rose_2005

New Member
Luận văn tiếng Anh: 现代汉语动词“打”及其与越南语动词“ĐÁNH”之比较 = động từ "dă" trong tiếng Hán hiện đại và so sánh nó với động từ "đánh" trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Nhà xuất bản: ĐHNN
Ngày: 2011
Chủ đề: Động từ
Tiếng Hán
Ngữ pháp
Miêu tả: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán -- Trường đại học Ngoại Ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
关于多义动词“打”以往学者都有所研究,笔者在综述前人研究成果的基础上,第一、第二章对动词“打”的字形,语音,词义,句法,构词能力已作了进一步的探讨。 “打”的现代音为“dă”。其词义丰富多变,基本义为“用手或器具撞击物体” ,从具有这个基本义后,才发展成许多跟基本义有关的其他义项。“打”的句子结构的基本式为:“施事+ “打”+受事/成事” ,动词“打”一般只有谓语功能,不能单独充当主语,有时能单独充当宾语,定语。动词“打”的句法结构关系的类型有四种大类:(1)述宾关系(2)偏正关系(3)述补关系(4)联合关系。“打”的构词能力较强,一般能跟名词、动词、形容词组合,“打”也多出现在固定的短语之中。本文第三章将对动词“打”及越南语动词“đánh”的词义以及搭配情况进行对比研究。首先笔者根据《现代汉语词典》(第5版))及黄批《越南语词典》(2008 年岘港出版社),找出两者共有的26 个义项,其中有15个相同义项,占57% 。此外,笔者还在许多著作中考察动词“打”的使用及翻译情况。动词 “打” 及动词“đánh”的搭配情况也是本论文考察的重点之一。大部分动词“打”的结构译成越南语时都离不开动词“đánh”。 “打”的多义项及其替代作用情况将提供一个观察“打”的新视野。笔者也希望自己的考察结果将对汉越、越汉词典编纂工作,对汉、越互译工作有着积极作用。
前言 .................................................................................................................................... 1
第一章 绪论............................................................................................................................. 3
1. 1.动词概说..................................................................................................................... 3
1. 1. 1.动词概念 ........................................................................................................... 3
1. 1. 2.动词的特点 ....................................................................................................... 4
1. 2.多义词现象................................................................................................................. 5
1. 2. 1.多义词的定义.................................................................................................... 5
1. 2. 2.多义词各个义项的性质 .................................................................................... 5
1. 3. “ 对比” 与“ 比较” 的相关理论 .............................................................................. 6
1. 4.现代汉语动词“ 打” 的历史演变研究 ...................................................................... 8
1. 4. 1. “ 打” 的字形.................................................................................................... 8
1. 4. 2. “ 打” 的语音.................................................................................................... 9
1. 5.文献综述..................................................................................................................... 9
1. 6. 小结 ............................................................................................................................ 11
第二章 现代汉语动词“ 打” 的语义及语法特点................................................................. 13
2. 1.动词“ 打” 的语义特征............................................................................................ 13
2. 1. 1. 动词“ 打” 的词义.......................................................................................... 13
2. 1. 1. 1.动词 “ 打” 的义项 ............................................................................... 13
2. 1. 1. 2. “ 打” 的义类........................................................................................ 17
2. 1. 2.动词“ 打” 的语义特点 .................................................................................. 19
2. 1. 3.动词“ 打” 的交际功能: .............................................................................. 22
2. 2.动词“ 打” 的语法特征............................................................................................ 25
2. 2. 1.动词“ 打” 的句法功能 .................................................................................. 25
2. 2. 2.动词“ 打” 的构词能力 .................................................................................. 28
2. 2. 2. 1.动词“ 打” 与名词构成词..................................................................... 28
2. 2. 2. 2.动词“ 打” 与动词构成词..................................................................... 31
2. 2. 2. 3.动词“ 打” 与形容词构成词................................................................. 32
2. 2. 2. 4.动词“ 打” 在固定短语中的出现 ......................................................... 33
