daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên trường Đại học sư phạm - Đại học Huế
MỞ ðẦU
1. Lý do chọn ñề tài
ðảm bảo chất lượng giáo dục, ñặc biệt trong lĩnh vực giáo dục ñại
học, ñược xác ñịnh là một trong những mục tiêu chiến lược hiện nay.
ðổi mới phương pháp dạy học (PPDH), với xu hướng ñưa công nghệ
thông tin (CNTT) vào hoạt ñộng dạy học (HðDH), là một trong
những biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu ñảm bảo chất lượng giáo
dục.
Hiện nay, việc xem xét thực trạng tình hình ứng dụng CNTT, kết
hợp với ñiều tra khảo sát cũng như phân tích những yếu tố tác ñộng
ñến năng lực của giảng viên trong lĩnh vực này ở bậc ñại học ñã chưa
ñược tiến hành một cách có hệ thống.
Trên cơ sở nghiên cứu tình hình chung, cũng như năng lực CNTT
của Trường ðHSP Huế, nhằm làm rõ thực trạng, khảo sát việc ứng
dụng CNTT trong hoạt ñộng dạy học; bên cạnh ñó tìm kiếm, phát
hiện những nhân tố nào có thể ñảm bảo năng lực ứng dụng CNTT
trong hoạt ñộng dạy học, tác giả ñã chọn ñề tài: “Năng lực ứng dụng
công nghệ thông tin trong hoạt ñộng dạy học của giảng viên Trường
ðHSP - ðH Huế”.
2. Mục ñích nghiên cứu của ñề tài
Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc ứng dụng CNTT và NLUD
CNTT, từ ñó ñi sâu nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng và xác
lập một số biện pháp nhằm nâng cao NLUD CNTT trong HðDH của
GV góp phần ñảm bảo chất lượng giáo dục của Trường ðHSP – ðại
học Huế.
3. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu của ñề tài
ðề tài giới hạn nghiên cứu trong khuôn khổ Trường ðHSP Huế,
ñối tượng nghiên cứu của ñề tài là những yếu tố liên quan ảnh hưởng
ñến năng lực ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng dạy học của GV. ðề
tài không khảo sát năng lực ứng dụng CNTT ở các hoạt ñộng khác,
chẳng hạn hoạt ñộng nghiên cứu khoa học của GV.
4. Giả thuyết nghiên cứu
1. Thâm niên công tác có tương quan thuận với các chỉ số ño
NLUD CNTT trong HðDH của GV.
2. Yếu tố ñã qua ñào tạo1 có ảnh hưởng tích cực ñến các chỉ số
ño NLUD CNTT trong HðDH của GV.
5. Khách thể và ñối tượng nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu là ñội ngũ giảng viên thuộc các khoa/bộ
môn và giảng viên kiêm nhiệm của Trường ðHSP Huế. ðối tượng
nghiên cứu là những yếu tố liên quan ảnh hưởng ñến năng lực ứng
dụng CNTT trong HðDH của giảng viên.
6. Phương pháp và nhiệm vụ nghiên cứu
Về lý thuyết, tác giả nghiên cứu các tài liệu về chủ trương, chính
sách, nghị quyết của ðảng, Nhà nước, của cơ quan, ñơn vị liên quan
ñến các nội dung: ứng dụng CNTT trong giáo dục, ñổi mới PPDH
làm cơ sở khẳng ñịnh hướng nghiên cứu ñúng ñắn của ñề tài. Nghiên
cứu cơ sở lý luận về ñổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa người
học, về các tiêu chí ñánh giá hoạt ñộng giảng dạy của GV; các khái
niệm CNTT, HðDH, năng lực, NLUD CNTT trong HðDH và phân
tích, tổng hợp, ñánh giá ñiểm mạnh, yếu, khai thác kết quả từ các tài
liệu, ñề tài nghiên cứu về ứng dụng CNTT, về NLUD CNTT trong
giáo dục và làm cơ sở xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu và xây
dựng công cụ ño lường.
Số liệu ñược thu thập bằng khảo sát thông qua phiếu hỏi. Một
phiếu hỏi dành cho giảng viên ñể thu thập thông tin về NLUD CNTT
trong HðDH; một phiếu hỏi dành cho cán bộ quản lý và GV kiêm
1
Bao gồm: ðào tạo chuyên ngành CNTT; Khóa học về Tin học Văn
phòng / Tin học Cơ bản; Các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức,
kỹ năng sử dụng CNTT
nhiệm công tác quản lý ñể khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của
các biện pháp nhằm nâng cao NLUD CNTT trong HðDH của GV
trường ðHSP Huế.
Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS và Quest. Số liệu ñược phân
tích theo phương pháp cơ bản của lý thuyết ño lường và ñánh giá với
trình tự sau:
- Tính toán ñộ tin cậy của bộ câu hỏi
- Khảo sát ñộ giá trị của bộ câu hỏi bằng mô hình Rasch
- Phân tích sự phân bố các item
- Phân tích thống kê mô tả, ñánh giá thực trạng NLUD CNTT
trong HðDH của GV
- Phân tích tương quan giữa các chỉ số ño NLUD CNTT với yếu
tố thâm niên công tác, yếu tố ñã qua ñào tạo hay tự nghiên
cứu, bồi dưỡng ñể xác lập các yếu tố ảnh hưởng tích cực ñến
NLUD CNTT trong HðDH của GV làm cơ sở ñề ra các biện
pháp thích hợp nhằm nâng cao NLUD CNTT trong hoạt ñộng
dạy học của giảng viên góp phần ñảm bảo chất lượng giáo dục
của Trường ðại học Sư phạm – ðại học Huế.
7. Cấu trúc của luận văn
Luận văn gồm 3 phần. Phần mở ñầu nêu tóm tắt nội dung cơ bản
của luận văn. Phần nội dung nghiên cứu có 3 chương: Chương 1
trình bày cơ sở lý luận và tổng quan chung về vấn ñề nghiên cứu;
Chương 2 trình bày chi tiết các phương pháp nghiên cứu ñược sử
dụng trong luận văn với kết quả cuối cùng là xây dựng bảng khảo sát
ñể thu thập số liệu; Chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu. Phần thứ
ba là kết luận và khuyến nghị. Cuối cùng là tài liệu tham khảo và phụ
lục.
ðối với các trường/khoa sư phạm:
1. Các hội thi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm không nên chỉ giới hạn
cho SV mà nên mở rộng ñể GV trình bày các ứng dụng CNTT ñể
tạo ra các sản phẩm dạy học của mình.
2. Các trường nên ñầu tư ñể hoàn thiện quy trình SV ñánh giá hiệu
quả môn học, SV ñánh giá GV. Từ ñó có ñiều kiện ñể SV và GV
ñối thoại trực tiếp hay thông qua website của trường nhằm phát
huy thế mạnh, khắc phục những ñiểm còn tồn tại trong HðDH,
ngày càng nâng cao chất lượng ñào tạo.
3. Trường nên xây dựng các cơ chế cho phép GV dễ dàng khai thác,
phân tích, thống kê các thông tin về kết quả học tập của SV ñối
với những học phần mà GV phụ trách cũng như xem ñược xếp
hạng học lực của SV nhằm giúp GV có những ñịnh hướng cải tiến
PPDH, hay nắm ñược tình hình học tập chung của một nhóm lớp
từ ñó có thể ñề ra nội dung và cách thức tổ chức nhóm lớp học
phần có kết quả tốt nhất.
4. CNTT phát triển nhanh, các trường nên chú ý ñến việc tạo ñiều
kiện ñể GV dễ dàng cập nhật tri thức, thực hành những kỹ năng
mới về CNTT.
5. Trường nên chú ý ñến việc nâng cao nhận thức về ứng dụng
CNTT trong HðDH ñối với SV, hướng ñến môi trường dạy học
tích cực nhằm phát huy tối ña NLUD CNTT trong HðDH của
GV.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Nghiên cứu thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, lực lượng vũ trang và khả năng đáp ứng của lực lượng quân dân y trên một số đảo Y dược 0
D Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Bồi dưỡng năng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình học và lượng giác cho học sinh khá giỏi trung học phổ thông Luận văn Sư phạm 0
B Tính toán hiệu năng cao và ứng dụng vào bài toán mô phỏng động lực phân tử Luận văn Sư phạm 0
R Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Cảm ứng điện từ Vật lí T Luận văn Sư phạm 0
D Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 THPT Luận văn Sư phạm 0
R Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá cán bộ quản lý tại Công ty Cổ phần May II Hải Dương Luận văn Kinh tế 0
B Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá cán bộ quản lý tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong Luận văn Kinh tế 3
C Ứng dụng khung năng lực vào đánh giá cán bộ quản lý tại Viễn thông Hà Nội Luận văn Kinh tế 1
H Ứng dụng khung năng lực vào công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị V Luận văn Kinh tế 3

Các chủ đề có liên quan khác

Top