at8918

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Mục lục
Danh mục sơ đồ, bảng biểu
Danh mục từ viết tắt
Lời mở đầu8 8
Phần I: Lý luận chung về doanh thu10 10
1.1.Bản chất và nội dung của doanh thu10 10
1.1.1. Bản chất của doanh thu 10 10
1.1.2. Phân loại doanh thu11 11
1.2.Nguyên tắc hạch toán doanh thu13 13
1.2.1. Điều kiện ghi nhận doanh thu13 13
1.2.1.1. Doanh thu bán hàng13 13
1.2.1.2.Doanh thu cung cấp dịch vô15 Doanh thu cung cÊp dÞch vô 15
1.2.2. Nguyên tắc khi hạch toán doanh thu18 18
1.3.Qui trình hạch toán20 20
1.3.1. Chứng từ sử dụng khi hạch toán doanh thu20 20
1.3.2. Tài khoản sử dông21 21
1.3.3. Qui trình hạch toán một số nghiệp vụ ghi nhận doanh thu chủ yếu22 22
1.3.3.1. cách bán hàng trực tiếp cho khách hàng23 23
1.3.3.2. cách tiêu thụ qua các đại lý25 25
1.3.3.3. cách bán hàng trả góp28 28
1.3.3.4. Doanh thu trợ cấp, trợ giá ( tại doanh nghiệp công Ých)30 30
1.3.3.5. Các trường hợp tiêu thụ khác 32 32
13.3.6. Các khoản điều chỉnh giảm doanh thu 33 33
Phần II: Thực trạng hạch toán doanh thu tại công ty SX-XNK Dệt may Hải Phòng36 36
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 36 36
2.2 . Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 38 38
2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kinh doanh40 40
2.4. đặc điểm tổ chức kế toán44 44
2.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán44 44
2.4.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán44 44
2.4.1.2 Mối quan hệ với các phòng khác49 49
2.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty51 51
2.4.2.1. Những thông tin chung về tổ chức công tác kế toán51 51
2.4.2.2. Đặc điểm tổ chức chứng từ52 52
2.4.2.3. Đặc điểm tổ chức sổ sách kế toán54 54
2.5. Đặc điểm doanh thu tại đơn vị56 56
2.5.1. Phân loại doanh thu56 56
2.5.1.1. Doanh thu bán hàng57 57
2.5.1.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ 58 58
2.5.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu58 58
2.5.2.1. Doanh thu bán hàng hoá công ty58 58
2.5.2.2. Doanh thu vận tải59 59
2.5.2.3. Doanh thu bán hàng đại lý60 60
2.5.2.4. Doanh thu bán hàng kinh doanh của cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm60 60
2.5.2.5. Doanh thu bán vật tư, hàng hoá nội địa công ty60 60
2.5.2.6. Doanh thu gia công hàng xuất khẩu công ty 61 61
2.5.2.7. Doanh thu hàng nội địa của Nhà máy may sè 161 61
2.6. Quy trình hạch toán doanh thu62 62
2.6.1. Doanh thu dịch vụ vận tải62 62
2.6.2. Doanh thu bán hàng 81 81
2.6.2.1. Tài khoản sử dông81 81
2.6.2.2. Các chứng từ sử dông81 81
2.6.2.2.1.Doanh thu bán hàng hoá công ty81 81
2.6.2.2.2 Doanh thu bán hàng đại lý83 83
2.6.2.2.3 Doanh thu bán hàng của cửa hàng giới thiệu sản phẩm83 83
2.6.2.2.4. Doanh thu gia công hàng xuất khẩu công ty, hàng nội địa của Nhà máy may sè 185 85
2.6.2.2.5. Doanh thu bán vật tư, hàng hoá nội địa của Công ty85 85
2.6.2.3. Sổ sách sử dông86 86
Phần III: Đánh giá công tác kế toán doanh thu tại công ty88 88
3.1. Nhận xét chung88 88
3.1.1. Ưu điểm88 88
3.1.2. Nhược điểm88 88
3.2. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện89 89
3.3. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tại Công ty93 93
3.3.1. Doanh thu phản ánh đúng tình hình thực tế tại Công ty 93 93
3.3.2. Quản l‎ tập trung hoá đơn GTGT94 94
3.3.3. Lập báo cáo doanh thu nội bé95 95
3.3.4. Một số giải pháp khác97 97
Kết luận98 98
này. Do đặc thù kinh doanh, các hoạt động phát sinh hằng ngày của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền mặt, thanh toán, nên chứng từ ghi sổ được thiết kế cho phù hợp với việc theo dõi giá trị tài sản.
Các chứng từ không chỉ được vào chứng từ ghi sổ mà nó còn được tập hợp vào sổ chi tiết của từng tài khoản. Mỗi tài khoản đều được mở một sổ chi tiết để theo dõi tình hình biến động và số dư cuối kỳ.
Định kỳ số tổng hợp trên các chứng từ ghi sổ được tập hợp vào các sổ Cái. Sổ Cái được mở cho tất cả các TK có trong hệ thống TK mà doanh nghiệp sử dụng. Sổ Cái của doanh nghiệp với việc sử dụng kế toán máy là những trang sổ tờ rời, mỗi TK được mở trên một hay một vài trang sổ (đối với các TK có Ýt nghiệp vụ phát sinh như TSCĐ, góp vốn liên doanh… được mở trên một trang sổ).
Cuối kỳ số liệu trên các sổ Cái được tổng hợp để lấy số liệu lập Bảng cân đối số phát sinh. Bảng tổng hợp chi tiết được đem đối chiếu với sổ Cái vào cuối kỳ để khớp số liệu sau đó tập hợp lên báo cáo tài chính.
2.5. Đặc điểm doanh thu tại đơn vị
2.5.1. Phân loại doanh thu
Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu dệt may Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực dệt may được chia ra thành hai phần: phần dịch vụ vận tải và phần Nhà máy may.
Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dệt may. Nhưng ngoài ra công ty còn tham gia kinh doanh một số mặt hàng khác: than, vật liệu xây dựng (chủ yếu là sắt thép)… Do đó, doanh thu của Công ty được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Từ những nguồn hình thành của doanh thu mà doanh thu của Công ty cũng được phân thành nhiều loại tương ứng:
2.5.1.1. Doanh thu bán hàng
Do Công ty kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau do đó doanh thu bán hàng của Công ty cũng có nhiều loại khác nhau
Doanh thu bán hàng đại lý: Doanh thu này thực chất là những khoản hoa hồng Công ty nhận được sau khi bán hàng hoá của các công ty khác theo đúng giá vốn mua vào.
Doanh thu bán hàng kinh doanh của cửa hàng giới thiệu sản phẩm: Doanh thu này được hình thành từ việc bán các sản phẩm may mặc của cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm của Công ty.
Doanh thu từ bán hàng hoá của Công ty: Doanh thu này được hình thành từ việc bán các sản phẩm, nguyên phụ liệu dệt may cho các công ty khách hàng có nhu cầu.
Doanh thu bán vật tư, hàng hoá nội địa công ty: Khoản doanh thu này được hình thành từ việc bán các sản phẩm kinh doanh của Công ty mà không phải là các sản phẩm dệt may cho các khách hàng trong nước như sắt, thép…
Doanh thu gia công hàng xuất khẩu công ty: Doanh thu này được hình thành từ việc nhận gia công hàng hoá, sản phẩm dệt may cho các công ty, doanh nghiệp khác thuê gia công hộ để xuất khẩu.
Doanh thu hàng nội địa của Nhà máy may sè 1 là khoản doanh thu phát sinh từ việc bán các sản phẩm may mặc của Nhà máy may sè 1 sản xuất ra mà không phải từ nguồn gia công hàng hoá cho các công ty, doanh nghiệp khác.
Trong các loại doanh thu của Công ty thì doanh thu thường xuyên và chủ yếu đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp là doanh thu dịch vụ vận tải trong tương lai cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của nhà máy may cùng với sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam thì doanh thu từ bán hàng hoá mà đặc biệt là các sản phẩm dệt may của nhà máy may sè 1 sẽ chiếm một tỷ trọng lớn đem lại nhiều lợi nhuận cho Công ty giúp Công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay. Doanh thu bán hàng hóa công ty mặc dù đạt được mức doanh thu lớn nhưng lợi nhuận đem lại không cao do hàng hoá Công ty bán ra đều là những sản phẩm thô không qua chế biến, sau khi nhập về bán lại cho các đơn vị sản xuất như các đơn vị thương mại bán hàng với giá lớn hưn giá mua vào.
2.5.1.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu dịch vụ vận tải: Doanh thu này được hình thành từ việc cung cấp dịch vụ vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu cho các công ty may mặc khác. Ngoài ra nó còn bao gồm cả doanh thu từ việc cho thuê kho của Công ty và phí gửi kho đối với những hàng hoá của các đơn vị khác nhập mua nhưng không vận chuyển ngay về đơn vị mình mà gửi lại kho của Công ty rồi vận chuyển dần về.

