Download miễn phí luận văn

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
1.1. Ngân hàng thương mại và rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng thương mại 4
1.1.1. Ngân hàng thương mại 4
1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 4
1.1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại 5
1.1.2. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 8
1.1.2.1. Các khái niệm: 8
1.1.2.2. Các loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 8
1.1.3. Rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng 10
1.1.3.1. Bản chất của rủi ro thanh khoản 10
1.1.3.2. Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và các loại rủi ro khác 11
1.1.3.3. Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản 12
1.1.3.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản 13
1.2. Quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại 16
1.2.1. Các khái niệm 16
1.2.1.1. Khái niệm quản trị rủi ro (QTRR) 16
1.2.1.2. Khái niệm quản trị rủi ro thanh khoản (QTRRTK) trong kinh doanh ngân hàng 17
1.2.2. Mục đích của quản trị rủi ro thanh khoản 17
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thanh khoản 17
1.2.3.1. Nhân tố chủ quan 17
1.2.3.2. Nhân tố khách quan 18
1.2.4. Nội dung cơ bản của quản trị rủi ro thanh khoản 19
1.2.4.1. Nhận dạng và phân tích nguyên nhân rủi ro thanh khoản 19
1.2.4.2. Đo lường rủi ro thanh khoản 21
1.2.4.3. Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro thanh khoản 24
1.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng trên thế giới và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 27
1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro của một số ngân hàng trên thế giới 27
1.3.1.1. Kinh nghiệm QTRRTK của Ngân hàng Thương mại cổ phần SMBC Nhật Bản 27
1.3.1.2. Rủi ro thanh khoản tại Northern Rock năm 2007 28
1.3.2. Bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 30
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 32
2.1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 32
2.1.1. Tổng quan về hệ thống NHTM Việt Nam trong mấy năm gần đây 32
2.1.2. Các rủi ro thường gặp trong hệ thống NHTM Việt Nam 35
2.1.2.1. Rủi ro tín dụng 36
2.1.2.2. Rủi ro lãi suất 36
2.1.2.3. Rủi ro tỷ giá 37
2.1.2.4. Rủi ro thanh khoản 38
2.2. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam 38
2.2.1. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam 38
2.2.2. Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 43
2.2.2.1. Đối với NHTM 43
2.2.2.2. Đối với nền kinh tế - xã hội: 44
2.2.3. Nguyên nhân gây RRTK của các NHTM Việt Nam trong mấy năm gần đây 45
2.2.3.1. Nguyên nhân chủ quan 45
2.2.3.2. Nguyên nhân khách quan 47
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam trong mấy năm gần đây 47
2.3.1. Nhận thức về quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam 47
2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thanh khoản 49
2.3.2.1. Nhân tố chủ quan 49
2.3.2.2. Nhân tố khách quan 50
2.3.3. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam 52
2.3.3.1. Nhận diện và phân tích nguyên nhân RRTK 52
2.3.3.2. Đo lường rủi ro thanh khoản 53
2.3.3.3. Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro thanh khoản 58
2.3.3.4. Tài trợ rủi ro thanh khoản 65
2.3.4. Đánh giá chung về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam trong các năm vừa qua 67
2.3.4.1. Kết quả đạt được 67
2.3.4.2. Những điểm tồn tại 68
2.3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 69
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 72
3.1. Dự báo xu hướng RRTK của các NHTM Việt Nam trong thời gian tới 72
3.1.1. Về tình hình kinh tế 72
3.1.2. Về rủi ro thanh khoản 73
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 74
3.2.1. Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết 75
3.2.2. Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa Tài sản có và Tài sản nợ 76
3.2.3. Tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô 76
3.2.4.Đổi mới công tác quản trị rủi ro thanh khoản theo mô hình CAMELS 77
3.2.5. Đẩy mạnh công tác huy động vốn và đa dạng hóa nguồn vốn huy động 77
3.2.6. Không cho phép rút tiền trước kỳ hạn 78
3.2.7. Tăng cường công tác thẩm định khách hàng và công tác kiểm toán 78
3.2.8. Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp 79
3.2.9. Nâng cao công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngân hàng 79
3.2.10. Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ hợp lý 80
3.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước 81
3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác 81
3.3.2. Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại 84
3.3.3. Đẩy mạnh công tác chống lạm phát 85
3.3.4. Tăng cường và nâng cao công tác giám sát từ xa hoạt động của các NHTM 87
3.3.5. Khoanh vùng các NHTM yếu thanh khoản 87
3.3.6. Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ 88
3.3.7. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các NHTMNN 88
3.3.8. Nâng cao công tác cung cấp thông tin của Trung tâm thông tin tín dụng (Credit Information Center - CIC) 89
KẾT LUẬN 90


