nhOx_hon3y

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


Mở đầu

Hạch toán kế toán là bộ phận quan trọng của hệ thống quản lí kinh tế, tài chính, nó đóng vai trò trong việc quản lí và điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế. Thực hiện tốt công tác kế toán, đặc biệt là kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp sẽ hạn chế được những gian lận trong xây lắp, là cơ sở để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho công ty và uy tín của doanh nghiệp trên thương trường.
Vơi những kiến thức đã học trong lý thuyết và kiến thức thực tế sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần Sông Đà 207. Đồng thời với sự chỉ bảo của Thạc Sĩ Trần Thu Phong và sự giúp đỡ tận tình của các anh chị cán bộ trong công ty nói chung và phòng kế toán – tài chính nói riêng em đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Sông Đà 207” làm báo cáo thực tập nghiệp vụ. Nội dung chính báo cáo của em gồm 3 phần lớn:
Phần 1: Tìm hiểu chung về tổ chức công tác kế toán của công ty
Phần 2: Kế toán chi tiết nguyên vật liệu
Phần 3: Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu

MỤC LỤC

Mở đầu 1
PHẦN 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ 2
1.1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 2
1.2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ SỔ KẾ TOÁN 8
1.3: CÁC CHẾ ĐỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN ÁP DỤNG 11
PHẦN 2: KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207 13
2.1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ NGUYÊN, VẬT LIỆU SỬ DỤNG 13
2.1.1: Phân loại nguyên, vật liệu 13
2.1.2: Đánh giá nguyên vật liệu 15
2.2: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỬ DỤNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 16
2.2.1: Chứng từ kế toán tăng nguyên, vật liệu: 16
2.2.2: Chứng từ giảm nguyên vật liệu 27
2.3: KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI KHO 32
2.4: KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI PHÒNG KẾ TOÁN 35
PHẦN 3: KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN, VẬT LIỆU 39
3.1: TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 39
3.2: KẾ TOÁN TỔNG HỢP TĂNG NGUYÊN, VẬT LIỆU 40
3.3: KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIẢM NGUYÊN, VẬT LIỆU 46
Kết luận 52
Tài liệu tham khảo 53

PHẦN 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ

1.1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN
Công ty cổ phần Sông Đà 207 áp dụng hình thức bộ máy kế toán tập trung theo chế độ kế toán mới, nên các công việc từ phân loại chứng từ, định khoản kế toán đến việc lập báo cáo kế toán đều được thực hiện tại phòng kế toán.
Hình 1: Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty cổ phần Sông Đà 207:
+ Kế toán trưởng: kế toán trưởng có các chức năng, nhiệm vụ sau:
- Giúp giám đốc Công ty tổ chức và chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác: Tài chính – tín dụng; Kế toán – thống kê; Các thông tin kinh tế nội bộ trong công ty.
- Tổ chức bộ máy kế toán hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức sản xuất của đơn vị và năng lực của từng cán bộ kế toán trong Công ty. Chịu trác nhiệm về nhân sự làm công tác TCKT trong toàn công ty.
- Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, của Tổng công ty về kinh tế, tài chính, kế toán, tín dụng và các chế đọ đối với người lao động.
- Chủ trì soạn thảo các quy định về quản lý kinh tế tài chính, kế toán trong công ty và trong tổ chức, kiểm tra việc thực hiện.
- Tham gia về mặt tài chính đối với công tác kí kết các hợp đồng kinh tế. Thành viên hội đồng duyệt giá công ty.
- Tham gia công tác đơn giá, dự toán các công trình, chỉ đạo việc thực hiện thanh quyết toán khối lượng, công nợ với các chủ đầu tư, các khách hàng. Chỉ đạo việc thực hiện thanh quyết toán vốn đầu tư.
- Chủ động tìm nguồn tài chính và đưa ra các biện pháp huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của đơn vị. Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ giải quyết kịp thời các mối quan hệ về kinh tế tài chính.
- Tổ chức chỉ đạo công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ.
- Tổ chức việc phân tích hoạt động kinh tế định kì quý, năm trong toàn Công ty.
- Tổ chức triển khai công tác đầu tư chứng khoán.
+ Phó Kế toán trưởng:
- Phụ trách công tác hạch toán kế toán tại công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Phụ trách công tác lập, luân chuyển chứng từ ghi sổ và lập báo cáo toàn công ty.
- Phụ trách cong tác lập báo cáo nhanh và định kì cơ quan công ty và toàn công ty phục vụ các cơ quan chức năng và theo yêu cầu quản lí.
- Phụ trách công tác thuế và các khoản nộp Ngân sách nhà nước.
- Phụ trách công tác kiểm kê vật tư, tài sản, vốn.
- Tổ chức việc lập kế hoạch tài chính, tín dụng hàng quý, năm và báo cáo thực hiện kế hoạch; lập các báo cáo thu vốn và công nợ.
- Kết hợp với các phòng lập và giao kế hoạch giá thành, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch giá thành theo từng công trình.
- Chỉ đạo công tác quyết toán theo các hợp đồng giao khoán.
- Trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị và cán bộ trong phòng về các lĩnh vực phụ trách.
- Thay mặt kế toán trưởng công ty khi đi vắng.
Các phần hành kế toán trong công ty được chia ra 4 phần do các chuyên viên đảm nhận.
+ Bộ phận Kế toán thuế - Thu vốn và công nợ - Đầu tư
-Theo dõi quyết toán các hợp đồng giao khoán.
- Lập toàn bộ báo cáo nhanh và báo cao định kì theo nhiệm vụ được giao.
- Theo dõi quyết toán các khoản chi phí vật tư, tiền lương, chi phí quản lí… và đề xuất với kế toán trưởng Công ty các khoản chi phí không hợp lệ hay vượt quá dự toán, các quy định, mức khoán để có phương án xử lí.
- Kế toán doanh thu, các khoản nộp ngân sách. Thực hiện việc kê khai và quyết toán thuế đầy đủ.
- Theo dõi việc trích lập và sử dụng các Qũy doanh nghiệp của công ty.
KẾT LUẬN

