LINK TẢI LUẬN VĂN MIỄN PHÍ CHO AE KET-NOI

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH ĐẤU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK GIAI ĐOẠN 2006 – 2008 ..3
1.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak 3
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak 3
1.1.1.1. Lịch sử hình thành cùa Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak 3
1.1.1.2. Cơ cấu tổ chức,chức năng và nhiệm vụ của công ty Lanmak 3
1.1.2 . Đặc điểm hoạt động kinh doanh và năng lực của công ty Lanmak: 3
1.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của công ty Lanmak 3
1.1.2.2. Hoạt động kinh doanh của công ty Lanmak: 3
1.1.2.3. Năng lực của công ty Lanmak: 3
1.2. Tình hình hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
1.2.1. Tình hình về vốn đầu tư phát triển của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
1.2.1.1. Quy mô vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
1.2.1.2. Nguồn hình thành vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008: 3
1.2.2. Thực trạng đầu tư phát triển của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
1.2.2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản: 3
1.2.2.2. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị 3
1.2.2.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: 3
1.2.2.4. Đầu tư cho hoạt động Marketing 3
1.2.2.5. Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ 3
1.2.3. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển của công ty Lanmak 3
1.2.3.1 Kết quả hoạt động đầu tư phát triển: 3
1.2.3.2. Hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển 3
1.2.3.3. Những mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty Lanamk: 3
CHƯƠNG 2: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẤY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK ĐẾN NĂM 2020...............................................................................................3
2.1. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2020 3
3
2.1.1. Mục tiêu tổng quát: 3
2.1.2. Mục tiêu cụ thể: 3
2.2. Phân tích ma trận SWOT của hoạt động đầu tư phát triển của công ty Lanmak: 3
2.2.1. Điểm mạnh (S – Strengths) 3
2.2.2. Điểm yếu (W - Weaknesses). 3
2.2.3. Những cơ hội và thách thức đối với công ty Lanmak (O – Opportunities)..…....76
2.2.4. Những thách thức đối với hoạt động đầu tư phát triển của công ty Lanmak (T – Threats) 3
2.3. Một số giải pháp đấy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Lanmak 3
2.3.1. Giải pháp về huy động vốn 3
2.3.2. Giải pháp về sử dụng vốn đầu tư: 3
2.3.3. Giải pháp về đầu tư xây dựng cơ bản: 3
2.2.4. Giải pháp về đầu tư mua sắm máy móc thiết bị 3
2.2.5. Giải pháp về đầu tư phát triển nguồn nhân lực 3
2.2.6. Giải pháp đầu tư Marketing, phát triển thương hiệu 3
2.2.7. Giải pháp đầu tư khoa học công nghệ: 3
2.2.8. Một số giải pháp khác: 3
2.4. Kiến nghị đối với Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và với nhà nước 3
KẾT LUẬN 3
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3


DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

STT
Từ viết tắt
Giải thích
1
CTCP
Công ty cổ phần
2
BQLDA
Ban quản lý dự án
3
QLCT XD
Quản lý công trình xây dựng
4
DNNN
Doanh nghiệp nhà nước
5
P.TGĐ
Phó tổng giám đốc
6
DA
Dự án
7
DAĐT
Dự án đầu tư
8
TSCĐ
Tài sản cố định
9
FDI
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
10
ODA
Vốn viện trợ phát triển chính thức
11
DN
Doanh nghiệp
12
DNNN
Doanh nghiệp nhà nước
13
NSNN
Ngân sách nhà nước
14
CPH
Cổ phần hóa
15
VĐT
Vốn đầu tư
16
CNH – HĐH
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
17
CBCNV
Cán bộ công nhân viên
18
BĐS
Bất động sản
19
TTBĐS
Thị trường bất động sản
20
NNL
Nguồn nhân lực
21
MMTB
Máy móc thiết bị
22
BGĐ
Ban giám đốc
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU


Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Lanmak 7

Bảng 1.1: Các danh hiệu thi đua khen thưởng mà công ty đạt được 3
Bảng 1.2: Số lượng nhân viên trong các phòng ban trong công ty Lanmak 3
Bảng 1.3: Bảng tóm tắt các số liệu tài chính trong những năm gần đây của công ty giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.4: Cơ cấu doanh thu theo ngành nghề kinh doanh của công ty Lanmak 3
Bảng 1.5: Doanh thu của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008: 3
Bảng 1.6: Quy mô, cơ cấu cán bộ công nhân viên trong công ty Lanmak 3
Bảng 1.7: Biểu kê về năng lực thiết bị, xe, máy thi công xây lắp chủ yếu 3
Bảng 1.8: Vốn đầu tư phát triển cuả công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.9: Nguồn vốn đầu tư phát triển của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.10: Số lượng và tỷ trọng vốn vay tín dụng trong tổng vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.11: Nguồn vốn công ty Lanmak tự bổ sung từ lợi nhuận để lại và tỷ trọng so với tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2006 – 2008 3
Bảng 1.12: Số lượng và tỷ trọng nguồn vốn khác trong tổng VĐT của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.13: Nội dung vốn đầu tư phát triển của công ty Lanmak giai đoạn 2006 3
- 2008 3
Bảng 1.14: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của công ty Lanmak trong giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.15: Mức vốn đầu tư cho mua sắm MMTB và tỷ trong vốn đầu tư cho mua sắm MMTB trong tổng vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 – 2008 3
Bảng 1.16: Vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực của công ty Lanmak trong giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.17: Vốn đầu cho hoạt động Marketing của công ty Lanmak trong giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.19: Vốn đầu tư nâng cao khả năng khoa học công nghệ của công ty Lanmak trong giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.20: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện của công ty Lanmak giai đoạn 3
2006 - 2008 3
Bảng 1.21: Giá trị TSCĐ huy động hàng năm của công ty giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.22: Các trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty Lanmak 3
Bảng 1.23: Biểu kê về năng lực thiết bị, xe, máy thi công xây lắp chủ yếu của công ty Lanmak 3
Bảng 1.24: Danh mục các công trình công ty đã thi công giai đoạn 2006 - 2010 3
Bảng 1.25: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty Lanmak giai đoạn 3
2006 - 2008 3
Bảng 1.26: Doanh thu tăng thêm so với vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 – 2008 3
Bảng 1.27: Lợi nhuận tăng thêm so với khối lượng vốn đầu tư thực hiện của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.29: Số chỗ việc làm tạo thêm trong công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Bảng 1.30: Thu nhập tăng thêm của người lao động trong công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3


Biểu đồ 1.1: Tình hình vốn Ngân sách nhà nước đầu tư vào công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Biểu đồ 1.2: Tỷ trọng vốn vay tín dụng trong tổng vốn đầu tư của công ty Lanmak trong giai đoạn 2006 - 2008 3
Biểu đồ 1.3: Tỷ trọng vốn công ty tự bổ sung từ lợi nhuận để lại trong Tổng vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 – 2008 3
Biểu đồ 1.4: Tỷ lệ trích lập các quỹ của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Biểu đồ 1.5: Tỷ trọng vốn huy động từ khách hàng/Tổng VĐT của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Biếu đồ 1.6: Tỷ lệ các lĩnh vực đầu tư trong tổng vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
Biểu đồ 1.7: Mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản của công ty Lanmak giai đoạn 2006 – 2008 3
Biểu đồ 1.8: Nội dung vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị cuả công ty Lanmak giai đoạn 2006 – 2008 3
Biểu đồ 1.9: Vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực cuả công ty Lanmak giai đoạn 2006 – 2008 3
Biểu đồ 1.10: Nội dung vốn đầu tư cho hoạt động Marketing cuả công ty Lanmak giai đoạn 2006 – 2008 3
Biểu đồ 1.11: Đầu tư nâng cao khả năng khoa học công nghệ cuả công ty Lanmak giai đoạn 2006 – 2008 3
Biểu đồ 1.12: Doanh thu và lợi nhuận của công ty Lanmak từ năm 2006 - 2008 3
Biểu đồ 1.13: Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế so với tổng doanh thu và so với tổng vốn sản xuất kinh doanh của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 3
LỜI MỞ ĐẦU

