.2.1. Khái niệm về phát triển và phát triển kinh tế.......................................... 9
1.2.2. Khái niệm về nông thôn .......................................................................... 9
1.2.3. Khái niệm, đặc điểm hộ gia đình, kinh tế hộ nông dân .......................... 9
1.1.2. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................... 12
1.3 Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn tỉnh Thái Nguyên........... 18
1.3.1 Nữ trong các nhóm tuổi và tham gia sinh hoạt Hội đoàn thể ................ 19
Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................ 24
2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................. 24
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 24
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................... 24
2.2. Nội dung nghiên cứu................................................................................ 24
2.3. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 24
2.3.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu ......................................................... 24 2.3.2. Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu...................................................... 25
2.3.3. Phương pháp thu thập số liệu................................................................ 26
2.3.4. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu .......................................... 27
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................ 29
3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Đại Từ...................................... 29
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội......................................................... 29
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội..................................................................... 38
3.2. Thực trạng vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên
địa bàn huyện Đại Từ.............................................................................. 43
3.2.1. Khái quát về tình hình của phụ nữ trên địa bàn huyện Đại Từ............. 46
3.2.2. Tình hình chung của các hộ điều tra ..................................................... 49
3.2.3. Thực trạng vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại
các hộ nghiên cứu.................................................................................... 54
3.2.4. Phân tích SWOT về nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn huyện
Đại Từ trong phát triển kinh tế hộ........................................................... 69
3.2.5. Những yếu tố làm hạn chế vai trò của lao động nữ trong phát triển
kinh tế hộ nông dân................................................................................. 73
3.2.6. Những nguyên nhân .............................................................................. 76
3.3. Giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh
tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Đại Từ................................................ 77
3.3.1. Những giải pháp chung ......................................................................... 77
3.3.2. Các giải pháp cụ thể cho nông hộ ......................................................... 85
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................... 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 95
PHỤ LỤC ........................................................................................................ 97 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN
hợp, từng bước điều chỉnh và hạn chế xu hướng lao động nông thôn di cư tự
do tìm kiếm việc ở các đô thị, các khu công nghiệp.
3.3.1.2. Chính sách ưu tiên đối với lao động nữ
Có chính sách ưu đãi giúp cho các gia đình nông thôn có điều kiện phát
triển kinh tế gia đình - phát triển kinh tế tại chỗ. Đó là chính sách hỗ trợ vốn,
thành lập tổ sản xuất hay công ty, phát triển trang trại, ngành nghề và sử
dụng tốt nhất các nguồn lực địa phương, như lao động, đất đai, mặt nước,
rừng, khoáng sản...
Có chính sách phù hợp hướng vào tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất cho
người phụ nữ nông thôn thực hiện tốt các thiên chức của họ. Đồng thời, có
chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hệ thống dịch vụ xã hội ở nông
thôn vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho người phụ nữ vừa san sẻ bớt gánh
nặng công việc nội trợ gia đình. Qua đó, từng bước thay đổi quan niệm của xã
hội về công việc nội trợ gia đình, và xã hội cần thừa nhận lao động nội
trợ là một dạng lao động xã hội và mang giá trị xã hội như lao động sản xuất,
kinh doanh.
3.3.1.3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ
Có chính sách nâng cao trình độ dân trí nói chung, trình độ văn hóa,
trình độ nhận thức và hiểu biết xã hội của người phụ nữ nông thôn, để họ có
điều kiện và cơ hội ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò và chức năng quan
trọng của mình trong đời sống xã hội nông thôn, đồng thời có điều kiện chủ
động và tích cực tham gia vào quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.
Để người phụ nữ nông thôn ngày càng phát huy được tiềm năng sáng
tạo to lớn của mình, ngày càng trở thành chủ nhân đích thực của xã hội nông
thôn thời kỳ CNH, HĐH vấn đề mang ý nghĩa quyết định là những chính
sách, những chương trình, kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn, về
gia đình và người phụ nữ nông thôn cần thấm nhuần quan điểm giới. Quan
điểm giới hơn lúc nào hết đó là chìa khóa cho sự tiến bộ và phát triển thực sự và cấp xã để đảm bảo các điều luật sẽ được thực thi một cách hữu hiệu.
