Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Xác định yêu cầu bài toán hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam. Khái quát về phương pháp phân tích và thiết kế hướng cấu trúc, nghiên cứu quy trình phát triển một hệ thống thông tin theo hướng có cấu trúc. Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý và tiến hành cài đặt chương trình ứng dụng. Đánh giá các kết quả đạt được và đưa ra một số hướng nghiên cứu, mở rộng như: phân hệ quản lý tài chính của nhà trường; phân hệ quản lý học sinh; phân hệ quản lý nhân sự; phân hệ quản lý công việc giảng dạy của nhà trường
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................5
CHƢƠNG 1: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BÀI TOÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC VIỆT NAM ..........................................................6
1.1. Khảo sát hiện trạng...................................................................................... 6
1.1.1. Sơ lược quá trình phát triển giáo dục.................................................... 6
1.1.2. Hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay ................................................... 9
1.1.3. Cơ cấu quản lý giáo dục ở Việt Nam hiện nay..................................... 12
1.1.4. Mô hình HTTT quản lý giáo dục bậc tiểu học hiện tại ở Việt Nam ...... 13
1.1.5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và khả năng đáp ứng yêu cầu quản
lý của hệ thống giáo dục bậc tiểu học Việt nam hiện nay .............................. 15
1.1.6. Yêu cầu của hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam
trong hiện tại và tương lai............................................................................. 18
1.2. Định hƣớng khắc phục............................................................................... 20
1.2.1. Định hướng về cơ chế chính sách trong quản lý giáo dục ................... 20
1.2.2. Định hướng về công nghệ.................................................................... 20
1.2.3. Xác định ý tưởng và Yêu cầu xây dựng HTTT quản lý đáp ứng yêu cầu
đổi mới hệ thống quản lý giáo dục tiểu học Việt Nam ................................... 22
CHƢƠNG 2: GIỚ I THIỆ U QUY TRÌNH PHÂN TÍ CH THIẾ T KẾ
HỆ THỐ NG THÔNG TIN HƢỚNG CẤU TRÚC.........................................24
2.1. Khái quát vê phƣơng pháp phân tich va thiết kế hƣớng cấu truc ................ 24
2.1.1. Các ưu điể m củ a Phân tí ch thiế t kế hướ ng cấ u trú c so vớ i cá c phương
pháp khác...................................................................................................... 24
2.1.2. Nguyên tắc thiết kế theo chu trình ....................................................... 26
2.1.3. Các mô hình phát triển HTTT cơ bản nhất .......................................... 27
2.1.4. Một số khái niệm liên quan đến phương pháp phân tích hướng chức
năng (dùng trong đề tài này)......................................................................... 31
2.2. Quy trình phát triển một HTTT theo hƣớng có cấu truc............................. 36
2.2.1. Tiến trình tổng quát phát triển HTTT .................................................. 36
2.2.2. Mô hình của không gian phát triển một hệ thống ................................ 38
2.2.3. Các giai đoạn của phân tí ch thiế t kế một HTTT .................................. 39 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ CỦA
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC .................................46
3.1. Phân tich yêu cầu của HTTT quản lý giáo dục bậc tiểu học...................... 46
3.1.1. Phân tích và xây dựng hệ thống mã trường chuẩn cho bậc tiểu học
trong toàn quốc............................................................................................. 46
3.1.2. Lưu đồ vận hành PEMIS cấp phòng .................................................... 48
3.1.3. Lưu đồ vận hành PEMIS cấp Sở và cấp Bộ ......................................... 49
3.1.4. Các bảng biểu nghiệp vụ..................................................................... 50
3.2. Phân tich các yêu cầu chức năng ............................................................... 57
3.2.1. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống .............................................................. 57
3.2.2. Sơ đồ phân rã chức năng..................................................................... 57
3.2.3. Bảng cân đối ma trận thực thể - chức năng......................................... 60
3.2.4. Phân tích xử lý: Các sơ đồ luồng dữ liệu các cấp................................ 62
3.3. Phân tich dữ liệu........................................................................................ 65
3.3.1. Xác định các thực thể và các thuộc tính .............................................. 65
3.3.2. Xác định các bảng danh mục dữ liệu................................................... 69
3.3.3. Xác định các mối quan hệ ................................................................... 71
CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ HTTT QUẢN LÝ GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC .........................74
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic: Sơ đồ E_R .................................................... 74
4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý ...................................................................... 75
4.3. Thiế t kế cá c bá o cá o đầ u ra........................................................................ 81
4.4. Xác định sơ đồ luồ ng dƣ̃ liệ u hệ thố ng ...................................................... 87
4.5. Xác định các giao diện va hệ thống thực đơn ............................................. 88
4.6. Mô hì nh kiế n trú c hệ thố ng ........................................................................ 93
CHƢƠNG 5: PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG.............................................94
5.1. Môi trƣờ ng thƣ̉ nghiệ m .....................................................................................94
5.2. Cai đặt chƣơng trình ..........................................................................................94
5.3. Kết quả thử nghiệm – Một số giao diện chụp từ chƣơng trình .........................94
KẾT LUẬN .......................................................................................................................100
TÀI LIỆU KHAM KHẢO .................................................................................................102
PHỤ LỤC..........................................................................................................................103
Phụ lục 1: DANH MỤC MÃ TỈNH ............................................................................103
Phụ lục 2: DANH MỤC MÃ HUYỆN ........................................................................104
Phụ lục 3: Danh sách 54 dân tộc sinh sống tại Việt Nam..........................................114

