dizzdirty

New Member
Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỞ ĐẦ U........................................................................................................... 1
1. Về tính cấp thiết của đề tài............................................................................ 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu................................................................ 2
2.1. Mục đích nghiên cứu.................................................................................. 2
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 3
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................. 3
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu................................................................................. 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................... 3
4. Dự kiến những đóng góp của luận văn ......................................................... 3
5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 4
Phần Kết luận .................................................................................................... 4
CHƢƠNG 1 TỔ NG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUÂṆ VỀ CHIẾ N LƢƠC̣
KINH DOANH CỦ A DOANH NGHIÊP̣ ......................................................... 5
1.1. Tổng quan nghiên cứu về chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp......... 5
1.1.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới.................................................. 5
1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nƣớc.................................................... 6
1.2. Môṭ số khái niêṃ cơ bản............................................................................ 8
1.2.1. Chiến lƣơc̣ ............................................................................................... 8
1.2.2. Chiến lƣơc̣ kinh doanh ............................................................................ 9
1.3. Vai trò của chiến lƣơc̣ kinh doanh.............................................................. 9
1.4. Các loại chiến lƣợc................................................................................... 10
1.4.1. Chiến lƣợc cấp doanh nghiệp................................................................ 10 1.4.2. Các chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh.................................................. 12
1.4.3. Các chiến lƣợc cấp chức năng............................................................... 14
1.5. Quy trình hoac̣ h điṇ h chiến lƣơc̣ .............................................................. 16
1.5.1. Phân tích môi trƣờ ng vĩ mô................................................................... 16
1.5.2. Phân tích môi trƣờ ng vi mô................................................................... 17
1.5.3. Phân tích môi trƣờ ng bên trong ............................................................ 19
1.5.4. Xây dựng và lƣạ choṇ chiến lƣợc kinh doanh ...................................... 22
CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁ P VÀ THIẾ T KẾ NGHIÊN CƢ́ U................... 29
2.1. Các bƣớc nghiên cứu trong luận văn ....................................................... 29
2.2. Phƣơng pháp nghiên cƣ́ u.......................................................................... 30
2.2.1. Phƣơng pháp thu thập và xử lý dữ liệu ................................................. 30
2.2.2. Phƣơng pháp thống kê và so sánh......................................................... 33
2.2.3. Công cụ phân tích, hình thành và lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh tối ƣu .... 36
2.2.4. Các phƣơng pháp nghiên cứu khác....................................................... 38
CHƢƠNG 3 PHÂN TÍCH CÁ C CĂN CƢ́ HÌNH THÀ NH CHIẾ N LƢƠC̣
KINH DOANH CỦ A CÔNG TY CỔ PHẦ N SUPE PHỐ T PHÁT VÀ HÓ A
CHẤ T LÂM THAO ........................................................................................ 40
3.1. Tổng quan về công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao .. 40
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Supe phốt phát và
Hóa chất Lâm Thao ......................................................................................... 41
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất
Lâm Thao ........................................................................................................ 42
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm
Thao................................................................................................................. 42
3.1.4. Quy trình sản xuất sản phẩm phân bón của công ty cổ phần Supe phốt
phát và Hóa chất Lâm Thao ............................................................................ 44 3.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Supe phốt
phát và Hóa chất Lâm Thao ............................................................................ 45
3.2. Phân tích môi trƣờng bên ngoài của công ty cổ phần Supe phốt phát và
Hóa chất Lâm Thao ......................................................................................... 46
3.2.1. Phân tích môi trƣờng vĩ mô................................................................... 46
3.2.2. Phân tích môi trƣờng vi mô................................................................... 54
3.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE ...................................... 60
3.3. Phân tích môi trƣờng bên trong của công ty cổ phần Supe phốt phát và
Hóa chất Lâm Thao ......................................................................................... 61
3.3.1. Các hoạt động cơ bản của công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất
Lâm Thao ........................................................................................................ 61
3.3.2. Các hoạt động hỗ trợ của công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất
Lâm Thao ........................................................................................................ 66
3.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE taị công ty cổ phần Supe
phốt phát và Hóa chất Lâm Thao .................................................................... 71
Tóm tắt chƣơng 3 ............................................................................................ 75
CHƢƠNG 4 ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƢƠC KINH DOANH
ĐI

