daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LỜI CAM ĐOAN............................................................................................................i
Lời cảm ơn......................................................................................................................ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................................... iii
MỤC LỤC............................................................................................................. ..........1
1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................... 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .......................................................................................... 3
3. Mục đích nghiên cứu................................................................................................... 4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................... 4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................................. 5
6. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................. 5
7. Giả thiết khoa học ....................................................................................................... 6
8. Đóng góp mới của khóa luận ...................................................................................... 6
9. Cấu trúc của đề tài....................................................................................................... 6
Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC SINH LỚP 5
VIẾT VĂN TẢ NGƯỜI.................................................................................................. 8
1.1.1. Đặc trưng văn tả người và việc dạy văn tả người ................................................. 8
1.1.2. Cơ chế của hoạt động tạo lập văn bản và việc dạy học sinh lớp 5 viết văn tả
người. ............................................................................................................................ 13
1.1.3. Đặc điểm tâm sinh lý, năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh lớp 5 với việc
dạy văn tả người............................................................................................................ 17
1.2.Cơ sở thực tiễn của việc dạy học sinh lớp 5 viết văn tả người................................24
1.2.1. Về mục tiêu, chương trình dạy học văn tả người ở lớp 5 ................................... 22
1.2.2. Về việc dạy học văn tả người cho học sinh lớp 5 ở trường tiểu học................... 24
1.2.3. Định hướng về việc dạy học sinh lớp 5 viết văn tả người .................................. 29
Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG VIẾTVĂN TẢ NGƯỜI CHO HỌC
SINH LỚP 5...................................................................................................................33
2.1. Các biện pháp giúp học sinh nắm bắt những đặc trưng của văn tả người. ............ 32
2.2. Các biện pháp phát triển nhận thức, hình thành tình cảm, cảm xúc cho học sinh
trong quá trình viết văn tả người................................................................................... 37
2.3. Ra đề văn phù hợp với học sinh lớp 5.................................................................... 43
2.4. Các biện pháp giúp học sinh sử dụng từ ngữ trong viết văn tả người ................... 46
2.5. Dạy học sinh tạo lập văn bản khi viết văn tả người............................................... 53
2.6. Khích lệ sự sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động chấm bài và trả bài......... 64
Chương 3 : THỰC NGHIỆM DẠY HỌC....................................................................75
3.1. Mục đích thực nghiệm ........................................................................................... 71
3.2. Đối tượng , địa bàn và thời gian thực nghiệm........................................................ 71
3.3. Phương pháp tiến hành thực nghiệm...................................................................... 72
3.4. Nội dung thực nghiệm............................................................................................ 73
3.5. Kết quả thực nghiệm .............................................................................................. 73
3.6. Kết luận chung về thực nghiệm ............................................................................. 76
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................... 76
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Bước vào thế kỷ XXI, cùng với sự phát triển của CNH – HĐH trong thời
đại ngày nay, trên thế giới có biết bao sự thay đổi lớn lao và mạnh mẽ .Với Việt Nam,
thời kỳ CNH - HĐH vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với đất nước và con người
thời đại mới. Quá trình này đã dẫn đến những thay đổi quan trọng trong cơ cấu kinh tế,
trình độ phát triển sản xuất, khoa học kỹ thuật và đã tác động vào giáo dục, đòi hỏi
giáo dục phải có những đổi mới tư duy giáo dục, phải thực hiện cải cách giáo dục,
giáo dục phải “đi tắt đón đầu” nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, nhu
cầu đào tạo ra những con người có trình độ, năng động sáng tạo trong thời đại đổi mới.
Nước ta cũng đã và đang tiếp tục đổi mới giáo dục và đổi mới theo tinh thần của
đại hội VI, Nghị quyết Trung ương V (khóa 7), Nghị quyết Hội nghị Trung ương II
(khóa 8), cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX theo phương châm “giáo dục
là quốc sách hàng đầu”. Giáo dục là nhân tố quan trọng nhất, là động lực, mục tiêu cho
sự phát triển bền vững của xã hội.
Theo điều 28, Luật giáo dục 2005: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính
tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng
lớp, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn
luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại
niềm vui, hứng thú cho học sinh”. Do đó, đổi mới giáo dục là vấn đề có tính cấp
bách và cần thiết trong sự nghiệp giảng dạy và học tập nhằm nâng cao trình độ dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Tiểu học đóng vai trò là tiền đề, nền tảng.
