quynhtramqx

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I:NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4
1.1 KHÁI QUÁT VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 4
1.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 4
1.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5
1.1.3 Đặc điểm của doanh thu bán và cung cấp dịch vụ 6
1.1.4 Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7
1.2 KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 8
1.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 8
1.2.2 Căn cứ kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10
1.2.3 Những sai sót thường gặp trong kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11
1.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 13
1.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 13
1.3.2. Thực hiện kiểm toán 19
1.3.3. Kết thúc kiểm toán 23
1.4. So sánh chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Chi nhánh A&C Hà Nội với chương trình kiểm toán mẫu của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI 28
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C 28
2.2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C THỰC HIỆN 33
2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 33
2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 34
2.2.3 Thực hiện kiểm toán 61
2.2.4. Thủ tục xem xét kỹ lưỡng 99
2.2.5. Xem xét việc trình bày và công bố khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 99
2.3. Kết thúc kiểm toán 99
2.3.1. Thực hiện các thủ tục kiểm toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán 99
2.3.2. Thực hiện rà soát lại các thủ tục đã thực hiện và tổng hợp các sai phạm phát hiện 100
2.3.3. Trao đổi với khách hàng 103
2.3.4. Kết luận về khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 104
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DICH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI 105
3.1 NHẬN XÉT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 105
3.1.1 Ưu điểm trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 106
3.1.2 Hạn chế trong kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 111
3.1.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 113
3.1.4 Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực trạng 114
3.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 114
3.2.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trong thời gian tới 114
3.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính 115
3.3 NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DTBH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CHI NHÁNH A&C – HÀ NỘI 116
3.3.1 Nguyên tắc hoàn thiện 116
3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện 117
3.4 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 117
3.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 120
3.5.1 Về phía Nhà nước 120
3.5.2 Về phía cơ quan chức năng 121
3.5.3 Về phía chi nhánh Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội 122
3.5.4 Về phía đơn vị được kiểm toán 123
KẾT LUẬN 124
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 125