LỜI MỞ ĐẦU
I. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, thị trường tài chính đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra ngày càng nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại, song đi cùng nó cũng kéo theo rất nhiều rủi ro. Trong các loại rủi ro thì rủi ro thanh khoản được xem là “rủi ro nguy hiểm nhất”. Thanh khoản và quản lý rủi ro thanh khoản là yếu tố quyết định đến sự an toàn trong hoạt động của mỗi bất kỳ ngân hàng thương mại nào.
Thực tế, chỉ một hay hai ngân hàng gặp rủi ro về thanh khoản có thể lây lan ngay sang ngân hàng khác. Trong khi đó, bản thân một ngân hàng thương mại sẽ không đủ sức chống đỡ được rủi ro hệ thống. Điển hình là hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới lớn nhất trong vòng một thế kỷ qua đã và đang tiếp tục tác động đến thị trường tài chính Mỹ và gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tài chính các nước khác trong đó có Việt Nam.
Tại Việt Nam, sau đợt căng thẳng thanh khoản đầu năm 2008, nhờ những can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, tình hình hiện tại đã cải thiện đáng kể, song khó khăn vẫn phía trước. Đặc biệt, giai đoạn 5 tháng đầu năm 2011, tình hình thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chính vì thế, bên cạnh những hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản trị rủi ro thanh khoản, không chỉ vì an toàn của chính ngân hàng mình mà còn vì an toàn chung của cả hệ thống tài chính tiền tệ.
Đó là lý do người viết chọn đề tài: “Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – thực trạng và giải pháp”.
II. Mục đích nghiên cứu khóa luận
Trên cơ sở lý luận về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại, mục đích nghiên cứu của đề tài khóa luận là tập trung làm rõ các vấn đề: Lý luận cơ bản về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; phân tích và đánh giá tình hình rủi ro thanh khoản và thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong mấy năm trở lại đây. Từ đó, đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Việt Nam.
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1. Đối tượng nghiên cứu:
Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro thanh khoản trong kinh doanh của ngân hàng và quản trị rủi ro thanh khoản, tính thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản của NHTM Việt Nam; những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này và một số biện pháp để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại Việt Nam.
2. Phạm vi nghiên cứu:
Do giới hạn về phạm vi nghiên cứu, khóa luận xin được tập trung về năng lực quản trị rủi ro thanh khoản từ năm 2008 đến 4 tháng đầu năm 2011. Trong đó, tập trung nghiên cứu về các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam. Từ đó, đưa ra những nhận định và giải pháp sát với thực tiễn của công tác quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp luận nghiên của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở để khóa luận xác định phương pháp nghiên cứu của mình. Ngoài ra, khóa luận còn sử dụng phương pháp khác như: Mô tả - giải thích, so sánh – đối chiếu, phân tích – tổng hợp, thống kê mô tả, kiểm định giả thiết…để làm rõ nội dung nghiên cứu.
V. Kết cấu khóa luận:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận tốt nghiệp được chia làm 3 chương như sau:
Chương I: Cơ sở lý luận về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại
Chương II: Thực trạng rủi ro thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Ngân hàng thương mại và rủi ro thanh khoản trong kinh doanh ngân hàng thương mại
1.1.1. Ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại (NHTM) đã hình thành, tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống NHTM đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được trong hệ thống tài chính quốc gia.
Cho đến thời điểm hiện nay, có rất nhiều khái niệm về NHTM:
Ở Mỹ : “Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính”.
Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hay dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”.
Theo Luật các tổ chức tín dụng do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2010 (điều 4, khoản 3) chỉ rõ: “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”. Trong đó, “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã” . Cũng theo Luật các tổ chức tín dụng định nghĩa: “Tổ chức tín dụng (TCTD) là doanh nghiệp thực hiện một, một số hay tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân” .
Như vậy, từ những định nghĩa trên có thể thấy, NHTM là một định chế tài chính trung gian quan trọng trong nền kinh tế thị trường mà đặc trưng là cung cấp các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Nhờ hệ thống định chế tài chính trung gian này mà các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác trong xã hội sẽ được huy động, tập trung và sử dụng để cấp tín dụng cho các tổ chức kinh tế và cá nhân với mục đích phát triển kinh tế xã hội.

Link download:


Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, , đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top