Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: Lí luận chung về chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của NHTM 3
1.1. Tổng quan về cơ sở hình thành chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 3
1.1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3
1.1.1.1. Khái niệm 3
1.1.1.2. vai trò 3
1.1.1.3. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của các NHTM 4
1.1.2. chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 5
1.1.2.1. khái niệm chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 5
1.1.2.2. Vai trò của đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp 5
1.1.3. Một số mô hình chấm điểm tín dụng 7
1.1.3.1.Mô hình xếp hạng tín của moody's và standard and poor's 7
1.1.3.2. Mô hình điểm số Z 11
1.1.3.3. Mô hình chất lượng dựa trên yếu tố 6C 15
1.1.3.4. Mô hình chấm điểm tín dụng của công ty FICO 21
1.1.3.5.Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng 24
1.2. Nội dung công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 27
1.3. Quy trình chấm điểm tín dụng, xếp hạng doanh nghiệp 28
1.3.1. Quá trình thu thập thông tin về doanh nghiệp 29
1.3.2. Xác định ngành nghề lĩnh vực kinh doanh. 31
1.3.3. Chấm điểm quy mô của doanh nghiệp 32
1.3.4. Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính. 35
1.3.5. Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính. 38
1.3.6. Tổng hợp điểm và xếp hạng doanh nghiệp 46
1.3.7. Trình phê duyệt kết quả 49
1.4. Ứng dụng của chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 49
CHƯƠNG II: Thực trạng công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank 51
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần vpbank 51
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 51
2.1.2. Cơ cấu tổ chức: 52
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam: 55
2.2.1. Tình hình huy đông vốn 55
2.2.2. Hoạt động tín dụng 56
2.2.3. Các hoạt động dịch vụ khác: 58
2.2.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh: 59
2.2.5. Công nghệ ngân hàng 62
2.3. Thực trạng xếp hạng doanh nghiệp tại VP bank Việt Nam: 63
2.3.1. Ứng dụng phương pháp chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp: 63
2.3.2. Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam ( VP bank) 66
2.3.2.1. Chấm điểm rủi ro tín dụng 66
2.3.2.2. Đánh giá tài sản bảo đảm: 71
2.3.2.3. Đánh giá tín dụng kết hợp: 72
2.3.2.4. Sử dụng kết quả đánh giá: 73
2.3.2.5. Giới thiệu phần mềm T24 và kết quả sử dụngphần mềm này tại Ngân hàng TMCP vpbank 74
2.3.2.6. Những trường hợp không phải thực hiện chấm điểm và xếp hạng khách hàng 76
2.3.2.7. Thời gian, quy trình đánh giá, xếp loại khách hàng 77
2.4. Đánh giá công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại VP bank Việt Nam: 78
2.4.1. Thành công 78
2.4.2. Hạn chế 78
2.4.3. Nguyên nhân 80
CHƯƠNG III: Giải pháp hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank 83
3.1. Định hướng phát triển của VP bank Việt Nam 83
3.2. Giải pháp hoàn thiện chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank 83
3.3. Kiến nghị với một số cơ quan có liên quan 85
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 85
3.3.2. Kiến nghị đối với Bộ tài chính: 89
KẾT LUẬN 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
với điều 7 trong khi Ngân hàng vẫn “chấm” theo điều 6, sẽ rất khó kết luận là doanh nghiệp đó có độ tín nhiệm tín dụng cao
CHƯƠNG III: Giải pháp hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank
3.1. Định hướng phát triển của VP bank Việt Nam
Hiện tại vpbank đang nằm trong top 5 ngân hàng (G5) có thị phần bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, và top 100 (G100) về khách hàng doanh nghiệp .Mục tiêu của vpbank là tới năm 2014 sẽ có thị phần đứng đầu về khách hàng doanh nghiệp,và top 10 về thị phần khách hàng doanh nghiệp.Và định hướng tới 2020 là ngân hàng thuơng mại ngoài quốc doanh đứng đầu về thị phần khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
3.2. Giải pháp hoàn thiện chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank
a. Về mặt thông tin:
- Tăng cườngthu thập thông tin:
Thông tin làđầu vào quan trọng của quá trình phân tích tín dụng, trong đó có hoạtđộng chấm điểm tín dụng, ảnh hưởng lớnđến kết quảthuđược Thông tin càngđầyđủ thì càng có nhiều khả năng đánh giá chính xác năng lực tài chính của doanh nghiệp.
o Mở rộng hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin cho nhau về khách hàng, nhằm giảm thiểu rủi ro.
o Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều giữa CIC, tạo thói quen cho cán bộ tín dụng khai thác thường xuyên thông tin này vì mức độ tin cậy rất cao.
- Nâng cao độ tin cậy của thông tin:
o Tăng cường phỏng vấn, tiếp xúc với khách hàng:
o Hợp tác với các cơ quan chức năng để trao đổi thông tin hai chiều
b. Về chất lượng cán bộ tín dụng:
- Nâng cao nhận thức của cán bộ tín dụng về tầm quan trọng của hoạtđộng chấmđiểm tín dụng: yêu cầu cán bộ tín dụng phải am hiểu thật sự chứ không tiến hành công việc một cách máy móc, phải hiểu đượcý nghĩa cũng như nhượcđiểm của từng chỉ tiêu, lý giảiđược kết quả của những chỉ tiêu này so với chỉ tiêu trung bình ngành, đánh giáđiểm mạnh, yếu của doanh nghiệp và những bất hợp lý nếu có.
- Chú trọngđào tạo: tạođiều kiện cho cán bộ tín dụngđượcđi họcđể nâng cao kiến thức, có khả năng phân tíchđánh giá khách hàng.
- Tăng cường hoạtđộng kiểm tra, đánh giá cán bộ tín dụng: mụcđích chính là đánh giá mứcđộ tuân thủ các quy chế tín dụng và hạn chế những nguy cơ dẫn đến rủi ro tín dụng phát dinh từ phía cán bộ tín dụng của ngân hàng, việc kiểm tra cầnđược tiến hành trước, trong và sau cho vay.
- Chế độđãi ngộ: căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá cán bộ tín dụng mà có chế độ thưởng phạt phân minh, chẳng hạn như nếu cán bộđạt loại xuất sắc thì sẽ có chếđộ khen thưởng phù hợp, còn nếu cán bộ tín dụngđể phát sinh nợ quá hạn do lỗi chủ quan của bản thấn thì có thể bị kiểm điểm, trừ tiền lương, thưởng…Tuy nhiên, chế độ khen thưởng cần được sựđồng tình và hưởngứng của tập thể cán bộ, sẽ tạođộng lực cho các nhân viên, nếu không sẽ tạo tácđộng ngược lại.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm
c. Chỉnh sửa hệ thống.`
+ Điều chỉnh tỷ trọng các chỉ tiêu: Các chỉ tiêu định tính, phi tài chính là những chỉ tiêu quan trọng, phàn ánh khả năng triển vọng phát triển của doanh nghiệp, vị thế của doanh nghiệp. Đặc biệt là với những món vay có thời gian dài thì các chỉ tiêu phi tài chính này lại thể hiện rõ nét khả năng tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay các chỉ tiêu này lại không được quan tâm đúng mức, chỉ tiêu này chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ, không đúng với tầm ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp. Vì vậy cần điều chỉnh sao cho tỷ trọng của nó phù hợp, đúng đắn hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: Lí luận chung về chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của NHTM 3
1.1. Tổng quan về cơ sở hình thành chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 3
1.1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 3
1.1.1.1. Khái niệm 3
1.1.1.2. vai trò 3
1.1.1.3. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của các NHTM 4
1.1.2. chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 5
1.1.2.1. khái niệm chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 5
1.1.2.2. Vai trò của đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp 5
1.1.3. Một số mô hình chấm điểm tín dụng 7
1.1.3.1.Mô hình xếp hạng tín của moody's và standard and poor's 7
1.1.3.2. Mô hình điểm số Z 11
1.1.3.3. Mô hình chất lượng dựa trên yếu tố 6C 15
1.1.3.4. Mô hình chấm điểm tín dụng của công ty FICO 21
1.1.3.5.Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng 24
1.2. Nội dung công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 27
1.3. Quy trình chấm điểm tín dụng, xếp hạng doanh nghiệp 28
1.3.1. Quá trình thu thập thông tin về doanh nghiệp 29
1.3.2. Xác định ngành nghề lĩnh vực kinh doanh. 31
1.3.3. Chấm điểm quy mô của doanh nghiệp 32
1.3.4. Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính. 35
1.3.5. Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính. 38
1.3.6. Tổng hợp điểm và xếp hạng doanh nghiệp 46
1.3.7. Trình phê duyệt kết quả 49
1.4. Ứng dụng của chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp 49
CHƯƠNG II: Thực trạng công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank 51
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần vpbank 51
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 51
2.1.2. Cơ cấu tổ chức: 52
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam: 55
2.2.1. Tình hình huy đông vốn 55
2.2.2. Hoạt động tín dụng 56
2.2.3. Các hoạt động dịch vụ khác: 58
2.2.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh: 59
2.2.5. Công nghệ ngân hàng 62
2.3. Thực trạng xếp hạng doanh nghiệp tại VP bank Việt Nam: 63
2.3.1. Ứng dụng phương pháp chấm điểm tín dụng trong xếp hạng doanh nghiệp: 63
2.3.2. Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam ( VP bank) 66
2.3.2.1. Chấm điểm rủi ro tín dụng 66
2.3.2.2. Đánh giá tài sản bảo đảm: 71
2.3.2.3. Đánh giá tín dụng kết hợp: 72
2.3.2.4. Sử dụng kết quả đánh giá: 73
2.3.2.5. Giới thiệu phần mềm T24 và kết quả sử dụngphần mềm này tại Ngân hàng TMCP vpbank 74
2.3.2.6. Những trường hợp không phải thực hiện chấm điểm và xếp hạng khách hàng 76
