tctuvan

New Member
Tải miễn phí Ứng dụng mapinfo trong số hóa bản đồ

MỤC LỤC
Trang
1.1. Tập tin dữ liệu của MapInfo ................................................................................................................. 1
1.2. Thao tác trên cửa sổ bản đồ .................................................................................................................. 2
1.3. Thao tác trên dữ liệu ............................................................................................................................. 4
1.3.1. Thay đổi thuộc tính của một lớp dữ liệu trong MapInfo.............................................................. 4
1.3.2. Xem và sửa đổi các thuộc tính của dữ liệu: ................................................................................. 4
1.3.3. Lớp dữ liệu tạm thời trong cửa sổ bản đồ.................................................................................... 4
1.3.4. Workspace ................................................................................................................................... 5
2.1. Tạo dự liệu mới trong MapInfo ............................................................................................................ 6
2.2. Số hoá bản đồ........................................................................................................................................ 8
2.2.1. Định nghĩa. .................................................................................................................................. 8
2.2.2. Tiến trình số hóa trên ảnh quét .................................................................................................... 8
2.2.2.1. Khai báo đăng nhập tọa độ của ảnh quét............................................................................ 8
2.2.2.2. Chỉnh sửa toạ độ của ảnh quét sau khi khai báo............................................................... 10
2.2.2.3. Số hóa............................................................................................................................... 11
2.2.3. Tiến trình số hóa với bàn số hóa (digitizer)............................................................................... 11
2.2.3.1. Cài đặt công cụ số hóa ..................................................................................................... 11
2.2.3.2. Tạo lớp dữ liệu số hóa...................................................................................................... 11
2.2.3.3. Xác định những điểm định vị để số hóa trong MapInfo................................................... 12
2.2.3.4. Xác định hệ quy chiếu và đơn vị bản đồ ......................................................................... 12
2.2.3.5. Nhập các điểm định vị tọa độ địa lý của bản đồ giấy....................................................... 13
2.2.3.6. Số hóa............................................................................................................................... 13
3.1.Thay đổi cấu trúc dữ liệu ..................................................................................................................... 15
3.2. Liên kết với cơ sở dữ liệu có sẵn ........................................................................................................ 16
3.3. Cập nhật và bổ sung dữ liệu................................................................................................................ 18
3.3.1 Bổ sung số liệu thông kê ............................................................................................................ 18
3.3.2. Bổ sung dữ liệu do Mapinfo tính toán được .............................................................................. 18
3.4. Chọn và kết hợp dữ liệu theo điều kiện .............................................................................................. 24
3.4.1 Chọn các đối tượng theo điều kiện trong một lớp dữ liệu. ......................................................... 24
3.4.2 Kết hợp với một lớp dữ liệu khác ............................................................................................... 28
3.5. Tuỳ chọn nội dung cửa sổ dữ liệu....................................................................................................... 29
4.1. Kết hợp các đối tượng địa lý............................................................................................................... 31
4.2. Xóa phần đối tượng xử lý được nằm trong đối tượng chuẩn .............................................................. 32
4.3. Xoá phần đối tượng xử lý nằm bên ngoài đối tượng chuẩn ................................................................ 32
4.4. Cắt chia đối tượng được xử lý theo ranh giới của các đối tượng chuẩn.............................................. 32
5.1. Sắp xếp thứ tự các lớp dữ liệu............................................................................................................. 39
5.2. Thay đổi cách thể hiện của đối tượng ................................................................................................. 39
5.3. Ghi chú trên bản đồ............................................................................................................................. 41
5.4. Xây dựng bản đồ chuyên đề................................................................................................................ 42
5.5. Định lưới tọa độ địa lý và tỷ lệ bản đồ................................................................................................ 49
5.6. Sắp xếp trang in (Layout) ................................................................................................................... 51
6.1. Thao tác trên các đối tượng................................................................................................................. 53
6.2. Thao tác trên tập tin của lớp dữ liệu (Table)....................................................................................... 53
6.2.1. Đổi tên lớp dữ liệu..................................................................................................................... 54
6.2.2. Xoá lớp dữ liệu trên đĩa ............................................................................................................. 54
6.2.3. Xoá khoảng dung lượng đĩa của các đối tượng đã bị sửa đổi .................................................... 54
6.2.4. Thể hiện dữ liệu bằng biểu đồ ................................................................................................... 55
6.2.5. Xuất nhập các dạng dữ liệu để trao đổi với các phần mền khác................................................ 57
6.3. Kết xuất dữ liệu đo đạc bằng GPS và đăng nhập vào MapInfo .......................................................... 60
6.3.1. Kết xuất liệu đo đạc từ máy định vị GPS .................................................................................. 60
6.3.2. Đăng nhập dữ liệu vào MapInfo................................................................................................ 62
6.4. Chỉnh sửa dữ liệu của bản đồ số hoá................................................................................................... 631.1. Tập tin dữ liệu của MapInfo
- Trong Mapinfo dữ liệu được tổ chức thành các lớp dữ liệu (table). Đây là
một tập hợp gồm nhiều tập tin có cùng tên nhưng phần mở rộng là *.tab, *.dat,
(*.wks, *.dbf, *.xls), *.map, *.id, và *.ind. Tuỳ theo tính chất của dữ liệu mà
thành phần trên thay đổi từ 2 đến 6 tập tin trên.

Link download cho anh em:


Xem thêm
Giáo trình hướng dẫn chi tiết xây dựng bản đồ số hóa với MapInfo viết bằng POWERPOINT và bài tập ứng dụng
Đồ án MẠNG WLAN VÀ BẢO MẬT MẠNG WLAN
Mạng nội hạt vô tuyến WLAN
Phần mền MicroStation SE phiên bản tiếng việt đây
Hướng dẫn nhập tọa độ từ Excel vào Mapinfo
Giáo trình tin học địa chất hướng dẫn sử dụng MapInfo
 
Top