ARC_K28

New Member
Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Quốc Tế- Chi nhánh VIB Chợ MơMỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ- CHI NHÁNH VIB CHỢ MƠ. 3
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ- CHI NHÁNH VIB CHỢ MƠ. 3
1.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Quốc Tế (VIB Bank). 3
1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh VIB Chợ Mơ. 5
1.1.3 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế Chợ Mơ. 6
1.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh VIB Chợ Mơ trong thời gian vừa qua. 7
1.2. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VIB CHỢ MƠ. 11
1.2.1 Tình hình đầu tư theo dự án tại VIB Chợ Mơ. 11
1.2.2 Đặc điểm các dự án thẩm định tại VIB Chợ Mơ. 13
1.2.3 Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng VIB. 14
1.2.3 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư. 17
1.2.3.1 Phương pháp so sánh các chỉ tiêu. 17
1.2.3.2 Phương pháp thẩm định theo trình tự. 18
1.2.2.3 Phương pháp đánh giá rủi ro. 18
1.2.3.4 Phương pháp phân tích độ nhạy. 19
1.2.4 Nội dung thẩm định dự án. 20
1.2.4.1 Thẩm định hồ sơ vay vốn. 20
1.2.4.2 Thẩm định khách hàng. 21
1.2.4.3 Thẩm định dự án đầu tư. 23
1.2.4.4 Thẩm định về biện pháp bảo đảm tiền vay. 31
1.3 VÍ DỤ MINH HOẠ CHO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VIB CHỢ MƠ: “DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ỐNG ĐỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ ỐNG ĐỒNG TRẦN PHÚ” 32
1.3.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp. 32
1.3.2 Thẩm định khách hàng vay vốn. 33
1.3.3 Thẩm định dự án đầu tư. 50
1.3.3.1 Thẩm định khía cạnh thị trường. 50
1.3.3.2 Thẩm định kỹ thuật. 54
1.3.3.3 Thầm định tổ chức quản lý nhân sự. 57
1.3.3.4 Thẩm định tài chính của dự án. 59
1.3.3.5 Thẩm định phương án trả nợ. 65
1.3.3.6 Thấm định tài sản bảo đảm. 65
1.3.4 Đánh giá công tác thẩm định của VIB Chợ Mơ trong dự án “đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất ống đồng tại công ty CP dây và ống đồng Trần Phú” 68
1.3.4.1 Những mặt đạt được. 68
1.3.4.2 Những mặt còn hạn chế. 68
1.4 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VIB CHỢ MƠ. 69
1.4.1 Kết quả đạt được. 69
1.4.2 Tồn tại và những nguyên nhân trong công tác thẩm định dự án đầu tư tại VIB Chợ Mơ. 74
1.4.2.1 Tồn tại. 74
1.4.2.2 Nguyên nhân. 76
CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG QUỐC TẾ-VIB CHỢ MƠ. 80
2.1. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VIB CHỢ MƠ. 80
2.2 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI CHI NHÁNH VIB CHỢ MƠ. 81
2.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI VIB CHỢ MƠ. 83
2.3.1 Giải pháp tăng cường chất lượng thông tin phục vụ cho công tác thẩm định. 83
2.3.2 Giải pháp về hoàn thiện nội dung thẩm định. 84
2.3.3 Giải pháp về đội ngũ cán bộ thẩm định. 87
2.3.4 Giải pháp về tổ chức và điều hành nhân sự. 87
2.3.5 Giải pháp về lựa chọn khách hàng- xây dựng chính sách khách hàng hợp lý. 88
2.3.6 Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại chi nhánh. 89
2.3.7 Giải pháp về trang thiết bị. 89
2.4. KIẾN NGHỊ. 90
2.4.1 Kiến nghị đối với nhà nước và các bộ ngành có liên quan. 90
2.4.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước. 90
KẾT LUẬN 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO
tay. Mặt khác, chi nhánh cũng thường xuyên được trang bị các công nghệ và các phần mềm hiện đại. Tuy nhiên, hệ thống trang thiết bị chưa được khai thác một cách triệt để, chủ yếu mới chỉ sử dụng soạn thảo văn bản, phần excell đơn giản và nhiều cán bộ vẫn chưa thành thạo trong việc áp dụng các phần mềm hiện đại trong công việc của mình.
Chính vì vậy chất lượng thẩm định dự án còn hạn chế.
* Thứ hai: Quy trình thẩm định của dự án tại VIB còn chưa chặt chẽ.
- Quy trình tín dụng của ngân hàng Quốc Tế có quy định khá đầy đủ song trên thực tế việc thẩm định chủ yếu tập trung vào phương diện tài chính. Điều này xuất phát từ đặc trưng của một ngân hàng thương mại , điều mà VIB quan tâm nhất khi xem xét dự án là khả năng trả nợ, nguồn trả nợ và thời gian trả nợ.
- Mặt khác, VIB Bank mới chỉ quy định về quy trình chung cho công tác thẩm định mọi dự án, chưa có quy định riêng cho từng loại dự án thuộc từng thể loại.
