Quade

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày về khái niệm, mục tiêu, cấu trúc và thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu định nghĩa, đặc trưng , kiến trúc , thiết kế logic, thiết kế vật lý của kho dữ liệu, qua đó tìm hiểu công cụ tích hợp dữ liệu, quản lý môi trường và bảo trì kho dữ liệu. Giới thiệu về ngân hàng Tiên Phong qua mục đích, đặc tính và hỗ trợ tích hợp của kho dữ liệu. Từ đó đưa ra giải pháp và đề xuất xây dựng kho dữ liệu khách hàng. Cài đặt, thử nghiệm và kết quả
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................................9 U
1. ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................................................9
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU............................................................................................10 U
3. KẾT CẤU ĐỀ TÀI ..........................................................................................................10
CHƯƠNG 1. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....................................................................11 U
1.1. Khái niệm......................................................................................................................11
1.2. Mục tiêu hệ quản trị cơ sở dữ liệu ................................................................................11
1.3. Quá trình phát triển.......................................................................................................11
1.4. Cấu trúc và thành phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu...................................................13
1.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle...................................................................................15
CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT VỀ KHO DỮ LIỆU ....................................................................17 U
2.1. Định nghĩa.....................................................................................................................17
2.2. Đặc trưng kho dữ liệu. ..................................................................................................17
2.2.1. Hướng chủ thể. ...................................................................................................17
2.2.2. Tích hợp..............................................................................................................18
2.2.3. Biến thời gian .....................................................................................................18
2.2.4. Tính bền vững.....................................................................................................19
2.3. Đặc tính hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle .....................................................................20
2.3.1. Sự khác nhau giữa kho dữ liệu và OLTP ...........................................................20
2.3.2. Ưu, nhược điểm của hệ thống kho dữ liệu .........................................................20
2.4. Kiến trúc kho dữ liệu ....................................................................................................21
2.4.1. Kiến trúc kho dữ liệu cơ sở ................................................................................21
2.4.2. Kiến trúc kho dữ liệu với vùng trung gian .........................................................21
2.4.3. Kiến trúc kho dữ liệu với vùng trung gian và kho dữ liệu cục bộ......................22
2.5. Thiết kế logic ................................................................................................................22
2.5.1. Thiết kế logic mức vật lý....................................................................................22
2.5.2. Tạo một thiết kế logic.........................................................................................23
2.5.3. Lược đồ kho dữ liệu ...........................................................................................24
2.5.4. Các đối tượng kho dữ liệu ..................................................................................25
2.5.5. Các bảng sự kiện.................................................................................................25
2.5.6. Các bảng chiều ...................................................................................................25
2.5.7. Định danh duy nhất ............................................................................................27 2.5.8. Mối quan hệ........................................................................................................27
2.5.9. Minh họa đối tượng kho dữ liệu và mối quan hệ ...............................................27
2.6. Thiết kế vật lý ...............................................................................................................28
2.6.1. Chuyển thiết kế logic thành thiết kế vật lý .........................................................28
2.6.2. Thiết kế vật lý.....................................................................................................28
2.6.3. Cấu trúc thiết kế vật lý........................................................................................29
2.6.4. Không gian lưu trữ dữ liệu .................................................................................29
2.6.5. Bảng và phân hoạch bảng...................................................................................29
2.6.6. Nén bảng.............................................................................................................30
2.6.7. Khung nhìn .........................................................................................................30
2.6.8. Ràng buộc toàn vẹn ............................................................................................30
2.6.9. Chỉ mục và chỉ mục phân cụm ...........................................................................30
2.6.10. Khung nhìn vật lí ..............................................................................................31
2.6.11. Chiều.................................................................................................................31
2.7. Công cụ tích hợp dữ liệu, quản lý môi trường kho dữ liệu...........................................31
2.7.1. Tổng quan về ETL..............................................................................................31
2.7.2. Trích xuất dữ liệu ...............................................................................................33
2.7.3. Trao đổi dữ liệu ..................................................................................................34
2.7.4. Tải dữ liệu...........................................................................................................34
2.8. Bảo trì ...........................................................................................................................35
2.9. Thực thi song song........................................................................................................35
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG..40
3.1. Giới thiệu về ngân hàng Tiên Phong ............................................................................40
3.2. Mục đích kho dữ liệu ....................................................................................................45
3.2. Đặc tính của kho dữ liệu...............................................................................................45
3.3. Hỗ trợ tích hợp dữ liệu..................................................................................................46
3.4. Nội dung giải pháp kho dữ liệu, Ngân hàng Tiên Phong .............................................46
3.4.1. Hiện trạng hệ thống Core Banking.....................................................................48
