MacNeill

New Member

Download miễn phí Đề tài Hoạt động kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý TP Hà Nội qua từng thời kỳ

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT: Khái quát về công ty Vàng bạc đá quý Tp Hà nội 3

PHẦN THỨ HAI : Hoạt động kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý

 Tp Hà nội qua từng thời kỳ 9

PHẦN THỨ BA : Một số định hướng chính cho những năm tới 14

KẾT LUẬN 18

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:


Tóm tắt nội dung tài liệu:


hØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Ng©n hµng Nhµ n­íc -Hµ néi. Còng trong giai ®o¹n nµy, mäi ho¹t ®éng, mäi quyÕt ®Þnh trong viÖc qu¶n lý vµ kinh doanh Vµng b¹c cña C«ng ty ®Òu ph¶i tu©n theo nghÞ ®Þnh 38-CP cña Héi ®ång ChÝnh phñ. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty trong thêi kú nµy hÇu nh­ chØ lµ qu¶n lý vµng b¹c theo mÖnh lÖnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt nam.
- Giai ®o¹n 1987-1989 : §©y lµ thêi kú më réng chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ tr­êng. Víi chØ thÞ 40/NH-CT cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ viÖc më réng kinh doanh vµng b¹c ®¸ quý, C«ng ty ®· tiÕn hµnh më réng quy m« kinh doanh, ph¸t triÓn m¹nh viÖc mua b¸n vµng ta nh»m ®¸p øng nhu cÇu mua vµng dù tr÷ cña nh©n d©n trong thêi kú nµy . Bëi lÏ, ®©y lµ thêi kú nÒn kinh tÕ n­íc ta r¬i vµo khñng ho¶ng trÇm träng, tØ lÖ l¹m ph¸t cao, tiÒn mÆt mÊt gi¸ nghiªm träng nªn nhu cÇu vÒ dù tr÷ vµng ®­îc coi nh­ lµ cøu c¸nh. Trong thêi kú nµy, quy m« kinh doanh cña C«ng ty ®· ph¸t triÓn lªn 12 cöa hµng, 1 x­ëng s¶n xuÊt, doanh sè ho¹t ®éng t¨ng lªn, l·i b×nh qu©n 110 triÖu ®ång/n¨m.
- Giai ®o¹n 1990 - 1995: §©y ®­îc coi lµ giai ®o¹n kinh doanh khã kh¨n nhÊt cña C«ng ty víi nhiÒu biÕn ®éng song ®©y còng lµ thêi kú ho¹t ®éng thµnh c«ng nhÊt cña C«ng ty c¶ vÒ nhiÖm vô chÝnh trÞ lÉn môc tiªu kinh doanh. Trong thêi kú nµy, C«ng ty ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kinh doanh phøc t¹p, trong mét ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vµ ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc, lóc nµy C«ng ty ®· më réng mÆt hµng kinh doanh míi ®ã lµ kinh doanh ®¸ quý. Do vËy, tªn C«ng ty ®­îc ®æi thµnh C«ng ty Vµng B¹c §¸ quý Hµ Néi.
+ 1990 - 1993 : §©y lµ giai ®o¹n mµ sù biÕn ®éng trong kinh doanh ®­îc C«ng ty tËp trung khai th¸c chñ yÕu lµ sù biÕn ®éng lín vÒ gi¸ vµng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ph¶i ho¹t ®éng kinh doanh trªn mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng song møc ®é c¹nh tranh v« cïng gay g¾t víi hµng tr¨m cöa hµng vµng b¹c t­ nh©n ®­îc Nhµ n­íc cho phÐp ho¹t ®éng. Võa ph¶i kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, võa ph¶i lµm nhiÖm vô chÝnh trÞ lµ gãp phÇn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc, b×nh æn gi¸ vµng, æn ®Þnh l­u th«ng tiÒn tÖ song C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ nh­ ®· dËp t¾t ®­îc c¬n sèt vµng trong nh÷ng n¨m 1992-1993.