- Việc tính khấu hao của dự án chưa hợp lý và chính xác. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp đều tính khấu hao nhanh, song theo cách tính của ngân hàng thì lại theo phương pháp đường thẳng. Chính sự thiếu chính xác này đã làm sai lệch các hiệu quả tài chính và nguồn trả nợ của khách hàng.
- Việc phân tích độ nhạy của dự án mang tính chất chủ quan, không đưa ra được nhiều kịck bản. Trong nhiều dự án, cán bộ tín dụng chưa tiến hành phân tích độ nhạy nhằm đảm bảo tính vững chắc của hiệu quả tài chính
* Thứ ba: Đội ngũ cán bộ thẩm định
Nhìn chung lực lượng cán bộ thẩm định hoạt động chưa đồng đều, số cán bộ thực sự có kinh nghiệm và năng lực thẩm định các dự án chưa nhiều, đặc biệt với các dự án lớn, kỹ thuật phức tạp. Nhiều cán bộ tín dụng chưa được đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ thẩm định mà chỉ tự tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu nên trình độ còn hạn chế. Mặt khác về việc đánh giá tài sản bảo đảm, ngân hàng chưa có đội ngũ cán bộ chuyên gia về việc định giá tài sản, trong nhiều trường hợp cán bộ tín dụng đảm nhận cả công việc này. Vì vậy dẫn tới tình trạng cho vay vượt mức dễ gặp rủi ro.
b/ Nguyên nhân khách quan.
Việc xác định nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng thẩm định dự án là cần thiết, tuy nhiên chưa đủ. Chúng ta vẫn cần xem xét tới nguyên nhân khách quan. Cụ thể:
* Hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều bất cập, chồng chéo và chưa đồng bộ.
Trong tình hình hiện nay mặc dù đã có nhiều cố gắng song các cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư, tính công khai trong hoạt động của các doanh nghiệp, quy định về hoạt động tín dụng còn yếu nên đã gây trở ngại cho công tác thẩm định của ngân hàng. Chúng ta vẫn chưa có một chế độ kiểm toán bắt buộc, các chỉ tiêu mà doanh nghiệp sử dụng mang tính chất ước tính mà chưa có sự kiểm chứng của bất kỳ một đơn vị nào.
* Môi trường kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, tình trạng lạm phát và trượt giá có ảnh hưởng đến công tác dự báo. Mặt khác, một khó khăn đối với ngân hàng là xác định đúng lãi suất chiết khấu. Do thị trường chứng khoán cuả Việt Nam chưa phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng chưa hoàn thiện. Tỷ giá không ổn định cũng gây sai lệch trong việc tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính.
* Hệ thống thông tin giữa các ngân hàng chưa phát triển.
Hiện nay, các ngân hàng chủ yếu chỉ trao đổi thông tin với nhau qua trung tâm thông tin tín dụng ( CIC) tuy nhiên thông tin ở đây vẫn chưa thực sự đầy đủ. Trung tâm thông tin dịch vụ trực thuộc Vụ Tín dụng Ngân hàng nhà nước tuy đã ra đời vài năm nhưng chưa phát huy hết vai trò của nó. Thêm vào đó, thiếu sự phối hợp giữa các ngân hàng với nhau đặc biệt giữa ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần trong hoạt động thẩm định dự án ở từng ngành và lĩnh vực cụ thể.
* Nguyên nhân từ phía khách hàng.
Do chi nhánh mới đựơc thành lập và đi vào hoạt động nên khách hàng chủ yếu mới chỉ là các công ty TNHH, công ty cổ phần, hộ sản xuất kinh doanh cá thể nên còn nhiều hạn chế:
- Năng lực tài chính: khả năng về vốn của khách hàng hạn chế, vốn dành cho hoạt động kinh doanh ít hơn vốn điều lệ, máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu, không đồng bộ, không có vốn đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất. Vốn tham gia vào dự án thiếu, doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn để đầu tư một phần vào máy móc thiết bị phần còn lại dùng làm vốn lưu động do đó mất khả năng thanh toán khi đến hạn.
- Năng lực kinh doanh: do bị hạn chế về năng lực, trình độ, kinh nghiệm quản lý dẫn tới khó khăn trong sản xuất tiêu thụ hàng hoá, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính và khả năng trả nợ ngân hàng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

loannguyen2k

New Member
Re: [Free] Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Quốc Tế- Chi nhánh VIB Chợ Mơ

mình cần xem thêm về phần giải pháp và kiến nghị updoad giúp mình sớm nhé! Xin cảm ơn
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Quốc Tế- Chi nhánh VIB Chợ Mơ

Link mới update, mời bạn tải tại đây
 
Top