dragonkomoddo

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Luận văn tiếng Anh:汉-越有关天气成语的对比研究 = Nghiên cứu đối chiếu các thành ngữ thời tiết trong tiếng Hán và tiếng Việt. Luận
Luận văn ThS. Ngôn ngữ Trung Quốc -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
第一章:绪论: 汉语成语概说; 越南语成语概说; 汉-越语有关天气成语综观.第二章:汉-越语有关天气成语的特点对比: 天气成语的产生动因; 有关天气成语的结构类型;有关天气成语的语义分类; 文化含义. 第三章:汉语有关天气成语转译为越南语的方法: 有关翻译与成语翻译问题; 汉语有关天气成语转译为越南语的基本手段
1.1 汉语成语概说 ......................................................................................... 4
1.1.1 汉语成语的研究历史及方向......................................................... 4
1.1.2 汉语成语定义................................................................................. 5
1.1.3 汉语成语与其它语言单位的区别................................................. 6
1.1.4 汉语成语分类................................................................................. 8
1.2 越南语成语概说..................................................................................... 8
1.2.1 越南语成语的研究历史及方向..................................................... 8
1.2.2 越南语成语定义............................................................................. 9
1.2.3 越南语成语与其它语言单位的区别........................................... 10
1.2.4 越南语成语分类........................................................................... 12
1.3 汉-越语有关天气成语综观. .............................................................. 12
1.3.1 天气概说 ...................................................................................... 12
1.3.2 有关天气成语概说....................................................................... 13 小结............................................................................................................. 17
第二章:汉-越语有关天气成语的特点对比 ........................................... 19
2.1. 天气成语的产生动因.......................................................................... 19
2.2 有关天气成语的结构类型................................................................... 21
2.2.1 汉语有关天气成语的结构类型.................................................. 21
2.2.2 越南语有关天气成语的结构类型 .............................................24
2.2.3 汉-越 语 有关天气成语的结构异同...........................................26
2.3 有关天气成语的语义分类.................................................................. 28
2.3.1 汉语 有关天气成语的语义分类..................................................28
2.3.2 越南语 有关天气成语的语义分类..............................................33
2.3.3 汉-越语 有关天气成语的语义异同.............................................34
2.4 文化含义...............................................................................................35
2.4.1 汉语 有关天气成语的文化含义 .................................................36
2.4.2 越南语 有关天气成语 的文化含义.............................................41
2.4.3 汉-越语有关天气成语的文化含义异同.....................................42
小结.............................................................................................................45
第三章:汉语有关天气成语转译为越南语的方法................................. 46 3.1 有关翻译与成语翻译问题 .................................................................. 46
3.1.1 翻译概论........................................................................................ 46
3.1.2 有关成语转译的基本问题............................................................ 48
3.2 汉语有关天气成语转译为越南语的基本手段................................... 50
3.2.1 直译法............................................................................................ 50
3.2.2 意译法............................................................................................ 56
小结............................................................................................................. 60
结语............................................................................................................. 61
参考文献..................................................................................................... 63
附录................................................................................................................ I 的正确意义和不符合句子的语境。 所以,我们可以把“餐风宿露”翻译成 “màn
trời chiếu đất ” 以便保留成语意义和句子的正确意思。
与例子(1)相似,例子( )里面的 “春暖花开”(xuân ấm hoa nở),我
们可以把“餐风宿露”翻译成 “trăm hoa đua nở”.例子(3)里面的 “流金铄石”
( nung chảy sắt thép đất đá) 可以翻译成“ nóng như đổ lửa”.
用意义相对应的词语来翻译
 译文是个越南语合成词。一般说来,这个合成词具有与原文直接相关的意
义。 例如:
(1) 群众自省自悟、自警自强,最终拧成一股绳,在三路沿线拉开战线
风风火火热热闹闹地干将起来。
(Quần chúng tự tỉnh ngộ, tự cảnh giác, tự lực tự cường, cuối cùng đoàn kết
chặt chẽ thành 1 khối, mở ra mặt trận hoạt động sôi nổi ở Hiệp Tuyến Tam Lộ.)
(2) 阴森森的天气使我们更感到人世温情的可爱,就像替从苦雨凄风中
来的朋友倒上一杯热茶的时候。
(Thời tiết u ám càng khiến chúng ta cảm nhận được nhân gian ấm áp tình
người, giống như khi rót một chén trà nóng cho người bạn đến với ta từ trong gian
khó. )
(3)他文质彬彬的外表,眉清目秀的五官和风细雨的说话声,都使人联
想到文学作品中描写的江南书生。


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Re: [Free] Nghiên cứu đối chiếu các thành ngữ thời tiết trong tiếng Hán và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Yêu cầu link download mới.
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Nghiên cứu đối chiếu các thành ngữ thời tiết trong tiếng Hán và tiếng Việt

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top