tctuvan

New Member
Tải miễn phí luận văn


tui xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu
thực sự của cá nhân, được thực hiện trên cơ sở lý thuyết, nghiên cứu khảo sát
và phân tích từ thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Đinh Ngọc
Lan và PGS.TS Đặng Kim Vui nằm trong khuôn khổ của dự án RUPES do
ICRAF phụ trách.
tui xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày
trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ
cho một học vị nào, phần trích dẫn tài liệu tham khảo đều đã được ghi rõ
nguồn gốc.

MỤC LỤC

Trang
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 3
2.1. Mục tiêu tổng thể ..................................................................................... 3
2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 3
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................... 4
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài ........................................................................ 4
1.2. Tình hình nghiên cứu PES trên thế giới và Việt Nam ............................. 11
1.2.1. Tình hình nghiên cứu PES trên thê giới .............................................. 11
1.2.2. Tình hình nghiên cứu PES ở Việt Nam ............................................... 17
1.2.2.1. Về chính sách................................................................................... 17
1.2.2.2. Về nghiên cứu - triển khai: .............................................................. 17
1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Ba Bể ............................ 41
1.3.1. Về đặc điểm tự nhiên .......................................................................... 41
1.3.2. Về phát triển kinh tế - xã hội............................................................... 46
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ............................................................................................................ 51
2.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 51
2.2. Địa điểm, phạm vi và thời gian tiến hành nghiên cứu ............................ 51
2.3. Nội dung................................................................................................ 51
2.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 51
2.4.1. Phương pháp tiếp cận ......................................................................... 51
2.4.2. Phương pháp điều tra thu thập thông tin ............................................. 52
2.4.2.1. Thu thập các thông tin thứ cấp: ....................................................... 52
2.4.2.2.. Thu thập các thông tin sơ cấp: ........................................................ 52
2.4.3. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................ 56
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................... 57
3.1. Đặc điểm đất đai, cảnh quan và những khó khăn trở ngại của các xã
nghiên cứu liên quan đến dịch vụ môi trường rừng ...................................... 57
3.1.1. Đặc điểm chung của xã Đồng Phúc liên quan đến môi trường rừng .... 57
3.1.1.1. Đặc điểm của làng thượng nguồn Tan Lung liên quan đến rừng và
canh tác nông nghiệp ................................................................................... 59
3.1.1.2. Đặc điểm của làng hạ lưu Bản Chấn liên quan đến rừng và canh tác
..................................................................................................................... 62
3.1.2. Đặc điểm chung của xã Quảng Khê liên quan đến dịch vụ môi trường
rừng .............................................................................................................. 66
3.1.2.1. Đặc điểm của làng thượng nguồn Nà Lê liên quan đến rừng và canh
tác nông nghiệp ............................................................................................ 67
3.1.2.2. Mối quan hệ của thượng nguồn (làng Nà Lê) và hạ lưu (làngNà
Chom) theo nhận thức của địa phương ......................................................... 69
3.1.2.3. Đặc điểm của làng Chợ Lèng - Trung Lưu liên quan đến rừng và canh
tác nông nghiệp ............................................................................................ 70
3.1.3. Đặc điểm chung của xã Nam Mẫu liên quan đến dịch vụ môi trường rừng
..................................................................................................................... 73
3.1.3.1. Đặc điểm của thôn hạ lưu Pác Ngòi xã Nam Mẫu liên quan đến rừng
và canh tác nông nghiệp ............................................................................... 74
3.1.3.2. Các vấn đề liên quan đến và các điểm nóng được xác định trong bản
Pác Ngòi ...................................................................................................... 75
3.1.3.3. Tình hình sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến nguồn nước của làng
Pác Ngòi ...................................................................................................... 76
3.1.4. Mối quan hệ giữa các làng (thượng và giữa hạ lưu) trong lưu vực sông .. 76
3.2. Xác định người mua tiềm năng và người bán dịch vụ môi trường rừng lấy
kết quả phỏng vấn của Lan và Elizabet ......................................................... 77
3.3. Xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng .................................. 79
3.3.1. Phạm vi, vị trí danh giới, diện tích, loại rừng theo chức năng rừng và
đất các khu vực có cung cấp DVMT nước lưu vực sông Năng và sông Lèng 79
3.3.2. Hiện trạng giao đất giao rừng, kết quả giao đất giao rừng, cấp giấy
CNQSD đất lâm nghiệp cấp huyện ............................................................... 81
3.3.3. Hoạt động của các dự án lâm nghiệp .................................................. 83
3.3.3.1. Do Lâm Trường Ba Bể triển khai: .................................................... 83
3.3.3.2. Do vườn Quốc gia Ba Bể triển khai: ................................................ 84
3.3.3.3. Nguồn thu của người dân từ bảo vệ rừng ......................................... 85
3.3.4. Đối tượng chi trả và được nhận tiền chi trả DVMT nước .................... 86
3.3.4.1. Đối tượng được chi trả .................................................................... 86
3.3.4.2. Đối tượng chi trả: ............................................................................ 86
3.3.5. Xây dựng công thức tính mức chi trả cho dịch vụ môi trường rừng .... 86
3.3.6. Phương pháp xác định hệ số K ........................................................... 88
3.3.6.1. Nguyên tắc xác định hệ số K ............................................................ 88
3.3.6.2. Những chỉ tiêu được sử dụng để xác định hệ số K ........................... 89
3.3.6.3. Xác định giá trị của hệ số hiệu chỉnh K theo từng tiêu chí ............... 91
3.3.7. Sản lượng điện thương phẩm của từng cơ sở sản xuất thủy diện có sử
dụng dịch vụ môi trường nước ..................................................................... 94
3.3.8. Tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho huyện Ba Bể ....... 98
3.4. Các giải pháp cho phát triển tài nguyên rừng và xây dựng cơ chế chi trả
dịch vụ môi trường rừng tại Ba Bể ............................................................. 100
CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN - TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ ....................... 101
4.1. Kết luận ............................................................................................... 101
4.2. Tồn Tại ................................................................................................ 102
4.3. Kiến nghị ............................................................................................. 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 103