2.3.2.7. Thời gian, quy trình đánh giá, xếp loại khách hàng 77
2.4. Đánh giá công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại VP bank Việt Nam: 78
2.4.1. Thành công 78
2.4.2. Hạn chế 78
2.4.3. Nguyên nhân 80
CHƯƠNG III: Giải pháp hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank 83
3.1. Định hướng phát triển của VP bank Việt Nam 83
3.2. Giải pháp hoàn thiện chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank 83
3.3. Kiến nghị với một số cơ quan có liên quan 85
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 85
3.3.2. Kiến nghị đối với Bộ tài chính: 89
KẾT LUẬN 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
với điều 7 trong khi Ngân hàng vẫn “chấm” theo điều 6, sẽ rất khó kết luận là doanh nghiệp đó có độ tín nhiệm tín dụng cao
CHƯƠNG III: Giải pháp hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank
3.1. Định hướng phát triển của VP bank Việt Nam
Hiện tại vpbank đang nằm trong top 5 ngân hàng (G5) có thị phần bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, và top 100 (G100) về khách hàng doanh nghiệp .Mục tiêu của vpbank là tới năm 2014 sẽ có thị phần đứng đầu về khách hàng doanh nghiệp,và top 10 về thị phần khách hàng doanh nghiệp.Và định hướng tới 2020 là ngân hàng thuơng mại ngoài quốc doanh đứng đầu về thị phần khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
3.2. Giải pháp hoàn thiện chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP vpbank
a. Về mặt thông tin:
- Tăng cườngthu thập thông tin:
Thông tin làđầu vào quan trọng của quá trình phân tích tín dụng, trong đó có hoạtđộng chấm điểm tín dụng, ảnh hưởng lớnđến kết quảthuđược Thông tin càngđầyđủ thì càng có nhiều khả năng đánh giá chính xác năng lực tài chính của doanh nghiệp.
o Mở rộng hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin cho nhau về khách hàng, nhằm giảm thiểu rủi ro.
o Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều giữa CIC, tạo thói quen cho cán bộ tín dụng khai thác thường xuyên thông tin này vì mức độ tin cậy rất cao.
- Nâng cao độ tin cậy của thông tin:
o Tăng cường phỏng vấn, tiếp xúc với khách hàng:
o Hợp tác với các cơ quan chức năng để trao đổi thông tin hai chiều
b. Về chất lượng cán bộ tín dụng:
- Nâng cao nhận thức của cán bộ tín dụng về tầm quan trọng của hoạtđộng chấmđiểm tín dụng: yêu cầu cán bộ tín dụng phải am hiểu thật sự chứ không tiến hành công việc một cách máy móc, phải hiểu đượcý nghĩa cũng như nhượcđiểm của từng chỉ tiêu, lý giảiđược kết quả của những chỉ tiêu này so với chỉ tiêu trung bình ngành, đánh giáđiểm mạnh, yếu của doanh nghiệp và những bất hợp lý nếu có.
- Chú trọngđào tạo: tạođiều kiện cho cán bộ tín dụngđượcđi họcđể nâng cao kiến thức, có khả năng phân tíchđánh giá khách hàng.
- Tăng cường hoạtđộng kiểm tra, đánh giá cán bộ tín dụng: mụcđích chính là đánh giá mứcđộ tuân thủ các quy chế tín dụng và hạn chế những nguy cơ dẫn đến rủi ro tín dụng phát dinh từ phía cán bộ tín dụng của ngân hàng, việc kiểm tra cầnđược tiến hành trước, trong và sau cho vay.
- Chế độđãi ngộ: căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá cán bộ tín dụng mà có chế độ thưởng phạt phân minh, chẳng hạn như nếu cán bộđạt loại xuất sắc thì sẽ có chếđộ khen thưởng phù hợp, còn nếu cán bộ tín dụngđể phát sinh nợ quá hạn do lỗi chủ quan của bản thấn thì có thể bị kiểm điểm, trừ tiền lương, thưởng…Tuy nhiên, chế độ khen thưởng cần được sựđồng tình và hưởngứng của tập thể cán bộ, sẽ tạođộng lực cho các nhân viên, nếu không sẽ tạo tácđộng ngược lại.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm
c. Chỉnh sửa hệ thống.`
+ Điều chỉnh tỷ trọng các chỉ tiêu: Các chỉ tiêu định tính, phi tài chính là những chỉ tiêu quan trọng, phàn ánh khả năng triển vọng phát triển của doanh nghiệp, vị thế của doanh nghiệp. Đặc biệt là với những món vay có thời gian dài thì các chỉ tiêu phi tài chính này lại thể hiện rõ nét khả năng tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay các chỉ tiêu này lại không được quan tâm đúng mức, chỉ tiêu này chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ, không đúng với tầm ảnh hưởng của nó đối với doanh nghiệp. Vì vậy cần điều chỉnh sao cho tỷ trọng của nó phù hợp, đúng đắn hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

lehai5998s

New Member
Re: [Free] Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP vpbank

hay
 
Re: [Free] Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP vpbank

hay
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP vpbank

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Re: [Free] Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP vpbank

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top