daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiệu quả của quá trình sản xuất tùy thuộc rất nhiều vào chất
lượng của công tác lập kế hoạch sản xuất. Việc có kế hoạch giúp cho
công tác sản xuất được vận hành hiệu quả giảm thiểu chi phí, nâng
cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Những năm qua, hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần
Giấy Sài Gòn Miền Trung gặp nhiều khó khăn do việc xuất hiện
ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh hơn trong ngành với công nghệ
tiên tiến hơn. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất của Công ty lộ rõ
nhiều bấp cập như chưa có kế hoạch sản xuất bài bản, các hoạt động
sản xuất chưa thành hệ thống chặt chẽ hiệu quả nên chưa có sự phối
hợp nhuần nhuyễn trong các bộ phận. Còn tồn tại tình trạng lãng phí
năng lực sản xuất và giao hàng chậm trễ cho khách hàng. Hàng làm
ra bị lỗi khá nhiều, thời gian lưu kho dài dẫn đến tốn kém nhiều kinh
phí kho bãi, bảo quản. Do đó, công tác lập kế hoạch sản xuất luôn là
mối quan tâm thường xuyên của các nhà quản lý trong Công ty và là
công tác cần nhiều khắc phục nhất hiện nay. Do vậy, đề tài “Lập kế
hoạch cho sản xuất theo đơn hàng - Tình huống tại Công ty cổ
phần Giấy Sài Gòn miền Trung” được lựa chọn để thực hiện luận
văn Thạc sỹ với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quản trong
công tác sản xuất tại Công ty.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống các lý thuyết về lập kế hoạch sản xuất theo đơn
hàng;
Thực hiện phân tích thực trạng về lập kế hoạch sản xuất theo
đơn hàng đối với sản phẩm giấy tại Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn
Miền Trung;
Đề xuất một số phương án lập kế hoạch sản xuất theo đơn
hàng cho sản phẩm giấy tại Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn Miền
Trung.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiêncứu
Đối tượng nghiên cứu: Công tác lập kế hoạch sản xuất sản
phẩm giấyCông ty cổ phần Giấy Sài Gòn miền Trung.
Phạmvi: Nghiên cứu kế hoạch sản xuất về sản phẩm giấy xeo
cuộn tại Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn miền Trung trong giai đoạn
từ năm 2014 - 2016 vàGiải pháp về lập kế hoạch giai đoạn 2017 –
2020.
4. Phƣơng pháp nghiêncứu
Luận văn sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp, cụ thể:
Phương pháp định tính; phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp; tổng
hợp những lý thuyết chung về lập kế hoạch sản xuất trong một doanh
nghiệp; phân tích thực trạng công tác sản xuất của Công ty.
5. Bố cục của đề tài
Chương 1: Lý luận chung về sản xuất, hoạch định trong doanh
nghiệp.
Chương 2: Thực trạng hoạch định sản xuất sản phẩm giấy xeo
cuộn tại Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn miền Trung.
Chương 3: Lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng đối với sản
phẩm giấy xeo tại Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn miền Trung.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
Có nhiều tài liệu tham khảo nhiều về lập kế hoạch sản xuất.
Điển hình như:
* Tài liệu nước ngoài: Giáo trình Production and Operations
Management (With Skill Development, Caselets and Cases) của hai
tác giả S. Anil Kumar và N. Suresh.
* Tài liệu trong nước:
- Tác giả Lê Thị Như Sương với luận văn Hoàn thiện công
tác lập kế hoạch sản xuất tại Nhà máy An Hải – Công ty Cổ phần
Thủy sản Bình Định, bảo vệ luận văn thạc sỹ tại Đại học Đà Nẵng
vào năm 2013.
- Tác giả Ngô Thái Hiếu với đề tài luận văn thạc sỹ Một số
giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại công
ty cổ phần sữa TH, Bảo vệ thành công tại Đại học bách khoa Hà Nội
vào năm 2013.
CHƢƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ SẢN XUẤT, HOẠCH ĐỊNH TRONG
DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁT QUÁT VỀ SẢN XUẤT
1.1.1. Khái niệm về sản xuất
Hoạt động sản xuất là một phần của doanh nghiệp, liên quan
đến việc chuyển đổi một loạt các yếu tố đầu vào thành sản phẩm đầu
ra đáp ứng được mức chất lượng cần thiết.
1.1.2. Vai trò, ý nghĩa của sản xuất
Sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc sáng tạo giá trị cho
khách hàng.
Trong doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động sản xuất có ý nghĩa
quyết định đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Ở phạm vi
nền kinh tế, chức năng sản xuất của doanh nghiệp đóng vai trò quyết
định trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ phong phú để nâng cao
mức sống toàn xã hội. Ở phạm vi thế giới, khả năng sản xuất sẽ là
chìa khóa thành công của mỗi nước.
1.2. HỆ THỐNG SẢN XUẤT
1.2.1. Khái niệm
Hệ thống sản xuất là nơi tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh của một
doanh nghiệp. Đây là nơi các nguồn tài nguyên được tập hợp, đưa
vào một hệ thống hoàn chỉnh để kết hợp.
1.2.2. Loại hình sản xuất
Loại hình sản xuất thể hiện đặc tính tổ chức - kỹ thuật của nơi
sản xuất, được quy định bởi trình độ chuyên môn hóa, số chủng loại
hàng hóa và tính ổn định của đối tượng chế biến nơi làm việc.
1.2.3. Phân loại loại hình sản xuất
* Sản xuất hàng loạt: Mỗi bộ phận sản xuất phải gia công chế
biến nhiều loại sản phẩm được lặp đi lặp lại theo chu kỳ.
* Sản xuất theo đơn hàng
Theo hình thức này quá trình sản xuất chỉ được tiến hành khi
xuất hiện những yêu cầu cụ thể của khách hàng về sản phẩm.
1.3. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
Quản trị sản xuất chính là quá trình thiết kế, hoạch định, tổ
chức điều hành và kiểm tra theo dõi hệ thống sản xuất nhằm thực
hiện những mục tiêu sản xuất đã đề ra.
Mục đích của quản trị sản xuất là làm cho hoạt động sản xuất
đạt được mục tiêu mà kế hoạch đã đề ra.
1.4. TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT THEO ĐƠN
HÀNG
1.4.1. Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm
Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm là xuất phát điểm của quản
trị sản xuất. Kết quả dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm chính là cơ
sở để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch các nguồn
lực sản xuất cần có.
Hai phương pháp thường sử dụng trong dự báo nhu cầu sản
xuất: Phương pháp dự báo định tính; các phương pháp dự báo định
lượng.
1.4.2. Hoạch định năng lực sản xuất doanh nghiệp
- Khái niệm: Năng lực sản xuất hay còn gọi là công suất là khả
năng sản xuất sản phẩm và cung ứng dịch vụ của máy móc thiết bị,
lao động và các bộ phận của một doanh nghiệp trong một đơn vị thời
gian nhất định (tháng, quý, năm...) trong điều kiện xác định.
- Phân loại năng lực sản xuất gồm:Công suất thiết kế, Công
thể lựa chọn mua các phần mềm quản lý, lập kế hoạch sẵn có hiện
nay nay Phần mềm Quản lý sản xuất PMS Plus.
KẾT LUẬN
Có thể nói sản xuất hoạt động cơ bản ảnh hưởng đến sự thành
bại của một doanh nghiệp. Quá trình quản lý hoạt động sản xuất hiệu
quả góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của
doanh nghiệp. Trong đó, lập kế hoạch sản xuất là rất quan trọng.
TạiCông ty Cổ phần Giấy Sài Gòn miền Trung, trướcđây,
công tác lập kế hoạch sản xuất chỉ ở tầm ngắn hạn thời trong tháng,
quý hay năm. Hiện nay, do yêu cầu mở rộng về quy mô hay tăng
hiệu quả kinh doanh đòi hỏi Công ty cần có kế hoạch sản xuất bài
bản và dài hạn hơn. Do đó, đề tài này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
và thiết thực đối với Công ty hiện nay.
