queensami308

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Phiếu giao nhiệm vụ
Lời cảm ơn
Chương 1: Kiến trúc 2
1.1. Tổng quát về kiến trúc công trình 2
1.1.1. Tên công trình 2
1.1.2. Đặc điểm xây dựng 2
1.1.3. Quy mô công trình 2
1.2. Giải pháp kiến trúc 3
1.3. Các hệ thống kỹ thuật công trình 3
1.3.1. Hệ thống chiếu sáng 3
1.3.2. Hệ thống điện 3
1.3.3. Hệ thống cấp thoát nước 4
1.3.4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 4
1.4. Đặc điểm khí hậu 4
1.4.1. Nhiệt độ 4
1.4.2. Độ ẩm 4
1.4.3. Mưa 4
1.4.4. Bức xạ 5
1.4.5. Gió 5
1.5. Các chỉ tiêu kỹ thuật 5
1.6. Kết luận 5
Chương 2: Tính toán sàn tầng điển hình 7
2.1. Lựa chọn các sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 7
2.2. Mặt bằng phân loại ô bản sàn 9
2.3. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 10
2.3.1. Lựa tĩnh tải sàn 11
2.3.2. Trọng lượng tường ngăn 12
2.3.3. Họat tải sàn 13
2.4. Tính toán các ô bản sàn 14
2.4.1. Họat tải sàn 14
2.5. Tính toán bản sàn hai phương 19
Chương 3: Tính cầu thang bộ 24
3.1. Cấu tạo cầu thang 24
3.1.1. Chọn kích thước của bậc thang 24
3.1.2. Xác định tải trọng 25
3.2. Bản thang 27
3.2.1. Sơ đồ tính toán 27
3.2.2. Tính toán cốt thép bản thang 30
3.3. Tính dầm chiếu nghỉ 32
3.3.1. Tính dầm chiếu nghỉ 32
3.3.2. Tính toán cốt thép dầm chiếu nghỉ 33
3.3.3. Tính cốt đai cho dầm chiếu nghỉ 34
Chương 4: Tính toán hồ nước mái 36
4.1. Công năng và kích thước hồ nước mái 36
4.2. Tải trọng tác dụng 38
4.2.1. Xác định sơ bộ kích thước các bộ phận hồ nước mái 38
4.2.2. Xác định tải trọng tác dụng 39
4.3. Tính toán cốt thép các bộ phận của hồ nước mái 41
4.3.1. Tính bản nắp 41
4.3.2. Tính bản thành 43
4.3.3. Tính bản đáy 49
4.3.4. Tính dầm nắp và dầm đáy 51
Chương 5: Tính toán và bố trí thép khung trục B 65
5.1. Trình tự tính toán 65
5.2. Hệ chịu lực chính của công trình 66
5.2.1. Sàn 66
5.2.2. Xác định sơ bộ tiết diện cột 66
5.2.3. Xác định sơ bộ tiết diện dầm 67
5.3. Xác định giá trị tải trọng tác động lên công trình 67
5.3.1. Tĩnh tải 68
5.3.2. Họat tải 68
5.3.3. Tải trọng gió 70
5.3.4. Tải trọng hồ nước 72
5.3.5. Tải trọng cầu thang 72
5.4. Tính toán nội lực 73
5.5. Tính toán cốt thép khung 75
5.5.1. Xác định nội lực dung để tính toán 75
5.5.2. Tính cốt thép 76
5.5.3. Tính thép dầm 78
Chương 6: Tính toán móng cọc ép bê tông cốt thép 90
6.1. Ưu nhược điểm 90
6.2. Thiết kế móng cọc ép BTCT 91
Tính móng M4-B
6.2.1. Xác địng sơ bộ chiều sâu đặt mũi cọc , đường kính cọc 91
6.2.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo cường độ vật liệu 92
6.2.3. Xác định sức chịu tái của cọc nhồi theo cường độ của đất nền ( theo phụ lục A TCXD 205: 1998 ) 93
6.2.4. Xác định số lượng cọc và cách bố trí cọc 95
