Steele

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 4
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢNLÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SẮT Ở VIỆT NAM 5
1. Dự án đầu tư xây dựng: 5
1.1. Khái niệm: 5
1.1.1. Dự án đầu tư: 5
Dự án đầu tư mang những đặc trưng cơ bản sau: 5
1.1.2. Dự án đầu tư xây dựng: 6
1.2. Phân loại dự án đầu tư xây dựng: 8
1.3. Chu trình dự án đầu tư xây dựng: 9
2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: 10
2.1. Khái niệm: 10
2.2. Các chức năng của QLDA đầu tư xây dựng: 11
2.2.1. Chức năng ra quyết định: 11
2.2.2. Chức năng kế hoạch: 11
2.2.3. Chức năng tổ chức: 11
2.2.4. Chức năng điều hành: 11
2.2.5. Chức năng khống chế: 12
2.3. Sự cần thiết của công tác quản lý dự án: 12
2.4. Các lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng: 14
2.4.1. Quản lý thời gian và tiến độ dự án: 15
2.4.2. Quản lý chi phí dự án: 17
2.4.3. Quản lý chất lượng dự án: 19
2.4.4. Mối quan hệ giữa chi phí – chất lượng – thời gian trong xây dựng công trình: 20
2.5. Chu trình QLDA: 22
2.5.1. Giai đoạn đấu thầu và ký kết: 22
2.5.2. Giai đoạn chuẩn bị thi công: 22
2.5.3. Giai đoạn thi công: 23
2.5.4. Giai đoạn nghiệm thu, bàn giao và kết toán: 23
2.5.5. Giai đoạn dịch vụ sau thi công: 23
2.6. Các hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng ở Việt Nam: 23
2.6.1. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án: 24
2.6.2. Chìa khóa trao tay: 25
26
2.6.3. Chủ nhiệm điều hành dự án: 26
2.6.4. Tự thực hiện: 27
3. Đặc điểm Quản lý dự án trong ngành đường sắt ở Việt Nam: 27
3.1. Vai trò của vận tải đường sắt đối với nền kinh tế - xã hội: 27
3.2. Đặc điểm các dự án đầu tư xây dựng ngành đường sắt ở Việt Nam: 29
3.3. Đặc điểm quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành đường sắt: 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN Ở BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 32
1. Giới thiệu tổng quan về Ban quản lý dự án đường sắt Việt Nam: 32
1.1. Chức năng: 32
1.2. Nhiệm vụ: 32
1.3. Cơ cấu tổ chức của Ban: 33
1.4. Cơ chế và thể chế thực hiện quản lý dự án: 36
1.4.1. Về mặt cơ chế: 36
1.4.2. Về mặt thể chế: 37
2. Thực trạng công tác QLDA ở BQLDA ĐS: 39
2.1. Khái quát về các dự án do BQLDA ĐS quản lý: 39
2.1.1. Dự án đường sắt Yên Viên – Phả lại – Hạ Long - Cái Lân: 39
2.1.1.1. Tiểu dự án Hạ Long – Cảng Cái Lân và Cầu vượt Bàn Cờ: 41
2.1.1.2. Tiểu dự án Lim – Phả Lại: 42
2.1.1.3. Tiểu dự án Phả Lại – Hạ Long: 43
2.1.1.4. Tiểu dự án Yên Viên – Lim: 44
2.1.2. Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông: 44
2.2. Thực trạng công tác quản lý ở BQLDA ĐS: 46
2.2.1. Về công tác quản lý thời gian và tiến độ dự án: 47
2.2.1.1. cách quản lý thời gian và tiến độ: 47
2.2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án: 48
2.2.1.3. Thực trạng tiến độ thực hiện các dự án do Ban QLDA ĐS thực hiện quản lý: 50
1.5.2. Về công tác quản lý chi phí dự án: 56
2.2.2. Về công tác quản lý chất lượng dự án: 59
2.2.3. Về công tác đấu thầu: 61
3. Đánh giá công tác QLDA của Ban: 65
3.1. Ưu điểm: 65
3.2. Hạn chế: 66
4. Các nguyên nhân: 67
4.1. Khách quan: 67
4.1.1. Các quy định, văn bản pháp lý của Nhà nước còn rườm rà: 67
4.1.2. Sự phối hợp giữa các Ban, ngành và địa phương có liên quan đến dự án còn lỏng lẻo, thiếu đồng bộ: 69
4.1.3. Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế - xã hội có nhiều bất ổn: 71
4.2. Chủ quan: 72
4.2.1. Nguồn nhân lực cho dự án chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác QLDA: 72
4.2.2. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý dự án sơ sài, lạc hậu: 73
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 74
CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA BAN QUẢN LÝ 74
DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT 74
1. Mục tiêu của Ban QLDA ĐS trong công tác QLDA: 74
Chương II của Chuyên đề này đã trình bày thực trạng và chỉ ra một số tồn tại trong công tác QLDA của Ban QLDA ĐS, trước thực tế đó, tui xin đề xuất một số giải pháp nhằm
2. Các giải pháp hoàn thiện công tác QLDA của Ban QLDA ĐS : 75
2.1. Củng cố bộ máy quản lý và nguồn nhân lực của Ban QLDA ĐS : 75
2.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thời gian và tiến độ dự án: 77
2.2.1. Các giải pháp về phía Ban QLDA ĐS: 77
2.2.1.1. Đối với quản lý tiến độ GPMB: 77
2.2.1.2. Đối với quản lý tiến độ thi công: 79
2.2.2. Một số đề xuất đối với công tác quản lý của Nhà nước: 83
2.3. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án: 84
2.4. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dự án: 85
2.4.1. Các giải pháp về phía Ban QLDA ĐS: 85
2.4.2. Một số đề xuất với công tác quản lý của Nhà nước: 87
2.5. Các giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu: 87
2.6. Một số đề xuất đối với Cục ĐSVN: 88
KẾT LUẬN 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