+ N¨m 1994, Cöa hµng Vµng B¹c §¸ quý sè I - 89 §inh Tiªn Hoµng ®· ®­îc s¸p nhËp vµo phßng kinh doanh cña C«ng ty. HÖ thèng c¸c cöa hµng cña C«ng ty ®· ®­îc cñng cè, n©ng cÊp vµ më réng lªn thµnh 16 cöa hµng .
+ N¨m 1995, C«ng ty quyÕt ®Þnh thµnh lËp Trung t©m Vµng B¹c §¸ quý - Hµ néi t¹i ®Þa ®iÓm 89 §inh Tiªn Hoµng trong nç lùc nh»m ®æi míi vµ lµm n¨ng ®éng h¬n c¬ chÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §ång thêi, C«ng ty còng quyÕt ®Þnh giao vèn giao quyÒn tù chñ kinh doanh cho c¸c cöa hµng nh»m t¹o cho c¸c cöa hµng mét cung c¸ch lµm ¨n míi, cã thÓ khai th¸c triÖt ®Ó h¬n c¸c thÞ tr­êng khu vùc.
- Giai ®o¹n 1996 - ®Õn nay: nÒn kinh tÕ cã xu h­íng ch÷ng l¹i do ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ. TiÕn ®é ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ trÇm l¾ng vµ cã nh÷ng nguy c¬ vÒ rñi ro tiÒm Èn. Thu nhËp d©n c­ vÉn t¨ng nh­ng tèc ®é t¨ng chËm h¬n nh÷ng n¨m tr­íc (thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi 300USD/ng­êi). Sù v­ît tréi vÒ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ 100% cña n­íc ngoµi lÊn s©n. V× vËy, ph­¬ng ph¸p gia c«ng chÕ t¸c thñ c«ng truyÒn thèng cña ta ch­a thÓ c¹nh tranh næi. M«i tr­êng c¹nh tranh thùc sù trë nªn gay g¾t bëi C«ng ty ph¶i ®èi ®Çu víi c¶ hÖ thèng doanh nghiÖp t­ nh©n ®Çy n¨ng ®éng. T×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty trë nªn hÕt søc khã kh¨n.
Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, Nhµ n­íc kh«ng cho phÐp nhËp vµng, toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh VB§Q ph¶i tù vËn ®éng tõ nguån trong n­íc, Nhµ n­íc ®· dÇn kiÓm so¸t ®­îc t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, l¹m ph¸t biÕn ®éng ë møc thÊp, gi¸ vµng quèc tÕ liªn tôc gi¶m. T×nh h×nh ®ã ®· dÉn ®Õn thùc tr¹ng mét sè c¸c cöa hµng ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ thËm chÝ cã nguy c¬ lç vµ mÊt vèn. C«ng ty ®· tõng b­íc thu dÇn mµng l­íi n»m r¶i r¸c trªn ®Þa bµn Thñ ®« , tËp trung vÒ mét vµi ®iÓm ®Ó n©ng cÊp thµnh trung t©m VB§Q vµ TMTH nh»m tËp trung vèn vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng.
Cho ®Õn nay, quy m« kinh doanh cña C«ng ty gi¶m xuèng cßn hai cöa hµng, bèn trung t©m VB§Q víi 59 c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc biªn chÕ. Vèn cña c«ng ty ®­îc cÊp cho tíi 15/12/1999 lµ h¬n 7,6 tû ®ång, ngoµi ra cßn cã vèn tÝn dông vµ vèn huy ®éng kú phiÕu b»ng vµng (kho¶ng 24 tû ®ång ). Lîi nhuËn thuÕ tr­íc vèn cña C«ng ty lµ: 246 triÖu ®ång.
II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®iÒu kiÖn kinh doanh cña C«ng ty
2.1. Chøc n¨ng vµ nhÖm vô cña C«ng ty
C«ng ty VB§Q Hµ Néi , cã chøc n¨ng nh­ mét ®¬n vÞ kinh doanh tæng hîp bao gåm c¶ kinh doanh th­¬ng m¹i, dÞch vô, xuÊt khÈu, s¶n xuÊt, gia c«ng . . . Do ®ã, c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty hiÖn nay lµ :
