mizu_95

New Member

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao chất lượng công tác tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của công ty chứng khoán Thăng Long

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: 3

CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3

1.1. Khái quát về công ty chứng khoán 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Đặc điểm của công ty chứng khoán 3

1.1.3. Vai trò của công ty chứng khoán đối với nền kinh tế 3

1.1.3.1. Vai trò đối với tổ chức phát hành 4

1.1.3.2. Đối với các nhà đầu tư 4

1.1.3.3. Vai trò đối với thị trường chứng khoán 4

1.1.3.4. Đối với các cơ quan quản lý thị trường 5

1.1.4. Hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán 6

1.1.4.1. Hoạt động môi giới chứng khoán 6

1.1.4.2. Hoạt động tự doanh 7

1.1.4.3. Hoạt động bảo lãnh phát hành 7

1.1.4.4. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư: 8

1.1.4.5. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán 8

1.1.4.6. Các nghiệp vụ phụ trợ 9

1.2. Công tác tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của công ty chứng khoán 10

1.2.1.Lý do cần cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước 10

1.2.2. Quy trình công tác tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của công ty chứng khoán 11

1.2.2.1. Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính trước cổ phần hóa 11

1.2.2.2. Xác định giá trị doanh nghiệp 12

1.2.2.3. Xây dựng phương án cổ phần hóa 12

1.2.2.4. Xây dựng phương án sắp xếp lao động 13

1.2.2.5. Tổ chức bán cổ phần lần đầu 14

1.2.2.6. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 15

1.2.2.7. Tư vấn hậu cổ phần hóa 15

1.3. Chất lượng công ty cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của công ty chứng khoán 17

1.3.1. Khái niệm chất lượng công tác tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của công ty chứng khoán 17

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công tác tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 17

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác tư vấn cổ phần hóa 18

1.3.3.1. Nhân tố chủ quan 18

1.3.3.2. Nhân tố khách quan 20

CHƯƠNG II: 23

CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 23

2.1. Khái quát chung về công ty chứng khoán Thăng Long 23

2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 23

2.1.1.1. Lịch sử hình thành 23

2.1.1.2 T­ c¸ch ph¸p nh©n 24

2.1.1.3 TriÕt lý va nguyªn t¾c kinh doanh 24

2.1.1.4 Môc tiªu ho¹t ®éng 26

2.1.1.5 C¬ së vËt chÊt,trang thiÕt bÞ 26

2.1.1.6 Lao ®éng 27

2.1.1.7 Vốn kinh doanh: 27

2.1.1.8. Quá trình phát triển 28

2.1.1.9 Một số kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu trong những năm gần đây 29

2.3 Các hoạt đông cơ bản của công ty chứng khoán Thăng Long 33

2.3.2 Hoạt động tự doanh 35

2.3.4 Hoạt động bảo lãnh phát hành 35

2.3.5 Hoạt động tư vấn cổ phần hoá đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá 36

2.3.6 Hoạt động quản lý danh mục đầu tư: 38

2.3.7 Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán 38

2.3.8 Hoạt động lưu ký chứng khoán 39

2.3.9 Hoạt động tư vấn niêm yết 39

2.3.10 Hoạt động tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp 40

2.4 Công tác tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của công ty chứng khoán 41

2.4.1 Lý do cần cố phần hóa doanh nghiệp nhà nước 41

2.4.2 Quy trình công tác tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của công ty chứng khoán 42

2.4.2.1 Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính trước cổ phần hóa 43

