lop05c1

New Member

Download miễn phí Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội

Lời nói đầu 1

Chương 1- Những vấn đề cơ bản về thẩm định dự án đầu tư 3

1.1. Tổng quan về dự án đầu tư 3

1.1.1. Khái niệm về dự án đầu tư : 3

1.1.2. Vai trò của dự án đầu tư : 3

1.1.3 Nội dung của dự án đầu tư : 4

1.2 Thẩm định dự án đầu tư 5

1.2.1. Khái niệm thẩm định dự án đầu tư: 5

1.2.2. Sự cần thiết phải thẩm định dự án đầu tư : 6

1.2.3. Yêu cầu của việc thẩm định dự án đầu tư : 6

1.2.4. Mục đích của việc thẩm định dự án đầu tư : 7

1.2.5. Ý nghĩa của việc thẩm định dự án đầu tư : 7

1.3. Phương pháp thẩm định cho vay đối với dự án đầu tư : 8

1.3.1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu : 9

1.3.2. Phương pháp thẩm định theo trình tự 9

1.3.3. Phương pháp thẩm định dự án dựa trên việc phân tích độ nhạy cảm của dự án : 10

1.4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư 10

1.4.1. Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu đầu tư của dự án 10

1.4.2. Thẩm định nội dung tài chính của dự án : 11

1.4.3. Thẩm định về khả năng trả nợ cho ngân hàng. 19

1.4.4. Phương pháp SWOT 20

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án đầu tư 23

1.5.1. Nhân tố chủ quan : 23

1.5.2. Nhân tố khách quan 26

Chương 2- Thực trạng vấn đề thẩm định dự án đầu tư của NHN0 & PTNT Hà nội 27

2.1Tổng quan về NHN0 & PTNT Hà nội 27

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 27

2.1.2. Chức năng,nhiệm vụ của NHNo & PTNT Hà nội 28

2.1.3. Cơ cấu tổ chức 30

2.1.4 Nhiệm vụ của các phòng ban 34

2.1.5. Tình hình hoạt động kinh năm 2001 - 2002 và kế hoạch kinh doanh năm 2003 36

2.2. Thực tế về vấn đề thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tại NHN0 & PTNT Hà nội. 48

2.2.1. Minh hoạ về quá trình thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tại NHN0 & PTNT Hà nội 49

2.3 Đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định tại NHN0 & PTNT Hà nội 59

2.3.1. Một số thành tựu đạt được 60

2.3.2. Những hạn chế trong hoạt động thẩm định 60

2.3.3. Những nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế trên 61

Chương 3- Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trung va dài hạn tại NHN0 & PTNT Hà nội 64

3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn tại NHN0 & PTNT Hà nội 64

