hanhoc411

New Member

Download miễn phí Đề tài Nghiên cứu phương pháp ghi nhận các hoạt động của Microsoft Word

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 2

DANH SÁCH CÁC HÌNH . 3

DANH SÁCH CÁC BẢNG . 4

I. GIỚI THIỆU . 5

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI . 5

1. DẠY VÀ HỌC . 6

2. LÝ THUYẾT MÔ PHỎNG . 7

a. Mô hình: . 7

b. Mô hình hóa: . 7

c. Mô phỏng: . 7

d. Lợi ích của mô phỏng:. 8

III. GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ. 8

1. Giải pháp mô phỏng (Simulation). 8

a. Ghi kịch bản . 8

b.Thực hiện kịch bản. 9

2. Đánh giá bài học thông qua tƣơng tác với chƣơng trình. . 9

IV. Kỹ thuật lập trình trên .Net Framework. 9

1. Ngôn ngữ C# . 9

2. Kỹ thuật hook thông điệp của hệ thống . 10

3. Kỹ thuật Plug-in . 11

V. MÔ HÌNH LẬP TRÌNH VỚI ĐỐI TƢỢNG CỦA OFFICE. 14

1. Kiến trúc của Office . 14

2. Các sự kiện trong mô hình đối tƣợng của Word . 18

3. Làm việc với các đối tƣợng của Word . 20

a. Làm việc với đối tƣợng ứng dụng . 20

b. Làm việc với đối tƣợng hộp thoại . 213

c. Làm việc với các ô cửa sổ . 22

d. Làm việc với các mẫu (Templates) . 22

e. Làm việc với các văn bản (Documents) . 22

f. Làm việc với đối tƣợng Miền (Range Object). 24

g. Làm việc với các Bookmark . 36

h. Làm việc với các bảng. 37

VI. HỆ THỐNG GHI HOẠT ĐỘNG CỦA MICROSOFT WORD. 40

1. Mô hình phân rã chức năng. 40

2. Các mô đun trong chƣơng trình . 40

a. Mô đun ghi các hoạt động của Word . 41

b. Mô đun ghi các thao tác của bàn phím. 41

c. Các mô đun ghi thao tác của chuột. 42

VII. THỰC NGHIỆM . 43

1. Cấu hình phần cứng. 43

2. Thực nghiệm ghi các hoạt động của Microsoft word . 44

VIII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ. 45

1. Mục tiêu đạt đƣợc. 45

2. Hạn chế. 46

3. Kết luận . 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 47

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Word để từ đó tìm cách can thiệp một phần vào các hoạt động
của chƣơng trình Word. Trƣớc khi vào phần xây dựng các mô đun. Chúng tui
giới thiệu kiến trúc của Word.
Hình 10: Kiến trúc phân bậc của mô hình đối tƣợng trong Word
Application: Ứng dụng Microsoft Word
Documents: Tập đối tƣợng văn bản
Document: Đối tƣợng văn bản
Paragraphs: Tập các đoạn văn bản
Paragraph: Đối tƣợng đoạn văn bản
Range: Đối tƣợng miền dữ liệu
15
Hình 11: Các đối tƣợng liên quan đến đối tƣợng văn bản của Word
16
Hình 12: Các đối tƣợng liên quan đến đối tƣợng Miền của Word
17
Hình 13: Các đối tƣợng liên quan đến đối tƣợng hình (shape) của Word
18
2. Các sự kiện trong mô hình đối tƣợng của Word
Các sự kiện trong Microsoft Word đƣợc lặp lại trên ứng dụng Word và
đối tƣợng văn bản. Sự lặp lại này cho phép ngƣời dung quyết định liệu có muốn
điều khiển tất cả các sự kiện hay một số sự kiện xảy ra trong quá trình tƣơng tác
với MS Word.
Bảng danh sách các sự kiện trong MS Word
Stt Tên các sự kiện Mô tả
1 ApplicationEvents Interface
2 ApplicationEvents_Event Interface
3 ApplicationEvents_SinkHelper class
4 ApplicationEvents2 Interface
5 ApplicationsEvents2_Event Interface
6 ApplicationEvents2_* Delegates
7 ApplicationEvents2_SinkHelper class
8 ApplicationEvents3 Interface
9 ApplicationsEvents3_Event Interface
10 ApplicationEvents3_* Delegates
11 ApplicationEvents3_SinkHelper class
12 ApplicationEvents4 Interface
13 ApplicationsEvents4_Event Interface
14 ApplicationEvents4_* Delegates
15 ApplicationEvents4_SinkHelper class
16 DocumentEvents Interface
17 DocumentEvents_Event Interface
18 DocumentEvents_* Delegates
19 DocumentEvents_SinkHelper class
20 DocumentEvents2 Interface
21 DocumentEvents2_Event Interface
22 DocumentEvents2_* Delegates
23 DocumentEvents2_SinkHelper class
Bảng 1: Danh sách các sự kiện của đối tƣợng Word
19
Ngoài ra còn có các sự kiện (Events) cho từng đối tƣợng cụ thể.
Các đối tƣợng đƣợc thêm vào 8 (Visual Studio Tools For Office)
Tên sự kiện Kế thừa từ các sự kiện
Document Object
ActivateEvent Application.WindowActivate
BeforeClose Application.DocumentBeforeClose
BeforeDoubleClick Application.WindowBeforeDoubleClick
BeforePrint Application.DocumentBeforePrint
BeforeRightClick Application.WindowBeforeRightClick
BeforeSave Application.DocumentBeforeSave
CloseEvent Renamed Document.Close event to avoid
collisions
Deactivate Application.WindowDeactivate
MailMergeAfterMerge Application.MailMergeAfterMerge
MailMergeAfterRecordMerge Application.MailMergeAfterRecordMerge
MailMergeBeforeMerge Application.MailMergeBeforeMerge
MailMergeBeforeRecordMerge Application.MailMergeBeforeRecordMerge
MailMergeDataSourceLoad Application.MailMergeDataSourceLoad
MailMergeWizardSendToCustom Application.MailMergeWizardSendToCustom
MailMergeWizardStateChange Application.MailMergeWizardStateChange
SelectionChange Application.WindowSelectionChange
Startup New event raised by 8
Shutdown New event raised by 8
SyncEvent Renamed Document.Sync event to avoid
collisions
WindowSize Application.WindowSize
Bảng 2: Danh sách các sự kiện của đối tƣợng document
Bookmark Object
BeforeDoubleClick Application.WindowBeforeDoubleClick
BeforeRightClick Application.WindowBeforeRightClick
Deselected Application.WindowSelectionChange
Selected Application.WindowSelectionChange
