Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Lời giới thiệu 1
Phần I Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy quản lý và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 2
I Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp 2
1. Khái niện cơ cấu tổ chức 2
2.1 Các yếu tố chủ thể của hệ thống 4
2.2 Nhóm các yếu tố thuộc về đối tượng quản lý 4
2.3 Nhóm các yếu tố thuộc môi trường 5
3. Các nguyên tắc tổ chức quản lý 5
3.1 Nguyên tắc cơ cấu tổ chức quản lý gắn liền với phương phướng, mục đích của hệ thống 5
3.2 Nguyên tắc chuyên môn hoá và cân đối 5
3.3 Nguyên tắc linh hoạt và thích nghi với môi trường 6
3.4 Nguyên tắc hiệu lực của hệ thống và hiệu quả 6
4. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản lý cơ bản 7
4.1 Cơ cấu trực tuyến 7
4.2 Cơ cấu chức năng 8
4.3 Cơ cấu trực tuyến tham mưc 10
4.4 Cơ cấu trực tuyến chức năng 12
4.5 Cơ cấu mai trận 13
4.6 Cơ cấu chính thức và cơ cấu không chính thức 15
4.7 Một số cơ cấu khác 16
II Lý luận chung về quản lý và lao động quản lý 17
1. Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng quản lý 17
2. Khái niệm thực chất vai trò quản lý 21
2.1 Khái niệm 21
2.2 Thực chất quản lý 23
2.3 Vai trò quản lý 24
3. Chức năng quản lý 24
4. Lao động quản lý trong bộ máy quản lý doanh nghiệp 26
4.1 Đặc điểm của hoạt động lao động quản lý 26
4.2 Nội dung lao động quản lý 27
4.3 Phân loại lao động quản lý 29
Phần II Thực trạng bộ máy quản lý ở AGREXPORT - Hà Nội 30
I Đặc điểm sản xuất của AGREXPORT - Hà Nội ảnh hưởng đến cơ cấu bộ máy tổ chức 30
1. Quá trình hình thành và phát triển của AGREXPORT - HN 30
2. Đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp 33
2.1 Yêu cầu thực tế, chức năng nhiệm vụ của công ty 33
2.2 Đặc điểm của sản xuất, những khó khăn thuận lơi trong sản xuất kinh doanh 34
3. Cơ cấu cán bộ của doanh nghiệp 48
II Thực trạng bộ máy tổ chức 49
1. Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp trước 1945 49
2. Bộ máy tổ chức cửa công ty sau 1945 51
3. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban hiện nay 53
3.1 Ban gíam đốc 53
3.2 Các phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu 53
3.3 Phòng kế toán tài chính 54
3.4 Phòng tổ chức hành chính 54
3.5 Phòng kế hoạch thị trường 55
3.6 Các nhà máy xí nghiệp 56
4. Tình hình hoạt động của các phòng ban hiện nay 57
4.1 Các phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu 57
4.2 Phòng kế toán tài chính 58
4.3 Phòng tổ chức hành chính 28
4.4 Các chi nhánh thành phố Hải phòng và TPHCM 59
4.5 Phòng kế hoạch thị trường 59
5. Các mặt đã đạt được và những vấn đề cần tồn tại về bộ máy tổ chức AGREXPORT - Hà Nội 60
III Hiện trạng về lực lượng lao động của công ty 62
Phần III Giải pháp và kết luận 65
I Mục tiêu hoàn thiện 65
II Chiến lược kế hoạch sản xuất kinh doanh 65
III Giải pháp hoàn thiện 67
1. Giải pháp cho bộ máy tổ chức 67
2. Giải pháp với lực lượng lao động 68
3. Một số kiến nghị với chính phủ và cơ quan chức năng 69
Kết luận 71
Tài liệu tham khảo 72