Qua gần một năm thực hiện kết quả nghiên cứu của luận văn
cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đã đề ra là: Thực hiện một số
nghiên cứu có chiều sâu về vấn đề lập kế hoạch sản xuất theo đơn
hàng dựa trên cơ sở lý thuyết, thực trạng công tác xây dựng kế hoạch
sản xuất tại một doanh nghiệp để từ đó đề xuất một số phương án lập
kế hoạch sản xuất cho Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung.
Tuy nhiên, do thời gian và kiến thức còn hạn chế, luận văn vẫn
không tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự đóng góp
của các thầy cô giáo và các bạn học viên để luận văn được hoàn thiện
hơn.
3.2.6. Hoàn thiện công tác điều độ sản xuất
Trong công tác điều độ sản xuất Công ty Cổ phần Giấy Sài
Gòn miền Trung cần chú ý cải thiện những điểm sau:
- Tính toán ghép khổ trong quá trình điều độ sản xuất sao cho
tiết kiệm chi phí tối đa cho Công ty, nhưng phải đảm bảo yêu cầu của
từng khách hàng.
- Theo dõi quá trình sản xuất từng ngày, từng lệnh sản xuất để
đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hạn, nếu thành phẩm bị lỗi thì đưa ra
phương án xử lý nhằm giảm chi phí sản xuất.
- Sắp xếp lên kế hoạch sản xuất kịp thời nhằm đảm bảo theo
yêu cầu giao hàng cho khách.
- Tính toán và theo dõi lệnh sản xuất để kịp thời liên hệ đơn vị
vận chuyển giao hàng đúng tiến độ hay hoãn giao hàng do sự cố về
máy móc thiết bị.
- Tính toán thời gian lên kế hoạch chạy hàng và giao hàng
ngay sau khi nhận đơn đặt hàng mới rồi phản hồi lại cho khách hàng.
- Liên hệ xin thêm khổ để ghép (ngoài đơn đặt hàng) do các
khổ không thể ghép với nhau trong các đơn đặt hàng của từng khách
hàng.
3.2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lập kế hoạch
sản xuất
Với quy mô sản xuất hiện tại, việc sử dụng công nghệ thông
tin trong quả lý sản xuất hiện nay tương đối phù hợp. Tuy nhiên, khi
quy mô sản xuất được mở rộng hơn, các nội dung trong lập kế hoạch
sản xuất và điều độ sản xuất nhiều hơn thì quá trình tính toán và quản
lý bằng phần mềm dữ liệu thô sơ sẽ có nhiều sai sót, quá trình quản
lý phức tạp do đó Công ty cần cân nhắc ứng một phần mềm quản lý
sản xuất chuyên dụng dùng trong lập kế hoạch sản xuất. Công ty có
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Lập kế hoạch tổ chức sự kiện sinh nhật lần thứ 28 tập đoàn FPT (13/09/1988 – 13/09/2016) Luận văn Kinh tế 0
D Cách lập kế hoạch kinh doanh Chiến lược kinh doanh 0
D Xác lập mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính Luận văn Kinh tế 0
D Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao của Tribeco trong dịp Tết 2014 Luận văn Kinh tế 0
D Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm laptop dell tại doanh nghiệp thương mại trần anh (Hà Nội) Luận văn Kinh tế 0
D lập kế hoạch kinh doanh mở siêu thị mini Luận văn Kinh tế 0
V Lập kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công đoạn xí nghiệp Vận tải Đường sắt Hà Quảng quý I năm 2004 Luận văn Kinh tế 0
B Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch sản xuất thức ăn chăn nuôi của công ty TNHH Luận văn Kinh tế 0
N Ứng dụng thuật toán quy hoạch động vào lập kế hoạch sản xuất cho công ty xi măng Hà Giang năm 2007 Khoa học Tự nhiên 0
F Một số giải pháp về hoàn thiện công tác lập kế hoạch hàng năm tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân độ Khoa học Tự nhiên 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top