6.3. Kiểm tra tải trọng dọc trục tác dụng lên tường cọctrong nhóm 96
6.4. kiểm tra nền móng cọc ma sát 97
6.4.1. Xác định móng khối quy ước 98
6.4.2. Chuyển tải trọng về trọng tâm đáy khối móng quy ước 99
6.4.3. Tính áp lực của đáy móng khối quy ước truyền cho nền 100
6.4.4. Xác định cường độ tính toán của đất nền tại khối móng quy
ước 100
6.4.5. Xác định độ lún của móng cọc khoan nhồi đài đơn 101
6.5. Tính cốt thép cho đài cọc đơn 103
6.6. Kiểm tra chọc thủng đài cọc 104
Tính móng M2-B
6.7.1. Tính toán số cọc 106
6.7.2. Kiểm tra tải trọng dọc trục tác dụng lên tường cọc trong nhóm 106
6.7.3. Xác định độ lún cho móng cọc đài đơn 107
a. Xác định móng khối quy ước 108
b. Chuyển tải trọng về trọng tâm đáy khối móng quy ước 108
c. Tính áp lực của đáy móng khối quy ước truyền cho nền 109
d. Xác định cường độ đất nền tại đáy móng khối móng quy ước 110
e. Xác định độ lún của móng cọc khoan nhồi đài đơn 110
f. Tính toán cốt thép cho đài cọc đơn 115
6.7. Tính toán cọc chịu tải trọng ngang
6.7.1. Kiểm tra chuyển vị ngang và góc xoay đầu cọc 117
6.7.2. Xác định áp lực tính toán, mômen uốn, lực cắt và lực dọc trong tiết diện cọc 118
6.7.3. Kiểm tra độ ổn định đất nền quanh cọc khi chịu áp lực ngang 120
6.8. Kiểm tra cọc khi vân chuyển, cẩu lắp 123
6.8.1. Vận chuyển 123
6.8.2. Cẩu lắp 124
6.8.3. Tính toán cốt thép móc cẩu 125
Chương 7: Tính toán móng cọc khoan nhồi 126
7.1. Ưu nhược điểm 127
7.2. Thiết kế móng cọc khoan nhồi đài đơn 129
7.3. Xác địng sơ bộ chiều sâu đặt mũi cọc , đường kính cọc 131
7.4. Xác định sức chịu tải của cọc theo các đặc trưng của đất nền 134
7.4.1. Xác định sức chịu tái của cọc nhồi theo chỉ tiêu cơ lý của
đất nền ( theo phụ lục A TCXD 205: 1998 ) 137
7.4.2. Xác định sức chịu tái của cọc nhồi theo chỉ tiêu cường độ
của đất nền ( theo TCXD 195:1997 và theo phục lục B
TCXD 205: 1998 ) 138
A. Tính móng M1- B 139
7.5. Tải trọng tác dụng lên móng 139
7.6. Xác định số lượng cọc và sơ đồ bố trí trong đài 140
7.6.1. Xác định sơ bộ số lương cọc 142
7.6.2. Sơ đồ bố trí cọc trong đài M1-B 145
7.7. Kiểm tra tải trọng dọc trục tác dụng lên tường cọctrong nhóm 146
7.8. Xác định độ lún cho cọc khoan nhồi đài đơn 148
7.8.1. Xác định móng khối quy ước 149
7.8.2. Chuyển tải trọng về trọng tâm đáy khối móng quy ước 150
7.8.3. Tính áp lực của đáy móng khối quy ước truyền cho nền 150
7.8.4. Xác định cường độ tính toán của đất nền tại khối móng quy
ước 151
7.8.5. Xác định độ lún của móng cọc khoan nhồi đài đơn 151
7.9. Tính toán cọc chịu tải trọng ngang theo phụ lục G TCXD 205:1998
và cốt thép trong cọc 152
7.9.1. Kiểm tra chuyển vị ngang và góc xoay đầu cọc 152
7.9.2. Xác định áp lực tính toán, mômen uốn, lực cắt và lực dọc
trong tiết diện cọc 152
7.9.3. Kiểm tra độ ổn định đất nền quanh cọc khi chịu áp lực