So với bộ máy quản lý từ trước 1995 Bộ máy quản lý hiện nay của công ty đã được thanh giảm gọn nhẹ hơn các phòng ban sát nhập tăng cường chức năng nhiệm vụ của mình nhiều hơn. Trong đó có sự sát nhập các phòng ban từ trước và sau 1995.
- Phòng tổ chức + phòng HC thành phòng tổ chức hành chính
- Phòng kế toán + phòng thị trường thành phòng kế hoạch và khai thác thị trường.
+ Ban đề án và thanh toán công nợ đã được chuyển nhiệm vụ cho các phòng ban khác.
- Phòng tài vụ và phòng kế toán nay thành phòng tài chính kế toán
Mô hình quản lý hiện nay của công ty là mô hình quản lý trực tuyến chức năng.
Hai chi nhánh vẫn được giữ nguyên đến 2000 có thêm 2 nhà máy trực thuộc đó là nhà máy sản xuất hoa quả đóng hộp Bắc Giang và xí nghiệp chế biến nông sản Vĩnh Hoà.
3. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban hiện nay.
3.1. Ban giám đốc.
- Giám đốc là thay mặt pháp nhân của công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước giám đốc trực tiếp điều hành công ty theo chế độ một thủ trưởng có quyền quyết định cơ cấu tổ chức phù hợp với từng thời kỳ.
- Phó giám đốc giúp giám đốc điều hành các mảng hoạt động mà ban giám đốc giao phó. Cụ thể quản lý các chi hánh các nhà máy, xí nghiệp, trực thuộc đồng thời thay mặt giám đốc để quản lý điều hành các công việc được uỷ quyền.
3.2. Các phòng nghiệp vụ XNK (P.XNK 1 - PXNK7)
- Các phòng này có nhiệm vụ tham mưu đề xuất tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh theo sự chỉ đạo chung của giám đốc. Kinh doanh tất cả các mặt hàng mà công ty đã được uỷ ban kế hoạch - Sở kế hoạch đầu tư Thành phố cho phép kinh doanh, ngoài ra còn làm d dại lý tiêu thụ các hàng tiêu dùng khác mà pháp luật cho phép.
- Khai thác mặt hàng trong phạm vi cả nước, xây dựng phương án kinh doanh thu mua và xuất khẩu.
- Được phép ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức kinh doanh trong và ngoài nước trên cơ sở sự đồng ý và uỷ quyền của giám đốc.
- Được phép liên doanh liên kết xuất nhập khẩu với các tổ chức sản xuất có điêu kiện trong và ngoài nước. Và các đơn vị khác có lên quan đến giám đốc duyệt.
- Được phép uỷ thác xuất nhập khẩu khi cần thiết và có hiệu quả
- Được phép vay vốn trong và ngoài nước để đầu tư cho sản xuất thu mua, mua bán với nước ngoài trên cơ sơ có sự tham gia của các phòng ban khác và sự phê duyệt của giám đốc.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Phần lớn các doanh nghiệp Nhà nước đều phải theo chế độ tự chủ hạch toán sản xuất kinh doanh Công ty XNK nông sản thực phẩm Hà Nội không nằm ngoài chủ trương đó.
Khi tự chủ trong hạch toán sản xuất kinh doanh như các đơn vị kinh tế Nhà nước khác mục tiêu quan trọng nhất của AGREX PORT - HNv hiệu quả về mặt kinh tế trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước .
Tổ chức xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về mua bán chế biến, vận chuyển, bảo quản và XNK nông sản thực phẩm.
+ Tổ chức thu mua nông sản thực phẩm và thu mua một số mặt hàng theo nhu cầu xuất khẩu. Cùng với nó là tổ chức xuất khẩu những hàng hoá trong kế hoạch được giao.
+ Tổ chức nhập khẩu các loại vật tư hàng hoá cần thiết phục vụ cho sản xuất trong nước nhất là ở ngành nông nghiệp.
+ Tổ chức thực hiện tốt kế của Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cũng như nhu cầu của nông nghiệp và các ngành khác.
+ Cùng với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức nghiên cứu tìm tòi xây dựng thị trường và nguồn hàng ổn định.
+ Tự tìm tòi tổ chức nghiên cứu xây dựng tạo thị trường và nguồn hàng trong sản xuất kinh doanh .
+ Trên văn bản quy định của Nhà nước Bộ Nông nghiệp liên doanh liên kết với các cơ sở với các thành phần trong và ngoài nước trong sản xuất kinh doanh tự hạch toán bảo toàn vốn không ngừng nâng cao lợi nhuận.
+ Tổ chức quản lý và sử dụng tốt các cơ sở vật chất các phương tiện của Nhà nước kết hợp việc thực hiện hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện những nhiệm vụ cần thiết.
2.2. Đặc điểm sản xuất những khó khăn thuận lợi trong sản xuất kinh doanh .

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

khnguyenmb

New Member
Re: [Free] Hoàn thiện bộ máy tổ chức lao động ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội

Thank admin
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Hoàn thiện bộ máy tổ chức lao động ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top