3.4.2. Hệ thống tác nghiệp............................................................................................50
3.4.3. Nhu cầu cho hệ thống tác nghiệp đa chiều .........................................................51
3.4.4. Nguồn dữ liệu .....................................................................................................53
3.4.5. Vùng đệm dữ liệu ...............................................................................................54
3.4.6. Kho dữ liệu tác nghiệp tổng hợp ........................................................................54
3.4.7. Kho dữ liệu tích hợp từ các CSDL chủ đề..........................................................54
3.4.8. Các ứng dụng và công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ người sử dụng .56
3.4.9. Kho dữ liệu từ điển.............................................................................................57
3.5. Phân tích, thiết kế xây dựng kho dữ liệu, kho dữ liệu chuyên đề.................................57 2.5.8. Mối quan hệ........................................................................................................27
2.5.9. Minh họa đối tượng kho dữ liệu và mối quan hệ ...............................................27
2.6. Thiết kế vật lý ...............................................................................................................28
2.6.1. Chuyển thiết kế logic thành thiết kế vật lý .........................................................28
2.6.2. Thiết kế vật lý.....................................................................................................28
2.6.3. Cấu trúc thiết kế vật lý........................................................................................29
2.6.4. Không gian lưu trữ dữ liệu .................................................................................29
2.6.5. Bảng và phân hoạch bảng...................................................................................29
2.6.6. Nén bảng.............................................................................................................30
2.6.7. Khung nhìn .........................................................................................................30
2.6.8. Ràng buộc toàn vẹn ............................................................................................30
2.6.9. Chỉ mục và chỉ mục phân cụm ...........................................................................30
2.6.10. Khung nhìn vật lí ..............................................................................................31
2.6.11. Chiều.................................................................................................................31
2.7. Công cụ tích hợp dữ liệu, quản lý môi trường kho dữ liệu...........................................31
2.7.1. Tổng quan về ETL..............................................................................................31
2.7.2. Trích xuất dữ liệu ...............................................................................................33
2.7.3. Trao đổi dữ liệu ..................................................................................................34
2.7.4. Tải dữ liệu...........................................................................................................34
2.8. Bảo trì ...........................................................................................................................35
2.9. Thực thi song song........................................................................................................35
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG..40
3.1. Giới thiệu về ngân hàng Tiên Phong ............................................................................40
3.2. Mục đích kho dữ liệu ....................................................................................................45
3.2. Đặc tính của kho dữ liệu...............................................................................................45
3.3. Hỗ trợ tích hợp dữ liệu..................................................................................................46
3.4. Nội dung giải pháp kho dữ liệu, Ngân hàng Tiên Phong .............................................46
3.4.1. Hiện trạng hệ thống Core Banking.....................................................................48
3.4.2. Hệ thống tác nghiệp............................................................................................50
3.4.3. Nhu cầu cho hệ thống tác nghiệp đa chiều .........................................................51
3.4.4. Nguồn dữ liệu .....................................................................................................53
3.4.5. Vùng đệm dữ liệu ...............................................................................................54
3.4.6. Kho dữ liệu tác nghiệp tổng hợp ........................................................................54
3.4.7. Kho dữ liệu tích hợp từ các CSDL chủ đề..........................................................54
3.4.8. Các ứng dụng và công cụ khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ người sử dụng .56
3.4.9. Kho dữ liệu từ điển.............................................................................................57
3.5. Phân tích, thiết kế xây dựng kho dữ liệu, kho dữ liệu chuyên đề.................................573.5.1. Mục đích và yêu cầu...........................................................................................57
3.5.2. Mô hình dữ liệu và các lược đồ. .........................................................................58
CHƯƠNG4. CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM, KẾT QUẢ..............................................................67
4.1. Môi trường cài đặt ........................................................................................................67
4.2. Dữ liệu thử nghiệm .......................................................................................................68
4.3. Kết quả..........................................................................................................................68
4.3.1. Công cụ xây dựng kho dữ liệu............................................................................68
4.3.2. Xây dựng các bảng chiều thông tin ....................................................................69
4.3.3. Xây dựng một khối thông tin xoay theo các bảng chiều dữ liệu ........................69
4.3.4. Luồng các tiến trình thực thi...............................................................................70
4.3.5. Hệ quản trị kinh doanh thông minh....................................................................70
KẾT LUẬN ..............................................................................................................................76
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................77
Tài liệu Tiếng Việt........................................................................................................77
Tài liệu Tiếng Anh........................................................................................................77 3.2. Mục đích kho dữ liệu
Khả năng đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin của người sử dụng hỗ trợ để các
nhân viên của tổ chức thực hiện tốt, hiệu quả công việc của mình có những quyết định
hợp lý, tác nghiệp nhanh và quản lý thông tin tốt, nâng cao năng suất, thu được lợi
nhuận cao, giúp cho tổ chức xác định, quản lý và điều hành các dự án, các nghiệp vụ
một cách hiệu quả và chính xác. Bên cạnh đó còn tích hợp dữ liệu và các siêu dữ liệu
từ nhiều nguồn khác nhau. Để đạt được những yêu cầu trên DWH sẽ là lựa chọn hiệu
quả nhất giải quyết cho các bài toán.