2.5.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu
Mỗi doanh nghiệp, mỗi công ty đều chọn thời điểm ghi nhận doanh doanh thu sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị mình. Mỗi loại doanh thu cũng lại có những thời điểm ghi nhận khác nhau.
2.5.2.1. Doanh thu bán hàng hoá công ty
Doanh thu bán hàng hoá công ty là doanh thu hình thành từ việc bán các sản phẩm sợi, bông, xơ… do Công ty nhập khẩu bán lại cho các đơn vị.
Các đơn vị có nhu cầu mua xơ, bông đến giao dịch tại phòng Kế hoạch kinh doanh, sau đó ký kết các hợp đồng mua bán. Phòng kinh doanh lập các hợp đồng mua bán với giá mua, chủng loại vật tư, hàng hoá, cách thanh toán,... gửi cho đơn vị để ký kết hợp đồng. Dùa vào hợp đồng mua bán đã ký kết mỗi khi xuất hàng hoá cho các đơn vị, nhân viên phòng kinh doanh sẽ viết hoá đơn GTGT giao cho khách hàng. Hàng tháng, nhân viên phòng kinh doanh sẽ chuyển hoá đơn giao cho phòng tài chính kế toán để Phó phòng tài chính kế toán chuyên trách vào doanh thu trên máy.
Doanh thu bán hàng hoá công ty thường được ghi nhận vào cuối tháng phát sinh để kế toán thuế tính thuế GTGT phải nép gửi cho phòng Thuế quận.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

hongsinh20

New Member
Re: Đề án: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong các doanh nghiệp theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Đề án: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong các doanh nghiệp theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top