LInk download cho anh em:

Nhớ thank nhé
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên Cứu Đặc Điểm Của Quá Trình Khoáng Hóa Một Số Hợp Chất Hữu Cơ Họ Azo Trong Nước Thải Dệt Nhuộm Khoa học Tự nhiên 0
D những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và ý nghĩa của nó đối với việc nghiên cứu chủ nghĩa tư bản hiện nay Môn đại cương 0
D Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Vàng tâm (Magnolia fordiana) làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật quý hiếm Khoa học Tự nhiên 0
D Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh thông qua dạy học lĩnh vực khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở Luận văn Sư phạm 0
D Slide NGHIÊN CỨU CƠ HỌC ĐẤT KHÔNG BÃO HOÀ VÀ GEOSLOPE (GS NGUYỄN CÔNG MẪN) Kiến trúc, xây dựng 0
D Nghiên cứu ứng dụng PLC điều khiển hệ truyền động biến tần động cơ trong công nghệ căn bằng định lượng Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên Cứu Chế Tạo Vật Liệu Perovskite Hữu Cơ Vô Cơ Halogen Ứng Dụng Cho Pin Năng Lượng Mặt Trời Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu xây dựng bằng hình ảnh quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ký thuật động cơ 1Inz-fe lắp trên ô tô TOYOTA VIOS Khoa học kỹ thuật 2
D Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 bằng phương pháp mã hóa Công nghệ thông tin 0
D Nghiên cứu công nghệ sản xuất gốm bền cơ và sốc nhiệt cho lò nung siêu cao tần nhiệt độ cao Khoa học kỹ thuật 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top