aerislimit

New Member
Download Đồ án Đánh giá chiến lược hiện tại của công ty cổ phần thương mại đạt thành theo mô hình delta và bản đồ chiến lược

Download Đồ án Đánh giá chiến lược hiện tại của công ty cổ phần thương mại đạt thành theo mô hình delta và bản đồ chiến lược miễn phí

* Mục Lục :
ĐÁNH GIÁ CHIẾN LưỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CP THưƠNG MẠI
ĐẠT THÀNH THEO MÔ HÌNH DELTA VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LưỢC . 5
GIỚI THIỆU CHUNG . 5
1. Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu . 5
2. Đối tượng nghiên cứu và kết quả dự kiến . 6
3. Bố cục của đồ án . 6
CHưƠNG I . 7
TỔNG QUAN LÝ THUYẾT . 7
1. Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược . 7
2. Một số công cụ phân tích chiến lược . 8
CHưƠNG II . 11
PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11
1. Các nhiệm vụ phải thực hiện . 11
2. Phương pháp nghiên cứu. . 11
3. Quy trình nghiên cứu . 11
4. Một số khó khăn khi nghiên cứu . 14
CHưƠNG III . 15
THỰC TRẠNG CHIẾN LưỢC CỦA CÔNG TY CP THưƠNG MẠI ĐẠT
THÀNH . 15
1. GIỚI THIỆU CÔNG TY . 15
2. Định vị chiến lược của công ty CP thương mại Đạt Thành . 17
3. Nêu chiến lược hiện tại của công ty CP thương mại Đạt Thành thông
qua các yếu tố cơ bản của mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược . 17
4. Môi trường bên trong và bên ngoài của công ty CP thương mại Đạt
Thành . 19
5. Mô phỏng mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược hiện tại . 25
CHưƠNG IV . 27
ĐÁNH GIÁ CHIẾN LưỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CP THưƠNG MẠI
ĐẠT THÀNH . 27
1. Sự gắn kết sứ mệnh và quá trình thực hiện chiến lược của công ty. 27
2. Tính hiệu quả của chiến lược hiện tại đối với môi trường bên trong và
bên ngoài. . 27
3. Khó khăn về nối lực đối với môi trường cạnh tranh. . 28
4. Khó khăn nảy sinh từ quá trình triển khai chiến lược . 28
4
CHưƠNG V . 29
ĐỀ XUẤT CHIẾN LưỢC MỚI CỦA CÔNG TY CP THưƠNG MẠI ĐẠT
THÀNH . 29
1. Xây dựng chiến lược kinh doanh qua mô hình Delta Project . 29
2. Xây dựng chiến lược kinh doanh bằng Bản đồ chiến lược . 31
3. Kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty CP thương mại Đạt
Thành giai đoạn 2010-2015 . 33
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 35
MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA . 36
1. Viễn cảnh của công ty . 36
2. Sứ mệnh của công ty là gì? . 36
3. Mục tiêu của công ty? . 36
4. Các chiến lược cạnh tranh? . 36
5. Công ty CT thương mại Đ ạtThanh nên tập trung vào sản phẩm nào? . 37++ Ai muốn tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho!

Tóm tắt nội dung:

quan hệ nhân – quả rõ
rang. Đây là một hệ thống đo lƣờng kết quả hoạt động của công ty trong đó không chỉ xem
xét các thƣớc đo tài chính, mà còn cả thƣớc đo khách hàng, quá trình kinh doanh, đào tạo và
phát triển.
10
Hình 2.Bản đồ chiến lƣợc
(Nguồn: Valuebasedmanagement.net)
2.2. Các công cụ hỗ trợ khác
- Mô hình PEST để phân tích môi trƣờng vĩ mô: cho phép phân tích các yếu tố của
môi trƣờng vĩ mô nhƣ Chính trị (P), Kinh tế (E), Xã hội (S) và Công nghệ (T)
- Phân tích môi trƣờng ngành (Mô hình năm lực lƣợng cạnh tranh của PORTER), bao
gồm: các nhà cung ứng; các nhà phân phối và khách hàng; các sản phẩm thay thế;
các đối thủ tiềm năng; và đặc biệt là các đối thủ hiện hữ trong ngành.
- Phân tích môi trƣờng bên trong (Ma trận SWOT): phân tích năng lực chiến lƣợc của
doanh nghiệp, với việc tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, các năng lực cốt lõi…
11
CHƯƠNG II
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Các nhiệm vụ phải thực hiện
1.1. Nhiệm vụ 1: Dùng mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược để đánh giá thực
trạng chiến lược kinh doanh của công ty CP thương mại Đạt Thành và các công cụ khác.
Từ đó chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu trong chiến lƣợc phát triển của công ty.
Đƣa ra đề xuất, kế hoạch thực hiện triển khai theo mô hình Delta Project và Bản đồ chiến
lƣợc để chiến lƣợc có thể đạt hiệu quả nhất.
1.2. Nhiệm vụ 2: Đánh giá thực trạng chiến lược của công ty CP thương mại Đạt Thành
qua mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược.
Qua mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lƣợc SWOT,…, mô hình năm lực lƣợng
cạnh tranh của Porter để đƣa ra điểm mạnh, điểm yếu trong chiến lƣợc của công ty với mục
đích là đƣa ra một cái nhìn tổng quan về chiến lƣợc phát triển kinh doanh của công ty. Trên
cơ sở đó để đƣa ra những nhận xét thật khách quan về chiến lƣợc của Công ty trong giai đoạn
hiện tại.
1.3. Nhiệm vụ 3: Đề xuất ý kiến cải tiến
Từ kết quả nghiên cứu, đánh giá ở trên đƣa ra một số đề xuất xây dựng chiến lƣợc cho công
ty CP thƣơng mại Đạt Thành đến năm 2015 và kế hoạch thự thi chiến lƣợc theo mô hình
Delta Project và Bản đồ chiến lƣợc.
2. Phương pháp nghiên cứu.
Phân tích dữ liệu bằng phƣơng pháp định tính tính và định lƣợng theo các tiêu chí của
hai công cụ cơ bản: Mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lƣợc và một số công cụ hỗ trợ nhƣ
năm thế lực cạnh tranh, phân tích SWOT, từ đó tiến hành thu thập thông tin thứ cấp và sơ cấp
để làm rõ chiến lƣợc hiện tại của công ty theo hai mô hình trên.
3. Quy trình nghiên cứu
3.1. Xác định và lên danh mục dữ liệu
Lên danh mục liệt kê các tài liệu cần để đánh giá chiến lƣợc của tập đoàn theo từng yếu
tố của hai công cụ Mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lƣợc (các tài liệu đó đƣợc nêu chi
tiết trong tài liệu tham khảo) phân tích các tài liệu đó cái nào là nguồn thứ cấp và cái nào là tài
liệu sơ cấp.
12
3.2. Triển khai thu thập dữ liệu
3.2.1. Dữ liệu thứ cấp
Trong phần thu thập các tài liệu thứ cấp, tác giả sẽ thông qua các nguồn nhƣ
- Báo cáo thƣờng niên của công ty CP thƣơng mại Đạt Thành;
- Báo cáo dự báo tăng trƣởng của ngành sản xuất quế;
- Báo cáo kế hoạch nhân lực của công ty (nguồn cung cấp: lãnh đạo công ty).
Sau khi đã liệt kê, tìm hiểu các tài liệu thứ cấp, tác giả sẽ hệ thống hóa các số liệu bằng cách đƣa ra
một số biểu hình cột hay hình bánh và dùng phƣơng pháp phân tích, so sánh và phƣơng pháp biện