Qua quá trình học tập ở trường và thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thực tế công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác hạch toán nguyên, vật liệu nói riêng ở Công ty Cổ Phần Sông Đà 207. Được sự chỉ đạo, giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo và các cán bộ kế toán trong công ty, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp. Những kiến thức thu nhận được từ thực tế công tác kế toán của công ty đã giúp cho em hiểu biết nhiều hơn và bước đầu đã biết áp dụng lý thuyết vào thực tế một cách sát thực và hợp lí. Riêng về mảng kế toán nguyên, vật liệu tại công ty, em nhận thấy rằng: Công ty có ưu điểm đó là việc thực hiện ghi sổ và hạch toán trên máy vi tính rất nhanh gọn và chính xác; Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế cần khắc phục và đổi mới.
Công tác quản lí và hạch toán nguyên, vật liệu là công tác lớn và phức tạp, nhưng với điều kiện thời gian và kiến thức có hạn nên em mới chỉ đề cập được một số mảng trong công tác kế toán nguyên, vật liệu của công ty. Em mong rằng, với những kiến thức đầu tiên này, em sẽ có thêm được tư duy và trình độ hiểu biết sâu sắc hơn, có được cái nhìn trực quan giữa lí thuyết và thực tế để sau này hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:

rubiqh

New Member
Bài viết rất hay, nó giúp ích rất nhiều cho tui trong công việc này
 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Tính toán thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công chi tiết càng C15 với nguyên công phay đồng thời các mặt A , B và E Khoa học kỹ thuật 0
N Hoàn thiện kế toán nguyên, vật liệu tại Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội Luận văn Kinh tế 0
M Công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp 26.1 - Công ty 26 Luận văn Kinh tế 0
R Hoàn thiện công tác kế toán và phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu ở nhà máy thuốc lá Thăng Luận văn Kinh tế 0
A Hoàn thiện hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long Luận văn Kinh tế 0
W Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty công trình giao thông Vĩnh Phúc Luận văn Kinh tế 0
K Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn may Minh Trí Hà Nội Luận văn Kinh tế 0
N Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty 789 - Bộ Quốc phòng Luận văn Kinh tế 0
Y Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần ây dựng và P Luận văn Kinh tế 0
G Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại Huy Minh Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top