daigai

Well-Known Member
CÔNG CỤ KINH TẾ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
EIS là gì?
Công cụ kinh tế (EIS) (Economic Instruments) được coi là một công cụ bổ sung cho công cụ pháp lý và hiện nay được sử dụng rộng rãi, trước khi nướ ta đang chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế trị trường như hiện nạy. Trên thực tế công cụ quản lý môi trường và tài nguyên chỉ thực sự có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường.

Download:
 
Top