thotrangkhoyeu

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC
§Ò ¸n m«n häc
2
rất nhiều khó khăn về vị trí địa lý , giao thông đi lại khó khăn, 
kinh  tế còn chậm phát  triển.  Để tập  trung  phát  triển  mô  hình 
kinh tế trang trại trong vùng cần phải đề ra được những giải pháp 
cần  thiết,  để  đưa  hoạt  động  sản  xuất  đi  đúng  hướng  và   phát 
triển toàn diện, tạo đà cho phát triển nông nghiệp nói riêng và 
phát triển kinh tế cả nước nói chung, đặc biệt là khi nền kinh tế 
nước ta đang trong quá trình hội nhập. 
                    
Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ trang 
tr¹i vïng Trung Du vµ MiÒn Nói  phÝa B¾c
I
/. C¬ së lý luËn:
1.1: Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr­ng cña trang tr¹i1.1.1: Kh¸i niÖm:
Trang tr¹i lµ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¬ së trong n«ng, l©m, 
ng­  nghiÖp,  cã  môc  ®Ých  chñ  yÕu  lµ  s¶n  xuÊt  hµng  hãa;  t­  liÖu  s¶n  xuÊt  thuéc 
quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn sö dông cña chñ thÓ ®éc lËp; s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh 
trªn quy m« ruéng ®Êt vµ c¸c yÕu tè   s¶n xuÊt ®­îc tËp trung t­¬ng ®èi lín; víi 
c¸ch thøc tæ chøc qu¶n lý tiÕn bé vµ tr×nh ®é kü thuËt cao; ho¹t ®éng tù chñ vµ 
lu«n g¾n víi thÞ tr­êng.
Trang  tr¹i  lµ  ®¬n  vÞ  s¶n  xuÊt  ho¹t  ®éng  trong  lÜnh  vùc  s¶n  xuÊt  n«ng 
nghiÖp lµ chñ yÕu ( theo nghÜa réng bao gåm c¶ l©m nghiÖp vµ thuû s¶n). Nh­ 
vËy, trang tr¹i kh«ng gåm nh÷ng ®¬n vÞ thuÇn tóy ho¹t ®éng chÕ biÕn vµ tiªu thô 
s¶n phÈm. NÕu cã ho¹t ®éng chÕ biÕn hay tiªu thô s¶n phÈm th× ®ã lµ nh÷ng ho¹t 
®éng kÕt hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
1.1.2: §Æc tr­ng cña trang tr¹i:
h §Æc tr­ng c¬ b¶n cña trang tr¹i lµ s¶n xuÊt hµng hãa trong lÜnh vùc n«ng, l©m, ng­ nghiÖp vµ nu«i trång thñy 
s¶n:
Hoạt động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản. Tuy hình thức này còn phát triển tự phát, thiếu quy hoạch, định hướng và thiếu thôn
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top