1. Nâng cao chất lượng dữ liệu bằng các phương pháp làm sạch và tinh lọc dữ liệu
theo những hướng chủ đề nhất định.
2. Tổng hợp và kết nối dữ liệu.
3. Đồng bộ hoá các nguồn dữ liệu với DWH.
4. Phân định và đồng nhất các hệ quản trị cơ sở dữ liệu tác nghiệp như là các công
cụ chuẩn để phục vụ cho DWH.
5. Quản lí siêu dữ liệu.
6. Cung cấp thông tin được tích hợp, tóm tắt hay được liên kết, tổ chức theo các
chủ đề.
7. Dùng trong các hệ thống hỗ trợ quyết định DSS, các hệ thống thông tin tác
nghiệp hay hỗ trợ cho các truy vấn đặc biệt.
3.2. Đặc tính của kho dữ liệu
Những đặc điểm cơ bản của Kho dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có những tính
chất:
1. Tính nhất quán, tích hợp của thông tin.
2. Nguồn thông tin “Tin cậy”.
3. Khả năng chia sẻ thông tin, phạm vi chia sẻ thông tin.
4. Tốc độ lập báo cáo và phân tích dữ liệu.
5. Đa dạng hóa khả năng phân tích, đáp ứng sự thay đổi yêu cầu, chỉ tiêu phân
tích.
6. Cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định điều hành, quản lý trong thời gian ngắn
nhất.
7. Dữ liệu gắn thời gian và có tính lịch sử.
8. Dữ liệu có tính ổn định. 9. Dữ liệu không biến động.
10. Dữ liệu tổng hợp.
3.3. Hỗ trợ tích hợp dữ liệu
1. Đồng bộ dữ liệu với khối lượng lớn theo thời gian thực.
• Khả năng xếp thứ tự ưu tiên các chuyển dịch dữ liệu và biến đổi dữ liệu
từ nhiều nguồn dữ liệu tới Kho dữ liệu đích.
• Hỗ trợ ghi nhận dữ liệu thay đổi đối với nhiều loại nguồn dữ liệu (thông
qua các phân hệ nghiệp vụ).
2. Hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu.
• CSDL: Oracle, DB2/AS400, MS SQL, …
• File: Excel, XML, các loại tệp khác (thông qua FTP), …
• Messaging: JMS, MQ, Web Service, …
• Ứng dụng đóng gói: Oracle EBS, SAP, …
3. Kiến trúc giải pháp.
• Triển khai ngay trên CSDL đích.
• Không yêu cầu máy chủ trung gian cho tích hợp, làm sạch dữ liệu.
• Tận dụng được hiệu năng cao của các máy chủ CSDL đích.
3.4. Nội dung giải pháp kho dữ liệu, Ngân hàng Tiên Phong
Cho đến nay, ngành công nghiệp về xây dựng và triển khai các Kho dữ liệu đã có
gần 20 năm phát triển và đã rất trưởng thành trên thị trường công nghệ thế giới. Qua
thời gian nghiên cứu và tìm hiểu kho dữ liệu, tui nhận thấy Kho dữ liệu của bất kể một
tổ chức, doanh nghiệp nào cũng không thể nằm ngoài quy luật phát triển cũng như
định hướng kiến trúc chung của các Kho dữ liệu khác trên thế giới. Do vậy, mô hình
kiến trúc tổng thể Kho dữ liệu cho bài toán Tài chính, Ngân hàng đặc biệt trong việc
xây dựng kho dữ liệu khách hàng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng sẽ tuân thủ mô
hình kiến trúc tổng thể sau:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top