daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học quản trị kinh doanh của sinh viên trường đại học kinh tế kỹ thuật bình dương luận văn thạc sĩ 2015

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học
Quản trị kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương và
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố.
Căn cứ vào các nghiên cứu trên Thế giới, Việt nam và mô hình lựa chọn trường
và ngành học của Chapman, tác giả đã xây dựng thang đo cho nghiên cứu và qua
nghiên cứu sơ bộ tác giả đã đề xuất mô hình lý thuyết về chọn ngành học với 6 yếu tố
tác động đến việc chọn ngành học Quản trị kinh doanh của sinh viên trường Đại học
Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương bao gồm: (1) yếu tố Đặc điểm cá nhân; (2) yếu tố Các
cá nhân có ảnh hưởng; (3) yếu tố Đặc điểm trường Đại học; (4) yếu tố Đặc điểm ngành
học; (5) yếu tố Nỗ lực giao tiếp của khoa và trường Đại học; (6) yếu tố Sự mong đợi
sau khi tốt nghiệp.
Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng và với 290
bảng khảo sát trả lời câu hỏi của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình
Dương cho kết quả các nhân tố điều chỉnh mô hình về việc chọn ngành học Quản trị
kinh doanh gồm: (1) yếu tố Đặc điểm cá nhân; (2) yếu tố Các cá nhân có ảnh hưởng;
(4) yếu tố Đặc điểm ngành học; (5) yếu tố Nỗ lực giao tiếp của khoa và trường Đại
học; (6) yếu tố Sự mong đợi sau khi tốt nghiệp.
Qua phân tích hồi quy có 5 giả thuyết được chấp nhận: (H+) yếu tố Đặc điểm cá
nhân; (H+) yếu tố Các cá nhân có ảnh hưởng; (H+) yếu tố Đặc điểm ngành học; (H+)
yếu tố Nỗ lực giao tiếp của khoa và trường Đại học; (H+) yếu tố Sự mong đợi sau khi
tốt nghiệp.
Nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt về giới tính và năm học đối với
việc chọn ngành học Quản trị kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ
thuật Bình Dương.
Kết quả nghiên cứu của đề tài cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành
học của sinh viên, là cơ sở để thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục, giúp nhà quản lý
giáo dục hoạch định chiến lược phát triển của tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt
động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh.

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây trƣớc xu thế hội nhập ngày càng trở nên mạnh mẽ ở
hầu nhƣ tất cả mọi lĩnh vực, đứng trƣớc xu thế đó giáo dục cũng không phải là một
ngoại lệ, giáo dục tại Việt Nam đã có những bƣớc tiến đáng kể cùng với tốc độ phát
triển kinh tế, trong đó giáo dục đại học đóng vai trò rất quan trọng nhằm đóng góp
nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển của xã hội. Chất lƣợng và giá trị của giáo dục
đại học không những ảnh hƣởng đến của toàn xã hội mà còn là trách nhiệm của các
trƣờng đại học đối với sinh viên và các thành phần liên quan.
Với sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục ngày nay với sự tham gia của các trƣờng
công lập, trƣờng ngoài công lập và các trƣờng quốc tế, đứng trƣớc xu thế tổng hòa của
các mô hình giáo dục việc hƣớng nghiệp và tuyển sinh của các trƣờng đại học ngày
càng quan trọng và trở thành vấn đề chú ý của giáo dục bậc đại học. Gần đây thì
khoảng cách giữa các trƣờng công lập và ngoài công lập trong hệ thống giáo dục ngày
càng đƣợc rút ngắn tuy nhiên tiếp tục đổi mới để tiếp tục phát triển vững chắc vẫn là
ƣu tiên hàng đầu trong khối giáo dục đại học ngoài công lập.
Ngành Quản trị kinh doanh vẫn đƣợc đánh giá là ngành học có nhu cầu rất lớn vì tính
đang dạng và cần thiết của ngành này đối với nền kinh tế, đối với nhiều học sinh-sinh
viên thì sự hiểu biết về ngành học này còn hạn chế và khi tốt nghiệp ra trƣờng vẫn
chƣa định hình rõ ràng về nghề nghiệp của mình cũng nhƣ tổ chức mà sau này làm sẽ
làm việc. Chính vì vậy mà các tổ chức giáo dục phải có các chƣơng trình nhằm hỗ trợ
thêm sự hiểu biết và nhận thức cho sinh viên về ngành học này.
Xuất phát từ những thực tế nhƣ trên cũng nhƣ mong muốn đóng góp cho sự phát
triển của Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dƣơng và nâng cao hơn uy tín nhà
trƣờng, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành
học Quản trị kinh doanh của sinh viên Trường Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình
Dương” nhằm giúp nhà trƣờng nắm bắt các yếu tố tác động đến việc chọn ngành học
của sinh viên từ đó đƣa ra những giải pháp và chính sách phù hợp để nâng cao chất