I. LẬP BIỂU TỔNG HỢP / LEAD SCHEDULE
-Lập Biểu tổng hợp trình bày số liệu từng loại doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán trong kỳ kiểm toán.
-Đối chiếu số kỳ trước trên Biểu tổng hợp, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sổ cái, sổ chi tiết với số liệu kỳ trước hay hồ sơ kiểm toán năm trước (nếu có).
-Đối chiếu số kỳ này trên Biểu tổng hợp với sổ chi tiết.
II. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN / ACCOUNTING POLICIES
-Xem xét xem chính sánh kế toán áp dụng cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có phù hợp với các chuẩn mực kế toán (cần đặc biệt chú ý đến VAS 14, 15), các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực của Bộ Tài chính, chế độ kế toán và các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp không.
-Xem xét xem chính sách kế toán áp dụng cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có nhất quán với các năm trước không. Trường hợp có thay đổi trong chính sách kế toán đơn vị có tuân thủ theo hướng dẫn của VAS 29 không.
III. KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT / TESTING OF CONTROLS
-Kiểm tra các hoạt động kiểm soát về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định tại Biểu 5.12.6.
IV. THỦ TỤC PHÂN TÍCH / ANALYTICAL PROCEDURES
-Xem xét tính hợp lý và nhất quán với các năm trước của tổng doanh thu và từng loại doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tìm hiểu và thu thập giải thích cho các biến động bất thường.
-So sánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa kế hoạch và thực hiện. Tìm hiểu và thu thập giải thích cho các biến động bất thường.
-So sánh doanh thu bán hàng và doanh thu hàng bán bị trả lại, tỷ lệ các khoản mục giảm trừ doanh thu trên tổng doanh thu giữa kỳ này và kỳ trước. Tìm hiểu và thu thập giải thích cho các biến động bất thường.
-So sánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các tháng (quí) trong kỳ. Xem xét xem sự biến động của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với tình hình kinh doanh của đơn vị hay không (về tình hình thị trường nói chung, các chính sách bán hàng, tình hình kinh doanh của đơn vị nói riêng). Chú ý so sánh doanh thu các tháng cuối kỳ với các tháng đầu kỳ. Tìm hiểu và thu thập giải thích cho các biến động bất thường.
-Ước tính doanh thu căn cứ vào mức giá bình quân nhân với số lượng hàng bán, hay nhân với số lượng hội viên, số lượng phòng cho thuê hay diện tích đất cho thuê… (Nếu không tính được tổng thể thì có thể chọn một số hợp đồng lớn). So sánh số ước tính và số trên sổ sách. Tìm hiểu và thu thập giải thích cho các chênh lệch lớn
V. KIỂM TRA CHI TIẾT / SUBSTANTIVE PROCEDURES
-Lập bảng tổng hợp doanh thu theo khách hàng, nhóm hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp theo các tháng (quí) trong kỳ, đối chiếu Sổ cái.
-Đối chiếu doanh thu theo từng khách hàng hay từng tháng, hay từng loại hàng hóa dịch vụ với các tài liệu độc lập khác như: Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng của phòng bán hàng, phòng xuất khẩu,… về số lượng, giá trị và giải thích chênh lệch lớn (nếu có).
-Đối chiếu sự phù hợp giữa số lượng xuất kho hàng hóa, thành phẩm trên Báo cáo nhập xuất tồn với số lượng trên Báo cáo bán hàng. Tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch nếu có.
-Kiểm tra chọn mẫu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận trong kỳ bằng cách:
Đối chiếu với chứng từ chứng minh hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp (Đơn đặt hàng, Phiếu xuất kho, Hóa đơn, Hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng, Biên bản đánh giá khối lượng công việc hoàn thành, Biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn thành…).
Kiểm tra sự phù hợp của giá bán với qui định của đơn vị.
Tỷ giá sử dụng để qui đổi các khoản doanh thu có gốc ngoại tệ là phù hợp với qui định.
Kiểm tra sự phù hợp của thuế suất thuế GTGT với luật thuế GTGT hiện hành.
Các tính toán trong hóa đơn, chứng từ là đúng.
-Kiểm tra sự liên tục của hóa đơn để đảm bảo doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã được ghi nhận đầy đủ.
-Kiểm tra việc tính toán các khoản chiết khấu. Đảm bảo các khoản chiết khấu phù hợp với chính sách của đơn vị.
-Đảm bảo các thủ tục liên quan đến hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán được thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của luật thuế hiện hành.
-Kiểm tra các nghiệp vụ trong tài khoản doanh thu trong những ngày đầu kỳ kế toán tiếp theo, với chứng từ liên quan đến việc giao hàng hay thực hiện dịch vụ để xác định việc ghi nhận đúng kỳ của doanh thu.
-Kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc giao hàng hay thực hiện dịch vụ trong những ngày cuối kỳ được ghi trong tài khoản doanh thu, để xác định doanh thu được ghi nhận đúng kỳ (nếu thủ tục này chưa được kiểm tra ở phần Hàng tồn kho).
XEM XÉT KỸ LƯỠNG / SCRUTINY
Đọc lướt qua sổ chi tiết các tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu bán hàng nội bộ, các tài khoản giảm trừ doanh thu để phát hiện các nghiệp vụ bất thường và kiểm tra với chứng từ gốc.
TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐ / PRESENTATION AND DISCLOSURE
Xem xét việc trình bày và công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Báo cáo tài chính có phù hợp với Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng ở trên không. NHH


NHH
Trên đây là toàn bộ công việc chuẩn bị kiểm toán cho khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty XMN. Trong phần tiếp theo ta sẽ tìm hiểu các công việc trong giai đoạn thực hiện kiểm toán đối với khoản mục này tại Công ty XMN
2.2.3 Thực hiện kiểm toán
Các thủ tục kiểm toán trong quá trình thực hiện xác định những kiểm soát chủ yếu, các rủi ro (bao gồm các rủi ro về gian lận) và phương pháp đối với rủi ro được đánh giá.
a. Lập biểu tổng hợp
Bao gồm các công việc

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) tại Hà Nội thực hiện

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top