hongha912

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
PHỤ LỤC
MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu:................................................................... 2
2.1. Các nghiên cứu nước ngoài:............................................................... 3
2.2. Các nghiên cứu trong nước: ............................................................... 5
3. Ý nghĩa của nghiên cứu. ............................................................................ 7
3.1. Ý nghĩa khoa học................................................................................. 7
3.2. Ý nghĩa thực tiễn.................................................................................. 7
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................ 7
5. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu........................................................... 8
6. Phạm vi nghiên cứu. .................................................................................. 8
7. Phƣơng pháp nghiên cứu: .......................................................................... 8
7.1. Phương pháp luận ............................................................................... 8
7.2. Phương pháp thu thập thông tin ......................................................... 9
8. Kết cấu luận văn. ..................................................................................... 10
NỘI DUNG CHÍNH ....................................................................................... 11
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 11
1.1. Các khái niệm liên quan:................................................................... 11
1.2. Các lý thuyết ứng dụng: .................................................................... 16
1.3. Chính sách về công tác phòng, chống mại dâm................................ 23
1.4. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu:........................................................... 29
Chƣơng 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ THỰC TRẠNG MÔ HÌNH HỖ TRỢ
GIẢM HẠI VÀ HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO NGƢỜI BÁN DÂM TẠI
TỈNH QUẢNG NINH..................................................................................... 32
2.1. Cơ sở thực tiễn xây dựng mô hình hỗ trợ giảm hại, hoà nhập cộng đồng
cho ngƣời bán dâm tại tỉnh Quảng Ninh ..................................................... 32
2.1.1. Những khó khăn của người bán dâm. ........................................... 32
2.1.2. Nhu cầu của người bán dâm .......................................................... 40 2.1.3. Quan điểm của nhà nước về xây dựng Mô hình hỗ trợ giảm hại và
hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm................................................. 50
2.1.4. Quan điểm về xây dựng mô hình hỗ trợ giảm hại và hoà nhập cộng
đồng cho người bán dâm tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. ...... 51
2.2. Thực trạng mô hình hỗ trợ giảm hại và hòa nhập cộng đồng cho ngƣời
bán dâm tại Quảng Ninh .............................................................................. 54
2.2.1. Mục đích xây dựng mô hình ........................................................... 55
2.2.2. Cơ cấu tổ chức của mô hình........................................................... 55
2.2.3. Những kết quả đạt được. ................................................................ 61
2.2.4. Những hạn chế, tồn tại ................................................................... 65
Chƣơng 3. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN MÔ HÌNH HỖ TRỢ GIẢM HẠI VÀ
HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO NGƢỜI BÁN DÂM TẠI TỈNH QUẢNG
NINH............................................................................................................... 68
3.1. Mục đích hoạt động .............................................................................. 68
3.2. Cơ cấu tổ chức của mô hình hỗ trợ giảm hại và hoà nhập cộng đồng
cho ngƣời bán dâm....................................................................................... 69
3.2.1.Cơ quan quản lý:............................................................................. 69
3.2.2. Số lượng thành viên........................................................................ 70
3.2.3. Cơ sở vật chất................................................................................. 71
3.3. Những hoạt động chính của Mô hình hỗ trợ giảm hại và hòa nhập cộng
đồng cho ngƣời hoạt động mại dâm. ........................................................... 71
3.4. Kinh phí hoạt động của mô hình hỗ trợ giảm hại và hòa nhập cộng
đồng cho ngƣời bán dâm. ............................................................................ 74
3.5. Vai trò của nhân viên xã hội trong mô hình hỗ trợ giảm hại và hòa nhập
cộng đồng cho ngƣời bán dâm..................................................................... 76
3.6. Một số khuyến nghị ............................................................................. 77
3.6.1. Đối với chính sách.......................................................................... 77
3.6.2. Đồi với Mô hình giảm hại và hòa nhập cộng đồng cho người bán
dâm. .......................................................................................................... 79
KẾT LUẬN..................................................................................................... 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................ 88
“Hiện tại bây giờ em đang có hai cháu nhỏ. Các cháu đều đã đến tuổi
đi học. Nhiều lúc em nghĩ muốn bỏ nghề này để cho các cháu đỡ ngại với bạn
bè cùng trang lứa nhưng bỏ thì bây giờ làm gì để có tiền lo cho các cháu bây
giờ. Nghĩ vậy nên em vẫn tiếp tục làm công việc này mặc dù bị mọi người xa
lánh” (P.K.L, Nữ, 29 tuổi).