Vì vậy, phải chú trọng chăm lo hình thành cho các em những tri thức ban đầu đúng
đắn, vững chắc để làm cơ sở cho những bậc học cao hơn, góp phần phát triển đạo
đức, trí tuệ, hình thành nhân cách con người mới.
Trong chương trình Tiểu học, môn tiếng Việt là một trong hai môn chính có
vai trò rất quan trọng. Dạy tiếng Việt ở Tiểu học tạo cho học sinh kỹ năng sử dụng
tiếng Việt thành thạo để sử dụng trong học tập, giao tiếp; cung cấp cho học sinh
những hiểu biết phong phú về tiếng Việt, mở mang kiến thức về tự nhiên, xã hội,
văn hóa của dân tộc Việt Nam và nước ngoài. Môn tiếng Việt gồm có bảy phân
môn, mỗi phân môn có một vai trò và nhiệm vụ khác nhau nhưng có mối quan hệ
chặt chẽ, tích hợp với nhau.
1.2. Phân môn Tập Làm Văn (TLV) có nhiệm vụ rèn cho học sinh các kỹ năng
sản sinh ngôn bản; sử dụng và hoàn thiện một cách tổng hợp các kiến thức và kĩ
năng tiếng Việt mà các phân môn tiếng Việt khác đã hình thành. Phân môn này còn
hình thành và phát triển hệ thống kỹ năng riêng: kỹ năng định hướng hoạt động giao
tiếp, kỹ năng lập chương trình hoạt động giao tiếp.
Học các tiết tập làm văn, học sinh cũng được tiếp cận với với vẻ đẹp của con
người qua các bài văn, đoạn văn điển hình. Khi phân tích đề học sinh lại có dịp hướng
tới cái chân thiện mỹ được hướng đến trong các đề bài. Mỗi đề văn là một cơ hội để
học sinh thể hiện mối quan hệ, tình cảm của mình đối với đối tượng, nhân vật mà mình
miêu tả.
Khi nói đến phân môn tập làm văn, thì viết văn, hành văn chính là cái đích cuối
cùng, cái đích cao nhất của việc học môn tiếng Việt. Đối với học sinh Tiểu học, biết
nói đúng, viết đúng diễn đạt mạch lạc đã khó, để nói hay, có cảm xúc, giàu hình ảnh lại
càng khó hơn. Cái khó ấy chính là cái đích của phân môn TLV đòi hỏi mỗi học sinh
cần đạt tới.
1.3. Chương trình TLV ở Tiểu học chủ yếu là dạy văn miêu tả bao gồm : văn tả
người, văn tả cảnh, văn tả cây cối ,văn tả đồ vật, văn tả con vật. Trong đó văn tả người
là thể loại khó nhất đối với học sinh . Ở văn tả người, học sinh khó có thể diễn đạt sự
khác biệt rõ giữa mắt, mũi, miệng, tóc... của người này và người khác. Vậy nên các em
thường diễn đạt trùng lặp từ ngữ, ý và cả câu. Chính vì thế, tiết học văn tả người
thường thiếu sự sinh động, hấp dẫn học sinh bởi các em thường thụ động nghe thầy cô
cung cấp vốn từ ngữ, ý và cả cách diễn đạt câu sao cho hay, trôi chảy, biểu cảm hơn.
Vì vậy, việc đổi mới trong dạy văn tả người để thu hút học sinh nhằm giúp cho tiết
học sinh động hơn là điều hết sức cần thiết trong giảng dạy.