2.4.2.2 Xác định giá trị doanh nghiệp 43

2.4.2.3 Xây dựng phương án cổ phần hóa 44

2.4.2.4. Xây dựng phương án sắp xếp lao động 44

2.4.2.5. Tổ chức bán cổ phần lần đầu 45

2.4.2.6. Tổ chức đại hội Cổ đông 46

2.4.2.7. Tư vấn hậu cổ phần hoá 47

2.5. Sơ lược về công ty vận tải Biển Bắc trước và sau khi cổ phần hoá 48

2.5.1. Tình hình chung của doanh nghiệp 48

2.5.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 49

2.5.1.2.Ngành nghề kinh doanh 49

2.5.1.3 Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 50

2.5.1.4. Sơ đồ tổ chức của công ty trước khi cổ phần hoá 51

2.5.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hoá 51

2.5.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm trước khi cổ phần hoá 52

2.5.2.1. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa: 52

2.5.2.2 Tình hình lao động tại thời điểm cổ phần hóa 53

2.5.2.3. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa 54

2.5.2.4 Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 54

2.5.2.5. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước khi cổ phần hóa 55

2.5.3. Phương án hoạt động của công ty sau khi chuyển sang hình thức cổ phần 58

2.5.3.1. Tên, ngành nghề kinh doanh, sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Tên công ty cổ phần 58

2.5.3.2. Ngành nghề kinh doanh 58

2.5.3.3. Sơ đồ Công ty sau khi cổ phần hoá 60

2.5.3.4. Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng, trong đó: 61

2.5.4.1 Cơ hội và thách thức 61

2.5.4.2. Phương án đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực SXKD: 63

2.5.4.3. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 64

2.5.4.4. Dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 3 năm sau cổ phần 66

2.6. Đánh giá công tác tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại công ty chứng khoán Thăng Long 67

2.6.1. Kết quả đạt được 67

2.6.2. Hạn chế 68

2.6.2.1. Hoạt động tư vấn cổ phần hoá chưa phát triển thể hiện ở chất lượng tư vấn chưa cao 68

2.6.2.2. Số lượng khách hàng của Thăng Long còn ít 69

2.6.2.3. Doanh thu từ hoạt động tư vấn chưa thực sự cao 69

2.6.3. Nguyên Nhân 69

2.6.3.1. Nguyên nhân chủ quan 69

2.6.3.2. Nguyên nhân khách quan 70

CHƯƠNG III: 73

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG 73

3.1.Định hướng phát triển của Công ty chứng khoán Thăng Long 73

3.1.1. Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Thăng Long 73

3.1.2. Định hướng phát triển cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ 73

3.1.3. Định hướng phát triên của Công ty chứng khoán Thăng Long 74

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư vấn cổ phần hoá của công ty chứng khoán Thăng Long. 74

