Cuithbrig

New Member
như tieu de trên phần mem nao táck lời bai hat ra khỏi video re sử dụng noi chung là tack loi nhu băng đĩa karaoke y Thank nhiều !!!
 

angel12o6

New Member
nhu tieu đề trên phan mem nào táck loi bai hát ra khoi video re su dụng nói chung la tack lời nhu bang đĩa karaoke y cam ơn nhiều !!! tách bai hat ra khoi video thì dung Total Video Converter

còn tách nhac thi dùng goldwave
 

Các chủ đề có liên quan khác

Top