2. 3.小结 .......................................................................................................................... 34
第三章 现代汉语动词“ 打” 与越南语动词“ đánh”的对比研究..................................... 35
3. 1.汉语动词“ 打” 与越南语“ đánh“ 的词义考察 .................................................... 35
3. 1. 1.基本义 ............................................................................................................. 35
3. 1. 2.泛化义 ............................................................................................................. 35
3. 1. 3.相同................................................................................................................. 39
3. 1. 4.相异................................................................................................................. 44
3. 2.汉语动词“ 打” 与越南语“ đánh” 的搭配情况比较............................................. 55
3. 2. 1.两者作为词的搭配情况比较........................................................................... 55
3. 2. 1. 1.两者作为词的的述宾结构.................................................................... 55
3. 2. 1. 2.两者作为词的述补结构........................................................................ 59
3. 2. 2. 两者作为语素的搭配情况比较...................................................................... 63
3. 2. 2. 1.两者与动词性语素搭配及相应的表达.................................................. 63
3. 2. 2. 2.两者与名词性语素搭配及相应的表达.................................................. 65
3. 2. 2. 3.两者与形容词性语素搭配及相应的表达.............................................. 68
3. 2. 2. 4.其他 ....................................................................................................... 69
3. 2. 2. 5.比较结果................................................................................................ 70
3. 3.汉语动词“ 打” 与越南语“ đánh” 的交际功能考察............................................. 71
3. 4.汉语动词“ 打”” 与越南语零形式或其他相应的表达形式考察............................ 74
3. 5.小结 .......................................................................................................................... 76
结语 .................................................................................................................................. 78
参考文献 .................................................................................................................................. 80
前言
1. 选题缘由
语言是人类认知加工的工具。随着人类的进化和发展,语言也得到了发展和充
实。动词“ 打” 是汉语中词义最为复杂的词语之一。 “ 打” 本来是一个实义动词,
表示“ 击” 。但随着社会的发展,语言环境的变化,它的意义也逐渐泛化,到现在
发展成了一个泛义动词。 “ 打” 所指的意义与范围具有宽泛性,并且随语境的变化
而表达出临时的具体意义。泛义动词“ 打” 使用频率很高,其词类及意义也复杂多
彩。《现代汉语词典》 ( 2006 年, 第 5 版) 对动词“ 打” 共列出了二十四个义项,
如:撞击,交涉,建造,制造,搅拌,涂抹,揭,举,放射,发出等等。《现代汉
语八百词》也列出十二个义项。因此,越南汉语学习者使用动词“ 打” 时常出差
错,同时也是汉语教学的语法难点。
在教学过程中,我对“ 打” 这一个“ 神奇” 动词非常感兴趣,并且把学生使用
动词“ 打” 时常犯的偏误做了统计,然后在前人研究的基础上,发展自己对动词
“ 打” 的研究及考察。为了可以深入地了解汉语语法,特别是能够准确地使用并能
够给学生详细地讲解“ 打” 这一词,我们以《现代汉语动词“ 打” 及其与越南语动
词“ đánh”之比较》 作为硕士毕业论文题目。希望本论文将为对汉语教学工作,对
汉语学习者提供一份有价值的参考材料。
2. 研究范围、研究目的
首先我对动词“ 打” 的历史演变进行研究,对“ 打” 从古至今有个基本的概
念,然后加深了解现代汉语动词“ 打” 的语法功能。最注重研究“ 万能” 动词
“ 打” 句法,语义,两个层面以及其词性、搭配情况。此外,本论文不可缺少及重
要的一部分就是对现代汉语动词“ 打” 与越南语动词“ đánh” 相对应的表达方式进
行考察,找出两者的异同。
以上述的范围,本论文主要研究目的是:
 通过研究现代汉语动词“ 打” ,与越南语“ đánh” 及其相应的翻译法对比考
察,指出两者的异同。希望本论文的研究结果将对汉越互译发挥作用。
 对教学工作、词典编纂工作起着重要的作用
 为汉语学习者提供一份参考资料
结语
汉语动词“打”经历了从东汉至今长久的发展演变过程,是汉语中典型的多义
词。其发展演变既有社会文化原因又有历史原因。因此加深对其的研究会有助于了
解中国语言及文化。
“打”是现代汉语词汇中一个比较特殊的现象,它复杂的意义和用法让汉语学
习者感到很困难。 汉语动词“打”及越南语动词“ đánh”都共有 26 个义项,其中两
者的义项相同之处占大概 57%,其余大概 43%。 实际上,“打”的泛化义使用频率
远远高于基本义。
作为一个动态性很强的动词,“打”的语义泛化与其语义特点紧密相关。
“打”能指称的往往是包含或类似于“打”的动作。“打”搭配范围扩大,构词能
力强,在与表目的、工具和结果等名词性成分组合的过程中,逐步构成数量众多的
合成词。 “打”与动词构成词的数量也较多,但与单音节形容词构成词数量却很
少。但是与形容词构成述补结构“打+补语”数量众多。
动词“ 打” 一般只能充当谓语的功能,不能单独充当主语,有时能单独充当宾
语,定语。 汉语动词“打”口语性较强,语体色彩倾向为中性,所构成的词语凝固
性强,对语境的依赖小。 实义的动词“ 打” 主要有指称功能、 陈述功能的。
现代汉语动词“打”义项丰富多变,句中还可以作为介词、助词、量词、连
词。
另外,笔者还对汉语动词“打”与越南语动词“ đánh”进行比较,找出两者的
异同。发现他们的相同之处占大比例。 现代汉语动词 “打”的 15 个义项翻译及使
用大部分相应于越南语动词“ đánh”,其余相应其他翻译法或越南语零形式。 汉语
动词“打”及越南语动词“ đánh”都是汉、越语言常用的词语,基本义都与手有关
的动作。 笔者列举它们的相同义项,不相同义项,有图示划分它们的相同界限,相
同比例。使用客观的语料证明两者的的使用情况,指出两者的异同。
动词“打”及动词“ đánh”搭配情况也有很大相同之处。对比考察结果最为惊
讶是动词“ đánh” 与形容词性语素组合时,汉语动词“打”的相同表达比例占
66,6%。两者的述补结构考察结果为:动词“打”的述补结构有越南语动词
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 
Last edited by a moderator:
Top