3.2.1. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn 74

3.2.2. Nâng cao năng lực tài chính của Công ty 76

3.2.3. Phát triển nghiệp vụ bổ trợ cho hoạt động tư vấn cổ phần hoá 76

3.2.4. Nâng cao năng lực tư vấn của đội ngũ chuyên viên 76

3.3. Kiến nghị 77

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ketnooi -


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


phát triển thị trường, tiếp thị , công nghệ, quyết định các dự án đầu tư, các khoản vay có giá trị từ 10% vốn điều lệ công ty, bổ nhiệm, bãi nhiệm hay miễn nhiễm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh, quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý công ty, thành lập hay giải thể các chi nhánh văn phòng thay mặt công ty, gia hạn thời gian hoạt động cuả công ty……
Ban giám đốc điều hành: Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động của công ty, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày cuả công ty, tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, quyết định các dự án có vốn đầu tư dưới 10% vốn điều lệ công ty…..
Các phòng ban nghiệp vụ:
Phòng tư vấn doanh nghiệp : thực hiện các nghiệp vụ tư vấn niêm yết ; tư vấn cổ phần hoá ; quản lý cổ đông ; tư vấn tài chính doanh nghiệp ; tư vấn quản trị ; bảo lãnh phát hành ; đại lý phát hành. Đối tượng khách hàng chủ yếu là khách hàng tổ chức
Phòng môi giới chứng khoán: thực hiện các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán niêm yết và chứng khoán OTC ; dịch vụ lưu ký chứng khoán; tư vấn đầu tư ; các dịch vụ bổ trợ khác: hỗ trợ đấu giá mua cổ phần; hỗ trợ mua cổ phần ; hợp đồng REPO (mua – bán lại chứng khoán); dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; dịch vụ ứng trước cổ tức; dịch vụ cầm cố các giấy tờ có giá và cầm cố chứng khoán; dịch vụ cho vay bảo lãnh và bảo lãnh đặt lệnh ; hỗ trợ giao dịch và phát triển thị trường tư vấn cho khách hàng hay thực hiện các nghiên cứu về tình hình tài chính doanh nghiệp và xu thế biến động giá của các cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường để cung cấp thông tin cho các khách hàng. Đối tượng khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân.
Các phòng ban hỗ trợ khác như : phòng tin học phục vụ cho việc cung cấp và quản lý máy tính và các chương trình tin học quản lý cũng như cung cấp các thông tin đã thu thập được
Hệ thống các chi nhánh, văn phòng giao dịch
Chi nhánh
Địa chỉ
Hà Nội
Tầng 6B 273 Kim Mã – Hà Nội (Trụ sở chính)
14C Lý Nam Đế (Chi nhánh giao dịch)
Hồ Chí Minh
Văn Phòng đại diện
Quận 1
2.3 Các hoạt đông cơ bản của công ty chứng khoán Thăng Long
Tại thời điểm thành lập với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, công ty chứng khoán Thăng Long chưa được phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ của công ty chứng khoán. Nhưng từ tháng 8 năm 2003, sau khi đạt vốn điều lệ 43 tỷ đồng, công ty có thể cung cấp tất cả các dịch vụ cho khách hàng trên thị trường, bao gồm:
Môi giới
Tự doanh
Bảo lãnh phát hành
Quản lý danh muc đầu tư
Tư vấn đầu tư
Lưu ký chứng khoán
Ngoài ra công ty chứng khoán Thăng Long còn thực hiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về tài chính doanh nghiệp và thị trường vốn như:
Tư vấn cổ phân hoá và tư vấn bán đấu giá
Tư vấn niêm yết
Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp
Tư vấn định giá doanh nghiêp và thẩm định dự án
Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp
Tư vấn mua lại sáp nhập
Tư vấn chứng khoán hoá dòng thu nhập
Tư vấn phát hành cổ phiếu
Tư vấn bảo lãnh phát hành cổ phiếu
Tư vấn bình ổn thị trường
Đại lý phát hành cổ phiếu, trái phiếu
2.3.1 Hoạt động môi giới chứng khoán :
Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hay thay mặt mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng phần trăm. Hiện nay công ty thực hiện hoạt động mua bán chứng khoán cho khách hàng với mức phí là 0.4% khối lượng giao dịch. Đây là 1 mức phí hợp lý và cạnh tranh của công ty so với các công ty chứng khoán khác.
Ngoài ra công ty còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ hỗ trợ cho nghiệp vụ môi giới như:
Tiền gửi kinh doanh chứng khoán của khách hàng được dùng như 1 tài khoản thanh toán thông thường và được hưởng lãi suất.
