arc_tv77

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
Miêu tả:Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tổng quan cơ sở lí luận về tài nguyên du lich và khai thác tài nguyên du lịch dải ven biển. Khái quát tiềm năng tài nguyên du lịch dải ven biển của tỉnh Bình Thuận. Đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh Bình Thuận. Đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh Bình Thuận
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đối với ngành du lịch, tài nguyên du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nó đƣợc
xem là tiền đề cơ bản để phát triển du lịch. Thực tế cho thấy, tài nguyên du lịch
càng phong phú, đặc sắc thì sức hấp dẫn và hiệu quả hoạt động du lịch càng cao.
Nằm trong vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Bình Thuận đƣợc xem là một
trong những tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú vào loại bậc nhất.
Bình Thuận có vị trí địa lý thuận lợi, nằm giữa các trung tâm du lịch lớn ở phía
Nam nhƣ: TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang. Toàn tỉnh có 192 km
bờ biển trải dài từ Cà Ná (giáp ranh Ninh Thuận) đến Bình Châu (giáp ranh Bà Rịa
Vũng Tàu). Lợi thế không chỉ ở biển mà còn ở sự tồn tại phong phú về danh lam
thắng cảnh, di tích kiến trúc-lịch sử và các lễ hội truyền thống,..trên các địa bàn dọc
theo dải ven biển. Do đó, có thể khẳng định rằng Bình Thuận có tiềm năng rất lớn
để phát triển du lịch trên cơ sở khai thác nguồn tài nguyên dọc theo dải ven biển
này.
Mặc dù trong thời gian qua ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đã có những bƣớc tiến
vƣợt bậc. Song, so với tiềm năng tài nguyên du lịch dải ven biển thì việc khai thác
còn có nhiều hạn chế.
Tuy đƣợc nhận định là tỉnh có vùng biển đẹp, khá hoang sơ và quyến rũ
nhƣng đa số du khách lựa chọn đến Bình Thuận chủ yếu là để nghỉ ngơi và tắm
biển vì Bình Thuận chƣa có nhiều sản phẩm hỗ trợ du lịch khác nhƣ vui chơi-giải
trí, chữa bệnh, mua sắm... Thời gian lƣu trú của du khách tƣơng đối ngắn.
Bên cạnh đó, sự cạnh tranh trong thu hút khách du lịch giữa các điểm đến trong vùng
cũng ngày càng gay gắt, đòi hỏi ngành du lịch tỉnh Bình Thuận phải có những giải
pháp phát triển du lịch hiệu quả hơn.
Do vậy, việc nghiên cứu tìm ra giải pháp khai thác một cách hiệu quả nguồn tài
nguyên du lịch dải ven biển (vốn là lợi thế của tỉnh Bình Thuận) để vừa phát triển du
lịch phù hợp với xu thế chung của thời đại, vừa hạn chế những tác động tiêu cực của
hoạt động du lịch là một việc làm có ý nghĩa thiết thực và cấp bách đối với sự phát
triển của du lịch Bình Thuận hiện nay.
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu khai thác
tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh Bình Thuận” làm luận văn tốt nghiệp của mình,
với mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Bình Thuận
trong thời gian tới.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch dải
ven biển tỉnh Bình Thuận nhằm các mục tiêu sau đây:
- Đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế của thị trƣờng.
- Gia tăng hiệu quả kinh tế và đảm bảo các giá trị văn hóa, xã hội, môi trƣờng,…
- Góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện đƣợc những mục tiêu trên, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ
chủ yếu sau:
- Tổng quan cơ sở lí luận về tài nguyên du lich và khai thác tài nguyên du
lịch dải ven biển
- Khái quát tiềm năng tài nguyên du lịch dải ven biển của tỉnh Bình Thuận.
- Đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh Bình
Thuận.
- Đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh
Bình Thuận.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu:
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là: tiềm năng tài nguyên du lịch dải ven biển tỉnh
Bình Thuận và thực trạng khai thác.
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
- Không gian:
Căn cứ các yếu tố địa lý, sinh thái, môi trƣờng tạo vùng, yếu tố tài nguyên du
lịch; tính chất hoạt động du lịch gắn với tài nguyên du lịch, mối quan hệ hoạt
động kinh tế xã hội gắn với hoạt động du lịch vùng biển và ven biển, giới hạn
nghiên cứu đƣợc xác định đối với vùng biển đảo có tài nguyên du lịch và các
điều kiện để tổ chức các hoạt động du lịch biển theo quy định pháp luật và vùng
đất liền ven biển, có chiều rộng 10-20 Km tính từ giới hạn mực nƣớc thuỷ triều
trung bình vào trong đất liền.
Để thuận tiện cho việc thu thập số liệu, dự báo các chỉ tiêu phát triển và tổ
chức không gian du lịch, giới hạn vùng đất ven biển đƣợc xác định theo ranh
giới các đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, thị xã có vị trí địa lý tiếp giáp
với biển Đông, gồm 4 huyện: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong,
thị xã Lagi và thành phố Phan Thiết.
- Thời gian:
+ Thực trạng khai thác tài nguyên du lịch dải ven biển: giai đoạn 2005-2013
+ Định hƣớng và giải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch dải ven
biển: giai đoạn 2014- 2020.
- Nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu về khai thác các tài nguyên du lịch thuộc
dải ven biển của tỉnh Bình Thuận, bao gồm: tài nguyên du lịch biển - đảo; tài
nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn nằm trên các địa bàn thuộc dải
ven biển của tỉnh.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu khoa học chủ yếu, bao gồm: Phƣơng
pháp thu thập và xử lý tài liệu; Phƣơng pháp thống kê phân tích tổng hợp; Phƣơng
pháp khảo sát thực địa; phƣơng pháp chuyên gia, phƣơng pháp phỏng vấn điều tra
xã hội học.
 Phƣơng pháp thu thập và xử lý tài liệu
Các nguồn tài liệu thống kê đƣợc khai thác từ nhiều nguồn khác nhau: tài liệu quốc gia
và trung ƣơng, tài liệu của các cơ quan cấp tỉnh, tài liệu của ngành du lịch và các tài
liệu khác có liên quan.
Các tài liệu thống kê luôn đƣợc bổ sung, cập nhật và đƣợc tác giả chọn lọc, tổng hợp,
phân tích tính liên hợp các yếu tố trong mối tƣơng quan, ảnh hƣởng lẫn nhau làm mục
đích nghiên cứu của luận văn.
 Phƣơng pháp thống kê phân tích tổng hợp
Các tài liệu thống kê đƣợc thu thập từ nhiều nguồn khác nhau: tài liệu lƣu trữ quốc gia
và trung ƣơng, tài liệu của các cơ quan cấp tỉnh, của ngành du lịch, các tài liệu liên
quan.
Các tài liệu thống kê đƣợc bổ sung, cập nhật và đƣợc tác giả chọn lọc, tổng hợp, phân
tích liên hợp các yếu tố trong mối tƣơng quan, ảnh hƣởng nhau làm cơ sở cho mục
đích nghiên cứu của luận văn.
 Phƣơng pháp khảo sát thực địa
Thông qua việc khảo sát tình hình thực tế tại các khu du lịch, điểm du lịch và
những nơi có điều kiện tự nhiên đa dạng, phong phú sẽ là những cơ sở cơ bản để
nhìn nhận và đánh giá đƣợc thực tế tình hình phát triển cũng nhƣ những tiềm năng
của lĩnh vực mà mình đang nghiên cứu.
Tác giả đã trực tiếp đi thực tế tại một số điểm du lịch, khu du lịch cụ thể nhƣ: Mũi
Né-Hòn Rơm, Đồi Cát Bay Mũi Né, Hải Đăng Kê Gà, Bãi Biển Đồi Dƣơng -
Thƣơng Chánh,…để kiểm nghiệm trực quan, sinh động và tiếp xúc với các cơ quan
quản lý trong ngành nhƣ Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận để cập
nhật các thông tin, số liệu và chính sách.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