chứng để tìm hiểu và đánh giá thực trạng chiến lƣợc của doanh nghiệp
3.2.2. Dữ liệu sơ cấp
- Phƣơng pháp phỏng vấn:
Phỏng vấn sẽ đƣợc thực hiện với các ông giám đốc trong Ban điều hành của công ty.
Nội dung phỏng vấn sẽ chuyên sâu vào trong bốn tiêu chí: Tài chính; Khách hàng; Nội bộ;
Đào tạo và phát triển. Thời gian phỏng vấn vào cuối buổi làm việc, thời lƣợng phỏng vấn: 15-
20 phút.
- Phƣơng pháp lấy ý kiến chuyên gia qua thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm sẽ đƣợc thực hiện với nhóm 5 thành viên ở các lĩnh vực nhƣng cùng có
chung mục đích nghiên cứu về quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp. Số lần thảo luận là 2 lần
trong vòng 1 giờ cho mỗi lần phỏng vấn. Lần 3 sẽ là lần kết luận cho nội dung phỏng vấn và
xin ý kiến chuyên gia để đánh giá kết quả phỏng vấn phục vụ vấn đề đang quan tâm: Và đánh
thực trạng chiến lƣợc phát triển kinh doanh của công ty.
13
3.3. Phân tích dữ liệu thu thập được
3.3.1. Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô
Hình 3. Mô hình PEST đƣợc sử dụng để phân tích môi trƣờng vĩ mô
(Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Malaysia)
3.3.2. Sử dụng mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER để phân tích môi trường
ngành xây dựng
Hình 4. Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER
(Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Malaysia)
Năng lực
của
ngƣời
cung cấp
Sự ganh đua của
các công ty hiện có
Năng
lực của
khách
hàng
mua
Nguy cơ cạnh
tranh của sản
phẩm thay thế
Nguy cơ của các đối
thủ tiềm năng
Công nghệ
Xã hội - Dân số
Quốc tế
Năng lực
của
ngƣời
cung cấp
Sự ganh đua của
các công ty hiện có
Năng
lực của
khách
hàng
mua
Nguy cơ cạnh
tranh của sản
phẩm thay thế
Nguy cơ của các đối
thủ tiềm năng
Chính trị - pháp luật
Kinh tế
14
3.3.3 Phân tích môi trường bên trong – Phân tích SWOT
Mục đích chính của phân tích môi trƣờng bên trong là nhận diện các nguồn tiềm năng
đang có tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp
Tiến hành phân tích: Điểm mạnh, điểm yếu, của Tổng công ty ĐạT THÀNH và các cơ
hội, thách thức mà tổng công ty gặp phải. Qua phân tích SWOT từ đó để khai thác điểm mạnh,
nắm bắt cơ hội vƣợt qua những thách thức, khắc phục điểm yếu để nâng cao năng lực cạnh
tranh.
4. Một số khó khăn khi nghiên cứu
Thứ nhất, các phân tích và đánh giá chủ yếu phụ thuộc vào các tài liệu thứ cấp mặc dù
cũng có số liệu từ các tài liệu sơ cấp vì vậy không thể kiểm chứng đƣợc thông tin là có chính
xác hay không.
Thứ hai, khó khăn này là của chính tác giả bởi mặc dù rất hiểu về ngành sản xuất quế
nhƣng mới chỉ là trên lý thuyết vì vậy có thể đƣa ra những nhận định chƣa thật chính xác và
khách quan.
15
CHƯƠNG III
THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG
MẠI ĐẠT THÀNH
1. GIỚI THIỆU CÔNG TY
1.1. Giới thiệu về công ty CP thương mại Đạt Thành
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
- Công ty CP thƣơng mại Đạt Thành thành lập năm 2004.
- Ngƣời đại diện: ông Nguyễn Bá Thế chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Giấy phép kinh doanh số: 2202000802, do Sở kế hoạch tỉnh Yên Bái cấp ngày
03/01/2004.
- Mã số thuế: 5700522949
- Tài khoản: 4211011030012 tại Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Yên Bái
- Trụ sở: Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
- Năng lực sản xuất và sản phẩm: - Tinh dầu quế: 300tấn/năm
- Gỗ ván ép: 20.000 m3/năm
- Chế biến vỏ quế; 500tấn/năm
1.1.2. Các sơ đồ về tổ chức – lĩnh vực hoạt động chính của c...
 
Top