LỜI MỞ ĐẦU

Ban quản lý dự án Đường sắt, thuộc Cục đường sắt Việt Nam, là một đơn vị được thành lập chưa lâu, nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm tin tưởng của Nhà nước và được giao nhiệm vụ thay mặt Chủ đầu tư – Cục đường sắt Việt Nam tiến hành quản lý hai dự án quan trọng thuộc lĩnh vực đường sắt, đó là dự án đường sắt Yên Viên – Cái Lân và dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông.
Trong thời gian vừa qua, được thực tập tại Ban quản lý dự án đường sắt, em đã có dịp tìm hiểu đặc điểm, chức năng hoạt động và nhiệm vụ của một Ban quản lý dự án, cũng như các nội dung của quản lý dự án, từ đó có cơ hội so sánh và nâng cao kiến thức chuyên ngành em đã được nghiên cứu trong môn học Chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Mấy năm trở lại đây, ngày càng nhiều các vụ tham ô, tham nhũng của một bộ phận lãnh đạo các Ban quản lý dự án được phát hiện, kèm theo đó là hàng loạt các công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng gây thất thoát lãng phí nghiêm trọng các nguồn lực của đất nước. Thực trạng trên đã khiến không ít người hoài nghi về chất lượng hoạt động của các Ban quản lý dự án ở Việt Nam. Đây là một trong những thách thức lớn đối với Ban quản lý dự án đường sắt.
Trong thời gian thực tập và nghiên cứu tình hình hoạt động của Ban quản lý dự án đường sắt, em nhận thấy công tác quản lý dự án của Ban còn có những hạn chế nhất định, do nhiều nguyên nhân khác nhau có cả chủ quan và khách quan. Mặt khác, đối với một Ban quản lý dự án còn rất non trẻ như Ban quản lý dự án đường sắt, vấn đề quan trọng nhất hiện nay đó là làm thế nào để hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban, để đảm bảo các dự án do Ban thực hiện quản lý đạt yêu cầu trong cả ba lĩnh vực: tiến độ, chất lượng và chi phí.
Vì vậy, trong chuyên đề thực tập của mình, em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án đường sắt”, nhằm mục đích tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dự án của Ban, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án đường sắt.
Em xin chân thành Thank TS.Nguyễn Thị Kim Dung cùng các anh chị cán bộ công chức, viên chức của Ban Quản lý dự án đường sắt đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
Chuyên đề thực tập của em gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và đặc điểm Quản lý dự án đầu tư trong ngành đường sắt ở Việt Nam
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án đường sắt
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án đường sắt
Do trình độ hiểu biết có hạn của người viết, chuyên đề thực tập này còn chứa đựng rất nhiều khuyết điểm, hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận được những ý kiến góp ý, đánh giá của để bản Chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

dongan1988

New Member
Re: [Free] Hoàn thiện công tác quản lý dự án của Ban quản lý dự án đường sắt

Tài liệu bổ ích lắm ad, cho mình xin bản full nhé
 
Top