quang17112001

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nêu khái quát về âm Hán Hàn và âm Hán Việt. Đi sâu nghiên cứu so sánh đối chiếu các vần mở của âm Hán Hàn với âm Hán Việt. Từ đó đưa ra một số kết luận về nguồn gốc của các vần mở Hán Hàn và đối ứng của nó với các vần mở Hán Việt
Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
T rong luận văn này chúng tui sẽ sử dụng hai h ệ thống phiên
âm sau: 1) phiên âm theochữ v iế t và 2) phiên âm quốc tế.
T ất cả những âm H án H àn trong phần V í d ụ cũng như phần
P h ụ lục chúng tui đ ề u sử dụng theo hệ thống phiên âm ra chữ
LATỈN m à V iệ n nghiên cứu quốc ngữ quốc gia H àn Q uốc đã quy
(tịnh năm 2000. N hữ ng trường hợp còn lại chúng tui đ ều phiên âm
theo hộ thống phiên âm quốc tế nhưng có tham khâo h ệ thống
phiên âm của D ương Tín H ạng trong cuốn "Q u ố c n g ữ h ọ c sử ". Đ ể
biếu thị đó là nhữ ng phụ âm bật hơi chúng tui sẽ sử dựng thêm
dấu phụ /‘/ đ ân g sau nó, còn với những phụ âm tắc chúng tui thêm
dấu phụ /?/ đ ằn g trước nó. T ất cả những phiên âm quốc tế chủng
tui đ ều đ ể trong ngoặc vuông [], ví dụ như 11 [jse ]. Đôi khi đ ể
tránh bị nhầm lẫn với những ký tự khác chúng tui đ ể chữ đó giữa
hai dấu gạch chéo //, ví dụ / • /. Tên các vận bộ đ ề u được in
nghiêng đ ậm , và âm trị của chúng, chúng tui đ ều đ ế chúng giữa
hai dấu gạch chéo //, ví dụ ca/a/. dấu > b iếu thị cho dẫn đ ến ,
hay có nguồn gốc từ, ví dụ m a > A, A có nguồn gốc từ m a hay
ma d ẫn đ ế n A.
Tên của các tác già người H àn n ếu là âm H án chúng tui đ ề u
cố gắng ch u y ển sang âm H án V iệt. C ả Hàn Q uốc vả B ắc T riều
Tiên trước kia đ ề u thuộc T riều Tiên và đ ề u có m ột lịch sử vay
mƯỢn và sử d ụ n g ch ữ H án giống nhau nhưng tình hình h iện nay đã
khác. Ở đây chúng tui chứa có dịp khảo sát cách đọc chữ H án của
cả hai nước m à m ới chỉ khảo sát cách đọc chữ H án ở H àn Q uốc

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

user2018

New Member
Chào Mod !
Nghiên cứu so sánh đối chiếu âm Hán Hàn với âm Hán Việt ( các vần mở )
-> Mình xin link mới để down bạn nhé
 
Top