BOFamily_vn

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................9
1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................................9
2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu..........................................................................................13
3. Ý nghĩa của nghiên cứu....................................................................................................19
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu..................................................................................19
5. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu ................................................................................20
6. Giả thuyết nghiên cứu.......................................................................................................20
7. Câu hỏi nghiên cứu...........................................................................................................20
8. Phƣơng pháp nghiên cứu..................................................................................................21
9. Phạm vi nghiên cứu ..........................................................................................................25
NỘI DUNG CHÍNH.............................................................................................................26
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH..............26
1.1. Lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu..........................................................................26
1.1.1. Thuyết hệ thống...........................................................................................................26
1.1.2. Thuyết nhận thức ........................................................................................................27
1.1.3. Thuyết hành vi.............................................................................................................28
1.2. Các khái niệm công cụ ..................................................................................................29
1.2.1. Bạo lực gia đình..........................................................................................................29
1.2.1.1. Khái niệm .................................................................................................................29
1.2.1.2. Phân loại bạo lực gia đình .....................................................................................31
1.2.1.3. Nguyên nhân của bạo lực gia đình........................................................................33
1.2.1.4. Ảnh hưởng của bạo lực gia đình............................................................................36 1.2.2. Giáo dục cộng đồng....................................................................................................37
1.2.2.1. Một số khái niệm có liên quan ...............................................................................37
1.2.2.2. Đặc điểm của giáo dục cộng đồng ........................................................................43
1.2.3. Giáo dục cộng đồng trong phòng chống BLGĐ đối với phụ nữ ...........................44
1.2.3.1. Khái niệm .................................................................................................................44
1.2.3.2. Đặc điểm của GDCĐ trong PCBLGĐ đối với phụ nữ........................................45
1.2.3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác GDCĐ trong PCBLGĐ đối với
phụ nữ.....................................................................................................................................53
1.2.4. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển công tác xã hội trong đó có
phát triển cộng đồng, giáo dục cộng đồng trong PCBLGĐ..............................................54
1.3. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .......................................................................................55
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GDCĐ TRONG PHÕNG CHỐNG BLGĐ ĐỐI VỚI
PHỤ NỮ TẠI XÃ SÓC ĐĂNG, HUYỆN ĐOAN HÙNG, PHÖ THỌ..57
2.1. Thực trạng BLGĐ đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng..................55
2.1.1. Thực trạng BLGĐ đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng ................................................57
2.1.1.1. Hình thức bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng...............................57
2.1.1.2. Đối tượng bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng ..............................59
2.1.1.3. Nguyên nhân của bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng.................63
2.1.1.4. Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng ...................69
2.2. Thực trạng hoạt động giáo dục cộng đồng về PCBLGĐ đối với phụ nữ tại xã
Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ..............................................................................72
2.2.1. Hình thức GDCĐ trong PCBLGĐ đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng .....................72
2.2.1.1.Các hình thức GDCĐ trong PCBLGĐ đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng............72
2.2.1.2.Hình thức can thiệp, trợ giúp và xử lý những hành vi BLGĐ đối với phụ nữ
tại xã Sóc Đăng .....................................................................................................................74
2.2.2. Nội dung GDCĐ trong PCBLGĐ đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng ......................81 2.2.3. Đối tƣợng hƣớng tới vào công tác giáo dục cộng đồng trong PCBLGĐ đối
với phụ nữ tại xã Sóc Đăng..................................................................................................83
2.2.3.1. Đối tượng hướng tới để tuyên truyền giáo dục về PCBLGĐ đối với phụ nữ
tại xã Sóc Đăng .....................................................................................................................83
2.2.3.2. Đối tượng thực hiện các chương trình giáo dục cộng đồng về PCBLGĐ
đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng............................................................................................85
2.2.3.3. Đối tượng tổ chức các chương trình giáo dục cộng đồng về PCBLGĐ đối
với phụ nữ tại xã Sóc Đăng..................................................................................................86
