Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ
2
PHẦN I:
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH
CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ
Để hiểu rõ về kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế trước tiên ta tìm 
hiểu về cơ cấu kinh tế là gì?               
I.CƠ CẤU KINH TẾ: 
1/ Khái niệm:
 Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ tỉ lệ giữa các bộ phận hợp thành một 
tổng thể kinh tế, các bộ phận này có những mối liên hệ hữu cơ, những tác 
động qua lại cả về số lượng và chất lượng. Mối quan hệ này được hình thành 
trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định, luôn vận động và hướng vào 
những mục tiêu cụ thể. 
Cơ cấu kinh tế là thuộc tính có ý nghĩa quyết định của nền kinh tế, nó 
phản ánh tính chất và trình độ phát triển của nền kinh tế, phản ánh số lượng 
và chất lượng các phần tử hợp thành trong mối liên kết chặt chẽ với nhau để 
tạo  nên  hệ  thống  kinh  tế  vận  động  và  phát  triển  không  ngừng.  Sự  liên  kết 
phối hợp giữa các bộ phận hợp thành hệ thống càng chặt chẽ, quan hệ tương 
tác giữa các bộ phận hợp thành ở trình độ càng cao thì sự phát triển hài hòa 
được đảm bảo, hệ thống càng phát triển và cơ hội đem lại kết quả càng lớn, 
hiệu quả càng cao.
2/ Phân loại:
 Để dễ phân tích và xem xét,cơ cấu của nền kinh tế được phân thành 
nhiều loại dưới các giác độ khác nhau:
- Cơ cấu ngành- xét dưới giác độ phân công sản xuất.
- Cơ cấu vùng- xét dưới giác độ hoạt động kinh tế xã hội theo lãnh thổ

Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
 
Top