ngo_li2507

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU. 1
CHƯƠNG 1: CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN VAY THẾCHẤP BẤT
ĐỘNG SẢN VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. 4
1.1. LỊCH SỬHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỨNG KHOÁN HÓA
CÁC KHOẢN VAY THẾCHẤP BẤT ĐỘNG SẢN. 4
1.1.1. Lịch sửhình thành và phát triển . 4
1.1.2. Chứng khoán hoá và một sốvấn đềcó liên quan . 8
1.2. NỘI DUNG CỦA KỸTHUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA. 11
1.2.1. Mô hình chứng khoán hóa đơn giản . 11
1.2.2. Quy trình chứng khoán hóa. 13
1.2.3. Các thành viên tham gia chứng khoán hóa. 15
1.2.4. Các rủi ro phát sinh trong kỹthuật chứng khoán hóa. 16
1.3. VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN VAY THẾCHẤP
BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN. 17
1.3.1. Góp phần làm đa dạng các chủng loại hàng hóa trênTTCK. 17
1.3.2. Góp phần đa dạng hóa các kênh đầu tưtừ đó thu hút được các nguồn vốn nhàn
rỗi trong nền kinh tế. 17
1.3.3. Góp phần nâng cao hiệu quảcủa các trung gian tài chính từ đó thúc đẩy TTCK
phát triển . 17
1.3.4. Góp phần thực hiện các mục tiêu vĩmô của Chính phủ. 18
1.4. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐQUỐC GIA TRONG VIỆC ỨNG DỤNG
CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN VAY THẾCHẤP BẤT ĐỘNG SẢN. 19
1.4.1. Chứng khoán hóa ởmột sốquốc gia trên thếgiới . 19
4
1.4.2. Bài học kinh nghiệm đểchứng khoán hóa các khoản vay thếchấp bất động sản
đối với Việt Nam. 23
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ SỰCẦN
THIẾT CỦA CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN VAY THẾCHẤP BẤT
ĐỘNG SẢN GÓP PHẦN TẠO HÀNG HÓA CHO THỊTRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM . 26
2.1. THỰC TRẠNG THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ỞVIỆT NAM. 26
2.1.1. Những thành tựu đã đạt được . 26
2.1.2. Những mặt còn tồn tại. 35
2.2. THỰC TRẠNG CHO VAY THẾCHẤP BẤT ĐỘNG SẢN ỞVIỆT NAM. 37
2.2.1. Nhu cầu vốn cho thịtrường bất động sản . 37
2.2.2. Thực trạng cho vay thếchấp bất động sản trong thời gian qua . 39
2.3. SỰCẦN THIẾT CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN VAY THẾCHẤP
BẤT ĐỘNG SẢN GÓP PHẦN TẠO HÀNG CHO THỊTRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM . 40
2.3.1. Làm đa dạng hóa chủng loại hàng hóa cho thịtrường chứng khoán . 40
2.3.2. Thu hút nguồn vốn cho đầu tưphát triển. 42
2.3.3. Giải quyết vấn đềnhà ởcho người có thu nhập thấp . 42
2.3.4. Nâng cao hiệu quảcủa các ngân hàng thương mại. 43
2.4. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN
VAY THẾCHẤP BẤT ĐỘNG SẢN GÓP PHẦN TẠO HÀNG HÓA CHO THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 45
2.4.1. Vềmặt pháp lý và các chính sách vĩmô. 45
2.4.2. Các định chếtài chính trung gian thực hiện chứng khoán hóa. 46
2.4.3. Cung cấp thông tin đầy đủcho nhà đầu tư. 49
2.5. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ỨNG DỤNG
CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN VAY THẾCHẤP BẤT ĐỘNG SẢN
5
GÓP PHẦN TẠO HÀNG HÓA CHO THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT
NAM . 49
2.5.1. Những thuận lợi . 49
2.5.2. Những khó khăn. 51
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CHỨNG KHOÁN HÓA CÁC KHOẢN
VAY THẾCHẤP BẤT ĐỘNG SẢN GÓP PHẦN TẠO HÀNG HÓA CHO THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . 55
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT
NAM. 55
3.1.1 Định hướng phát triển TTCK đến năm 2010 của Chính phủ. 55
3.1.2. Định hướng hình thành và phát triển chứng khoán hóa các khoản vay thếchấp
bất động sản ởViệt Nam. 56
3.2. CÁC GIẢI PHÁP MANG TÍNH PHÁP LÝ. 57
3.2.1. Ban hành các văn bản pháp lý vềchứng khoán hóa . 57
3.2.2. Hoàn thiện các văn bản pháp lý vềchứng khoán và TTCK, thịtrường bất động
sản . 58
3.3. CÁC GIẢI PHÁP MANG TÍNH KỸTHUẬT. 59
3.3.1. Một sốvấn đề đặt ra liên quan đến việc áp dụng kỹthuật chứng khoán hóa các
khoản vay thếchấp bất động sản . 59
3.3.2. Giải pháp đối với NHTM nhằm nâng cao chất lượng các khoản tín dụng bất
động sản – tài sản đểchứng khoán hoá. 62
3.3.3. Thành lập công ty chuyên trách chứng khoán hóa. 66
3.3.4. Thành lập các tổchức hỗtrợliên quan. 67
3.3.5. Xây dựng quy trình chứng khoán hóa các khoản vay thếchấp bất động sản . 70
3.3.6. Nâng cao sựcạnh tranh và thu hút nhà đầu tư đối với trái phiếu chứng khoán
hóa. 73
3.4. MỘT SỐKIẾN NGHỊ. 74
6
3.4.1. Đối với Chính phủ. 74
3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước . 76
3.4.3. Đối với Bộtài nguyên môi trường . 77
KẾT LUẬN. 79
TÀI LIỆU THAM KHẢOMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆPError! Bookmark
not defined.
I . Một số vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
.
1. Khái niệm, vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực
2.Một số nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo/phát triển
nguồn nhân lực. .
II- Các bước cần làm khi xây dựng một chương trình đào tạo/ phát
triển nguồn nhân lực. .
1. Xác định nhu cầu đào tạo. .
2. Xác định mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo/ phát triển.Error!
Bookmark not defined.
3. Xác định đối tượng đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực: .Error!
Bookmark not defined.
4. Xác định phương pháp đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực. .Error!
Bookmark not defined.
5. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực
6. Dự kiến chi phí. .
7. Lựa chọn và đào tạo giáo viên. .
8. Đánh giá chương trình đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực. .
21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH
NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY.
I. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong các doanh
nghiệp Việt Nam hiện nay. .
1. Mục tiêu đào tạo và phát triển. .
2. Nhu cầu đào tạo và phát triển. .
3. Hình thức và phương pháp đào tạo và phát triển.
4. Chi phí đào tạo và phát triển: .
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. .
1. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển.
2. Nhu cầu đào tạo và phát triển: .
3. Hình thức và phương pháp đào tạo.
4. Kinh phí cho đào tạo/ phát triển. .
KẾT LUẬN .
TÀI LIỆU THAM KHẢO .