SelectionChange Application.WindowSelectionChange
Bảng 3: Danh sách các sự kiện của đối tƣợng bookmark
20
XMLNode Object
AfterInsert Document.XMLAfterInsert
BeforeDelete Document.XMLBeforeDelete
ContextEnter Application.XMLSelectionChange
ContextLeave Application.XMLSelectionChange
Deselect Application.WindowSelectionChange
Select Application.WindowSelectionChange
ValidationError Application.XMLValidationError
Bảng 4: Danh sách các sự kiện của đối tƣợng nút XML
3. Làm việc với các đối tƣợng của Word
a. Làm việc với đối tƣợng ứng dụng
Trong lập trình với MS Word thì ứng dụng MS Word đƣợc khai báo nhƣ
một đối tƣợng, đối tƣợng ứng dụng (Application object).
Đối tƣợng ứng dụng (Application object) là đối tƣợng lớn nhất trong
mô hình đối tƣợng của MS Word và là đối tƣợng gốc của MS Word. Chúng ta
có thể truy cập tất cả các đối tƣợng trong mô hình đối tƣợng Word bằng cách
truy cập thông qua đối tƣợng ứng dụng (Application object) và truy cập vào các
thuộc tính của nó hay các giá trị mà nó trả về.
Ví dụ: Tùy biến thuộc tính màn hình
private void ThisDocument_Startup(object sender, EventArgs e)
{
Word.Application app = this.Application;
bool oldScreenUpdateSetting = app.ScreenUpdating;
Word.Range range = this.Range(ref missing, ref missing);
try
{
app.ScreenUpdating = false;
Random r = new Random();
for (int i = 1; i < 1000; i++)
{
range.Text = range.Text + r.NextDouble().ToString();
if (i % 333 == 0)
app.ScreenRefresh():
}
}
finally
{
app.ScreenUpdating = oldScreenUpdateSetting;
}
}
hay thiết lập thuộc tính của con trỏ màn hình của Word
21
private void ThisDocument_Startup(object sender, EventArgs e)
{
Word.Application app = this.Application;
Word.WdCursorType oldCursor = app.System.Cursor;
Word.Range range = this.Range(ref missing, ref missing);
try
{
app.System.Cursor = Word.WdCursorType.wdCursorWait;
Random r = new Random();
for (int i = 1; i < 1000; i++)
{
range.Text = range.Text + r.NextDouble().ToString();
}
}
finally
{
app.System.Cursor = oldCursor;
}
}
b. Làm việc với đối tƣợng hộp thoại
Các hộp thoại trong MS Word nhƣ hộp thoại Font, Color, Print,
PrintPreview, Option, nằm trong Application.Dialogs
Ví dụ:
private void ThisDocument_Startup(object sender, EventArgs e)
{
Range(ref missing, ref missing).InsertAfter("Test text");
Word.Dialog d = Application.Dialogs[
Word.WdWordDialog.wdDialogFilePrint];
int result = d.Display(ref missing);
if (result == -1)
{
DialogResult r = MessageBox.Show(
"Are you sure you want to print?",
"Annoying confirmation",
MessageBoxButtons.YesNoCancel);
if (r == DialogResult.Yes)
{
d.Execute();
}
}
}
22
c. Làm việc với các ô cửa sổ
Các ô cửa sổ chính là các văn bản đã mở (gồm cả mới và cũ) đƣợc hiển thị
trong menu Windows của MS Word. Ví dụ sau tạo ra 20 cửa sổ mới trong Word
sau đó hiển thị tên của từng ô cửa sổ đó.
private void ThisDocument_Startup(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = 0; i < 20; i++)
{
Application.NewWindow();
}
foreach (Word.Window w in Application.Windows)
{
MessageBox.Show(w.Caption);
}
}
d. Làm việc với các mẫu (Templates)
Mẫu là tập thuộc tính mặc định của MS Word đƣợc ghi vào trong một tệp
tin có phần mở rộng là *.dot. Thông thƣờng trong thƣ mục mặc định của MS
Word có tệp mẫu là normal.dot để thiết lập thuộc tính cho văn bản mới.
Hình 14: Đánh dấu có sử dụng Add-in hay Template
e. Làm việc với các văn bản (Documents)
Văn bản (documents) là tập các văn bản đang đƣợc mở. Đây cũng là
đối tƣợng chính để chúng ta có thể lấy các thông tin về văn bản của Word.
Đối tƣợng Documents nằm trong đối tƣợng Application. Có thể dùng lệnh
foreach để duyệt từng văn bản trong tập các văn bản này.
23
Ví dụ:
foreach (Word.Document doc in Application.Documents)
{
Console.WriteLine(doc.Name);
}
Ví dụ: Kiểm tra chế độ hiển thị của màn hình Word
switch (oWord.ActiveDocument.ActiveWindow.ActivePane.View.Type)
{
case Word.WdViewType.wdMasterView: Result1 += "Chế độ hiển thị:
Master View "; break;
case Word.WdViewType.wdNormalView: Result1 += "Chế độ hiển thị:
Normal View "; break;
case Word.WdViewType.wdOutlineView: Result1 += "Chế độ hiển thị:
Outline View \n"; break;
case Word.WdViewType.wdPrintPreview: Result1 += "Chế độ hiển thị:
Print Preview "; break;
case Word.WdViewType.wdPrintView: Result1 += "Chế độ hiển thị:
Print View "; break;
case Word.WdViewType.wdReadingView: Result1 += "Chế độ hiển thị:
Reading View \n"; break;
case Word.WdViewType.wdWebView: Result1 += "Chế độ hiển thị: Web
view \n"; break;
default: Result1 += ""; break;
}
hay kiểm tra một đối tƣợng đƣợc chọn trong vùng văn bản
switch (oWord.ActiveDocument.ActiveWindow.Selection.Type)
{
case Word.WdSelectionType.wdNoSelection: Result1 += "
" + "Chưa chọn thành phần nào \n"; break;
case Word.WdSelectionType.wdSelectionBlock: Result1 +=
" " + "Chọn bảng \n"; break;
case Word.WdSelectionType.wdSelectionColumn: Result1
+= " " + "Chọn cột trong bảng\n"; break;
case Word.WdSelectionType.wdSelectionFrame: Result1 +=
" " + "Chọn một khung trong văn bản\n";
break;
case Word.WdSelectionType.wdSelectionInlineShape:
Result1 += " " + "Chọn một hình được chèn
chế độ Inline \n"; break;
case Word.WdSelectionType.wdSelectionNormal: Result1
+= " " + "Chọn một đoạn văn bản"; break;
case Word...

