daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học quản trị kinh doanh của sinh viên trường đại học kinh tế kỹ thuật bình dương luận văn thạc sĩ 2015

TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành học
Quản trị kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương và
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố.
Căn cứ vào các nghiên cứu trên Thế giới, Việt nam và mô hình lựa chọn trường
và ngành học của Chapman, tác giả đã xây dựng thang đo cho nghiên cứu và qua
nghiên cứu sơ bộ tác giả đã đề xuất mô hình lý thuyết về chọn ngành học với 6 yếu tố
tác động đến việc chọn ngành học Quản trị kinh doanh của sinh viên trường Đại học
Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương bao gồm: (1) yếu tố Đặc điểm cá nhân; (2) yếu tố Các
cá nhân có ảnh hưởng; (3) yếu tố Đặc điểm trường Đại học; (4) yếu tố Đặc điểm ngành
học; (5) yếu tố Nỗ lực giao tiếp của khoa và trường Đại học; (6) yếu tố Sự mong đợi
sau khi tốt nghiệp.
Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp định lượng và với 290
bảng khảo sát trả lời câu hỏi của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình
Dương cho kết quả các nhân tố điều chỉnh mô hình về việc chọn ngành học Quản trị
kinh doanh gồm: (1) yếu tố Đặc điểm cá nhân; (2) yếu tố Các cá nhân có ảnh hưởng;
(4) yếu tố Đặc điểm ngành học; (5) yếu tố Nỗ lực giao tiếp của khoa và trường Đại
học; (6) yếu tố Sự mong đợi sau khi tốt nghiệp.
Qua phân tích hồi quy có 5 giả thuyết được chấp nhận: (H+) yếu tố Đặc điểm cá
nhân; (H+) yếu tố Các cá nhân có ảnh hưởng; (H+) yếu tố Đặc điểm ngành học; (H+)
yếu tố Nỗ lực giao tiếp của khoa và trường Đại học; (H+) yếu tố Sự mong đợi sau khi
tốt nghiệp.
Nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt về giới tính và năm học đối với
việc chọn ngành học Quản trị kinh doanh của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ
thuật Bình Dương.
Kết quả nghiên cứu của đề tài cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành
học của sinh viên, là cơ sở để thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục, giúp nhà quản lý
giáo dục hoạch định chiến lược phát triển của tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt
động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh.

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây trƣớc xu thế hội nhập ngày càng trở nên mạnh mẽ ở
hầu nhƣ tất cả mọi lĩnh vực, đứng trƣớc xu thế đó giáo dục cũng không phải là một
ngoại lệ, giáo dục tại Việt Nam đã có những bƣớc tiến đáng kể cùng với tốc độ phát
triển kinh tế, trong đó giáo dục đại học đóng vai trò rất quan trọng nhằm đóng góp
nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển của xã hội. Chất lƣợng và giá trị của giáo dục
đại học không những ảnh hƣởng đến của toàn xã hội mà còn là trách nhiệm của các
trƣờng đại học đối với sinh viên và các thành phần liên quan.
Với sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục ngày nay với sự tham gia của các trƣờng
công lập, trƣờng ngoài công lập và các trƣờng quốc tế, đứng trƣớc xu thế tổng hòa của
các mô hình giáo dục việc hƣớng nghiệp và tuyển sinh của các trƣờng đại học ngày
càng quan trọng và trở thành vấn đề chú ý của giáo dục bậc đại học. Gần đây thì
khoảng cách giữa các trƣờng công lập và ngoài công lập trong hệ thống giáo dục ngày
càng đƣợc rút ngắn tuy nhiên tiếp tục đổi mới để tiếp tục phát triển vững chắc vẫn là
ƣu tiên hàng đầu trong khối giáo dục đại học ngoài công lập.
Ngành Quản trị kinh doanh vẫn đƣợc đánh giá là ngành học có nhu cầu rất lớn vì tính
đang dạng và cần thiết của ngành này đối với nền kinh tế, đối với nhiều học sinh-sinh
viên thì sự hiểu biết về ngành học này còn hạn chế và khi tốt nghiệp ra trƣờng vẫn
chƣa định hình rõ ràng về nghề nghiệp của mình cũng nhƣ tổ chức mà sau này làm sẽ
làm việc. Chính vì vậy mà các tổ chức giáo dục phải có các chƣơng trình nhằm hỗ trợ
thêm sự hiểu biết và nhận thức cho sinh viên về ngành học này.
Xuất phát từ những thực tế nhƣ trên cũng nhƣ mong muốn đóng góp cho sự phát
triển của Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dƣơng và nâng cao hơn uy tín nhà
trƣờng, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành
học Quản trị kinh doanh của sinh viên Trường Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình
Dương” nhằm giúp nhà trƣờng nắm bắt các yếu tố tác động đến việc chọn ngành học
của sinh viên từ đó đƣa ra những giải pháp và chính sách phù hợp để nâng cao chất