Trong các yếu tố đầu vào của sản xuất thì con người là yếu tố trung tâm
quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thương trường.
Ngày nay khi khoa học kỹ thuật có những tiến bộ vượt bậc, công nghệ sản xuất
thay đổi nhanh chóng thì yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao ngày
càng bức thiết hơn. Chính vì vậy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
là một việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động và phát
triển tài nguyên nhân sự, đảm bảo khả năng cạnh tranh lâu dài và bền vững cho
doanh nghiệp.
Nhận thức được điều đó em chọn đề tài: "Đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực là một trong những mục yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản
xuất kinh doanh".
Đề tài gồm 2 phần chính:
Chương I: Một số vấn đề chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo/
phát triển nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
I . Một số vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1. Khái niệm, vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.1. Khái niệm chung về đào tạo và phát triển nguông nhân lực
Đào tạo nguồn nhân lực được hiểu là quá trình giảng dạy, hướng dẫn nhằm
nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, kĩ năng của người lao động để thực hiện
có hiệu quả hơn chức năng nhiệm vụ của mình đáp ứng đươc công việc hiện hành.
Phát triển nguồn nhân lực được hiêu là quá trình học tap vượt ra khỏi phạm
vi công viẹc của người lao động nhằm nâng cao khả năng và trình độ nghề nghiệp
của người lao động, mở ra cho họ những công việc mới đáp ứng những thay đổi
của cơ cấu tổ chức,những định hướng trong tương lai của tổ chức.
Như vậy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hai nội dung cơ bản trong
vấn đề huấn luyện,nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động.
Chúng ta có thể nhận ra điểm tương đồng giữa đầo tạo và phát triển nguồn
nhân lực là chúng đều có các phương pháp sử dụng nhằm tác động lên quá trình
học tập để nâng cao bồi dưỡng kiến thứccho người lao động.Tuy nhiên đào tạo có
định hướng vào công việc hiện tại,chú trọng vào công việc hiện thời của người lao
động giúp người lao động nâng cao các kĩ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc
hiện tại.
Còn phát triển nguồn nhân lực chú trọng công việc trong tương lai khi cơ cấu
tổ chức thay đổi đòi hỏi họ cần có những kiến thức,kĩ năng mới theo yêu cầu của
công việc .Và công tác phát triển nguồn nhân lực sẽ giúp các cá nhân chuẩn bị sẵn
sang các kiến thức, kĩ năng cần thiết đó.
1.2. Vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

lotus1213

New Member
Bạn ơi, mình đang làm đề án về biti, bạn cho mình xin link mình tải tham khảo bài nhé. Mình chân thành cám ơn.
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top