lƣợng đào tạo và công tác hƣớng nghiệp, tuyển sinh nhằm đem đến sự thỏa mãn cho
sinh viên theo học tại nhà trƣờng.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Có nhiều nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam nghiên cứu về việc chọn trƣờng
đại học và ngành học của học sinh-sinh viên, các nghiên cứu đã chỉ ra những yếu tố
ảnh hƣởng đến việc chọn trƣờng đại học và ngành học của các trƣờng khác nhau. Do
có sự khác biệt của mỗi trƣờng nên mỗi nghiên cứu có khác nhau . Trƣờng ĐH KT-KT
BD cũng có những đặc thù riêng vì vậy nghiên cứu này của tác giả thực hiện nhằm đạt
đƣợc các mục tiêu sau.
 Mục tiêu chung
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến việc chọn ngành học QTKD của sinh
viên trƣờng ĐH KT-KT BD.
 Mục tiêu cụ thể
+ Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc chọn ngành học QTKD của sinh viên
trƣờng ĐH KT-KT BD.
+ Xác định mức độ của từng yếu tố ảnh hƣởng đến việc chọn ngành học QTKD
của sinh viên trƣờng ĐH KT-KT BD.
+ Hàm ý chính sách cho công tác quản trị.
1.3 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU
 Đối tƣợng nghiên cứu: Việc chọn ngành học QTTKD và các yếu tố ảnh hƣởng.
 Đối tƣợng khảo sát: Các sinh viên đang học đại cƣơng, sinh viên chuẩn bị chọn
chuyên ngành học và các sinh viên đã vào học chuyên ngành QTKD tại ĐH
KT-KT BD.
 Phạm vi không gian: Trƣờng Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dƣơng.
 Phạm vi thời gian: Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 06 năm 2015.
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên Cứu Phát Triển Du Lịch Tại Các Di Tích Lịch Sử - Văn Hóa Thị Xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang Văn hóa, Xã hội 0
D Điều tra, nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Thanh Hóa và đề xuất các giải pháp cải thiện Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu sữa chua Vinamilk tại TPHCM Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Vàng tâm (Magnolia fordiana) làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật quý hiếm Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu chiết tách, xác định cấu trúc các hoạt chất từ cây Bách bộ (Stemona pierrei Gagn) ở Lào Khoa học Tự nhiên 0
D Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu siêu cao tần vào thiết kế chế tạo các cấu kiện siêu cao tần như isolator, circulator và tải phối hợp dải sóng Khoa học kỹ thuật 0
D Nghiên cứu tác động của cam kết lao động trong hiệp định thương mại EVFTA đến quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường cho Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Huy Thịnh Nông Lâm Thủy sản 0
D nghiên cứu các thuật toán sắp xếp Công nghệ thông tin 0
D Nghiên cứu các hợp chất thành phần nhằm góp phần đánh giá tác dụng điều trị tiểu đường của cây Vối Khoa học Tự nhiên 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top