bx_ofme2000

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Lời nói đầu
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển được phải không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình. Trong đó, đào tạo và phát triẻn nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng. Song làm thế nào để xây dựng được các chương trình đào tạo hợp lý, tiến hành thực hiện tốt, nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp? Đó là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng mong muốn.
Được nghiên cứu chuyên nghành quản trị kinh doanh quốc tế. Sau một thời gian thực tập và lựa chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Coca-Cola Việt nam “ Với:
1.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm ra những hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động đào tạo và phát triển tại công ty Coca-Cola Việt nam nhằm đưa ra một số giải pháp hoàn thiện.
2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Coca-Cola Việt nam.
3.Phương pháp nghiên cứu: Duy vật biện chứng và thống kê, tổng hợp, phân tích dữ liệu
Bài viết sau có kết cấu 3 chương sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Coca-Cola Việt nam.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển ở công ty Coca-Cola.
Do thời gian và trình độ có hạn nên bài viết không trách khổi những thiếu sót em mong được sự góp ý và chỉ bảo thêm.


Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

1.1. Khái quát chung về đào tạo và phát triển
1.1.1.Một số khái quát cơ bản:
Nguồn nhân lực có thể hiểu là những người lao động làm việc cho tổ chức gồm có thể lực và tính lực.
Phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập được thực hiện một cách có tổ chức trong những khoảng thời gian nhất định đẻ thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động hay cải thiện hành vi nghề nghiệp của người lao động.
Xét về nội dung, phát triển nguồn nhân lực gồm 3 hình thức:
Đào tạo, giáo dục, Phát triển. Ba khái niệm này đều đề cập đến quá trình cho phép con người tiếp thu các kiến thức, học các kỹ năng mới và thay đổi hay nâng cao khả năng thực hiện công việc của cá nhân. Tuy nhiên trên thực tế có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm giáo dục, đào tạo, Phát triển (Trần kim Dung- Quản trị nguồn nhân lực-trang 186.NXB thống kê)
Theo Cherrington:
Giáo dục mang tính chất chung. Cung cấp cho các học viên các kiến thức chung có thể sử dụng vào trong các lĩnh vực khác nhau.
Đào tạo liên quan đến việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng đặc biệt, nhằm thực hiện công việc cụ thể, còn Phát triển liên quan đến việc nâng cao khả năng trí tuệ và cảm xúc cần thiết để thực hiện công việc tốt hơn.
Theo Carvel:
Đào tạo có 2 loại: Đào tạo chung và đào tạo chuyên, được sử dung trong trường hợp các nhân viên học tập, lĩnh hội được các kiểu thức, kỹ năng kỹ thuật. Còn Phát triển là hoạt động nhằm nâng cao khả năng quản trị bằng cách truyền đạt các kíên thức, thay đổi quan điểm, hay nâng cao kỹ năng thực hành cho Quản trị gia hiện tại hay tương lai.
Theo quan điểm của Wayne:
Wayne không tán thành với quan điểm truyền thống coi đào tạo được giành cho những nhân viên cấp dưới, còn phát triển giành cho các nhân viên cấp cao và sự khác biệt cơ bản giữa đào tạo và Phát triển thể hiện ở ch, đào tạo chú trọng vào các kỹ năng nâng tay chân còn Phát triển chú trọng vào các kỹ năng giao tiếp, ra quyết định….