2.2.4. Sự tham gia của ngƣời dân vào hoạt động GDCĐ trong PCBLGĐ đối với
phụ nữ tại xã Sóc Đăng.........................................................................................................88
Chƣơng 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC
CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG CHỒNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI
PHỤ NỮ TẠI XÃ SÓC ĐĂNG..........................................................................................93
2.2.5. Kết quả công tác giáo dục cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình
đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng............................................................................................93
2.2.5.1. Đánh giá mức độ thông tin thu được từ hình thức giáo dục cộng đồng
trong PCBLGĐ đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng ...............................................................93
2.2.5.2. Đánh giá mức độ cần thiết của các hình thức giáo dục cộng đồng trong
PCBLGĐ đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng..........................................................................95
2.2.5.3. Đánh giá hiệu quả của các hình thức GDCĐ trong PCBLGĐ đối với phụ
nữ tại xã Sóc Đăng................................................................................................................96
2.2.5.4. Đánh giá mức độ hài lòng của người dân xã Sóc Đăng khi tham gia
GDCĐ trong PCBLGĐ đối với phụ nữ ..............................................................................98
2.2.6. Một số yếu tố ảnh hƣởng tới công tác giáo dục cộng đồng trong PCBLGĐ
đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng..........................................................................................100
2.2.6.1. Quan niệm, nhận thức của người dân tại xã Sóc Đăng ....................................100
2.2.6.2. Trình độ của cán bộ làm công tác GDCĐ tại xã Sóc Đăng..............................101 Chƣơng 3: MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC GDCĐ
TRONG PCBLGĐ ĐỐI VỚI PHỤ NỮ TẠI XÃ SÓC ĐĂNG
3.1. Kết quả công tác GDCĐ trong PCBLGĐ đối với phụ nữ tại xã Sóc
Đăng
3.1.1. Đánh giá mức độ thông tin thu được từ hình thức giáo dục cộng
đồng trong PCBLGĐ đối với phụ nữ tại xã Sóc Đăng
Thông tin những ngƣời dân ở địa bàn nghiên cứu có đƣợc chủ yếu là do
các kênh thông tin nhƣ: Báo đài, truyền hình địa phƣơng (22.4%), cán bộ địa
phƣơng (17.1%), qua tập huấn, hội thảo (16.8%)- xem Biểu đồ 3.1. Trong đó
báo đài, truyền hình địa phƣơng có thể xem nhƣ là kênh thông tin quan trọng
nhất để truyền tải những nội dung về PCBLGĐ cho cộng đồng. Thông tin về
pháp luật với ngƣời dân tại địa phƣơng qua tập huấn, hội thảo cũng đạt đƣợc
những tác dụng nhất định. Việc tìm hiểu kiến thức về PCBLGĐ qua cán bộ
địa phƣơng cũng đã có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên con số vẫn còn khá
khiêm tốn 17.1%. Phát tờ rơi, hội thảo, tập huấn cũng là những kênh thông tin
tuy nhiên chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ và hiểu quả của chúng còn chƣa cao so với
yêu cầu đặt ra. Kênh thông tin qua ngƣời thân, ngƣời quen (12.8%) và tự tìm
hiểu (15.3%) cũng là một kênh quan trọng nhƣng chƣa đƣợc ngƣời dân phát
huy triệt để. Nhƣ vậy, thông tin ngƣời dân ở địa phƣơng có đƣợc chủ yếu qua
các kênh truyền thông, chứ rất ít ngƣời dân có ý thức tự tìm hiểu (15,3%) về
các chƣơng trình, kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình ở xã
Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. nào (40.1%). Trình độ cao đẳng và đại học chiếm tỷ lệ rất thấp (1.3%), trên
đại học (0.7%) chủ yếu rơi vào những cán bộ giữ chức vụ đầu ngành- xem
Bảng 2.10. Trong số những ngƣời có trình độ từ trung cấp ở địa phƣơng,
không phải ai cũng đƣợc đào tạo đúng chuyên môn về công tác xã hội (5.6%)
mà đại đa số là các ngành nghề khác: luật (45%), kinh tế (23.1%), nông
nghiệp (18%). Một nam lãnh đạo hoạt động ở lĩnh vực nông dân cho
biết:”Ngày trước cán bộ xã chúng tui làm gì có lương, hoạt động theo kiểu
nhiệt tình, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là chủ yếu, mấy năm gần đây
được nhà nước quan tâm có biên chế xã lúc ấy chúng tui mới đi học thêm để
nâng cao trình độ cho phù hợp với tiêu chuẩn để được hưởng chế độ. Khi đó,
bên trung tâm dạy nghề họ liên kết với các trường mở ngành nào thì chúng tôi
theo học ngành đó, chứ có phải là làm cái gì đi học cái đó đâu”.
Ngoài trình độ chuyên môn ra, thì cán bộ địa phƣơng hoạt động chủ
yếu dựa vào kinh nghiệm đƣợc tích lũy từ năm này qua năm khác. Trong số
cán bộ đƣợc điều tra, kết quả tại Bảng 2.11 cho thấy có tới 63.1% cho biết họ
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cộng đồng về PCBLGĐ từ 1-5 năm. Số
lƣợng cán bộ hoạt động trên năm năm cũng không nhiều chỉ chiếm ¼ số
lƣợng điều tra. Chỉ có 16.2% cán bộ đƣợc hỏi cho biết họ mới đảm nhận công
việc này đƣợc mấy tháng hay dƣới 1 năm. Ý kiến của chị chi hội trƣởng hội
Phụ nữ:”Chúng tui hoạt động chủ yếu theo kinh nghiệm tích lũy từ năm này
qua năm khác thôi, làm mãi nó thành quen, thành lối mòn chứ có ai qua
trường lớp đào tạo chính quy nào về cái này đâu”.
Kết quả điều tra trên đã phản ánh thực tế công tác giáo dục cộng đồng
về PCBLGĐ ở địa phƣơng hiện nay chƣa có cán bộ chuyên trách, chủ yếu là
do cán bộ kiêm nghiệm và hoạt động chủ yếu dựa vào kinh nghiệm đƣợc tích
lũy qua quá trình hoạt động và học hỏi từ các nguồn thông tin khác nhau nhƣ
tập huấn, báo đài, tờ rơi,…chứ rất ít cán bộ đƣợc đào tạo về lĩnh vực này một

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Trích dẫn từ luongchuong:
Trích dẫn từ BOFamily_vn:
Link tải miễn phí Luận văn:Giáo dục cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ (nghiên cứu trường hợp tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) : Luận văn ThS. Công tác xã hội: 60 90 01 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2014
Chủ đề:Công tác xã hội
Bạo lực gia đình
Vấn đề xã hội
Phú Thọ
Giáo dục cộng đồng
Phụ nữ
Miêu tả:127 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Công tác xã hội -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
02050002301_noi dung.pdf
[ Post bai thong qua ]
[ Post bai thong qua ]
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Giáo dục cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ (nghiên cứu trường hợp tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ)

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top