tctuvan

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
Khảo sát hoạt động định vị sản phẩm Diprivan tại thị trường Hà Nội của công ty Astrazeneca
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên thế giới trƣớc năm 1846, phẫu thuật đƣợc thực hiện không nhiều
do hiểu biết về sinh lý bệnh và điều trị bằng phẫu thuật vẫn còn sơ đẳng. Kỹ
thuật tiệt trùng và ngăn ngừa nhiễm trùng vết mổ còn chƣa đƣợc biết đến, đặc
biệt việc chƣa làm mất hoàn toàn cảm giác của bệnh nhân cũng là một trở
ngại lớn. Năm 1847, Jame Young Simpson công bố phƣơng pháp gây mê
trong phẫu thuật đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của ngoại
khoa. Sau đó, hàng loạt các thuốc mê đã đƣợc tìm ra : Ether, cloroform, nitro
oxyd, halothan….kèm theo đó là sự phát minh của hàng loạt các phƣơng pháp
gây mê khác nhau. Gây mê và gây tê trở thành một giai đoạn không thể thiếu
trong bất kỳ thủ thuật can thiệp ngoại khoa nào. Đến nay, gây mê hồi sức là
một phần thiết yếu của y khoa hiện đại trong điều trị phẫu thuật. Sự phát triển
của đời sống xã hội kéo theo cơ cấu bệnh tật ngày càng phức tạp, số lƣợng tai
nạn cần đến phẫu thuật ngày càng lớn, nhu cầu sử dụng các can thiệp ngoại
khoa ngày càng cao. Chính vì vậy, các thuốc gây mê và các phƣơng pháp gây
mê cũng phát triển để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Gây mê hồi sức đã trở
thành một lĩnh vực riêng và rất quan trong trong ngành y dƣợc.
Thuốc gây mê là thuốc chuyên khoa đặc biệt, chỉ đƣợc sử dụng ở
phòng mổ hay phòng hồi sức, nên so với nhiều nhóm thuốc khác , thị trƣờng
thuốc mê kém phần phong phú và đa dạng. Tại Việt Nam, thị trƣờng thuốc
gây mê hầu nhƣ là thị trƣờng dành riêng cho các hãng dƣợc phẩm nƣớc ngoài.
Bằng các chiến lƣợc định vị hợp lý và khoa học, các hãng đã rất thành công
trong việc đƣa các sản phẩm của mình vào trong tâm trí khách hàng và đứng
vững trên thị trƣờng. Trong số các sản phẩm đó, Diprivan của AstraZeneca là
một sản phẩm nổi bật trong nhóm, có uy tín và doanh thu cao. Vì vậy chúng
tui tiến hành đề tài: “Khảo sát hoạt động định vị sản phẩm Diprivan tại thị
trƣờng Hà Nội của công ty AstraZeneca” với mục tiêu:

3
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về định vị thị trƣờng
1.1.1. Khái niệm marketing mục tiêu
Thị trƣờng luôn bao gồm một số lƣợng rất lớn các khách hàng với
những nhu cầu, đặc tính mua và sức mua khác nhau. Mỗi nhóm khách hàng
lại có những đòi hỏi riêng về sản phẩm, phƣơng thức phân phối, mức giá…rất
khác nhau. Mỗi một doanh nghiệp thƣờng chỉ có một hay vài thế mạnh xét
trên một phƣơng diện nào đó. Sẽ không có một doanh nghiệp nào có khả năng
đáp ứng đƣợc tất cả mọi nhu cầu và ƣớc muốn của mọi khách hàng tiềm năng.
từng doanh nghiệp phải tìm cho mình những đoạn thị trƣờng mà ở đó họ có
khả năng đáp ứng nhu cầu và ƣớc muốn của khách hàng hơn hẳn đối thủ cạnh
tranh. Những đoạn thị trƣờng nhƣ vậy sẽ trở thành thị trƣờng mục tiêu hay
thị trƣờng trọng điểm của doanh nghiệp. Lộ trình làm marketing nhƣ vậy
đƣợc gọi là marketing mục tiêu (target marketing)[9] .
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Top