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên cứu đối chiếu tiếng lóng của giới trẻ pháp và việt nam trên các phương tiện thông tin đại chúng Ngoại ngữ 0
D Nghiên cứu các mô hình định giá doanh nghiệp ứng dụng phương pháp tài sản và phương pháp dòng tiền chiết khấu trong việc định giá ngân hàng VCB Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu nhân giống cây ba kích (Morinda officianalis. How) bằng phương pháp nuôi cấy mô Nông Lâm Thủy sản 0
D Nghiên cứu bào chế Liposome Doxorubicin 2mg/ml bằng phương pháp pha loãng Ethanol Y dược 0
V Lập mô hình động lực học phương dọc và nghiên cứu hệ thống vi sai điện tử Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu đặc điểm lâm học và nhân giống trà hoa vàng (camellia chrysantha (hu) tuyama) bằng phương pháp giâm hom Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu đánh giá các phương pháp tính toán thiết kế hồ điều hòa cho hệ thống thoát nước đô thị Nông Lâm Thủy sản 0
A Nghiên cứu phương pháp phẫu thuật và bước đầu đánh giá kết quả của phẫu thuật bảo tồn trong điều trị ung thư vú nữ tại bệnh viện k Y dược 0
D Nghiên cứu chế độ cô đặc nước mắm bằng phương pháp kết tinh dung môi và ứng dụng sản xuất mắm kem Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp học máy tiên tiến trong công tác dự báo vận hành hồ Hòa Bình Nông Lâm Thủy sản 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top