Từ việc tìm hiểu nội dung chương trình TLV lớp 5 chúng tui nhận thấy văn tả
người là một dạng văn gần gũi và chiếm khối lượng lớn trong phân phối chương trình
TLV lớp 5, điều này chứng tỏ đây là một dạng bài khá là quen thuộc đối với các em
nhưng không phải vì thế mà tất cả các em đều viết hay. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy,
kết quả viết văn tả người ở Tiểu học nói chung và ở lớp 5 nói riêng còn nhiều vấn đề
bất cập so với yêu cầu đặt ra của một bài văn tả người, các em còn nhiều sự lúng túng
trước một đề văn, còn thiếu hiểu biết về đối tượng miêu tả và chưa biết cách để diễn
đạt điều mà mình muốn tả. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là người giáo viên
chưa truyền thụ được cho học sinh những yêu cầu cần thiết, đặc trưng nhất của một bài
văn tả người. Mặt khác một số giáo viên chưa có được cái “tâm” trong cách truyền thụ
bài bởi văn tả người là một dạng văn đòi hỏi phải có tình cảm thì bài viết mới chân
thực được.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tui mạnh dạn lựa chọn đề tài: “ Một số biện
pháp rèn kỹ năng viết văn tả người cho học sinh lớp 5” làm đề tài nghiên cứu với
mong muốn cụ thể hóa một phần nội dung dạy học vào thực tế, góp phần thực hiện yêu
cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học phân môn TLV nói chung và văn
tả người trong chương trình TLV lớp 5 nói riêng.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Phân môn TLV được chia thành nhiều kiểu bài khác nhau, mỗi kiểu bài có vị trí và
vai trò nhất định trong việc cung cấp kiến thức cho các em. Đối với phân môn TLV ở
Tiểu học, văn miêu tả và đặc biệt văn tả người có vị trí đặc biệt quan trọng. Thực tế,
hiện nay có rất nhiều nhà giáo dục đã tiến hành các công trình nghiên cứu rèn kĩ năng
làm văn trong đó có văn miêu tả, để nâng cao chất lượng bài văn cho HS.
Trong các tài liệu “Bồi dưỡng giáo viên” (NXB GD – 2004, 2005, 2006), đã đề
cập đến một số yêu cầu cơ cơ bản về kiến thức, kĩ năng mà HS cần nắm được
trong phân môn TLV. Qua đó đề xuất các biện pháp dạy học TLV theo nội dung
khá đa dạng và phong phú cho GV tiểu học.
Cuốn “Rèn kĩ năng sử dụng tiếng Việt” (giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học
hệ cao đẳng sư phạm và sư phạm 12/2) của Tác giả Đào Ngọc – Nguyễn Đăng Ninh
đã đưa ra cách cảm thụ văn bản cho HS.
Cuốn “Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học” (tài liệu đào tạo giáo viên -
2007 của Bộ GD và ĐT), dự án phát triển GV tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun
đào tạo giáo dục trong đó có nêu ra các phương pháp dạy học cũng như quy trình dạy
học phân môn TLV theo chương trình sách giáo khoa ở tiểu học.
Cuốn “Dạy văn cho học sinh tiểu học” (NXB GD-1997), tác giả Hoàng Bình
3.Phát
triển các
hoạt động
các em.
Hoạt động 1 : nhận xét kết quả bài
viết của học sinh
Giáo viên mở bảng phụ đã viết đề văn
và một số lỗi điển hình cần sửa.
a, Nhận xét chung về kết quả bài viết
của cả lớp.
- Những ưu điểm chính :
+ Xác định đúng đề bài
+ Bố cục (đầy đủ, hợp lý), ý (đủ,
phong phú, mới lạ), diễn đạt (mạch
lạc, trong sáng); trình tự miêu tả hợp
lý.
- Những thiếu sót, hạn chế
Giáo viên nêu ra các lỗi cần khắc
phục
b, Thông báo điểm số cụ thể
Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh
chữa bài
Giáo viên trả bài cho từng học sinh
a, Hướng dẫn học sinh chữa lỗi
chung
- Giáo viên chỉ các lỗi cần chữa đã
viết sẵn trên bảng phụ
- Giáo viên chữa lại cho đúng ( nếu
học sinh làm sai)
- Học sinh quan sát
- Một số học sinh lên bảng
chữa lần lượt từng lỗi. Cả
lớp tự chữa trên nháp
- Học sinh cả lớp trao đổi về
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
A Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô Luận văn Kinh tế 0
D Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực của cảng tại chi nhánh công ty tnhh mtv thủy sản hạ long Nông Lâm Thủy sản 0
D Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần cảng Vật Cách Quản trị Nhân lực 0
D Skkn một số biện pháp phòng chống đuối nước trong học sinh Luận văn Sư phạm 0
D Một số giải pháp phòng chống đuối nước và biện pháp cứu đuối cho học sinh trường THCS Luận văn Sư phạm 1
D một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất và kho ngoại quan của công t Luận văn Kinh tế 0
D Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng của hoa cúc Đài loan tại phường Nông Lâm Thủy sản 0
B Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sản xuất tại công ty tnhh piaggio việt nam Luận văn Kinh tế 1
D Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi / ngày (SKKN đạt giải tỉnh) Luận văn Sư phạm 0
D một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nội dung các tư thế tác động cơ bản vận động trê Luận văn Sư phạm 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top