daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn triết IUH

TÊN HỌC PHẦN: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
Tổng số câu hỏi: 390
Chương 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Mức 1:
Câu 1: Năm sinh và năm mất của C.Mác?
A.1815 – 1880
B.1816 – 1881
C.1817 – 1882
D.1818 – 1883
Câu 2: Năm sinh và năm mất của Ph.Ăngghen?
A.1819 – 1894
B.1822 – 1897
C.1821 – 1896
D.1820 – 1895
Câu 3: Năm sinh và năm mất của V.I.Lênin?
A.1872 – 1926
B.1876 – 1934
C.1874 – 1928
D.1870 – 1924
Câu 4: C.Mác và Ph.Ăngghen sinh ra ở đâu?
A.Anh
B.Pháp
C.Bỉ
D.Phổ (Đức)
Câu 5: V.I.Lênin sinh ra ở đâu?
A.Anh
B.Mỹ
C.Pháp
D.Nga
Câu 6: Thuật ngữ Triết học ra đời vào khoảng thời gian nào?
A.Thế kỷ VII – đầu thế kỷ VIII trước Công nguyên
B.Thế kỷ VIII – đầu thế kỷ V trước Công nguyên
C.Thế kỷ IX – đầu thế kỷ VIII trước Công nguyên
Downloaded by Golden Arowana ([email protected])
lOMoARcPSD|9997659
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiD.Thế kỷ VIII – đầu thế kỷ VI trước Công nguyên
Câu 7: Quá trình hình thành và phát triển của Triết học Mác được chia thành mấy thời
kỳ?
A.Một thời kỳ
B.Ba thời kỳ
C.Bốn thời kỳ
D.Hai thời kỳ
Câu 8: “Triết học” là thuật ngữ được sử dụng lần đầu tiên trong trường phái nào?
A.Hêraclit
B.Pltatôn
C.Cantơ
D.Xôcrát
Câu 9: Những điều kiện lịch sử của sự ra đời Triết học Mác - Lênin?
A.Điều kiện kinh tế - xã hội
B.Nguồn gốc lý luận và tiền đề khoa học tự nhiên
C.Nhân tố chủ quan trong sự hình thành triết học Mác
D. Tất cả A, B, C đều đúng
Câu 10: Bộ phận lý luận trong chủ nghĩa Mác – Lênin có vai trò làm sáng tỏ bản chất
và những quy luật chung nhất của mọi sự vận động và phát triển của thế giới là gì?
A.Không có bộ phận nào giữ vai trò đó
B.Kinh tế chính trị Mác – Lênin
C.Chủ nghĩa xã hội khoa học
D.Triết học Mác – Lênin
Câu 11: Đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác-Lênin là gì?
A.Những quy luật khách quan của thế giới
B.Những quy luật chung nhất của tư duy
C.Những quy luật chung nhất của xã hội
D.Những vấn đề chung nhất của thế giới tự nhiên, của xã hội và của con người, mối
quan hệ giữa con người nói chung; của tư duy con người nói riêng với thế giới xung
quanh
Câu 12: Tiền đề lý luận nào dẫn đến sự ra đời của Triết học Mác-Lênin?
A.Triết học duy vật của Phoiơbắc, Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội không
tưởng Pháp
B.Phép biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp
Downloaded by Golden Arowana ([email protected])
lOMoARcPSD|9997659C.Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp, Triết học cổ điển Đức
D.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng
Pháp
Câu 13: Người sáng lập ra Triết học Mác là ai?
A.C.Mác
B.Ph.Ănghen
C.C.Mác và V.I.Lênin
D.C.Mác và Ph.Ăngghen
Câu 14: Những phát minh của vật lý học cận đại bác bỏ khuynh hướng triết học nào?
A.Duy vật chất phác
B.Duy vật siêu hình
C.Duy vật biện chứng
D.Duy vật chất phác và duy vật siêu hình
Câu 15: Giai đoạn V.I Lênin phát triển Triết học Mác được chia thành mấy thời kỳ?
A.6
B.5
C.4
D.3
Câu 16: Triết học Mác ra đời là kết quả kế thừa trực tiếp từ thế giới quan duy vật và
phép biện chứng của ai?
A.Thế giới quan duy vật và phép biện chứng của Phoiơbắc
B.Thế giới quan duy vật của Hêghen và phép biện chứng của Phoiơbắc
C.Thế giới quan duy vật và phép biện chứng của Hêghen
D.Thế giới quan duy vật của Phoiơbắc và phép biện chứng của Hêghen
Câu 17: Hêghen là nhà triết học thuộc trường phái triết học nào?
A.Duy vật siêu hình
B.Duy tâm chủ quan
C.Duy vật biện chứng
D.Duy tâm khách quan
Câu 18: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán là tác phẩm của ai?
A.C.Mác
B.Ph.Ăngghen
C.C.Mác và Ph.Ăngghen
D.V.I.Lêni

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 

Các chủ đề có liên quan khác

Top