yeudoi_2202

New Member
Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Dịch vụ cảng biển và các biện pháp phát triển
KILOBOOKS.COM
DÞch vô c¶ng biÓn vµ c¸c bÞªn ph¸p ph¸t triÓn               Ph¹m ThÞ Mai DiÖp  A7 - K37 
®o¸n,…em  ®·  hoµn  thµnh  Kho¸  luËn  tèt  nghiÖp  cña  m×nh  víi  néi  dung  nh− sau: 
         
Ngoµi Lêi nãi ®Çu vµ KÕt luËn, Kho¸ luËn ®−îc chia thµnh 3 ch−¬ng: 
 Ch−¬ng I: Tæng quan vÒ c¶ng biÓn vµ dÞch vô c¶ng biÓn  
        Trong ch−¬ng ®Çu, em tr×nh bµy kh¸i qu¸t c¸c lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ c¶ng biÓn vµ dÞch vô c¶ng biÓn nh− c¸c kh¸i niÖm, chøc n¨ng, c¸ch ph©n lo¹i, vai trß cña dÞch vô c¶ng biÓn ®èi víi nÒn kinh tÕ, vµ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn dÞch vô c¶ng biÓn cña ViÖt Nam,… 
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng dÞch vô c¶ng biÓn ViÖt Nam         Trong ch−¬ng nµy, em tr×nh bµy thùc tr¹ng khai th¸c c¸c dÞch vô t¹i c¶ng 
vµ ®−a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ c¸c nh©n tè g©y nªn thùc tr¹ng nµy. 
Ch−¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p  ph¸t triÓn dÞch vô c¶ng biÓn ViÖt Nam  
        ë ch−¬ng cuèi, em ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p trªn ph−¬ng diÖn nhµ n−íc vµ 
vÒ phÝa doanh nghiÖp c¶ng. 
                MÆc dï em ®· ®Çu t− thêi gian, c«ng søc nghiªn cøu nh−ng do h¹n chÕ vÒ 
nguån tµi liÖu nªn Kho¸ luËn cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c«, gióp em hoµn thiÖn kiÕn thøc phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy. Nh©n ®©y em còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n  s©u  s¾c ®Õn  Côc  Hµng h¶i  ViÖt  Nam,  ViÖn  ChiÕn  l−îc  vµ  Ph¸t triÓn Bé GTVT, ®Æc biÖt thÇy gi¸o, PGS. TS. NguyÔn Hång §µm ®· tËn t©m chØ b¶o, h−íng dÉn em hoµn thµnh tèt Kho¸ luËn cña m×nh. 
                                                     
 Mét lÇn n÷a, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 
       Hµ Néi, th¸ng 11 n¨m 2002. 
           
        Sinh viªn 
             Ph¹m ThÞ Mai DiÖp 
 
 
 
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phát triển dịch vụ cảng biển là trực tiếp góp phần vào việc mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tê, mở mang nhiều ngành nghề sản xuất dịch vụ
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
 
Top