Fridolf

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

6. Ý nghĩa của luận văn 6
7. Kết cấu của luận văn 7
Chƣơng 1:
Hệ thống chính trị cơ sở thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước
tại tỉnh Hà Tĩnh 8
1.1. Chính sách tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà
nước 8
1.1.1. Đảng và Nhà nước đề ra chính sách tôn giáo 8
1.1.2. Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay 15
1.2. Hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chính sách tôn giáo của
Đảng và Nhà nước 21
1.2.1. Khái niệm, chức năng của hệ thống chính trị cơ sở 21
1.2.2. Đặc điểm của hệ thống chính trị cơ sở Hà Tĩnh 25
1.2.3. Hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chính sách tôn giáo của
Đảng, Nhà nước
29
Tiểu kết chương 1 37 Chƣơng 2:
Hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng,
Nhà nước thực trạng và giải pháp 38
2.1. Hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà Tinh thực hiện chính sách tôn giáo của
Đảng, Nhà nước
38
2.1.1. Thực hiện vai trò của hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà Tĩnh thực hiện
chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước
43
2.1.2. Hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chính sách tôn giáo của
Đảng, Nhà nước hạn chế và nguyên nhân
65
2.2. Một số giải pháp cơ bản phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà
Tĩnh thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước hiện nay
78
2.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở thực hiện
chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước 79
2.2.2. Thường xuyên củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà Tĩnh
trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chính sách tôn giáo của
Đảng, Nhà nước 84
2.2.3. Tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp thực hiện chính sách tôn giáo
của Đảng và Nhà nước của hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay 90
Tiểu kết chương 2 95
Kết luận 96
Danh mục tài liệu tham khảo 98 đảng viên và các tầng lớp nhân dân về NQTW 7 (khóa IX). Theo báo cáo sơ kết
hai năm thực hiện Nghị quyết lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa
IX) tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ: tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ
chốt của tỉnh; Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến cho các vị đại biểu
các nhân sĩ, trí thức và đại biểu là chức sắc các tôn giáo…sau hội nghị cấp tỉnh,
các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và 100% tổ chức cơ sở Đảng
đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Trung ương bảy, các
chương trình hành động của cấp ủy theo các bước: một là trực tiếp quán triệt
nhanh đến cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt; hai là quán triệt cho đoàn
viên - hội viên và quần chúng nòng cốt; ba là tổ chức nghiên cứu sâu cho cán bộ
đảng viên, phổ biến rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân,
chức việc, tu sỹ và đồng bào tín đồ các tôn giáo. Kết quả toàn tỉnh có trên 90% cán
bộ đảng viên được quán triệt, 70% đoàn viên, hội viên được học tập và trên 50%
quần chúng nhân dân được phổ biến nội dung tinh thần của Nghị quyết hội nghị
Trung ương bảy và chương trình hành động của các cấp ủy đảng.
Hình thức tuyên truyền, giáo dục Nghị quyết của HTCTCS tỉnh Hà Tĩnh đa
dạng và phong phú, thông qua hội họp tổ dân phố, họp chi đoàn, chi hội, phổ biến
trên loa truyền thanh địa phương, trên các xe lưu động…thông qua tài liệu hỏi-
đáp của Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tạo được sự
quan tâm chú ý của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt thông qua tổ chức hội thi cán
bộ dân vận khéo ở cấp huyện, thị xã, thành phố và tỉnh, Ban dân vận Tỉnh ủy đã cụ
thể hóa các Nghị quyết thành các nội dung câu hỏi, vừa làm nội dung thi, đồng
thời vừa làm nội dung tuyên truyền phổ biến rộng rãi Nghị quyết của Đảng trong
các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần đưa các
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống [31, tr. 1,2].
Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với
Mặt trận Tổ quốc tỉnh phổ biến Nghị quyết Trung ương bảy và Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, tu sỹ, chức việc trong toàn tỉnh. Kết quả tỉnh đã
mở hội nghị phổ biến cho chức sắc các tôn giáo trong toàn tỉnh; cấp huyện, thị xã,
thành phố và cơ sở đã phổ biến cho chức sắc, tu sỹ, chức việc và đồng bào tín đồ
các tôn giáo thông qua tài liệu hỏi đáp của Ban tư tưởng văn hóa Trung ương và
Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Riêng Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số
22/2005/NĐ-CP (NĐ 92/2012/NĐ/CP) của chính phủ, tỉnh đã phổ biến cho chức
sắc, tu sĩ các tổ chức tôn giáo trong tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố đã phổ biến
đến chức sắc, tu sĩ và chức việc các huyện còn lại và thị xã Hồng Lĩnh, thành phố
Hà Tĩnh đã thực hiện việc phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định
của Chính phủ đến chức sắc, tu sĩ và chức việc các tôn giáo vào tháng 5/2005.
Chính nhờ công tác tuyên truyền, giáo dục mà các hiện tượng như: vi phạm
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng
kẽ hở trong CSTG để hoạt động trái pháp luật, làm sai CSTG đều được các chức sắc,
tín đồ tôn giáo phát hiện, báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương giải quyết; các
hiện tượng tuyên truyền, phao tin đồn nhảm gây hoang mang trong nhân dân như:
“ngày tận thế của trái đất năm 2000”, “Đức mẹ Maria khóc”… Cũng được giáo dân
phát hiện và ngăn chặn kịp thời… Tất cả những hoạt động của bọn phản động lợi
dụng tôn giáo nhằm tạo ra tâm trạng hoang mang, lo lắng, làm giảm lòng tin của giáo
dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, gây mất trật tự, an toàn xã hội, gây khó
khăn cho việc thực hiện CSTG ở cơ sở đều bị phát hiện và ngăn chặn một cách có
hiệu quả. Điều đáng chú ý là những phát hiện trên đều có sự đóng góp tích cực của
các chức sắc, tín đồ các tôn giáo.
HTCTCS tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức và
phương pháp tuyên truyền, giáo dục. Nhờ đó, mọi chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân;
sự giác ngộ chính trị của nhân dân cũng như đồng bào tín ngưỡng, tôn giáo được
nâng lên một bước; niềm tin của nhân dân và của đồng bào tín đồ các tôn giáo vào
Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước ngày càng được củng cố và phát triển.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Re: [Free] Hệ thống chính trị cơ sở với việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

NHỜ AD GIÚP MÌNH TẢI TL NÀY. CẢM ƠN NHIỀU Ạ
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Hệ thống chính trị cơ sở với việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta tại tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top