H HƢỚ NG ĐẾ N NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT
PHÁT VÀ HOA CHẤT LÂM THAO ............................................................ 76
4.1. Phƣơng hƣớ ng hoaṭ đôṇ g sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Supe
phốt phát và Hóa chất Lâm Thao .................................................................... 76
4.2. Xây dựng ma trận SWOT và lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh cho công ty
cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ............................................. 77
4.2.1. Thiết lập ma trận SWOT nhằm đề xuất chiến lƣợc .............................. 77
4.2.2. Phân tích các ma trận đề xuất................................................................ 79
4.2.3. Lựa chọn chiến lƣợc: Ma trận QSPhần mềm ................................................... 83 4.3. Một số giải pháp chiến lƣợc cho công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa
chất Lâm Thao giai đoạn 2015 – 2020............................................................ 89
4.3.1. Hoàn thiện chính sách marketing.......................................................... 89
4.3.2. Chiến lƣợc mua hàng tiêu chuẩn theo giá thấp nhất ........................... 102
4.3.3. Quản trị nguồn nhân lực...................................................................... 103
Tóm tắt chƣơng 4 .......................................................................................... 105
KẾT LUẬN................................................................................................... 106
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................. 107
PHỤ LỤC...................................................................................................... 109 làm tăng thu nhập cho nông dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học
công nghệ, nâng cao năng suất, chất lƣợng, khả năng cạnh tranh của nông lâm
thủy sản và tăng cƣờng hệ thống tiêu chuẩn kĩ thuật, an toàn vệ sinh thực
phẩm. Hiện nay, Việt Nam tham gia tổ chức TPP. Hiệp định TPP là một cơ
hội để Việt Nam hội nhập sâu và rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Đối
với nông nghiệp, TPP mang tới những tác động cả tích cực và tiêu cực. Việt
Nam phải mở cửa thị trƣờng, tức phải loại bỏ 100% dòng thuế (thuế nhập
khẩu) đối với các sản phẩm nông nghiệp, trong khi rào cản kỹ thuật chƣa có
hay không cao, nên thách thức đi liền với cơ hội cho thị trƣờng nội địa.
Việt Nam có sự biến động mạnh về thời tiết ảnh hƣởng trực tiếp đến
nền nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, sự biến động mạnh của giá nông
sản ảnh hƣởng đến thu nhập của ngƣời dân. Khi hàng nông sản giảm giá, khả
năng đầu tƣ của nông dân giảm sút, công tác tiêu thụ sản phẩm công ty sẽ gặp
rất nhiều khó khăn.
Trong tỉnh Phú Tho ̣, Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới đƣợc chú
trọng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cƣ” đƣợc triển khai sâu rộng; công tác kiểm tra giám sát, thông tin tuyên
truyền và huy động các nguồn lực thực hiện chƣơng trình đƣợc tăng cƣờng.
* Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và
tiêu dùng của nhân dân; phong trào “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt
Nam” tiếp tục đƣợc tuyên truyền đẩy mạnh. Hoạt động kinh doanh vận tải
tiếp tục phát triển, đáp ứng cơ bản nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của
nhân dân. Công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc đƣợc đẩy nhanh.
Ổn định kinh tế vĩ mô là một trong những vấn đề quan trọng trong định
hƣớ ng chính sách của Viêṭ Nam trong hiêṇ taị và tƣơng lai . Chính phủ đã có
sự điều chỉnh mục tiêu tăng trƣởng kinh tế phù hợp với thực tế, trong đó ƣu
tiên kiềm chế lạm phát thông qua công cụ điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hạn chế cung tiền ra thị trƣờng. Đồng thời, điều chỉnh mục tiêu tăng
trƣởng kinh tế theo hƣớng ổn định, bền vững… Kết quả là, Năm 2011 lạm
phát ở mức 18,13% nhƣng từ năm 2011 đến năm 2014 tỷ lệ lạm phát đã giảm
dần. Việt Nam đã đạt đƣợc mục tiêu kép trong năm 2013, kinh tế vĩ mô ổn
định, tăng trƣởng GDP đạt mức khả quan (5,42%); lạm phát đƣợc kiềm chế ở
mức 6,04%; thị trƣờng tiền tệ lƣu thông ổn định, bền vững về nhiều mặt
(chính sách, lãi suất giảm cả huy động và cho vay). Tăng trƣởng kinh tế năm
2014 đã vƣợt kế hoạch, lạm phát ở mức thấp nhất trong 10 năm gần đây. Các
tín hiệu thị trƣờng đối với tăng trƣởng của năm 2015 là tích cực. Gần đây sự
sụt giảm về giá dầu trên thị trƣờng thế giới có thể có ảnh hƣởng xấu tới thu
ngân sách của Việt Nam - khoảng 10% thu ngân sách là từ khai thác và xuất
khẩu dầu thô. Tuy nhiên, với 12 lần (tính đến ngày 22/12/2014) giảm giá xăng
dầu, mức giảm khoảng 7.830 đồng/lít xăng ở Việt Nam thời gian qua sẽ lại là
yếu tố ảnh hƣởng tích cực tới tăng trƣởng kinh tế thời gian tới.
Phân bón nhập ngoại có giá thấp tràn vào thị trƣờng Việt Nam cạnh
tranh với phân bón sản xuất trong nƣớc, làm cho các doanh nghiệp sản xuất
trong nƣớc gặp rất nhiều khó khăn. Giá nông sản xuất khẩu đi xuống, ảnh
hƣởng lớn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của nông dân, dẫn đến nhiều nơi
có xu hƣớng thu hẹp sản xuất, canh tác. Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất
phân bón ra đời, hàng nhái, hàng chất lƣợng kém đua nhau cạnh tranh.
Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã có một số chính sách bảo hộ sản
xuất phân bón trong nƣớc: Dành các thuế ƣu tiên phân bón sản xuất trong
nƣớc; Thực hiện cân đối giữa lƣợng sản xuất trong nƣớc với lƣợng thiếu cần
nhập khẩu. Giao cho một số đầu mối thực hiện nhập khẩu theo kế hoạch, có
tiến độ và quy định địa điểm nhập để thống nhất quản lý trong cả nƣớc; Hỗ
trợ vốn đầu tƣ cải tạo, vốn sản xuất cho các nhà máy phân bón khi mở rộng
sản xuất; Trợ giá vận tải phân bón đi miền Nam, lên miền núi.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

 

ngandh

New Member
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
 

daigai

Well-Known Member
Re: [Free] Chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao

Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
 
Top