1. Những kết quả đạt đƣợc của khóa luận
Mục tiêu của luận văn la xây dựng đƣợc hệ thống thông tin quản lý giáo
dục bậc tiểu học Việt Nam phù hợp nhất với hoan cảnh hiện tại, vừa đảm bảo
tinh hiện đại vê công nghệ, vừa có khả năng ứng dụng cao. Một số kết quả cụ
thể đạt đƣợc bao gồm:
 Nghiên cứu cơ sở phƣơng pháp luận va quy trình phát triển HTTT theo
hƣớng cấu truc, vận dụng vao việc giải quyết bai tóan xây dựng hệ thống
thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam.
 Tìm hiểu nghiệp vụ, mô hình hoá các nghiệp vụ va quá trình phát triển hệ
thống giáo dục Việt Nam, Cơ cấu quản lý giáo dục Việt Nam nói chung
va quản lý hệ thống giáo dục Tiểu học nói riêng, lam rõ những thuận lợi
va khó khăn trong hiện tại va tƣơng lai, những nhân tố quan trọng có ảnh
hƣởng quyết định đến việc phát triển hệ thống .
 Xây dựng hệ thống mã trƣờng chuẩn, duy nhất đến từng điểm trƣờng
trong toan quốc, đáp ứng linh hoạt cơ chế quản lý ma ở đó các khuôn khổ
va quy định pháp lý liên tục thay đổi.
 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán theo từng cấp – Cơ sở dữ liệu
trung tâm của bậc giáo dục tiểu học - tiếp nhận thông tin từ nhiêu nguồn,
tổng hợp va chuyển dữ liệu đó thanh thông tin có ý nghĩa.
 Xây dựng các mô hình phân tich va thiết kế hệ thống. Hoan thiện đƣợc hệ
thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học với một số chức năng
chinh, cung cấp các thông tin, dữ liệu cơ bản nhƣ: Nhân sự nha trƣờng,
thông tin học sinh, thông tin vê trang thiết bị, cơ sở vật chất của điểm
trƣờng,... đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý của Nha nƣớc, của nganh giáo
dục.
 Xây dựng thử nghiệm phầ n mề m trên môi trƣờ ng Microsoft Visual
Studio 2005, hệ điêu hanh Windows XP, hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
Microsoft SQL Server 2005, ngôn ngữ lập trình: C#.net.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

khsv

Member
Chào Ad cho mình link bản đầy đủ của tài liệu này nhé, mình cảm ơn!
 
Top