Khách hàng có thể ứng trước tiền khi thực hiện bán chứng khoán, thay vì thời hạn thanh toán 3 ngày theo quy định: theo quy định của TTGDCK khi lệnh bán chứng khoán được thực hiện thì 3 ngày sau (ngày T+3) tiền bán chứng khoán mới được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng, tuy nhiên khách hàng của công ty có thể nhận được tiền bán chứng khoán ngay ngày bán chứng khoán (ngày T) với mức phí là 0.15% trên tổng số tiền mà khách hàng nhận.
Khách hàng có thể thực hiện cầm cố chứng khoán để vay vốn: khách hàng có thể nhận được tiền phục vụ cho nhu cầu của mình bằng cách cầm cố bằng chính số dư tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng TMCP Quân Đội. Ngoài ra khách hàng có thể được cầm cố chứng khoán ngay sau khi có kết quả khớp lệnh (cầm cố chứng khoán ngày T) với một mức phí theo quy định.
Khách hàng có thể mở tài khoản bảo chứng để giao dịch chứng khoán: khi khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán trong khi số tiền trong tài khoản giao dịch không đủ để thực hiện giao dịch, công ty sẽ phối hợp với ngân hàng TMCP Quân Đội thực hiện các thủ tục cần thiết để khách hàng có thể vay số tiền còn thiếu để mua số lượng chứng khoán mà khách hàng đặt mua. Khách hàng cũng có thể giao dịch với mức ký quỹ tối thiểu bằng 70% giá trị chứng khoán mà khách hàng đặt mua, với điều kiện khách hàng phải chứng minh được khả năng thanh toán khoản 30% còn lại vào ngày T+2.
Ngoài ra khách hàng có thể thực hiện giao dịch chứng khoán bằng điện thoại cố định, điện thoại di động hay bằng máy Fax…
Nhìn chung nghiệp vụ môi giới chứng khoán của công ty là 1 nghiệp vụ cũng khá mạnh với các dịch vụ hỗ trợ khá đầy đủ và phong phú, đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng của các khách hàng là các nhà đầu tư chứng khoán. Do đó, doanh thu về hoạt động môi giới chứng khoán của công ty chiếm một tỷ lệ nhất định trong tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán.
2.3.2 Hoạt động tự doanh
Tự doanh là việc công ty chứng khoán tiến hành cách giao dịch mua, bán chứng khoán cho chính mình. Hoạt động này nhằm thu lợi nhuận cho chính công ty. Nguồn vốn cho hoạt động này là nguồn vốn của chính công ty. Hoạt động tự doanh chứng khoán của các công ty chứng khoán được thực hiện thông qua cơ chế giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán hay thị trường OTC. Tại một số thị trường vận hành theo cơ chế giao dịch theo cơ chế khớp giá; hoạt động này được thực hiện thông qua hoạt động tạo lập thị trường. Điều đó có nghĩa là các công ty chứng khoán đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường, nắm giữ một số lượng chứng khoán nhất định của một số loại chứng khoán và thực hiện mua bán với các khách hàng để hưởng chênh lệch giá.
Hoạt động tự doanh song hành với hoạt động môi giới. Do đó, trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những xung đột lợi ích. Vì vậy, luật chứng khoán các nước đều quy định tách biệt quản lý, ưu tiên khách hàng; góp phần bình ổn thị trường và hoạt động tạo lập thị trường.
2.3.4 Hoạt động bảo lãnh phát hành
Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện các thủ tục trước và sau khi chào bán chứng khoán, phân phối chứng khoán.
Công ty chứng khoán Thăng Long là 1 trong những công ty chứng khoán được Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu.
Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu c

 
Các chủ đề có liên quan khác
Tạo bởi Tiêu đề Blog Lượt trả lời Ngày
T [Free] Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Đống Luận văn Kinh tế 0
K [Free] Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại sở giao dịch I ngân h Luận văn Kinh tế 0
R [Free] Một số ý kiến về tăng thu nhập , tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân Luận văn Kinh tế 0
M [Free] Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng nông nghiệp Luận văn Kinh tế 0
Y [Free] Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ khai thác vốn tại chi nhánh Ngân Hàng Nông nghiệ Luận văn Kinh tế 0
N [Free] Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát tri Luận văn Kinh tế 0
C [Free] Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân Luận văn Kinh tế 0
N [Free] Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng công thương Khu công nghiệ Luận văn Kinh tế 0
A [Free] Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung- Dài hạn tại Chi nhánh ngân hàng đầu tư p Luận văn Kinh tế 0
B [Free] Hoàn thiện hạch toán nguyên liệu, vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tr Luận văn Kinh tế 0

Các chủ đề có liên quan khác

Top