daigai

Well-Known Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae

CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết của nghiên cứu
Cơ chế thị trƣờng mở tồn tại nhiều thành phần kinh tế, nền kinh tế ngày
càng cạnh tranh quyết liệt, xu hƣớng toàn cầu hóa ngày càng trở nên rõ rệt. Muốn
tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp buộc phải hƣớng đến khách hàng, lấy khách
hàng làm trung tâm.Vì khách hàng là nguồn lực chủ yếu tạo nên thành công cho
doanh nghiệp, tổ chức. Khách hàng mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh
nghiệp, nếu không thì khách hàng cũng nhƣ đòn bẩy tạo doanh thu cho doanh
nghiệp.
Sự phát triển không ngừng của ngành xuất khẩu thủy, hải sản trong và
ngoài nƣớc tạo ra môi trƣờng cạnh tranh rất khốc liệt. Khách hàng không còn
phải trung thành với một nhà cung ứng nào mà có thể chọn bất kì nhà cung ứng
nào mang lại nhiều lợi ích cho họ. Nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng ngày càng
cao và đa dạng. Vậy làm thế nào để giữ khách hàng trung thành và thu hút khách
hàng mới. Nhất là đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp nƣớc ngoài nhƣ của
công ty TNHH HTV Hải sản 404 (Hải sản 404) thì việc này lại càng khó khăn
hơn.
Hoạt động “Quản trị quan hệ khách hàng” (Customer relationship
management – CRM) có ảnh hƣởng rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp nói chung và công ty Hải sản 404 nói riêng. Lợi ích lớn nhất của CRM là
xây dựng đƣợc mối quan hệ tốt hơn với khách hàng, qua đó giữ chân họ trƣớc sự
chèo kéo của đối thủ cạnh tranh, giảm chi phí tìm kiếm khách hàng mới, tăng
doanh thu bán hàng nhờ vào việc chọn đúng thời điểm, đoán đƣợc nhu cầu
khách hàng dựa vào các xu hƣớng thị trƣờng đã đƣợc xác định trƣớc đó. Thêm
vào đó, Hải sản 404 là một doanh nghiệp nhà nƣớc, trực thuộc Bộ Quốc Phòng
đƣợc thành lập từ năm 1977, thiết bị máy móc cũ kỹ, lỗi thời nên giá thành sản
phẩm làm ra cao hơn đối thủ cạnh tranh. Do đó, công ty Hải sản 404 rất cần làm
tốt công tác CRM để bù đắp vào khoảng chênh lệch trên cho khách hàng, làm
cho khách hàng cảm giác hài lòng.
Từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện hoạt động
quản trị quan hệ khách hàng tại công ty TNHH HTV Hải sản 404” là hết sức cần
thiết về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần thúc đẩy
hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của công ty Hải sản 404, giúp công ty
phát triển hơn nữa, đủ sức cạnh tranh, phát triển mở rộng thị trƣờng quốc tế.

1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
Đề tài đƣợc thực hiện dựa trên các kiến thức kinh tế đã đƣợc học. Các số
liệu, thông tin đƣợc thu thập từ thực tế hoạt động của công ty, từ các website về
ngành thủy sản đƣợc xử lý bằng các phƣơng pháp tổng hợp, phƣơng pháp so
sánh,…
Đề tài đƣợc thực hiện nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh của công ty Hải sản 404 thông qua gia tăng sự hiệu
quả của công tác quản trị quan hệ khách hàng tại đây. Giúp công ty kịp thời đƣa
ra những chính sách, chiến lƣợc kinh doanh phù hợp ở từng thị trƣờng trong từng
giai đoạn khác nhau, giúp tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi
trƣờng kinh doanh quốc tế.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng quản trị quan hệ khách hàng của công ty Hải sản 404,
rút ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tổ chức quản trị
quan hệ khách hàng tại công ty Hải sản 404. Đề xuất các giải pháp thiết thực góp
phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Hải
sản 404 trong thời gian tới.
Mục tiêu cụ thể
 Đánh giá thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại công ty Hải sản 404.
 Tìm hiểu các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị quan hệ khách hàng
hiện tại của công ty Hải sản 404.
 Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại
công ty Hải sản 404 thời gian tới.
1.3 ĐỐI TƢƠNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tƣợng nghiên cứu: công tác quản trị quan hệ khách hàng của công ty
Hải sản 404.
Phạm vi nghiên cứu: Phân tích, đánh giá công tác CRM trong giai đoạn
2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Đƣa ra các giải pháp hoàn thiện CRM tại
công ty Hải sản 404.
1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU
Đề tài đƣợc xây dựng trên cơ sở từ các đề tài nghiên cứu các vấn đề có liên
quan trong công tác quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp.
Hoàng Thị Giang (2012), Học viện Công nghệ bƣu chính viễn thông,
“Quản trị quan hệ khách hàng tại Tổng công ty bưu chính Việt Nam”. Bài viết
nhấn mạnh sự nhận biết đối với những khách hàng mang đến lợi nhuận cao, dồn
sức vào việc nâng cao lòng trung thành của khách hàng. Bên cạnh đó tiến hành
những phƣơng pháp quản lý khác nhau với từng nhóm khách hàng, nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận, giảm chi
phí cho công tác tìm kiếm khách hàng mới.
Nguyễn Thị Nguyên (2011), Trƣờng Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, “Chuẩn
bị giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu tại công ty hải sản 404”. Bài
viết mô tả từng bƣớc trong đàm phán giao dịch hợp đồng của công ty Hải sản 404
để thấy đƣợc các hoạt động tiếp cận thị trƣờng và phân tích thị trƣờng mục tiêu,
từ đó đề ra các cách đàm phán hợp đồng tối ƣu đối với từng thị trƣờng.
Link Download bản DOC
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
D hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm kiu ERP tại công ty TNHH kiu việt nam Công nghệ thông tin 0
D Một Số Vấn Đề Hoàn Thiện Kế Toán Hoạt Động Đầu Tư Góp Vốn Liên Doanh Trong Các Doanh Nghiệp Tại Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix của Công ty TNHH Jollibee Việt Nam Luận văn Kinh tế 0
D Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng Luận văn Kinh tế 0
D Hoạt động gia công hàng may mặc xuất khẩu của công ty cổ phần May 10: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Luận văn Kinh tế 0
D Hoàn thiện hoạt động tổ chức thực hiện chương trình du lịch của công ty cổ phần du lịch hapro Luận văn Kinh tế 0
D Giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Công ty dịch vụ thương mại số 1 (Trasco) Luận văn Kinh tế 0
D Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu ở các đơn vị dự toán thuộc quân khu i Luận văn Kinh tế 0
M Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hoạt động của nhân viên lễ tân tại khách sạn Đông Á Luận văn Kinh tế 0
V Phương hướng và biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hoạt động của nhân viên lễ tân tại Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top