ngang
7.10. Tính toán cho cọc khoan nhồi 153
7.11. Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc theo vật liệu 153
7.12. Tính toán đài cọc 154
7.12.1. Kiểm tra chọc thủng đài cọc 154
7.12.2. Tính toán cốt thép cho đài cọc đơn 154
B. Tính móng M2-B 155
7.13. Tải trọng tác dụng lên móng 155
7.14. Xác định số lượng cọc và sơ đồ bố trí trong đài 156
7.14.2. Xác định sơ bộ số lương cọc 156
7.14.2. Sơ đồ bố trí cọc trong đài M2-B 157
7.15. Kiểm tra tải trọng dọc trục tác dụng lên tường cọctrong nhóm 157
7.16. Xác định độ lún cho cọc khoan nhồi đài đơn 158
7.16.1. Xác định móng khối quy ước 158
7.16.2. Chuyển tải trọng về trọng tâm đáy khối móng quy ước 159
7.16.3. Tính áp lực của đáy móng khối quy ước truyền cho nền 160
7.16.4. Xác định cường độ tính toán của đất nền tại khối móng quy
ước 160
7.16.5. Xác định độ lún của móng cọc khoan nhồi đài đơn 162
7.17. Tính toán cọc chịu tải trọng ngang theo phụ lục G TCXD 205:1998
và cốt thép trong cọc 163
7.17.1. Kiểm tra chuyển vị ngang và góc xoay đầu cọc 163
7.17.2. Xác định áp lực tính toán, mômen uốn, lực cắt và lực dọc
trong tiết diện cọc 163
7.17.3. Kiểm tra độ ổn định đất nền quanh cọc khi chịu áp lực
ngang 164
7.18. Tính toán cho cọc khoan nhồi 164
7.19. Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc theo vật liệu 165
7.20. Tính toán đài cọc 165
7.20.1. Kiểm tra chọc thủng đài cọc 165
7.20.2. Tính toán cốt thép cho đài cọc đơn 167

Tài liệu tham khảo

KIẾN TRÚC
Sự cần thiết phải đầu tư công trình
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những Thành phố có tốc độ phát triển rất nhanh về kinh tế cũng như về khoa học kỹ thuật. Các hoạt động sản xuất kinh doanh ở đây phát triển rất mạnh, có rất nhiều Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp, đặc biệt là các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất đã được thành lập, do đó đã thu hút được một lực lượng lao động rất lớn về đây làm việc và học tập. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng rất nhanh trong những năm gần đây và một trong những vấn đề mà Thành phố cần giải quyết thật cấp bách là vấn đề về chổ ở của người dân.
Đứng trước tình hình thực tế kể trên thì việc xây dựng các chung cư cao tầng nhằm giải quyết vấn đề về chổ ở là thật sự cần thiết. Đồng thời, ưu điểm của các loại hình nhà ở cao tầng này là không tiêu tốn quá nhiều diện tích mặt bằng, tạo được một môi trường sống sạch đẹp, văn minh phù hợp với xu thế hiện đại hoá đất nước.
Công trình Chung Cư Mỹ Phước là một trong những công trình được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề kể trên, góp phần vào công cuộc ổn định và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của đất nước ta nói chung.