Năm 2008 cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm rung chuyển nền kinh tế thế giới trong đó Việt Nam cũng đang phải gánh chịu những tổn thất rất nặng nề đó là nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái; lạm phát và trượt giá leo thang; kèm theo đó thị trường tài chính ảm đạm, thị trường bất động sản đóng băng, hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn mất phương hướng, thi công xây dựng ngừng trệ; hầu hết các doanh nghiệp phải chống đỡ vất vả và rất nhiều các doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản hay giải tán. Là một đơn vị thành viên của Tổng công ty xây dựng Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak vẫn luôn vững vàng góp phần cùng với Tổng Công ty vượt qua được cơn bão khủng hoảng để đứng vững trên thị trường một cách ngoạn mục.
Với một nền tảng vững mạnh qua nhiều năm phát triển vượt bậc và vững chắc với định hướng chiến lược ổn định, đúng hướng, đồng thời dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Công ty với tinh thần đoàn kết quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dưng bất động sản Lanmak vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh.
Trong giai đoạn thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak tui đã lựa chọn và viết chuyên đề thực tập tổng hợp của mình với đề tài:
“Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak”.
Kết cấu chuyên đề gồm 2 chương:
Chương 1: Tình hình đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak.
Chương 2: Giải pháp phát triển hoạt động đầu tư bất động sản của Công ty Lanmak.
tui xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Tiến sỹ Phạm Văn Hùng, các thầy cô trong khoa Đầu tư và sự giúp đỡ nhiệt tình của các lãnh đạo công ty và cán bộ phòng Dự án Công ty cổ phần Lanmak đã giúp tui hoàn thành chuyên đề thực tập của mình.
Mặc dù có nhiều cố gắng song do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy tui rất mong nhận được sự góp ý chỉ bảo của các thầy cô giáo.
CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK GIAI ĐOẠN 2006 – 2008

KẾT LUẬN

Trong tình trạng chung của nền kinh tế nước ta và nền kinh tế thế giới đang có nhiều biến động đồng thời Việt Nam ta đang cố gắng vượt qua sự khủng hoảng kinh tế thì Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak sau 3 năm xây dựng và trưởng thành đã khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình trên thương trường đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, đầu tư và đầu tư bất động sản. Công ty cổ phần Lanmak đã được đánh giá là một trong những Công ty có kết quả sản xuất kinh doanh khá cao so với các chi nhánh của Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, đồng thời là một trong những Công ty Xây Dựng có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khá ổn định trên địa bàn Hà Nội.
Những thành công trên là tiền đề động lực phát triển cho năm 2009 và các năm tiếp theo trong tương lai. Đó là những năm nắm vững cơ hội, tạo sự chuyển biến để Công ty phát triển bền vững cả về lượng và chất, tạo nên giá trị mới, là tiền đề mới đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam trên bước đường hội nhập.
Qua thời gian nghiên cứu và tìm hiểu tại công ty Lanmak, với việc nghiên cứu này tui đã giải quyết được hai vấn đề cơ bản như sau:
Thứ nhất, phân tích được tình hình đầu tư thực tế của công ty Lanmak trong giai đoạn 2006 – 2008 và từ đó rút ra được những thành tựu đạt được cũng như một số tồn tại của công ty Lanmak.
Thứ hai, trên cở sở những hạn chế và tìm ra được những nguyên nhân của hạn chế đó thì đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động đầu tư phát triển của công ty Lanmak trong thời gian tới.
Những hạn chế của bài viết là khó có thể tránh khỏi, vì vậy tui rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô giáo để bài viết được hoàn chỉnh hơn.
Một lần nữa tui xin chân thành Thank thầy giáo Tiến sỹ Phạm Văn Hùng đã tận tình hướng dẫn để tui có thể hoàn thành đề tài này.

1.1 Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak
1.1.1.1 Lịch sử hình thành của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak là đơn vị thành viên doanh bất động sản; tư vấn thiết kế; tư vấn đầu tư và tư vấn quản lý dự án.
Tháng 7 năm 2009 vừa qua, trong chương trình sắp xếp lại các đơn vị thành viên, Tổng công ty xây dựng Hà Nội đã quyết định sát nhập thêm Chi nhánh khu vực phía Bắc của Tổng Công ty vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak. Công tác sản xuất kinh doanh của công ty tập trung vào 3 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính như sau:

Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Last edited by a moderator:
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D Đánh giá hoạt động Marketing bất động sản của Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Thắng Lợi Miền Trung Marketing 0
D Một Số Vấn Đề Hoàn Thiện Kế Toán Hoạt Động Đầu Tư Góp Vốn Liên Doanh Trong Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản của 1 NHTM Việt Nam trong giai đoạn gần đây Luận văn Kinh tế 0
D Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp của NHTMCP Á Châu Luận văn Kinh tế 0
D Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng Luận văn Kinh tế 0
D TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA VIETTEL TRONG CÔNG CUỘC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Quản trị Nhân lực 0
D Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Luận văn Kinh tế 0
D Quản lý hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát Luận văn Kinh tế 0
E Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng đầu tư và Luận văn Kinh tế 0
G Nghiên cứu về hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huy Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top