3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trung và dài hạn. 67

Kết luận 70

Tài liệu tham khảo 71

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


áo,thống kê theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất của Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt nam.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt nam giao.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
* Giám đốc :
- Giám đốc NHN0 & PTNT Hà nội do chủ tịch hội đồng quản trị NHN0 & PTNT Việt Nam bổ nhiệm, là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động Ngân hàng
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc :
+ Trực tiếp tổ chức điều hành hoạt động của chi nhánh ;chỉ đạo, điều hành theo phân cấp uỷ quyền của NHN0 Việt nam đối với các chi nhánh NHN0 & PTNT trực thuộc trên địa bàn
+ Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo uỷ quyền của Tổng giám đốc NHN0 & PTNT về các mặt nghiệp vụ liên quan đến kinh doanh ; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc NHN0 & PTNT Việt nam về các quyết định của mình.
+ Quy định nhiệm vụ, nội dung làm việc cho các phòng nghiệp vụ.
+ Đề nghị Tổng giám đốc NHN0 Việt nam :
Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các chi nhánh NHN0 & PTNT loại III trực thuộc trên địa bàn.
Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các chức danh phó giám đốc, trưởng phòng kế toán, kiểm tra trưởng các chi nhánh NHN0 & PTNT loại I, II.
+ Quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ và đào tạo.
+ Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng theo quy định.
+ Đại diện Tổng giám đốc NHN0 Việt nam khởi kiện, công chứng, giải quyết tranh chấp tham gia tố tụng trước toà án....
* Phó Giám đốc :
- Giúp việc cho Giám đốc là hai Phó Giám đốc, do Tổng giám đốc NHN0 & PTNT Việt nam quyết định bổ nhiệm.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc :
+ Thay mặt Giám đốc điều hành một số công việc khi Giám đốc vắng mặt và báo cáo lại kết quả công việc khi Giám đốc có mặt tại đơn vị.
- Giúp Giám đốc chỉ đạo,điều hành một số nghiệp vụ do Giám đốc phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các quyết định của mình.
- Bàn bạc và tham gia ý kiến với Giám đốc trong việc thực hiện các nghiệp vụ của ngân hàng theo nguyên tắc tập trung dân chủ về chế độ thủ trưởng.
* Hội đồng tín dụng :
NHN0 & PTNT Hà nội thành lập Hội đồng tín dụng với nhiệm vụ xem xét việc giải trình của các thành viên, kiểm soát trước về mặt pháp lý của dự án và tham gia ý kiến để Giám đốc ra quyết định đối với :
+ Các dự án vay vốn trong và ngoài nước
+ Các dự án đầu tư (cả nội tệ và ngoại tệ) vượt quyền phán quyết
+ Các dự án thí điểm
+ Bảo lãnh khách hàng
+ Phân loại khách hàng
Thành phần của Hội đồng tín dụng
- Các thành viên cố định :
+ Giám đốc chi nhánh làm Chủ tịch Hội đồng tín dụng
+ Phó giám đốc phụ trách tín dụng
+ Trưởng phòng Kinh doanh trực tiếp thẩm định dự án
+ Trưởng phòng Kế toán
+ Trưởng phòng Ngân quỹ
+ Trưởng phòng Kế hoạch
+ Cán bộ trực tiếp làm công tác thông tin phòng ngừa rủi ro
- Thư ký Hội đồng tín dụng
Việc thành lập Hội đồng tín dụng đã góp phần nâng cao độ an toàn trong quá trình cấp tín dụng của Ngân hàng cũng như chất lượng tín dụng
Ban giám đốc
Phòng Kiểm soát
Phòng Ngân qũy
Phòng Kế toán
Phòng Thanh toán quốc tế
Phòng Kinh doanh
Phòng Hành chính nhân sự
Phòng Kế hoạch
Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà nội
2.1.4 Nhiệm vụ của các phòng ban
* Phòng Kế hoạch
- Nghiên cứu,đề xuất chiến lược khách hàng, chiến lược huy động vốn trên địa bàn thành phố Hà nội
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn theo định hướng kinh doanh của NHN0 & PTNT Việt nam.
- Tổng hợp, theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán kế hoạch đến các chi nhánh NHN0 & PTNT trên địa bàn
- Cân đối nguồn vốn,sử dụng vốn và điều hoà vốn kinh doanh đối với các chi nhánh NHN0 & PTNT trên địa bàn
- Tổng hợp, phân tích hoạt động kinh doanh quý, năm và dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết
- Đầu mối thực hiện thông tin phòng ngừa rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng
* Phòng Hành chính nhân sự
- Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của chi nhánh và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc phê duyệt
- Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ chi nhánh và các chi nhánh NHN0 & PTNT trực thuộc. Trực tiếp làm thư ký tổng hợp cho Giám đốc.
- Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài sản của chi nhánh
- Lưu trữ các văn bản pháp luật có liên quan đến ngân hàng và văn bản định chế của NHN0 & PTNT Việt nam.
- Đầu mối giao tiếp với khách hàng đến làm việc,công tác tại chi nhánh.
- Trực tiếp quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế của chi nhánh.
- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo chi nhánh.
- Thực hiện công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản cố định.
- Quy định lề lối làm việc trong đơn vị và xây dựng mối quan hệ với tổ chức Đảng, Công đoàn,chi nhánh trực thuộc trên địa bàn
- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập trong và ngoài nước.
- Đề xuất hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Nhà nước, Đảng, ngành ngân hàng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm,khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phạm vi phân cấp uỷ quyền của Tổng giám đốc NHN0 & PTNT Việt nam
- Quản lý hồ sơ của cán bộ thuộc chi nhánh và hoàn tất hồ sơ, chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước và của ngành ngân hàng
- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của chi nhánh
- Chấp hành công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề
* Phòng thanh toán quốc tế
- Thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT
- Chuyển tiền với nước ngoài (bao gồm cả chuyển tiền đi và chuyển tiền đến)
- Thanh toán biên giới
* Phòng kinh doanh
- Nghiên cứu,xây dựng chiến lược khách hàng tín dụng,phân loại khách hàng và đề xuất các chính sách ưu đãi đối với từng loại khách hàng nhằm mở rộng theo hướng đầu tư tín dụng khép kín, sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu
- Phân tích kinh tế theo ngành, nghề kỹ thuật, danh mục khách hàng để lựa chọn biện pháp cho vay an toàn và đạt hiệu quả cao
- Thẩm định và đề xuất cho vay các dự án tín dụng theo phân cấp uỷ quyền
- Thẩm định các dự án, hoàn thiện hồ sơ trình NHN0 & PTNT cấp trên theo phân cấp uỷ quyền
- Tiếp nhận và thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn trong và ngoài nước. Trực tiếp làm dịch vụ uỷ thác nguồn vốn thuộc Chính phủ, Bộ, Ngành và các Tổ chức kinh tế, Cá nhân trong và ngoài nước.
- Xây dựng và thực hiện các mô hình tín dụng thí điểm, thử nghiệm trong địa bàn, đồng thời theo dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết, đề xuất Tổng giám đốc cho phép nhân rộng.
- Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục
- Giúp giám đốc chi nhánh chỉ...

 
Top