Burdett

New Member
Download miễn phí Chuyên đề Công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hùng Khoa
MỤC LỤC
Phần I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN.
I.Khái niệm,ý nghĩa của công tác hạch toán vốn bằng tiền.
1.Khái niệm vốn bằng tiền.
2.Ý nghĩa của công tác hạch toán vốn bằng tiền.
3.Vai trò và nhiệm vụ của vốn bằng tiền.
a.Vai trò.
b.Nhiệm vụ .
4.Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền.
II.Hạch toán tiền mặt tại quỹ.
1.Khái niệm tiền mặt.
2. Thủ tục hạch toán .
3.Nguyên tắc hạch toán tiền mặt tại quỹ.
4.Chứng từ sổ sách sử dụng.
5. Tài khoản sử dụng.
6.Phương pháp hạch toán .
a. Hạch toán tiền mặt là Việt nam đồng.
b. Hạch toán tiền mặt là ngoại tệ .
c. Hạch toán tiền mặt là vàng bạc , đá quý , kim khí quý .
III.Hạch toán tiền gửi ngân hàng
1.Khái niệm tiền gửi ngân hàng.
2.Nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng.
3.Chứng từ sổ sách sử dụng.
4.Tài khoản sử dụng.
5.Phương pháp hạch toán .
a. Hạch toán TGNH là Việt nam đồng.
b. Hạch toán TGNH là ngoại tệ .
c. Hạch toán TGNH là vàng bạc , đá quý , kim khí quý .
IV.Hạch toán tiền đang chuyển.
1.Khái niệm tiền đang chuyển.
2.Chứng từ sổ sách sử dụng .
3.Tài khoản sử dụng ,
4. Phương pháp hạch toán.

Phần II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG.

A.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG.
I.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Việt Hương.
1.Quá trình hình thành.
2.Quá trình phát triển của công ty .
II. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Việt Hương .
1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty.
2. Chức năng của từng phòng ban.
III.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Việt Hương.
1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán .
2.Nhiệm vụ của từng bộ phận .
3.Hình thức áp dụng kế toán tại công ty .
B.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI
CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG
I.Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền tại công ty .
II.Nội dung hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Việt Hương .
1. Quy trình hạch toán vốn bằng tiền tại công ty .
a. Hạch toán tiền mặt tại quỹ.
b. Hạch toán TGNH.
2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng.
Phấn III.MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HƯƠNG .
I.Đánh giá chung về công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Việt Hương.
1. Thuận lợi .
2. Khó khăn.
II.Những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Việt Hương .


LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước , với sự lãnh đạo quản lý của Đảng và Nhà Nước trong những năm qua đang chuyển biến tích cực rõ rệt từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước , đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo hướng đi mới để hòa nhập với nền kinh tế thế giới.
Cùng với sự đi lên của nền sản xuất xã hội là sự phát triển của kế toán , nền sản xuất ngày càng phát triển thì kế toán ngày càng trở nên quan trọng và thành công cụ không thể thiếu trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của các doanh nghiệp , nhất là hiện nay trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gây gắt thì công tác kế toán có vị trí , vai trò rất thiết thực trong hệ thống quản lý thông tin , giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp có khả năng xem xét toàn diện hoạt động của đơn vị mình và doanh nghiệp cần có vấn đề nắm bắt thị trường mà tham gia cạnh tranh lành mạnh .
Và với sự phát triển như hiện nay là có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp trong nước . Các doanh nghiệp này muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải tìm ra cho mình một hướng đi đúng , phù hợp với tiềm năng , thế mạnh của doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động sản xuất .
Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức nào thì “ hạch toán vốn bằng tiền “ vẫn là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác hạch toán kế toán .Ở một doanh nghiệp muốn kinh doanh có hiệu quả trước hết phải tổ chức công tác quản lý kinh tế tốt , để tình hình hoạt động kinh doanh diễn ra thường xuyên và linh hoạt nên quan tâm và nắm bắt được chế độ hạch toán một cách nghiêm ngặt , chặt chẽ , đặc biệt là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hạch toán vốn bằng tiền . Với điều kiện hiện nay , các doanh nghiệp được Nhà nước giao cho quyền tự chủ về tài chính cũng như quyền điều hành , quản lý để các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả hơn trên nguyên tắc hợp pháp .
Như vậy để tránh khỏi sai sót phải điều hòa sử dụng vốn bằng tiền một cách hợp lý hơn để tiết kiệm được nguồn vốn mà hiệu quả hoạt động kinh doanh vẫn tốt . Nhận thức được tầm quan trọng của vốn bằng tiền , vì vậy khi thực tập tại công ty TNHH Hùng Khoa em đã chọn đề tài “ Hạch toán vốn bằng tiền “ làm chuyên đề báo cáo thực tập .
Nội dung chuyên đề gồm : 3 phần :
Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp
Phần II. Thực trạng tình hình hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hùng Khoa.
Phần III. Một số ý kiến đóng góp, nhận xét về công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hùng Khoa
Lần đầu tiên tiếp xúc với tình hình thực tế tại công ty và do thời gian thực tập có hạn chế cũng như còn hạn hẹp nên chuyên đề thực tập không thể tránh khỏi những sai sót . Em rất mong sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô và anh chị ở trong công ty chỉ bảo thêm cho em . Em xin chân thành Thank .
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
I.Khái niệm, ý nghĩa của công tác hạch toán vốn bằng tiền
1.Khái niệm vốn bằng tiền
Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ngân hàng, công ty tài chính và tiền đang chuyển. Với tính lưu hoạt cao nhất, vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán ủa doanh nghiệp, thực hiện việc mua sắm hay chi phí.
2.Ý nghĩa của công tác hạch toán vốn bằng tiền
Trong quá trình SXKD, vốn bằng tiền là tài sản linh hoạt nhất, sự luân chuyển của nó có liên quan đén hầu hết các giai đoạn SXKD chủ yếu của doanh nghiệp như thanh toán tiền mua hàng cho người bán hay trả các khoản nợ phải trả… và là kết quả của quá trình bán hàng hay thu hồi các khoản nợ phải thu.
Như vậy qua sự luân chuyển của vốn bằng tiền người ta có thể kiểm tra, đánh giá chất lượng của hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác số hiện có của vốn bằng tiền còn phản ánh khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp.
3.Vai trò và nhiệm vụ của hạch tóan vốn bằng tiền
a. Vai trò
Hạch toán vốn bằng tiền là nghệ thuật quan sát, ghi chép, phân loại, tổng hợp. Vì vậy nó có chức năng cơ bản nhất là cung cấp thông tin tài chính cho những người ra quyết định, cung cấp thông ti tài chính cho nhà quản lý kinh tế, cho nhà đầu tư, cho các cơ quan nhà nước về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
b. Nhiệm vụ
- Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thương xuyên với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.
- Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.
- Thông qua việc ghi chép vốn bằng tiền, kế toán thực hiện sai chế độ, phát hiện các chênh lệch, xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch vốn bằng tiền.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Hùng Khoa

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top