anewday_2u

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN. 3
I. Quản lý và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp. 3
1.Một số khái niệm cơ bản. 3
2. Vai trò cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý với hoạt động sản xuất kinh doanh. 7
3.Các mô hình tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 8
II. Thiết kế cơ cấu tổ chức 10
1. Khái niệm thiết kế cơ cấu tổ chức 10
2. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức 11
3. Những nguyên tắc tổ chức 11
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 14
5. Quá trình thiết kế cơ cấu tổ chức 17
III. Cổ phần hoá và sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý . 20
1. Khái niệm cổ phần hoá 20
2. Sự cần thiết khách quan tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước hiện nay. 20
3. Sự cần thiết hoàn thiện bộ máy tổ chức trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp: 22
Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI 24
I. Khái quát chung về tổng công ty bia rượu –NGK Hà nội 24
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 24
2. Tình hình chung của Tổng công ty . 26
3.Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật của công ty. 29
4. Vị thế của HABECO so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. 37

5. Mục tiêu và phương hướng hoạt động. 38
6. Ảnh hưởng của các yếu tố trên đến bộ máy tổ chức quản lý: 43
II.Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của tổng công ty. 43
1. Đánh giá mô hình tổ chức hiện tại của công ty . .44
2. Chức năng nhiệm vụ ban lãnh đạo của tổng công ty 46
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng các phòng ban, xí nghiệp trong tổng công ty. 53
4. Đánh giá chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xí nghiệp trong tổng công ty. 56
Chương III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY BIA- RƯỢU- NGK HÀ NỘI. 68
1 Mục tiêu hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong giai đoạn cổ phần hoá. 68
2. Đề xuất mô hình mới 68
3. Chức năng nhiệm vụ mới của các vị trí trong mô hình mới như sau: 70
4 . Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý. 80
KẾT LUẬN 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
công việc cho từng chức danh tức là: Những việc mà từng vị trí cụ thể phải làm là gi? Có bao nhiêu công việc và họ phải hoàn thành trong thời gian bao lâu?. Chỉ khi nào xây dựng được công việc cụ thể như vậy thì hiệu quả mới đạt được tính tối ưu nhất.
Trong sơ đồ mô hình của tổ chức ta cũng thấy công việc của các chức danh chưa cụ thể.
Ví dụ: Phó giám đốc kỹ thuật sản xuất thì có quyền hạn trực tuyến với phòng ban nào? Có quyền tham mưu cho ai? Khi có sực cố xảy ra thì phối hợp với ai để giải quyết…
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng các phòng ban, xí nghiệp trong tổng công ty.
3.1 Trưởng phòng
 Nhiệm vụ:
- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách về lĩnh vực mà bộ phận được giao.
- Thực hành chế độ một thủ trưởng, triển khai nhiệm vụ của bộ phận với cán bộ công nhân viên thuộc quyền, tổ chức giám sát kiểm tra quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của bộ phận được giao.
- Tổ chức quản lý và sử dụng đúng mục đích có hiệu quả các máy móc thiết bị được trang bị, quản lý bảo vệ các tài liệu số liệu do bộ phận mình phụ trách theo đúng quy định.
 Quyền hạn.
- Có quyền phân công bố trí kiểm tra công việc của nhân viên thuộc phòng theo chức năng nhiệm vụ của phòng, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
- Được trực tiếp can thiệp và báo cáo với tổng giám đốc để giải quyết các hành vi vi phạm các quy định thuộc phần nghiệp vụ chuyên môn của bộ phận mình quản lý.