1.1 Tổng quan về kiến trúc công trình
1.1.1. Tên công trình: Chung Cư Mỹ Phước.
1.1.2. Địa điểm xây dựng: Công trình Chung Cư Mỹ Phước được xây dựng tại Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
1.1.3. Qui mô công trình
Công trình chung cư Mỹ Phước gồm 7 đơn nguyên
Diện tích khu đất đơn nguyên 7: 1870 m2
Chiều cao công trình: 39.1 m
Công trình có tổng cộng 10 tầng, bao gồm
• Tầng hầm: chiều cao tầng 3m, diện tích mặt bằng
24.8m  24.8m = 718.24 m2
Tầng hầm được thiết kế làm chỗ đậu xe ôtô, xe máy . Ngoài ra tầng này còn bố trí máy móc thiết bị kỹ thuật như máy bơm nước, máy phát điện, bể chứa, bể tự hoại, hệ thống kỹ thuật điện, biến thế cung cấp điện cho toà nhà khi nguồn điện bên ngoài gặp sự cố.
• Tầng 1: chiều cao tầng 3.6m, diện tích mặt bằng:
24.8m  25.7m = 742.36 m2
Là nơi đặt văn phòng quản lý chung cư, cửa hàng. Bố trí cửa hàng tự chọn, cửa hàng giải khát và là nơi tạo không gian nghỉ ngơi, giải trí
• Tầng 2  10: chiều cao tầng 3.2m, diện tích mặt bằng:
24.6m  24.6m = 707.6 m2
• Tầng Kỹ Thuật: chiều cao tầng 2.6m, diện tích mặt bằng:
8m  8m = 64 m2
Bố trí hệ thống kỹ thuật, máy móc thiết bị cho thang máy và cho toà nhà.
• Tầng mái: chiều cao tầng 3.2m, diện tích mặt bằng: 8m  8m = 64 m2
Tầng mái được che phủ bằng một lớp bêtông tạo hiệu quả thẩm mỹ, có đường kỹ thuật để sữa chữa trên tầng mái khi cần thiết.
1.2. Giải pháp kiến trúc

Giải pháp mặt bằng
Mặt bằng công trình được bố trí hoàn toàn đối xứng tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí giao thông trong công trình, đồng thời có thể làm đơn giản hoá trong các giải pháp về kết cấu của công trình.
Tận dụng triệt để diện tích đất xây dựng và sử dụng công trình hợp lý.
Giao thông trên mặt bằng của các sàn tầng được thực hiện thông qua hệ thống sảnh hành lang.
Công trình có ba buồng thang máy và một cầu thang bộ phục vụ cho việc giao thông theo phương đứng và một thang thoát hiểm phục vụ cho việc thoát người khi có sự cố. Hệ thống giao thông này kết hợp với hệ thống sảnh hành lang của các sàn tầng tạo thành nút giao thông đặt tại trọng tâm của công trình.

Giải pháp mặt đứng
Mặt đứng công trình được tổ chức theo kiểu khối chữ nhật, kiến trúc đơn giản phát triển theo chiều cao mang tính bề thế, hoành tráng.
Cả bốn mặt công trình đều có các ô cửa kính khung nhôm, các ban công với các chi tiết tạo thành mãng, trang trí độc đáo cho công trình.
1.3. Các hệ thống kỹ thuật của công trình
1.3.1. Hệ thống chiếu sáng
Hầu hết các căn hộ, các phòng làm việc được bố trí xung quanh cầu thang, có mặt thoáng không gian tiếp xúc bên ngoài lớn nên phần lớn các phòng đều sử dụng được nguồn ánh sáng tự nhiên thông qua các cửa kính bố trí bên ngoài công trình.
Ngoài ra hệ thống chiếu sáng nhân tạo cũng được bố trí sao cho có thể phủ được những chổ cần được chiếu sáng.
1.3.2. Hệ thống điện
Sử dụng nguồn điện khu vực do thành phố cung cấp. Ngoài ra công trình còn sử dụng nguồn điện dự phòng ở tầng hầm đảm bảo cung cấp điện 24/24 giờ khi có sự cố.
Hệ thống điện được đi trong hộp kỹ thuật. Mỗi tầng có bảng hiệu điều khiển riêng can thiệp tới nguồn điện cung cấp cho từng phần hay khu vực. Các khu vực có thiết bị ngắt điện tự động để cô lập nguồn điện cục bộ khi có sự cố.