2.1.2. Nhu cầu của người bán dâm
- Nhu cầu và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Mại dâm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Phụ nữ
vẫn là những ngƣời phải âm thầm chịu đựng nhiều vấn đề sức khỏe sinh sản
do hậu quả của mại dâm: nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, viêm gan B,C,
STIs...có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn...Mại dâm cũng làm
ảnh hƣởng nhiều đến khả năng kiếm soát cuộc sống tình dục của chính bản
thân họ không chỉ khi họ còn là gái mại dâm mà ngay cả khi họ đã lập gia
đình. Nhu cầu đƣợc chăm sóc sức khỏe cho bản thân đƣợc đại đa số ngƣời
bán dâm đề cập đến.
Hoàn cảnh của ngƣời bán dâm đóng vai trò quan trọng trong hành vi
CSSK và SKSS, SKTD của họ. Nó làm cho ngƣời mua dâm thƣờng không
quyết định đƣợc nơi họ đến để nhận các dịch vụ CSSK nhƣ các phụ nữ bình
thƣờng khác bởi các yếu tố chính nhƣ tài chính, phƣơng tiện đi lại, thời gian
rảnh rỗi không phải làm việc...và vấn đề kỳ thị. Qua quá trình phỏng vẫn bằng bảng hỏi chị em hoạt động mại dâm về
vẫn đề định hƣớng về công việc trong thời gian tới thì có 48% chị em muốn
bỏ nghề, 28% muốn giảm dần việc tiếp khách, 10% muốn tiếp tục duy trì hoạt
động hiện tại, 14% chƣa biết, chƣa nghĩ tới việc sau này mình sẽ làm gì.
“Nói chung là mình cũng chỉ muốn là trong xã hội nhìn tui với con mắt
thoáng hơn, cũng thông cảm cho bọn tui vì suy cho cùng bọn tui cũng không
trộm cướp, không buôn bán ma túy cũng không hại ai cả....Còn đối với chính
quyền thì bọn tui cũng chỉ mong là không ai trong số chúng tui không ai là
muốn làm mãi mãi cái nghề này cả mà nó chỉ là khó khăn trước mắt thôi thế
rồi khi mà cuộc sống nó đi vào ổn định chẳng hạn như nhà nước có cái cơ
chế thoáng có những cái chỗ mà nhận bọn tui vào làm hay là cho bọn tui một
công việc gì đó mà bọn tui đủ sống đủ thu nhập cảm giác là cuộc sống nó có
tương lai hơn thì bọn tui cũng sẵn sàng là bỏ nghề để cho con cái nó không
phải nghĩ gì về mình, mình ra ngoài đường thì mình cũng không phải cúi
xuống nữa mà mình ngẩng mặt lên" (N.T. T, Nữ, 35 tuổi).
Trong nghiên cứu của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với tổ
chức Plan tại Hà Nội (2013)”Đánh giá nhu cầu hỗ trợ người bán dâm và tình
phù hợp với mô hình thí điểm từ năm 2011-2014” [9, tr. 27], tại các thành phố
lớn những công việc phù hợp với ngƣời bán dâm là những công việc tạo cho
họ có thu nhập 3- 5 triệu đồng/tháng. Nhƣ vậy nếu có các chính sách hỗ trợ
phù hợp cho ngƣời bám dâm về vay vốn, dạy nghề, giới thiệu và tạo việc làm
thì có thể đáp ứng đƣợc cho 73,5% số ngƣời có thể duy trì đƣợc công việc
phù hợp với nhu cầu và khả năng của họ. Và cho 65.7% số ngƣời có thể tiến
tới từ bỏ hoàn toàn hoạt động mại dâm.
Vấn đề thu nhập ổn định hàng tháng từ công việc mới đóng vai trò khá
quan trong trong việc quyết định duy trì công việc đó hay không (ngoài yếu tố
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Trích dẫn từ hongha912:
Link tải miễn phí Luận văn: Mô hình hỗ trợ giảm hại và hòa nhập cộng đồng cho người hoạt động mại dâm tại tỉnh Quảng Ninh : Luận văn ThS. Công tác xã hội : 60 90 01 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2014
Miêu tả: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
02050002869_noidung.pdf
[ Post bai thong qua ]
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Mô hình hỗ trợ giảm hại và hòa nhập cộng đồng cho người hoạt động mại dâm tại tỉnh Quảng Ninh

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top