Ông cho rằng đào tạo và Phát triển dùng để thay thế cho nhau và đều bao gồm các chương trình hoạch định nhằm hoàn thiện việc thực hiện công việc ở các cấp.
Theo quan điểm của Cenzo và Robbins: Đào tạo và Phát triển đều có điểm tương đồng là có các phương pháp tương tự, được sử dụng nhằm tác dụng lên quá trình học tập để nâng cao các kiến thức, kỹ năng thực hành. Tuy nhiên đào tạo định hướng vào hiện tại còn Phát triển nhằm chú trọng đến công việc tương lai của tổ chức, doanh nghiệp
Từ các quan điểm trên có thể hiểu rằng: Đào tạo là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.Phát triển là các hoạt động học tập vượt ra khỏi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho họ ngững công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của doanh nghiệp hay phát triển nghề nghiệp cho họ.
I.1.2.Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .
Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực có vai trò ngày càng quan trọng vì giờ đây, chất lượng của lực lượng lao động (nguồn nhân lực ) đã trở thành một trong những tài sản quý giá nhất của các tổ chức, doanh nghiệp, quốc gia.
Vai trò của đào tạo và Phát triển thể hiện ở một số khía cạnh sau:
* Dưới khía cạnh người lao động: Đào tạo và Phát triển giúp họ cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới từ đó vận dụng vào công việc thực tế. Giúp họ nâng cao khả năng tự giám sát vì khi có chuyên môn tốt hơn qua đào tạo và Phát triển, người lao động sẽ làm việc một cách chủ động, họ sẽ tăng khả năng thích ứng với công việc, với môi trường, từ đó thực hiện công việc tốt hơn. Khi nhân viên làm việc hiệu quả họ sẽ thoả mãn trong công việc, sẽ tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình từ đó gắn bó với công việc.
Đào tạo và Phát triển còn thoả mãn nhu cầu Phát triển của người lao động. Được trang bị những kiến thức và kỹ năng mới sẽ kích thích tiềm lực và sức mạnh sáng tạo của họ.
Ngoài ra, đào tạo và Phát triển còn có vai trò hướng dẫn công việc cho nhân viên mới, vì họ thường gặp nhiều khó khăn bỡ ngỡ trong những ngày đầu làm việc, giúp họ thích ứng với công việc, môi trường mới.
* Dưới góc độ nhà Quản lý:
Đào tạo và Phát triển giúp các nhà Quản lý tránh được tình trạng quản lý lỗi thời vì họ phải áp dụng các phương pháp quản lý sao cho phù hợp được với những thay đổi về quy trinh công nghệ, kỹ thuật và môi trường kinh doanh đồng thời giúp nhà quản lý giải quyết các vấn đề về mâu thuẫn, xung đột giữa cá nhân và giữa công đoàn với các nhà quản trị, đề ra các chính sách về quản lý nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp có hiệu quả. Ngoài ra trong đào tạo và Phát triển giúp nhân viên có được những kỹ năng cần thiết cho các cơ hội thăng tiến và thay thế cho các cán bộ quản lý chuyên môn khi cần thiết.
* Dưới góc độ doanh nghiệp:
Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và Phát triển bền vững giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh. Ngoài ra đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực còn là một hoạt động sinh lợi đáng kể, điều này thể hiện ở việc hiệu quả do đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực mang lại lớn hơn chi phí dành cho đào tạo và Phát triển.
* Dưới góc độ quốc gia:
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được đánh giá là sức mạnh của mỗi quốc gia, có vai trò quyết định trong cạnh tranh kinh tế, nâng cao vị thế của quốc gia đó.
Danh mục các thuật ngữ viết tắt