- Đề xuất những kiến nghị cho các đề án kinh doanh cải tiến về tổ chức sản xuất lao động, cải tiến kỹ thuật… Tham gia đóng góp xây dựng nội quy quy chế theo đúng trình tự thẩm quyền quy định.
3.2 Giám đốc các xí nghiệp.
 Nhiệm vụ:
- Thực hành chế độ một thủ trưởng, tổ chức triển khai sản xuất điều hành giám sát và kiểm tra việc thực hiện theo đúng tiến độ SX- KT theo kế hoạch được giao trên cơ sở thực hiện đúng quy trình công nghệ, tiêu chuẩn quy tắc kĩ thuật, định mức kinh tế kĩ thuật của tổng công ty.
- Tổ chức công tác bảo vệ sản xuất, bảo mật thông tin KT- KT bảo hộ lao động, an toàn lao động vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong phạm vi được phân công.
 Quyền hạn:
- Có quyền tổ chức phân công bố trí điều động giám sát và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tổ sản xuất, cá nhân trong xí nghiệp, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
- Đề xuất kiến nghị các giải pháp cải tiến về tổ chức sản xuất lao động cải tiến kỹ thuật.
- Được đề nghị mức thi đua khen thưởng và kiến nghị mức kỉ luật với tổ và cá nhân thuộc mình phụ trách khi có thành tích hay hành vi vi phạm trong quá trình làm việc.
3.3 Trưởng ca.
Trưởng ca là chức danh thuộc hệ thống chỉ huy sản xuất, thừa uỷ quyền Tổng giám đốc hay phó tổng giám đốc trực tiếp điều hành trong phạm vi ca sản xuất tại Tổng công ty theo kế hoạch, tiến độ được phê duyệt.
Đối với các sự cố lớn không đủ thẩm quyền giảỉ quyết trưởng ca cần báo cáo kịp thời cho cấp trên và phối hợp giải quyết.
 Nhiệm vụ:
- Giám sát việc triển khai kế hoạch và lệnh sản xuất theo đúng tiến độ của từng xí nghiệp và sự phối hợp hoạt động chung.
- Giám sát và kiểm tra việc chấp hành quy trình công nghệ kĩ thuật, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ thực hiện các nội quy cháy nổ và các quy định quản lý khác.
- Điều phối lao động giữa các tổ sản xuất trong xí nghiệp cũng như lao động giữa các xí nghiệp trong ca phục vụ theo kế hoạch chung.
- Tổng hợp tình hình trong ca điều hành : sản xuất , an ninh trật tự , kỉ luật, lao động và bàn giao cho ca sau đồng thời thông tin đến các cán bộ có thẩm quyền.
 Quyền hạn:
- Có quyền kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao
- Có quyền đình chỉ tạm thời cá nhân hay tổ khi xét thấy có hành vi làm nguy hai đến tài sản và tính mạng của CBCVN .
3.4 Tổ trưởng Sản xuất.
Là vị trí cuối cùng trong hệ thống chỉ huy sản xuất, trực tiếp bố trí lao động sử dụng tổng hợp các nguồn lực theo quy định và định mức Kinh tế - Kĩ thuật, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của bộ phận được giao.
 Nhiệm vụ:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh sản xuất của cấp trên có thẩm quyền bố trí và điều hành các thành viên thực hiện đúng các quy định về kĩ thuật , về sử dụng các nguồn lực đảm bảo hoàn thành kế hoạch của tổ được giao.
- Hướng dẫn tổ viên về kĩ thuật kĩ năng làm việc, tổ chức sử dụng và bảo quản các thiết bị, máy móc nguyên nhiên vật liệu , tài liệu kỹ thuật … Xây dựng nhu cầu đề xuất nội dung cầc đào tạo chuyên môn cho các thành viên trong tổ
- Xây dựng nề nếp và giữ gìn kỷ luật lao động hướng dẫn thành viên về kĩ thuật nâng cao biện pháp an toàn lao động và tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường…
 Nhận xét: Các chức năng nhiệm vụ của các vị trí quản lý trong công ty phần nào phản ánh được nội dung cụ thể của từng người. Giúp cho người quản lý biết mình phải làm những công việc gì theo sự phân công của công ty. Tuy nhiên nó còn mang tính chung chung chưa thật cụ thể và đôi khi còn chồng chéo lên nhau về chức năng nhiệm vụ. Cũng như khi cần thì báo cáo lên ai? chịu sự giám sát trực tiếp từ ai?..
4. Đánh giá chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, xí nghiệp trong tổng công ty.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

khnguyenmb

New Member
Re: [Free] Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty Bia - Rượu – nước giải khát Hà nội trong quá trình cổ phần hoá

Thank admin
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty Bia - Rượu – nước giải khát Hà nội trong quá trình cổ phần hoá

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top