1.3.3. Hệ thống cấp thoát nước:
 Cấp nước
Nước sử dụng được lấy về từ trạm cấp nước thành phố, dùng máy bơm đưa nước từ hệ thống lên bể chứa nước mái,và hồ nước ngầm. Hai bể nước này vừa có chức năng phân phối nước sinh hoạt cho các phòng vừa có chức năng lưu trữ nước khi hệ thống nước ngưng hoạt động, và quan trọng hơn nữa là lưu trữ nước phòng cháy chữa cháy.
 Thoát nước
Thoát nước mưa bằng hệ thống rãnh trên sân thượng theo đường ống kỹ thuật dẫn xuống đất và dẫn ra cống khu vực. Đường ống thoát nước đặt dưới đất sử dụng bằng ống PVC chịu áp lực cao. Tất cả các ống đi trong hộp kỹ thuật có chỗ kiểm tra, sữa chữa khi có sự cố.
1.3.4. Phòng cháy chữa cháy
Vì đây là nơi tập trung đông người và là nhà cao tầng nên việc phòng cháy chữa cháy rất quan trọng, bố trí theo tiêu chuẩn quốc gia.
Hệ thống báo cháy được đặt biệt quan tâm, công trình được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy trên mỗi tầng và trong mỗi phòng, có khả năng dập tắt mọi nguồn phát lửa trước khi có sự can thiệp của lực lượng chữa cháy. Các miệng báo khói và nhiệt tự động được bố trí hợp lý cho từng khu vực.
Để đảm bảo an toàn, công trình còn lắp đặt hệ thống cột thu thu lôi (chống sét) trên mái.
1.4. Đặc điểm khí hậu
Công trình xây dựng thuộc Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh, nên chịu ảnh hưởng chung của khí hậu miền Nam. Đây là vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều.
Thời tiết trong năm chia làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5  11, có gió mùa Đông Nam và Tây Nam. Mùa khô từ tháng 12  4, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
1.4.1 Nhiệt độ : Nhiệt độ trung bình của vùng là 270C
- Nhiệt độ cao nhất vào tháng 4: 390C;
- Nhiệt độ thấp nhất vào tháng 12: 130C.
1.4.2 Độ ẩm : Độ ẩm trung bình của vùng là 79.5%
- Độ ẩm cao nhất vào tháng 9: 90%;
- Độ ẩm thấp nhất vào tháng 3: 65%.
1.4.3 Mưa : Lượng mưa trung bình hàng năm là 197.9mm
- Tháng cao nhất: 300  338mm;
- Tháng thấp nhất: 3  12mm.
1.4.4 Bức xạ : (Tổng bức xạ mặt trời)
- Cao nhất: 14.2 kcl/cm/tháng;
- Thấp nhất: 10.2 kcal/cm/tháng.
Tổng số giờ nắng trong năm là 2006 giờ. Trong đó số giờ nắng của tháng cao nhất là của tháng 3: 220 giờ. Số giờ nắng thấp nhất là tháng 9: 117 giờ.
1.4.5.Gió : Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực được đánh giá là ít chịu ảnh hưởng của gió bão.
- Thịnh hành trong mùa khô là gió Đông Nam chiếm 30  40%, gió Đông chiếm 20  30%.
- Thịnh hành trong mùa mưa là gió Tây Nam chiếm 66%.
1.5. Các chỉ tiêu kỹ thuật
Tổng diện tích sàn :11948 m2
Diện tích sử dụng : 8164 m2
Hệ số sử dụng K1=
1.6. Kết luận
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị-xã hội của cả nước. Những năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức độ cao. Cùng với nó mật độ dân số ngày càng tăng nhanh để đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho sự phát triển đó.
Vì vậy, việc xây dựng chung cư Mỹ Phước có đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật nêu trên là hoàn toàn hợp lí và hết sức cần thiết nhu cầu về nhà ở hiện tại cũng như trong tương lai.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Công trình Chung Cư Mỹ Phước

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top