phamkimcuongpro

New Member
Gửi Mod box tài liệu Địa lý - Du lịch. Trước hết Thank các Mod đã dành thời gian sưu tầm và upload cho anh em diễn đàn tham khảo. Mình bên chuyên ngành này và rất cần các tài liệu, luận văn... của chuyên ngành địa lý, du lịch tham khảo. Nhưng hầu hết các link trên box đều đã die nên không thể xem hay tải được. Nếu được nhờ các Mod fix link giúp hay có thể gửi cho mình qua mail được không. Mail của mình: [email protected]. Thank các Mod đã đọc.
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên cứu, phân tích giải pháp mobile backhaul và ứng dụng triển khai trên mạng viễn thông của VNPT tuyên quang Công nghệ thông tin 0
D Nghiên cứu ứng dụng giao thông thông minh (ITS) trong quản lý khai thác, điều hành giao thông và thu phí trên hệ thống đường ô tô cao tốc Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu công nghệ trong hệ thống thông tin di động 4G và đi sâu khả năng triển khai sang thế hệ 5G Công nghệ thông tin 0
D Nghiên cứu triển khai số hóa tài liệu lưu trữ tại Uỷ ban Dân tộc trực thuộc Chính Phủ Công nghệ thông tin 0
G Nghiên cứu công nghệ mạng không dây WiMAX, mô hình triển khai ứng dụng tại VDC Kiến trúc, xây dựng 0
D Nghiên cứu triển khai công nghệ cáp quang GPON tại FPT telecom Hải Phòng Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại bãi rác Khánh Sơn bằng công nghệ hầ Khoa học Tự nhiên 0
R NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TIÊU SỌ Khoa học Tự nhiên 1
R Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ không khí khu vực Nam bộ đến thiết kế và khai thác kết cấu áo đườn Kiến trúc, xây dựng 0
L Tác động phát xạ của việc khai thác, xử lý phần V, một số nghiên cứu về chế biến và xử lý thải Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top