FDI : Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
NXB : Nhà xuất bản
Công ty TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn
VD : Ví dụ
Mục lục
Lời nói đầu 1
Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 2
1.1. Khái quát chung về đào tạo và phát triển 2
1.1.1.Một số khái quát cơ bản: 2
I.1.2.Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 5
1.2.Trình tự tiến hành một chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
1.2.1: Xác định nhu cầu đào tạo và phỏt triển: 5
1.2.2: Xỏc định mục tiờu đào tạo: 6
1.2.3: Lựa chọn đối tượng đào tạo: 7
1.2.4: Xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo: 7
1.2.5: Dự tính về kinh phí đào tạo 14
1.2.6: Lựa chọn nhà đào tạo: 14
I.2.7: Đánh giá chương trình đào tạo: 14
1.3: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 18
1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 18
1.3.2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp.. 18
1.3.3. Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động: 19
1.4. Kinh nghiệm đào tạo và phát triển NNL ở một số doanh nghiệp trong và ngoài nước 19
1.4.1. Các công ty ở nước ngoài . 19
1.4.2. Các công ty ở trong nước: 21
Chương 2: Thực trạng đào tạo và Phát triển NNL ở công ty Coca – Cola Việt Nam 23

2.1. Đặc điểm và tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 23
2.1.1. Quá trình hình thành và Phát triển . 23
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty 24
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam . 25
2.1.4. Đặc điểm của tình hình sản xuất kinh doanh 26
2.2.Tổng quan về nguồn nhân lực của công ty Coca-Cola Việt nam 33
2.2.1.Số lượng lao động 33
2.2.2. Chất lượng lao động 37
2.3 Thực trạng công tác đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Coca – Cola Việt Nam. 38
2.3.1. Đào tạo cán bộ quản lý 38
2.3.2. Đào tạo nhân viên bán hàng 41
2.3.3. Đào tạo công nhân 42
2.4. Đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Coca-Cola Việt nam 42
2.4.1.Những ưu điểm 42
2.4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Vịêt Nam 44
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện họat động đào tạo và phát triển của công ty Coca– Cola Việt Nam. 46
3.1. Cơ sở đào tạo và phát triển 46
3.1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty 46
3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển của công ty 46
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Coca-Cola việt nam 47
3.2.1.Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển . 47
3.2.2.Lập bảng kế hoạch hoá nguồn nhân lực 48
3.2.3.Đổi mới các phương pháp đào tạo. 53
3.2.4.Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo 53
3.2.5.đào tạo gắn với khuyến Khích người lao động 54
3.2.6.Đào tạo và phát triển phải đi đôi với tạo việc làm, sử dụng người sau đào tạo. 55
3.2.7 Một số kiến nghị với cơ quan chức năng 57
Kết luận chung 59
Danh Mục tài liệu tham khảo 60
2.3 Thực trạng công tác đào tạo và Phát triểnnguồn nhân lực tại công ty TNHH Coca – Cola Việt Nam.
2.3.1. Đào tạo cán bộ quản lý:
Là một công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung và luật đầu tư nước ngoài nói riêng trong đó điều khoản quy định về việc các công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải có trách nhiệm đào tạo một đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận người Việt Nam để thay thế trong một thời gian nhất định. Thêm vào đó là môi trường cạnh tranh của Việt Nam đặc biệt là Thị trường nước giải khát ngày càng khốc liệt nơi mà các cán bộ quản lý ngày càng giữ vị trí đặc biệt quan trọng chất lượng, trình độ của người quản lý – những người phải đảm bảo chỉ đạo toàn diện vận hành guồng máy quản lý, phối hợp nhịp nhàng hoạt động của các bộ phận, huy động toàn lực lượng tham gia thực hiện mục tiêu chung của công ty. Lao động quản lý là những người đứng mũi chịu sào, đòi hỏi phải có tính sáng tạo, kết hợp với nghệ thuật quản lý khéo léo.
Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, cũng như thực hiện nghĩa vụ theo luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam quy định. Công ty đã quan tâm xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý không những giỏi về lý thuyết, vững vàng trong chuyên môn mà còn phải biết khai thác tiềm năng trí tuệ của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, để đóng góp vào sự Phát triển của công ty. Công ty đã rất chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý để xây dựng những người giỏi kế cận nhau.
2.3.1.1.Xác định nhu cầu:
Công ty TNHH Coca – Cola Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng hoạt động đào tạo Phát triển nguồn nhân lực. Trong Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Để nâng cao được khả năng cạnh tranh công ty luôn chú trọng đến yếu tố con người.
Để xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ và chất lượng đòi hỏi công tác đào tạo và Phát triển phải xác định được nhu cầu đào tạo.
Căn cứ vào đặc điểm của công ty là sản xuất kinh doanh các mặt hàng nước giải khát.Do nhiều yếu tố mà các chiến lược kinh doanh thayđổi rất nhanh đòi hỏi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp phải linh hoảt nên có sự thay đổi thuyên chuyển cán bộ quản lý giữa các phòng ban chức năng giữa các vùng, miền. Để thích ứng với sự thay đổi linh hoạt đó. Công ty cần có dự kiến các chương trình đào tạo để giúp các nhà Quản lý có được kỹ năng, trình độ cần thiết để thực hiện công việc.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:

hientran141200

New Member

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Coca - Cola Việt NamChuyên đề tốt nghiệp