lƣợng đào tạo và công tác hƣớng nghiệp, tuyển sinh nhằm đem đến sự thỏa mãn cho
sinh viên theo học tại nhà trƣờng.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Có nhiều nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam nghiên cứu về việc chọn trƣờng
đại học và ngành học của học sinh-sinh viên, các nghiên cứu đã chỉ ra những yếu tố
ảnh hƣởng đến việc chọn trƣờng đại học và ngành học của các trƣờng khác nhau. Do
có sự khác biệt của mỗi trƣờng nên mỗi nghiên cứu có khác nhau . Trƣờng ĐH KT-KT
BD cũng có những đặc thù riêng vì vậy nghiên cứu này của tác giả thực hiện nhằm đạt
đƣợc các mục tiêu sau.
 Mục tiêu chung
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến việc chọn ngành học QTKD của sinh
viên trƣờng ĐH KT-KT BD.
 Mục tiêu cụ thể
+ Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến việc chọn ngành học QTKD của sinh viên
trƣờng ĐH KT-KT BD.
+ Xác định mức độ của từng yếu tố ảnh hƣởng đến việc chọn ngành học QTKD
của sinh viên trƣờng ĐH KT-KT BD.
+ Hàm ý chính sách cho công tác quản trị.
1.3 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU
 Đối tƣợng nghiên cứu: Việc chọn ngành học QTTKD và các yếu tố ảnh hƣởng.
 Đối tƣợng khảo sát: Các sinh viên đang học đại cƣơng, sinh viên chuẩn bị chọn
chuyên ngành học và các sinh viên đã vào học chuyên ngành QTKD tại ĐH
KT-KT BD.
 Phạm vi không gian: Trƣờng Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dƣơng.
 Phạm vi thời gian: Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 06 năm 2015.
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Tags: yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên, NGHIÊN CỨU CÁC NH N TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC DUY T N, các yếu tố ảnh hưởng việc học tiếng anh nghiên cứu khoa học, phiếu khảo sát cơ hội làm việc của qtkd, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn ngành logistics, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN, Ảnh hưởng của việc làm thêm đến kết quả học tập của sinh viên nghiên cứu khoa học, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh studocu, ý nghĩa của việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trung tâm ngoại ngữ của sinh viên, các yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của ngnahf qtkd, khóa luận tốt nghiệp các yếu tố chọn học nghành quản trị kinh doanh ở các trường đại học, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành quản trị kinh doanh của các trường đại học kinh tế., các yếu tố ảnh hưởng đến viejc chọn nganh, nghiên cứu quyết định chọn địa điểm du lịch của sinh viên đại học mở, nghiên cứu khoa học những yếu tố ảnh hướng đến sinh viên, nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của sinh viên đại học thương mại sau khi tốt nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên đh tiền giang, nghiên cứu khoa học yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành, các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn ngành học của sinh viên, các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn ngành học của sinh viên, kết quả nghiên cứu nghành quản trị kinh doanh, sự phát triển của kinh tế ảnh hưởng đến việc chọn ngành học, Nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn học ngành kế toán, Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành kế toán - kiểm toán của sinh viên Học viện Ngân hàng, KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI SAU KHI TỐT NGHIỆP, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành của sinh viên, các nhân tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề làm thêm ở sinh viên, các yếu tố ảnh hưởng việc học thạc sĩ, nghiên cứu về các yếu to ảnh hưởng đến việc chọn trường của sinh viên, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nghành học của sinh viên, các yếu tố quản trị thời gian của sinh viên đại học thương mại, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành quản trị kinh doanh, nghiên cứu các yêu tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề của sinh viên đại học, đề tài các yếu tố ảnh hưởng đến chọn ngành của sinh viên, những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành học của sinh viên, yếu tố tác động đến việc chọn chuyên ngành của học sinh, sinh viên, các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn ngành của sinh viên -text, yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học du lịch khách sạn của sinh viên, Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học của sinh viên, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành học của sinh viên trường đại học thương mại, tổng quan nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn nghề nghiệp của sinh viên, các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn nghành quản trị kinh doanh, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn ngành quản trị kinh doanh
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại nghiên cứu địa chất môi trường vùng đồng bằng sông hồng và cửu long Khoa học Tự nhiên 0
D Các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ học Y dược 0
D Nghiên cứu tính đa dạng thực vật trong các hệ sinh thái rừng ở vườn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ Nông Lâm Thủy sản 0
D Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tính thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu những giải pháp nhằm tối ưu hóa chi phí logistics cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu đánh giá biến động các thông số ảnh hưởng đến chất lượng tôm sú (Penaeus Monodon) bảo quản ở 0 độ C sau thu hoạch Nông Lâm Thủy sản 0
D Tác động của các yếu tố căng thẳng trong công việc đến sự gắn kết của nhân viên nghiên cứu tình huống tại công ty KODA Sài Gòn Y dược 0
L Nhờ ad và các anh chị tải dùm em tài liệu Nghiên cứu tạo cá chép Nông Lâm Thủy sản 2
D Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng Sacombank Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định mua sắm trực tuyến (online shopping) của người tiêu dùng Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top