chandoj_c

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tên luận văn: Giảm cùng kiệt bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số trang: 97
Thực hiện tại: Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại
học Quốc gia Hà Nội
Thời gian bảo vệ: 2015 Bằng cấp: Thạc sỹ
Cao học viên: Phạm Ngọc Dũng
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Mai Thị Thanh Xuân
Kết cấu và Nội dung chính của luận văn:
Không kể phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính
của luận văn gồm 4 chương:
Chƣơng 1: luận văn tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề, chỉ ra những
điểm thành công của các công trình đã công bố mà luận văn có thể kế thừa,
phát triển, đồng thời chỉ ra những điều còn hạn chế, thiếu cập nhật mà luận
văn cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung để hình thành nên khung lý luận cơ bản
và kinh nghiệm của các địa phương trong thực hiện giảm cùng kiệt bền vững,
làm cơ sở cho sự phân tích, đánh giá thực trạng Giảm cùng kiệt bền vững ở
chương 3 và đề xuất giải pháp cho vấn đề này tại tỉnh Hà Giang ở chương 4.
Chƣơng 2: luận văn trình bày các phương pháp nghiên cứu, bao gồm cả
phương pháp luận và phương pháp cụ thể. Luận văn cũng chỉ rõ các phương
pháp đó được sử dụng như thế nào trong quá trình thực hiện luận văn này.
Chƣơng 3: dựa vào phương pháp luận ở chương 2 và cơ sở lý luận,
thực tiễn ở chương 1, luận văn tiến hành phân tích thực trạng Giảm cùng kiệt bền
vững tại tỉnh Hà Giang qua 8 năm (2005-2013), từ đó đánh giá những thành
tựu, hạn chế trong hoạt động giảm cùng kiệt bền vững tại địa phương và chỉ ra
nguyên nhân của những hạn chế đó. Chƣơng 4: xuất phát từ những hạn chế trong hoạt động giảm nghèo
bền vững tại tỉnh Hà Giang trong thời gian 2005-2013, vận dụng kinh nghiệm
thành công của các tỉnh vùng Tây Nguyên và Miền núi phía Bắc, luận văn đề
xuất định hướng, mục tiêu và hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh sự nghiệp
giảm cùng kiệt bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020. Các giải
pháp cụ thể là: (i) Đổi mới cách thức hỗ trợ của nhà nước đối với người
nghèo; (ii) Lồng ghép các chương trình, dự án liên quan đến giảm cùng kiệt bền
vững trên địa bàn; (iii) Thay đổi nhận thức của người cùng kiệt để họ tự vươn lên
thoát nghèo; (iv) Mở rộng sinh kế cho người nghèo; (v) Thu hút các cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia chương trình giảm cùng kiệt bền vững; và
(vi) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo./. Chƣơng 4: xuất phát từ những hạn chế trong hoạt động giảm nghèo
bền vững tại tỉnh Hà Giang trong thời gian 2005-2013, vận dụng kinh nghiệm
thành công của các tỉnh vùng Tây Nguyên và Miền núi phía Bắc, luận văn đề
xuất định hướng, mục tiêu và hệ thống giải pháp nhằm đẩy mạnh sự nghiệp
giảm cùng kiệt bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020. Các giải
pháp cụ thể là: (i) Đổi mới cách thức hỗ trợ của nhà nước đối với người
nghèo; (ii) Lồng ghép các chương trình, dự án liên quan đến giảm cùng kiệt bền
vững trên địa bàn; (iii) Thay đổi nhận thức của người cùng kiệt để họ tự vươn lên
thoát nghèo; (iv) Mở rộng sinh kế cho người nghèo; (v) Thu hút các cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia chương trình giảm cùng kiệt bền vững; và
(vi) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo./. Hàng năm hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm
đặc sản của địa phương tại hội chợ tổ chức ở huyện và tỉnh.
Hỗ trợ xuất khẩu lao động: Tập huấn cho 112 xã và hoạt động giám
sát cho 6 huyện; Triển khai hoạt động tuyên truyền về chính sách xuất khẩu
lao động theo Quyết định 71 và thông tin về thị trường xuất khẩu lao động.
Kết quả đã có 453 lao động thuộc 6 huyện cùng kiệt qua sơ tuyển và đã học
nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng để đi xuất khẩu tại các nước
Malaisia, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó 254 lao động đã đi làm việc có
thời hạn ở nước ngoài.
Bố trí tăng thêm 2.302 giáo viên; Thực hiện nâng phụ cấp cho 670 nhân
viên y tế thôn bản; Hỗ trợ tiền ăn và tiền đi đường cho 45.835 lượt bệnh nhân.
- Hỗ trợ của các doanh nghiệp:
Trong 5 năm 2009-2013, cả 6 huyện cùng kiệt thuộc Nghị quyết 30a của
tỉnh đã được 10 doanh nghiệp ở Trung ương nhận giúp đỡ và hỗ trợ với tổng
kinh phí cam kết hỗ trợ là 355 tỷ đồng, đã thực hiện hỗ trợ 297 tỷ đồng (đạt
84% so với cam kết). Tập trung chủ yếu cho: Hỗ trợ xoá nhà tạm, xây dựng
nhà lưu trú học sinh, xây dựng cầu, xây dựng nhà mầm non, xây dựng cột cờ
Lũng Cú và hỗ trợ đào tạo con em các hộ nghèo... Ngoài ra còn tài trợ bằng
hiện vật cho các huyện như: Ti vi, giấy vở học sinh, xe cứu thương, mua thiết
bị y tế, thiết bị giáo dục…
Cùng với các một số chính sách khác dành cho đồng bào dân tộc thiểu
số như trợ giá, trợ cước; xây dựng trung tâm cụm xã; hỗ trợ 5 dân tộc thiểu số
rất ít người... Các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm cùng kiệt đối với đồng bào dân
tộc thiểu số, vùng nghèo, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn đã tác động tích
cực đến phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực này, góp phần làm thay đổi
nhanh hơn bộ mặt của nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, đặc biệt là tăng cường cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để chuyển
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

lamgiang89

New Member
Re: [Free] Giảm cùng kiệt bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang

add cho mình xin link tải bài này với ạ. Mình cảm ơn
 

daigai

Active Member
Re: [Free] Giảm cùng kiệt bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top