* Tín dụng: Ngân hàng cần đơn giản hoá thủ tục, điều kiện vay và chấp
nhận các mục tiêu sử dụng vốn vay đa dạng hơn. Các chính sách, các thủ tục
và qui trình hoạt động cần có tính nhạy cảm về giới để đảm bảo cho phụ nữ
và nam giới được tiếp cận như nhau với vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp
và các ngân hàng khác của Nhà nước, sao cho các chương trình cho vay đến
được với phụ nữ và nam giới một cách bình đẳng như đến với những khách
hàng đi vay và những người được hưởng lợi ích. Các cán bộ và thay mặt ngân
hàng cần được tập huấn về giới có được nhận thức về các cai trò giới và các
đặc thù về văn hóa và gia đình. Đặc biệt cần có sự phối hợp chặt chẽ
giữa cán bộ ngân hàng với cán bộ khuyến nông, khuyến lâm để hỗ trợ tập
huấn về kỹ thuật và thông tin về thị trường cũng như kỹ năng lập kế hoạch
sản suất, kinh doanh cho tất cả các hộ vay vốn. Các hộ gia đình, nhất là phụ
nữ, cần được thông tin một cách cụ thể về các hình thức tín dụng mà họ có thể
nhận được. Dữ liệu về các khoản cho vay của ngân hàng và việc thực hiện các
khoản cho vay này cần được phân chia theo giới của người vay.
* Nguồn nước: Cần thực hiện việc phân tích giới như là một phần việc
trong quá trình thiết kế các dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,
đảm bảo phụ nữ và nam giới đều là những đối tượng được hưởng lợi ích từ
các dự án nước sạch và được tham gia vào các hoạt động như: định giá phí,
đóng góp duy trì, bảo dưỡng và các chiến dịch truyền thông cũng như các
hoạt động tập huấn. Cũng cần đảm bảo để phụ nữ và nam giới có được những
cơ hội như nhau trong việc quản lý các nguồn nước thuỷ lợi. Cần tính đến các
vai trò, nhu cầu của từng giới khi thiết kế và bảo dưỡng các hệ thống thuỷ
nông. Trong các ban quản lý công trình thuỷ lợi ở cấp cộng đồng và cơ hội sử
dụng nước cần có cả thay mặt nam và nữ.
3.3.1. 6. Đưa các chỉ tiêu về giới, các công cụ giám sát và đánh giá có phân tách
giới vào chính sách, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển của nhà nước
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
P Nghiên cứu vai trò và cấu trúc chức năng của hệ thống tổng đài ALCATEL 1000 E10 (OCB283) Kiến trúc, xây dựng 0
B Vận dụng phép biện chứng duy vật trong nghiên cứu vai trò trung tâm kinh tế của Thủ đô Hà Nội đối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng Luận văn Kinh tế 2
P Một số vấn đề cho Việt Nam được rút ra từ việc nghiên cứu vai trò của công ty xuyên quốc gia trong t Kiến trúc, xây dựng 0
D Nghiên cứu thành phần rệp hại cà phê, chè, một số đặc điểm sinh học, sinh thái của loài có vai trò g Nông Lâm Thủy sản 1
B Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nữ cán bộ trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tạ Luận văn Sư phạm 0
K Nghiên cứu đứt gãy sông Chanh - Cát bà và vai trò hình thành các thung lũng trên đảo Cát Bà Luận văn Sư phạm 0
T Nghiên cứu sự phân bố, hoạt động và vai trò của một số nhóm vi sinh vật tham gia vào các chu trình c Luận văn Sư phạm 0
N Nghiên cứu vai trò của các loại thực vật thủy sinh và vi khuẩn trong hệ thống đất ngập nước nhân tạo Luận văn Sư phạm 0
R VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG Luận văn Kinh tế 0
G Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai) Luận văn Sư phạm 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top