Lê Quang Huy - KDQT 42

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 2

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 2

1.1.1.Một số khái quát cơ bản: 2

I.1.2.Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 5

1.2.TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 5

1.2.1: Xác định nhu cầu đào tạo và phỏt triển: 5

1.2.2: Xỏc định mục tiờu đào tạo: 6

1.2.3: Lựa chọn đối tượng đào tạo: 7

1.2.4: Xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo: 7

1.2.5: Dự tính về kinh phí đào tạo 14

1.2.6: Lựa chọn nhà đào tạo: 14

I.2.7: Đánh giá chương trình đào tạo: 14

1.3: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 18

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 18

1.3.2. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp. 18

1.3.3. Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động: 19

1.4. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 19

1.4.1. CÁC CÔNG TY Ở NƯỚC NGOÀI . 19

1.4.2. Các công ty ở trong nước: 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL Ở CÔNG TY COCA – COLA VIỆT NAM 23


2.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 23

2.1.1. Quá trình hình thành và Phát triển . 23

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty 24

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam . 25

2.1.4. Đặc điểm của tình hình sản xuất kinh doanh 26

2.2.TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM 33

2.2.1.Số lượng lao động 33

2.2.2. Chất lượng lao động 37

2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH COCA – COLA VIỆT NAM. 38

2.3.1. Đào tạo cán bộ quản lý 38

2.3.2. Đào tạo nhân viên bán hàng 41

2.3.3. Đào tạo công nhân 42

2.4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM 42

2.4.1.Những ưu điểm 42

2.4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Vịêt Nam 44

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỌAT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY COCA– COLA VIỆT NAM. 46

3.1. CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 46

3.1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty 46

3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển của công ty 46

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÔNG TY COCA-COLA VIỆT NAM 47

3.2.1.Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển . 47

3.2.2.Lập bảng kế hoạch hoá nguồn nhân lực 48

3.2.3.Đổi mới các phương pháp đào tạo. 53

3.2.4.Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo 53

3.2.5.đào tạo gắn với khuyến Khích người lao động 54

3.2.6.Đào tạo và phát triển phải đi đôi với tạo việc làm, sử dụng người sau đào tạo. 55

3.2.7 Một số kiến nghị với cơ quan chức năng 57

KẾT LUẬN CHUNG 59

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

/tai-lieu/de-tai-mot-so-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-o-cong-ty-coca-cola-viet-nam-88857/


Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thị trờng cũng nh các kỹ năng nh: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng chăm sóc khách hàng, với nhiều hình thức nh: đào tạo tập trung tại lớp học, phơng pháp đóng kịch, cung cấp tài liệu, bài giảngvv. đến nay có thể nói hoạt động đào tạo của công ty đã đem lại hiệu quả cao thể hiện ở sự tin tởng của khách hàng đối vơi nhân viên công ty, số lợng khách hàng của công ty tăng lên qua các năm, niềm tin của đội ngũ nhân viên với công việc cũng tăng lên.
Trường quốc tế SITC: Vào Việt Nam trong bối cảnh có rất nhiều các trung tâm ngoại ngữ của cả trong và ngoài nớc đang hoạt động. Trường quốc tế anh ngữ Singapore (SITC) đă sử dụng hình thức các tư vấn viên (nhân viên bán hàng) để khai thác thị trường học tiếng anh đầy tiềm năng ở Việt Nam. Họ tuyển sinh viên từ các trường đại học chú trọng đào tạo cho họ các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, tiếp cận khách hàng, thuyết phục qua đó họ đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên tư vấn năng động là việc hiệu quả. Kết quả là chỉ trong 6 tháng hoạt động họ đã thu hút đợc một lượng lớn các học viên cho 16 lớp học với 3 ca.
Chương 2: Thực trạng đào tạo và Phát triển NNL ở công ty Coca – Cola Việt Nam
2.1. Đặc điểm và tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty.
2.1.1. Quá trình hình thành và Phát triển .
2.1.1.1. Quá trình hình thành.
Công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam được thành lập tháng 1 năm 2001. Sau khi chính phủ Việt Nam cho phép sát nhập 3 doanh nghiệp tại 3 miền Bắc, Trung, Nam thành một công ty có trụ sở chính đóng tại khu 17 xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, Thành Phố HCM và hai chi nhánh phía Bắc tại km 17 quốc lộ 1A xã Duyên Thái, huyện thường tín tỉnh Hà Tây và chi nhánh miền trung, quốc lộ 1A phường Hoà Minh, quận linh chiểu, Thành phố Đà Nẵng. Tuy mới thành lập đựơc hơn 3 năm nhưng quá trình hình thành của công ty TNHH Coca – Cola Việt Nam trải qua một số mốc thời gian đáng chú ý sau:
* Tháng 9 năm 1995 liên doanh Coca – Cola Việt Nam tại Thành phố HCM ra đời giữa một bên là công ty TNHH Coca – Cola Đông Dương và một bên là công ty nướ giải khát Chương Dương được thành lập gọi tên là Công ty nước giải khát Coca – Cola Chương Dương.
* Tháng 8 năm 1995, liên doanh Coca – Cola tại Hà Nội có tên gọi Công ty liên doanh nước giải khát Ngọc Hồi được thành lập giữa một bên là công ty Coca – Cola Đông Dương một bên là tổng công ty Vinafirnex thuộc bộ nông nhiệp và Phát triển nông thôn.
* Tháng 1 năm 1998, liên doanh giữa Coca – Cola Đông Dương (70% số vốn ) và công ty nước giải khát Đà Nẵng (30% số vốn góp) hình thành công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola non nước.
* Tháng 10 năm 1998 Chính phủ chấp nhận liên doanh tại miền nam chuyển sang hình thức 100% vốn nước ngoài.
* Tháng 3 năm 1999 Chính phủ cho phép Coca – Cola Đông Dương mua lại toàn bộ cổ phần tại Coca – Cola Miền Trung.
* Tháng 8 năm 1999, chính phủ cho phép chuyển Coca – Cola Ngọc Hồi sang hình thức 100% vốn nước ngoài.
Hiện nay Coca – Cola Ngọc Hồi là chi nhánh. Phía Bắc, còn Coca – Co la non nước là chi nhánh Miến Trung của Coca – Cola Việt nam.
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty:
Trong công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola được cấp giấy phép đầu tư để tổ chức sản xuất kinh doanh và phân phối các mặt hàng nước giải khát tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động công ty có các bộ phận với chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:
* Bộ phận tài chính kế toán:
Bộ phận này có những chức năng chính như:
-Phân tích tình hình tài chính của công ty.
-Nhận định dự báo các cơ hội kinh doanh.
-Xây dựng các phương án tiết kiệm chi phí.
Đảm bảo các hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật và hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Hoạt động, tài chính chủ yếu được thực hiện tại trụ sở chính ở Thành phố HCM còn tại hai chi nhánh Miền Bắc và Miền Trung chủ yếu thực hiện nghiệp vụ kế toán ghi chép sổ sách và chuyển số liệu vào trụ sở chính để tổng hợp.
* Bộ phận sản xuất :
Bộ phận này hoạt động độc lập trên cả 3 miền với các chức năng sau:
- Lập kế hoạch sản xuất : Dựa trên kế hoạch sản lượng tiêu thụ, bộ phận này sẽ lập kế hoạch từ khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào đến khi hoàn thành sau sản phẩm với chi phí và thời gian thâp nhất có thể.
- Mua sắm vật tư: Bộ phận này trực tiếp làm việc với các nhà cung cấp nguyên vật liệu thiết bị, bao bì để đảm bảo cung cấp đúng đủ, và kịp thời.
- Kỹ thuật: Lập kế hoạch, thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trí toàn bộ máy móc và dây truyền sản xuất .
- Kho vận và điều phối : Nhận đơn đặt hàng và sử lý các đơn đặt hàng, phân phối đến các điểm giao hàng đúng thời hạn chất lượng số lượng và địa điểm.
- Quản lý chất lượng: Đảm bảo các sản xuất đưa ra các sáng kiến để nâng cao hiệu quả sản xuất đảm bảo sản phẩm đúng chất lượng.
* Bộ phận bán hàng: Chịu trách nhiệm thư hiệu các chiến lựơc của công ty về tiếp thị, doanh số, phân phối, giá cả, trưng bày sản phẩm.
* Bộ phận tiếp thị : Lập chiến lựơc về xây dựng thương hiệu phẩm nghiên cứu Thị trường.
* Bộ phận công nghệ thông tin: quản lý hệ thống mang thông tin liên lạc trong toàn bộ công ty mọi thông tin lưu thông kịp thời.
* Bộ phận nhân sự: Có trách nhiệm lên các kế hoạch chính sách nhân sự trả lương thưởng và các khoản phúc lợi đề bạt và xa thải.
- Đào tạo ,tuyển dụng và tạo lập mối quan hệ lao động giữa các nhân viên.
- Phát triển NNL
- Tạo môi trường làm việc thụân lợi cho nhân viên
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH nước giải khát Coca – Cola Việt Nam .
Từ sơ đồ trên có thể thấy mô hình tổ chức quản trị của công ty là mô hình kiểu chức năng (đa tuyển). các bộ phận chức năng được thành lập cho toàn công ty.
Đặc điểm của mô hình này:
- Hoạt động quản trị được phân thành các chức năng và mỗi chức năng được giao cho một bộ phận quản lý.
- Mệnh lệnh của thủ trưởng, doanh nghiệp (Tổng giám đốc) được truyền xuống các cấp cơ sở thông qua bộ phận chức năng.
- Mỗi đối tượng quản lý (cơ sở) phải nhận lệnh từ nhiều lãnh đạo chức năng
áp dụng mô hình quản trị này có một số ưu điểm sau:
-Tận dụng được ý kiến của các chuyên gia phụ trách các chức năng quản trị vào việc giải quyết các vấn đề sản xuất kinh doanh.
-Các quyết định, có chiều sâu và nhanh hơn.
-Giảm bớt gánh nặng cho thủ trưởng doanh nghiệp.
Nhược điểm của mô hình tổ chức quản trị này:
-Đối tượng quản lý phải nhận và thực hiện nhiều mệnh lệnh.
-Vai trò của thủ trưởng, lãnh đạo doanh nghiệp bị suy yếu tính tập chung thống nhất của ban quản trị giảm.
-Thủ trưởng doanh nghiệp phải xuất nhiều công sức để phối hợp các bộ phận chức năng để điểu hành sản xuât trong khoa học.
2.1.4. Đặc điểm của tình hình sản xuất kinh doanh
*Tình hình doanh thu, lợi nhuận
Bảng 2.1: Tình hình doanh thu, chi phí của công ty
(đơn vị: triệu USD)
Năm
2001
2002
2003
Tổng doanh thu
42,5
46
50,3
Tổng chi phí
47
49
51,5
Lợi nhuận
- 4,5
- 3
- 1,2
Nguồn phòng nhân sự
Từ bảng số liệu trên cho thấy hơn hai năm trở thành công ty 100% vốn nước ngoài...
mình xin link tải với ạ

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Luận văn Kinh tế 0
D Một số giải pháp cải thiện hệ thống quản trị chất lượng dịch vụ tư vấn ở Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vĩnh Phúc Khoa học kỹ thuật 0
D Một số giải pháp góp phần phát triển thương hiệu trà lipton tại thị trường việt nam đến năm 2015 Luận văn Kinh tế 0
D Một số giải pháp phòng chống đuối nước và biện pháp cứu đuối cho học sinh trường THCS Luận văn Sư phạm 1
D Sáng kiến kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh giải một số bài toán hình học không gian bằng phương pháp v Luận văn Sư phạm 0
D SKKN Gợi động cơ cho việc hình thành định lý và định hướng giải một số bài tập ở chương 2, 3. hình h Luận văn Sư phạm 0
D vận dụng một số phương pháp giải toán hình học không gian lớp 11 nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho Luận văn Sư phạm 0
D Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi / ngày (SKKN đạt giải tỉnh) Luận văn Sư phạm 0
D Một số giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức tại ủy ban nhân dân thà Công nghệ thông tin 0
D Thực trạng ly hôn và một số giải pháp hạn chế ly hôn tại địa phương Luận văn Luật 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top