- Tæ chøc mua b¸n VB§Q víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ.
- XuÊt nhËp khÈu VB§Q, tiÕn hµnh kinh doanh VB§Q víi c¸c tæ chøc n­íc ngoµi.
- TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nh­ cÇm ®å, göi vµng kÐt s¾t, gia c«ng s¶n xuÊt, söa ch÷a vµ lµm míi c¸c trang søc b»ng vµng b¹c . . .
- KiÓm ®Þnh chÊt l­îng vµng b¹c, ®¸ quý.
- §µo t¹o thî kim hoµn.
- Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc vÒ lÜnh vùc VB§Q theo ®óng ph¸p luËt hiÖn hµnh. Tuú theo yªu cÇu cña t×nh h×nh mµ cã thÓ thµnh lËp c¸c chi nh¸nh ®¹i diÖn t¹i n­íc ngoµi ®Ó xuÊt khÈu, nhËp khÈu c¸c lo¹i ®¸ quý ®· chÕ t¸c vµ c¸c lo¹i trang søc vµng b¹c.
- TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng can thiÖp thÞ tr­êng vµng khi cÇn theo yªu cÇu cña Ng©n hµng Nhµ n­íc.
- Thùc hiÖn tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, chÊp hµnh tèt c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý kinh tÕ, tµi s¶n cña Nhµ n­íc, sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tµi s¶n vËt chÊt, nguån vèn, ®ãng gãp vµ lµm trßn nghÜa vô thuÕ víi Nhµ n­íc.
- Hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty.
2.2. VÒ mÆt hµng vµng b¹c ®¸ quý
HiÖn nay, C«ng ty ®ang kinh doanh c¸c mÆt hµng bao gåm vµng, b¹c, c¸c lo¹i ®¸ quý trong ®ã vµng lµ mÆt hµng mang l¹i doanh thu chñ yÕu cho C«ng ty.
MÆt hµng vµng cña C«ng ty ®­îc mua b¸n d­íi 2 d¹ng : Vµng nguyªn liÖu vµ vµng trang søc.
Vµng nguyªn liÖu : gåm cã vµng b×a , vµng l¸, nhÉn trßn.
- Vµng b×a lµ lo¹i vµng nhËp khÈu cßn nguyªn d¹ng tiªu chuÈn quèct tÕ víi träng l­îng 1kg/b×a.
- Vµng l¸ GOSICO ®­îc C«ng ty tung ra thÞ tr­êng tõ n¨m 1994 víi träng l­îng lµ 37,5 gram/l¸ (1l­îng ).
- Vµng nhÉn trßn : VÉn th­êng ®­îc nh©n d©n ta quen dïng võa lµm ®å trang søc võa víi môc ®Ých dù tr÷ vµ tÝch luü cña c¶i.
Vµng trang søc : Gåm c¸c lo¹i nhÉn, l¾c, kiÒng cæ, d©y chyÒn, hoa tai... ®­îc gia c«ng chÕ t¸c tõ c¸c lo¹i vµng tõ 18 K ®Õn 24 K, cã g¾n hoÆc kh«ng cã g¾n ®¸ quý. HiÖn nay, C«ng ty ®ang kinh doanh chñ yÕu lµ vµng 18K vµ vµng 24K.
- Vµng 24K : Víi nguån hµng tõ c¸c x­ëng gia c«ng chÕ t¸c trong n­íc vµ x­ëng s¶n xuÊt cña C«ng ty nªn nguån hµng còng nh­ chñng lo¹i mÉu m· ®Òu rÊt ®a d¹ng vµ phong phó.
- Vµng 18K : Lµ vµng 24K cã pha thªm 1 sè kim lo¹i quý nh»m lµm t¨ng vÎ ®Ñp cña mÆt hµng. Lo¹i vµng trang søc 18K nµy trong n­íc cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc song mÉu m· kÐm ®a d¹ng, chÊt l­îng kh«ng ®ång ®Òu, hiÖn nay nguån hµng nµy vÉn phÇn lín ®­îc s¶n xuÊt t¹i c¸c xÝ nghiÖp thuéc hÖ thèng Tæng C«ng ty hoÆc c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong n­íc, ngoµi ra cßn cã c¸c hµng n÷ trang cao cÊp18K cña n­íc ngoµi nh­ Italy, Nga , Ph¸p, Hµn Quèc, Th¸i Lan. .
C¸c lo¹i kh¸c :
- B¹c : Thùc tÕ cho thÊy doanh thu vµ lîi nhuËn tõ b¹c mang l¹i rÊt nhá trong c¬ cÊu tæng doanh thu cña C«ng ty nªn ®©y ®­îc coi nh­ mÆt hµng b×nh d©n vµ hµng b¸n kÌm.
- §¸ quý vµ ...

 
Top